ValenciàSpanishEnglishFrenchArabicRomanian

IX Concurs de Joves Intèrprets de Música de Cambra

Amb la finalitat de difondre la música de cambra i promocionar els grups que la interpreten, l’Ajuntament de Montserrat convoca el IX Concurs de Música de Cambra.

B A S E S

1.- PARTICIPANTS

Podrà formar part del concurs qualsevol agrupació de cambra amb un mínim de 2 i un màxim de 5 components l’edat dels quals no supere els 30 anys. Un músic no pot estar inscrit i participar en diversos grups.

2.- REPERTORI

Els participants interpretaran en la fase eliminatòria un repertori de lliure elecció amb una duració d’entre 12 i 17 minuts. En la fase final, on només participaran dues agrupacions, s’interpretarà un repertori d’entre 20 i 30 minuts de duració. Aquest repertori ha de ser diferent a l’interpretat en la fase eliminatòria.

No és obligatori que el repertori siga original per a l’agrupació en qüestió, però sí que es valorarà aquest fet, igual que la qualitat de les adaptacions. El Jurat qualificador tindrà en compte la dificultat del repertori i el nivell dels grups participants.

2.1.- INTERPRETACIÓ

Les interpretacions es realitzaran a l’aire lliure en la pl. de l’Església a partir de les 20.30 h. Podrien realitzar-se, en cas de necessitat, en la sala d’actes de la Casa de la Cultura.

3.- INSCRIPCIONS

Cada grup haurà de formalitzar la inscripció emplenant el formulari que estarà a la disposició de tots els grups que ho desitgen en la pàgina web simc.montserrat.es, de l’Ajuntament de Montserrat.

Amb la inscripció s’haurà d’entregar a través de la plataforma wetranfer.com:

– Full d’inscripció emplenat.

– Fotocòpia del DNI de tots els components del grup.

– Acreditació del nivell d’estudis de cadascun dels components del grup.

– Currículum del grup.

– Partitura general o guió de les obres a interpretar (en la fase eliminatòria i final).

– Un enregistrament d’un fragment musical en mp3 d’entre 2 i 3 minuts d’alguna obra interpretada pel grup concursant.

Tota aquesta documentació es dirigirà a l’Ajuntament de Montserrat a través de la plataforma wetransfer.com al correu electrònic cultura@montserrat.es, cal indicar en l’assumpte “IX Concurs de Joves Intèrprets de Música de Cambra de Montserrat”. El termini estarà obert de l’1 de febrer al 30 de juny de 2022. L’ordre d’interpretació en el concurs serà invers a l’ordre d’inscripció, és a dir els últims inscrits seran els primers a concursar.

4.- DATES DE CELEBRACIÓ DEL CONCURS

La celebració del concurs tindrà lloc els dies 14 i 15 de juliol de 2022.

a) L’ordre d’actuació es comunicarà als concursants amb la suficient antelació. Del resultat d’aquestes proves eixiran els dos grups finalistes.

b) La final del Concurs es realitzarà el dia 15 de juliol de 2022 a les 22.45 hores. S’entregaran els premis en finalitzar.

5.- JURAT

El Jurat nomenat a aquest efecte estarà compost per: un president, que serà l’Alcalde o Regidor en qui delegue; un secretari i tres vocals. La decisió del Jurat serà inapel·lable.

6.- PREMIS

Primer premi: Consistirà en un diploma acreditatiu retribuït amb 1.000 € (*).

Premi finalista: Consistirà en un diploma acreditatiu retribuït amb 500 € (*).

En qualsevol cas, el Jurat podrà declarar desert part o la totalitat dels premis designats.

(*) A aquestes quanties se’ls aplicarà el percentatge de reducció corresponent en matèria de l’IRPF establit.

7.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Els concursants, pel mer fet de participar en el Concurs, accepten totes i cadascuna de les bases d’aquest. Reservem el dret a gravar les sessions i a editar l’enregistrament. Els concursants cedeixen els seus drets com a intèrprets, renunciant a qualsevol reclamació posterior, sempre que l’esmentat enregistrament siga utilitzat per a la difusió del Certamen i sense ànim de lucre, i en aquest cas els serà sol·licitada la seua aprovació per a mostrar la seua conformitat amb el resultat tècnic i artístic obtingut.

Tot allò no establit en les presents bases, o dubtes sobre la interpretació d’aquestes, serà resolt per l’organització del Concurs, que podrà delegar en el Jurat.

8.- TERMINI INSCRIPCIONS

El termini estarà obert de l’1 de febrer al 30 de juny de 2022.

Més informació: cultura@montserrat.es

FULL D’INSCRIPCIÓ

https://adobe.ly/3glwRga

Convocatòria del Ple ordinari del mes de gener

El dijous 27 de gener de 2022, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en el despatx d’Alcaldia, amb possibilitat de participació a distància connectant per videoconferència. 

