ValenciàSpanishEnglishFrenchArabicRomanian

Ordenança taxa de recollida de restes de poda i altres deixalles d’origen vegetal – Consulta pública

L’Ajuntament de Montserrat, amb l’objectiu de millorar la participació ciutadana i seguint el que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obri un període de consultes a la ciutadania previ a l’elaboració de l’ordenança que regularà la taxa de recollida de restes de poda i altres deixalles d’origen vegetal.

Durant 20 dies a comptar des del dia 14 de maig, les persones, organitzacions i associacions que ho consideren oportú poden expressar la seua opinió al respecte de les qüestions següents:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i l’oportunitat de la seua aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

En el tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament trobareu tota la informació al respecte d’aquest tema (https://montserrat.sedelectronica.es/board).

Convocatòria del Ple ordinari del mes d’abril

El dijous 28 d’abril de 2022, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens del consistori, sense possibilitat de participació a distància.

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per Facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 2917/2022. Aprovació, si escau, del dictamen de la proposta d’acord relativa a l’aprovació del model de conveni per a canalitzar la concessió de subvencions nominatives a les entitats esportives del municipi previstes en el pressupost municipal.
 3. Expedient 9041/2021. Aprovació, si escau, del dictamen de la proposta d’acord relativa a l’aprovació del contracte administratiu per a la prestació del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans fins al punt de tractament o transferència de residus, per procediment obert, tramitació ordinària subjecta a regularització harmonitzada.
 4. Expedient 596/2022. Donar compte de la renúncia de l’agent organitzador del PAI VERTIX XXI.
 5. Expedient 1022/2022. Donar compte de l’informe de Tresoreria sobre gestió del conveni entre l’Ajuntament de Montserrat i la Diputació de València en matèria tributària.
 6. Expedient 2168/2022. Donar compte de l’aprovació del Pla pressupostari a mitjà termini 2023-2025.
 7. Expedient 1729/2022. Donar compte de la liquidació del Pressupost General de l’exercici 2021.
 8. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern.
 9. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia.
 10. Donar compte d’assumptes diversos.
 11. Precs i preguntes.

Mascaretes, deixen de ser obligatòries en interiors

El Consell de Ministres aprovà el passat dia 19 d’abril la fi de l’obligatorietat de l’ús de les mascaretes en espais interiors a partir del dia 20 d’abril.

Ací teniu un xicotet resum de les mesures aprovades:

 • En l’entorn laboral no resultarà preceptiu l’ús de mascaretes de manera general. Malgrat això, l’avaluació de riscos del lloc de treball permetrà prendre una decisió sobre les mesures preventives adequades que han d’implantar-se, fins i tot el possible ús de mascaretes.
 • En l’àmbit del transport, es manté l’obligatorietat de les mascaretes en el transport aeri, per ferrocarril o per cable i en els autobusos, així com en els transports públics de viatgers; però no serà obligatori portar mascareta en estacions o andanes.
 • En l’àmbit sanitari, en centres sociosanitaris, hospitals, centres de serveis i centres de transfusió continua sent obligatori l’ús de les mascaretes per al personal treballador i visitant, però no per a les persones residents o per a les persones ingressades quan estiguen dins de les seues habitacions.

En aquest ellaç trobareu el Reial Decret 286/2022 de 19 d’abril: https://bit.ly/3vBZ61k

Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals a Montserrat

Davant del canvi de legislació que regula el règim jurídic dels animals, l’Ajuntament considera necessari i oportú actualitzar l’ordenança que regula la tinença d’animals a Montserrat.

Per tant, s’obri un període de consultes prèvies a la ciutadania, on qualsevol persona física o jurídica, organitzacions civils i ens sense personalitat jurídica potencialment afectades per l’ordenança puguen remetre a l’Ajuntament de Montserrat una instància mitjançant la seu electrònica (www.montserra.es) on podran manifestar:

 • La seua opinió sobre la modificació normativa i els problemes que aquesta pretén solucionar.
 • Possibles solucions alternatives als problemes plantejats per l’Ajuntament.
 • Qüestions rellevants a incloure en la nova ordenança.
 • Propostes d’assumptes que es consideren rellevants, a fi que l’Ajuntament els prenga en consideració per a la redacció del projecte d’ordenança.
 • Qualsevol altra opinió, observació o qüestió que la ciutadania desitge posar en l’ordenança reguladora de la tinença d’animals.

El termini per a participar en la consulta és de 20 dies naturals, a comptar des de la data de publicació d’aquest anunci.

