Skip to main content

Procés de selecció Vall dels Alcalans en règim d’interinitat

Obert el termini de presentació de sol·licituds per a cobrir en règim d’interinitat, mitjançant contracte programa, els següents llocs:

 • Personal de treball social
 • Personal d’educació social
 • Personal d’assessoria jurídica
 • Personal professional de psicologia
 • Auxiliar d’administració

El termini de presentació de sol·licituds acabarà el pròxim 31 de maig de 2024.

Les bases estan publicades íntegrament en el tauler d’anuncis de la Mancomunitat Vall dels Alcalans de la seu electrònica ( i rectificació d’errors en titulació de treball social i educació social). Pots consultar tota la informació ací.

Llistat provisional de persones admeses en les borses de treball temporal

Ja estan publicats els llistats provisionals de persones admeses i excloses en les quatre borses de treball temporal convocades per l’Ajuntament de Montserrat.

El termini per a presentar esmenes és del 28 de març al 15 d’abril de 2024.

En cada decret s’informa del nom del tràmit electrònic per a presentar la documentació d’accés que falta en el cas de les persones excloses.

Es poden consultar els llistats ací:

Relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos i convocatòria per a la realització del primer exercici de concurs-oposició per a la selecció d’una plaça de cuiner/a en règim laboral fix.

S’ha aprovat per resolució d’Alcaldia fer públiques en la pàgina web de l’Ajuntament i en el tauler d’anuncis, la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses i la convocatòria per a la realització del primer exercici de concurs-oposició per a la selecció d’una plaça de cuiner/a en règim laboral fix.

La realització del primer exercici de la fase d’oposició començarà el dijous, 2 de novembre de 2023, a les 09.00 hores, en el Saló de Plens de la casa consistorial situada en l’av. Blasco Ibáñez, 51, cal que els aspirants porten la documentació identificativa.

Es pot consultar tota la informació en l’enllaç següent: https://montserrat.sedelectronica.es/board

Acta de constitució de l’òrgan tècnic de selecció dels procediments d’estabilització de places de consolidació de la Mancomunitat la Vall dels Alcalans mitjançant concurs

Ja està publicada l’acta de constitució de l’òrgan tècnic de selecció dels procediments d’estabilització de places de consolidació de la Mancomunitat la Vall dels Alcalans mitjançant concurs, així com les baremacions, per a les places d’auxiliar d’ajuda a domicili, personal auxiliar administratiu i personal treballador social.

Podeu consultar l’acta a través d’aquest enllaç: https://cutt.ly/0wqigVDg

S’estableix un termini de deu dies hàbils des de la seua publicació, per a la presentació d’al·legacions o reclamacions.

Obert el termini de licitació per a l’explotació del Bar-Cafeteria de la Llar de la Gent Major

L’Ajuntament va aprovar ahir les clàusules administratives que regeixen el Contracte de concessió del Bar-Cafeteria de la Llar de la Gent Major. Totes les persones interessades poden presentar una oferta econòmica a través de la Seu electrònica del consistori. El termini de presentació acaba el divendres 31 de març a les 14:00 h.

L’Ajuntament de Montserrat, mitjançant Resolució d’Alcaldia de 20 de març de 2023, ha aprovat les clàusules administratives que regiran l’adjudicació del Contracte de concessió del Bar-Cafeteria de la Llar de la Gent Major. Totes les persones capacitades poden presentar una proposició econòmica per a la seua valoració, tenint en compte les esmentades clàusules. La documentació relacionada amb el Contracte de concessió, està allotjada en el Portal de Transparència de la Seu electrònica de la pàgina web del consistori.

El termini de presentació d’ofertes finalitza el divendres dia 10 de març de 2023 a les 14:00h.

Més informació i documentació relacionada: [Portal de Transparència – C. Recursos – C.3 Contractacions, convenis i subvencions – 6. Contractació – 6.3 Contractes – 6.3.2 Contractes / Licitacions / Contractació administrativa de servicis de l’explotació del Bar-Cafeteria de la Llar dels Jubilats i/o Gent Major, per adjudicació directa (contracte menor)]

Obert el termini de licitació per a l’explotació del Bar de la Piscina Municipal

L’Ajuntament va aprovar ahir les clàusules administratives que regeixen el Contracte de concessió del Bar de la Piscina Municipal de Montserrat. Totes les persones interessades poden presentar una oferta econòmica a través de la Seu electrònica del consistori. El termini de presentació acaba el divendres 10 de març a les 14:00 h.

L’Ajuntament de Montserrat, mitjançant Resolució d’Alcaldia de 23 de febrer de 2023, ha aprovat les clàusules administratives que regiran l’adjudicació del Contracte de concessió del Bar de la Piscina Municipal de Montserrat i paeller annex. Totes les persones capacitades poden presentar una proposició econòmica per a la seua valoració, tenint en compte les esmentades clàusules administratives particulars. La documentació relacionada amb el Contracte de concessió, està allotjada en el Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la pàgina web del consistori.

El termini de presentació d’ofertes finalitza el divendres 10 de març de 2023 a les 14:00 h.

Més informació i documentació relacionada:

Anunci

   Clàusules

   Contracte de concessió de serveis “Consergeria i explotació del bar-cafeteria de la llar dels jubilats”

   L’Ajuntament obre procediment obert de contractació de la concessió de serveis de consergeria i explotació del bar-cafeteria de la llar dels jubilats.

   En el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament trobareu tant el plec de prescripcions tècniques i com el de clàusules administratives, amb tota la informació necessària per poder optar a la concessió del contracte.

   Les ofertes s’han de fer de manera manual i s’han de presentar en el registre de l’Ajuntament en horari d’oficina i el termini de presentació finalitza el dia 28 de juliol.

   Documentació associada (clica sobre el document per obrir un pdf):

   Procés de creació d’una borsa d’administratius

   Aprovades per Resolució d’Alcaldia núm. 1490/2019 de 25/09/2019 les bases i la convocatòria de selecció de persones per a la constitució d’una borsa d’ocupació per a Personal Administratiu, Administració General, Grup C, Subgrup C1 , per a cobrir possibles vacants en dit lloc; es dóna compte que el text íntegre d’estes s’han publicat en el DOCV núm. 8655 de 14/10/2019 i en la seu electrònica de la pàgina web de l’ajuntament, portal de transparència [C.Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Processos de selecció de personal] i en el Tauler d’anuncis, sent la data de publicació d’aquest anunci la que servirà per al còmput del termini de presentació d’instàncies (10 dies hàbils comptadors a partir del següent al de la publicació de l’anunci en el BOP).

   Ja es pot consultar la relació d’aspirants proposats pel Tribunal qualificador, per a la seua inclusió dins de la borsa d’ocupació en la seu electrònica d’aquest Ajuntament [adreça https://www.montserrat.es] portal de transparencia [C.Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Processos de selecció de personal], i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.