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per Facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
 2. Expedient 10402/2021. Examen i aprovació, si és el cas, de la base tercera del Barem de Mèrits Específics de la convocatòria del concurs ordinari per a la provisió del lloc de treball d’Intervenció municipal.
 3. Expedient 298/2022. Examen i aprovació, si és el cas, de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per a l’exercici 2022.
 4. Expedient 537/2022. Examen i aprovació, si és el cas, de la actualització del protocol del Pla de Prevenció, Detecció i Tractament de l’Absentisme Escolar.
 5. Expedient 535/2022. Examen i aprovació, si és el cas, del protocol del procediment de detecció, valoració, apreciació i declaració de situacions de risc.
 6. Donar compte d’assumptes diversos.
 7. Donar compte de les resolucions i l’acta de la Junta de Govern del mes de desembre de 2021.
 8. Precs i preguntes.

ES PUBLICA LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DEL PLA DE JOVENTUT DE MONTSERRAT 2020-2025

Es publica la «Planificació Estratègia del Pla de Joventut de Montserrat», un document on s’exposen les línies a seguir i la temporalització que es portarà a terme durant el 2022 per tal d’elaborar el Pla Local de Joventut del nostre municipi.

Un pla local de joventut és una eina de planificació i gestió estratègica de les polítiques de joventut del municipi que implica tots els sectors de la població i en especial la població jove, les diferents figures professionals de les àrees que intervenen en el jovent així com la resta d’agents de l’entorn.

Aquest treball coordinat, transversal i interrelacionat permetrà conéixer, decidir i dirigir, de manera compartida, les polítiques de joventut del municipi amb l’objectiu de garantir els drets de les persones joves, empoderar-les i respondre adequadament a les seues necessitats, inquietuds i interessos.

Convocatòria Ple ordinari del mes de desembre

El dijous 30 de desembre de 2021, a les 18.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens de l’Ajuntament. 

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per Facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
 2. Expedient 9535/2021. Examen i aprovació, si és el cas, de l’assumpció de les competències del Jutjat de Pau pel Ministeri de Justícia o òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma.
 3. Expedient 9588/2021. Examen i aprovació, si és el cas, per a la aprovació del Calendari Fiscal per a l’exercici de 2022.
 4. Expedient 9458/2021. Examen i aprovació, si és el cas, de la Relació de Llocs de Treball de l’exercici 2022.
 5. Expedient 9459/2021. Examen i aprovació, si és el cas, de la Plantilla pressupostària exercici 2022.
 6. Expedient 9246/2021. Examen i aprovació, si es el cas, del Pressupost Municipal per a l’exercici de 2022.
 7. Donar compte d’assumptes diversos.
 8. Donar compte de les resolucions i l’acta de la Junta de Govern del mes de novembre de 2021.
 9. Precs i preguntes.

ACTUALITZACIÓ MESURES COVID-19

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, d’acord amb el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, ha emés una resolució amb noves mesures en matèria de salut pública respecte de l’accés a determinats establiments a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Des del dia 24 de desembre de 2021 fins al 31 de gener de 2022, per entrar en certs establiments d’hostaleria, restauració, oci, gimnasos, així com per a assistir a celebracions com ara festivals o esdeveniments similars, serà obligatori que les persones majors de 12 anys presenten el Certificat COVID-19.

Si encara no el tens, aconseguir-lo és senzill, ràpid i gratuït. En aquest enllaç tens tota la informació necessària: bit.ly/3DbnWa9

En aquest altre tens l’accés a la Resolució de la Conselleria de Sanitat: https://bit.ly/3efUQN3  

Cal la col·laboració de tos per controlar l’expansió de la malaltia. Gràcies.

Educació facilitarà que qui no tinga titulació puga acreditar la seua competència professional

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha preparat un procés permanent per a l’avaluació i l’acreditació adquirides, a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació, a aquelles persones que no tinguen cap títol formatiu.

Mitjançant aquest procés es pretén facilitar que moltes persones, amb experiència laboral però sense cap titulació, tinguen l’oportunitat d’obtindre una qualificació professional, la qual cosa permet que tinguen més opcions d’ocupabilitat si estan buscant feina o accedir a llocs de treball amb millors condicions. L’acreditació, a més, obri moltes portes perquè aquestes persones vegen factible iniciar itineraris formatius. D’aquesta manera poden completar la seua experiència amb estudis d’FP de la seua rama de coneixement perquè tenen ja, fins i tot, mòduls convalidats.

Es tracta de persones fonamentalment vinculades als àmbits laborals de la seguretat i les emergències, l’atenció a les persones, el sector industrial i del manteniment, el sector agrícola i ramader i el sector del turisme i la restauració, que ara podran millorar les seues possibilitats d’inserció laboral mitjançant un certificat de professionalitat i, si ho desitgen, formar-se més per a completar un títol d’FP.