En el tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament trobareu tota la informació al respecte d’aquest tema (https://montserrat.sedelectronica.es/board).

LLISTAT DEFINITIU PERSONAL APTE I NO APTE PER A LA BORSA D’AGENTS DE POLICIA LOCAL

Amb data 6 d’abril s’ha publicat en el Tauler d’Anuncis i en el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Montserrat la llista definitiva de les persones aptes i no aptes en el procés de selecció per a la creació d’una borsa d’ocupació per a cobrir, amb caràcter interí, vacants d’agent de la Policia Local.

Podeu consultar-les en el Tauler d’Anuncis: https://montserrat.sedelectronica.es/board

Març omple de bruses i sentiment els carrers de Montserrat

Després de dos anys sense olor de pólvora ni foc, on els cors valencians mantenien l’esperança anhelant allò que ha format part de les seues vides i els seus records… març torna a vestir els carrers de Montserrat amb bruses, espardenyes i pintes.

El cartó i la pedra desperta en forma de ninots, els focs artificials saluden en l’aire i juntament amb la pirotècnia, donen inici a les Falles.

Ja pots gaudir de la nostra festa fallera, del 30 de març al 3 d’abril, amb diferents activitats en els casals fallers, sopars populars, orquestra, discomòbil, mascletaes, focs artificials… I molt més!

CONSELLS DE SEGURETAT PERSONAL

Per tenir unes festes sense incidents, des de la Policia Local ens han fet arribar uns senzills consells:

A l’interior dels recintes habilitats per a la celebració d’esdeveniments s’instal·len elements indispensables per a la celebració:

-Tingueu en compte no ensopegar amb els rastells de les voreres.

-Per delimitar diferents zones es col·loquen tanques que a nivell del terra s’assenten en suports. Tingueu cura de no ensopegar-hi.

-Si participen animals o vehicles en els esdeveniments guardeu la distància de seguretat.

-Extremeu les precaucions durant la disparada de focs artificials. Els coets aeris poden llançar després d’esclatar xicotets trossos de paper.

-Seguiu en tot moment les indicacions dels agents de l’autoritat o protecció civil.

Totes les instal·lacions es realitzen amb les màximes garanties i d’acord amb la normativa vigent, però us recomanem que durant tots els esdeveniments poseu atenció en la vostra seguretat personal.

La seguretat personal és, en part, responsabilitat de cadascú.

Ja estem en falles en Montserrat!

Distinció amb la Medalles d’Or del Poble al personal treballador de l’Ajuntament i col·laboradors

En el Ple ordinari de l’Ajuntament de Montserrat del dia 24 de febrer, entre altres acords, es va prendre el de concedir a tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament, Policia Local, membres de Protecció Civil i personal extern, la Medalla d’Or del poble pel seu treball i esforç durant tota la primera fase de l’estat d’alarma a causa de la pandèmia de coronavirus.

A tots ells motes gràcies.

En el tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament podeu consultar el llistat de les persones que han estat reconegudes amb aquesta distinció (https://montserrat.sedelectronica.es/board).

S’INICIA LA PRIMERA FASE DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE MONTSERRAT

El Pla Local de Joventut és una eina de planificació i gestió de les polítiques de joventut. Es tracta d’un treball coordinat, transversal i interrelacionat que permetrà conéixer, decidir i dirigir, de manera compartida, les polítiques de joventut de Montserrat amb l’objectiu de garantir els drets de les persones joves, empoderar-les i respondre adequadament a les seues necessitats, inquietuds i interessos.

Iniciem la fase de diagnòstic d’aquest pla per conéixer la situació de partida de les persones joves i les polítiques que els afecten, amb l’objectiu de planificar les polítiques de joventut municipals que es portaran a terme fins al 2025.

Durant aquesta fase es realitzaran entrevistes i qüestionaris a la població jove i als diferents agents municipals relacionats envers aquest col·lectiu i, posteriorment, es farà l’anàlisi dels resultats obtinguts.

BAR POLIESPORTIU – S’obri el termini de licitació

L’Ajuntament obre procediment de contractació de la concessió de serveis d’explotació del bar-cafeteria del poliesportiu.

En el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament trobareu el plec de clàusules administratives, amb tota la informació necessària per poder optar a la concessió del contracte.

La tramitació s’ha de fer de manera telemàtica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

El termini de presentació és fins a l’11 d’abril a les 14,00 h.

Ajuntament de Montserrat - © 2022