Avantatges acreditació competències professionals

Els avantatges d’acreditar la competència professional són múltiples, perquè permet que les persones sense titulació acadèmica puguen evidenciar les seues competències i que es valore la seua experiència laboral amb l’ajuda de diferents professionals.

També és important saber que es tracta d’una acreditació oficial amb validesa en tot el territori de l’Estat. A més, cal no oblidar que les acreditacions orienten a la consecució d’un certificat de professionalitat que pot millorar les possibilitats d’ocupabilitat de les persones i, fins i tot, augmentar-les considerablement, amb un pla de formació individualitzat que complete o incremente les competències professionals, o amb la possibilitat d’iniciar un itinerari formatiu reglat encaminat a l’obtenció d’un títol de Formació Professional.

Les persones interessades en aquest procediment permanent d’acreditació de les competències professionals tenen tota la informació al seu abast tant en la web de Qualificacions Professionals de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (consultar aquí) com en la resolució que s’ha publicat hui en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ (consultar aquí) i en els més de 160 centres d’FP que participaran en aquest programa permanent d’acreditació de les competències professionals. La llista dels centres acreditats es penjarà en els pròxims dies en l’esmentada web de les qualificacions professionals.

Per a accedir a la fase d’assessorament s’ha de pagar una taxa única i per a accedir a la fase d’avaluació cal abonar una taxa per cada unitat de competència sol·licitada. No obstant això, estaran exemptes del pagament d’aquestes taxes totes aquelles persones inscrites com a demandants legals d’ocupació, amb una antiguitat mínima de tres mesos, referida a la data de la respectiva inscripció.

Igualment, tenen dret a una bonificació del 50 % de la quota íntegra les persones contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. La informació sobre l’imprés per a abonar les taxes, així com l’import d’aquestes, es facilitarà oportunament en la web de Qualificacions Professionals d’Educació de la Generalitat.

Nivells d’acreditació existents

El procediment s’inicia amb l’assessorament al candidat o candidata perquè evidencie la seua competència professional, adquirida per formació formal i no formal i per l’experiència laboral, davant d’una comissió avaluadora que certifica les destreses adquirides.

Les unitats de competència consten de tres nivells d’acreditació: el nivell I és aquell que recull un conjunt reduït d’activitats laborals relativament senzilles; el nivell II engloba la capacitat d’utilitzar instruments i tècniques propis que requereixen coneixements dels fonaments tècnics i científics de l’activitat professional i capacitats de comprensió i aplicació del procés; el nivell III exigeix el domini de diverses tècniques i comporta responsabilitat de coordinació i supervisió de treball tècnic i especialitzat.

Les persones aspirants a acreditar la seua competència professional han de tindre 20 anys complits en el moment de realitzar la inscripció per a unitats de competència de qualificacions de nivell II i III, i 18 anys per a les de nivell I.

En el cas de l’experiència laboral mínima relacionada amb les unitats de competències professionals que se sol·liciten cal justificar en els últims 15 anys anteriors a la inscripció en el procediment almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, per a unitats de competència de nivell II i III. I per a unitats de nivell I, almenys 2 anys, amb un mínim de 1.200 hores treballades en total.

Pel que fa a la formació no formal, cal justificar en els últims 10 anys anteriors a la inscripció en el procediment almenys 300 hores per a unitats de competència de nivell II i III, i 200 hores per a unitats de competència de nivell I. En els casos en els quals els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es vol acreditar prevegen una duració inferior, s’hauran d’acreditar les hores establides en aquests mòduls.

CERTIFICAT COVID-19

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, d’acord amb el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, ha emés una resolució amb noves mesures en matèria de salut pública respecte de l’accés a determinats establiments a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Des del dia 4 de desembre, per entrar en certs establiments d’hostaleria, restauració, oci, així com per a assistir a celebracions com ara festivals o esdeveniments similars, que tinguen un aforament superior a 50 persones, serà obligat presentar el Certificat COVID-19.

Si encara no el tens, aconseguir-lo és senzill, ràpid i gratuït. En aquest enllaç tens tota la informació necessària: bit.ly/3DbnWa9

En aquest altre tens l’accés a la Resolució de la Conselleria de Sanitat: https://bit.ly/3Ih6hBJ

Cal la col·laboració de tos per controlar l’expansió de la malaltia. Gràcies.

Encesa de llums de Nadal

Ha arribat desembre i, per tant, el Nadal. Aquest any, per a donar inici a la programació de les festes nadalenques del nostre poble, el divendres 3 de desembre es farà l’encesa de llums de l’Arbre de Nadal que s’instal·larà en la plaça de l’Església.

Al llarg del mes tot el veïnat podrem gaudir dels actes següents:

 • Dia 17 – Concert de Nadal, a les 20 h en la sala de concerts de la Societat Instructiva Unió Musical de Montserrat
 • Dia 23 – VI Tubada Nadalenca, a les 20 h en la plaça de l’Església
 • Dia 26 – El patge reial estarà en la plaça de l’Església replegant les cartes per a Ses Majestats els Reis d’Orient
 • Dia 29 – Cursa de Sant Silvestre, a les 19.30 h que eixirà de la plaça de la Constitució i comptarà amb la col·laboració de Creu Roja
 • Dia 5 de gener – Gran Cavalcada de Reis, a les 18 h

L’Ajuntament de Montserrat convida a tot el poble a acudir a la plaça el divendres dia 3. Cap a les 18.30 h s’obsequiarà els assistents amb un xocolate calent i un trosset de coca per escalfar el cos mentre esperem el moment de l’encesa de llums de l’arbre que tindrà lloc a les 19.00 h.

Recordeu que, malgrat la situació de la pandèmia ha millorat molt gràcies al programa de vacunació, encara no podem descuidar-nos, no oblideu la mascareta i mantindré la distància de seguretat.

Gràcies a tots per la vostra prudència i us desitgem que passeu un Bon Nadal.

Dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones. Manifest institucional 25 de novembre

L’Ajuntament de Montserrat s’uneix al Manifest de la Mancomunitat de la Ribera Alta en el dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones.

La Mancomunitat de la Ribera Alta en el seu compromís per erradicar la violència contra les dones, va destinant des de l’any 2018 nombrosos recursos físics i materials per a bandejar aquesta problemàtica que s’estén imparable en tots els estaments socials. Amb aquest objectiu, la implicació de totes i tots és primordial.

A més volem visibilitzar i reconéixer la participació de les entitats locals de la comarca pel seu treball constant contra la violència de gènere.

Lamentablement, malgrat els esforços destinats per a eliminar la violència contra les dones, les xifres oficials oferides per la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere de les dones assassinades per les seues parelles o exparelles des de l’any 2003 fins al dia de hui, ascendeix a la insuportable xifra de 1.118 dones. I no hem d’oblidar a les i els menors, també víctimes d’aquesta violència masclista, amb l’esgarrifosa suma de 44 assassinats (registre des de l’1 de gener de 2013).

Per aquest motiu, davant la necessitat d’intervindre sobre aquesta problemàtica, des de les institucions, sorgeix a nivell estatal el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere com també, a nivell autonòmic el Pacte Valencià contra la violència de Gènere i Masclista amb la intenció de dotar a les administracions públiques de recursos seguint unes línies estratègiques d’actuació que revertisquen en els diferents àmbits socials per a obtindre una societat democràtica, lliure de violència masclista.

Per a finalitzar, esmentar que des de la Mancomunitat de la Ribera Alta en col·laboració amb els Centres Educatius de la comarca es desenvoluparà una acció col·lectiva amb motiu del 25 N sota el lema “Davant de la violència de gènere… Jo em plante! I tu?” on cada centre mostrarà el seu rebuig a aquesta violència tan atroç.

La Mancomunitat de la Ribera Alta es planta contra la violència de gènere.

Convocatòria del Ple ordinari del mes de novembre

El dijous 25 de novembre de 2021, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens de l’Ajuntament. 

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per Facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
 2. Expedient 9238/2021. Examen i aprovació, si és el cas, de la revocació de la delegació de la competència sancionadora sobre normes de circulació comeses en les vies urbanes d’aquesta localitat a favor de la Prefectura Provincial de Trànsit.
 3. Expedient 8966/2021. Examen i aprovació, si és el cas, de la moció amb motiu del 25 de novembre, dia internacional de l’eliminació de la Violència contra la dona, per a la seua consideració, debat i posterior aprovació pel Ple de l’Ajuntament de Montserrat
 4. Donar compte d’assumptes diversos.
 5. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia i de l’acta de la Junta de Govern del mes d’octubre de 2021.
 6. Expedients 3419/2021 i 4005/2020. Donar compte de l’aprovació de certificació d’obra núm. 7 del contracte d’obres, rehabilitació de l’immoble de la Masia Sant Josep (rehabilitació/obra nova de les ales est i oest/disseny dels jardins). Montserrat.
 7. Expedients 3419/2021 i 4005/2020. Donar compte de l’aprovació de certificació d’obra núm. 8 del contracte d’obres, rehabilitació de l’immoble de la Masia Sant Josep (rehabilitació/obra nova de les ales est i oest/disseny dels jardins). Montserrat.
 8. Expedient 8639/2021. Donar compte de l’informe sobre l’execució trimestral del Pressupost, compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de despesa
 9. Precs i preguntes
Ajuntament de Montserrat - © 2022