ValenciàSpanishEnglishFrenchArabicRomanian

Procés selectiu plaça d’Enginyer/a de Camins, Canals i Ports

Ja s’ha publicat la resolució amb la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria d’una plaça d’Enginyer/a de Camins, Canals i Ports.

Ací teniu la informació. També podeu consultar-la en el tauler d’anuncis de la web de l’Ajuntament.

Procés selectiu plaça personal enterrador

Ja s’ha publicat la resolució amb la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria d’una plaça de personal laboral fix d’enterrador.

Ací teniu la informació. També podeu consultar-la en el tauler d’anuncis de la web de l’Ajuntament.

VIU TRANSPARÈNCIA – VIU MONTSERRAT

Des de l’Ajuntament de Montserrat s’ha estat treballant durant els últims mesos per elaborar un Pla de Transparència amb l’objectiu de fomentar canals de comunicació més eficaços que puguen connectar les idees i interessos del nostre veïnat amb les gestions i decisions de la corporació.

S’han dut a terme diverses accions, en les quals ha participat el veïnat responent a enquestes en les xarxes i consultant dubtes i fent suggeriments en les activitat dinàmiques que s’han fet a peu de carrer.

En aquest enllaç trobareu el resultat del treball dut a terme.

Moltes gràcies a totes i a tots per la vostra col·laboració.

Montserrat aprova l’esborrany del I Pla d’Acció de Responsabilitat Social

 • La iniciativa s’emmarca dins de Viu la Responsabilitat i té com a objectiu implantar la responsabilitat social en el municipi per a millorar l’entorn comú de la ciutadania.
 • L’esborrany del pla haurà de passar per procés administratiu i aprovació final en Plenari Municipal.

L’equip tècnic de seguiment de la iniciativa Viu la Responsabilitat ha aprovat l’esborrany del I Pla d’Acció Local de Responsabilitat Social de l’Ajuntament de Montserrat. La seua elaboració parteix de tot un procés participatiu per a recollir les opinions, propostes i suggeriments dels quatre àmbits de la responsabilitat social: individual, empresarial, associatiu i governamental. Així, s’ha redactat un esborrany competent amb una base d’accions enfocades a aquestes quatre àrees amb l’objectiu de reduir l’impacte negatiu a l’entorn del municipi.

«La responsabilitat social, sent una de les millors característiques que ens poden definir com a societat, sí és des de l’administració local es converteix en una gran eina per a millorar cadascuna de les accions que es porten a terme des dels ajuntaments. És per això que l’Ajuntament de Montserrat posa en marxa l’esborrany del pla de responsabilitat social municipal on encetem el camí per fer realitat en el nostre poble aquesta iniciativa, fent partícips a tota la ciutadania», ha exposat l’alcalde de Montserrat, Josep Maria Mas i García.

Després de la validació i aprovació tècnica per part de la comissió de seguiment del projecte, l’esborrany del Pla d’Acció es posarà a disposició del procés administratiu local i, finalment, del Plenari Municipal. Seguidament, serà exposat de manera pública i oberta a tota la ciutadania de Montserrat, a través de la pàgina web de l’ajuntament.

L’entitat local treballarà durant els pròxims anys per a dur a terme les accions establides en els quatre tipus de responsabilitat social, amb un total de 19 objectius específics i 130 accions inicialment plantejades. Totes elles, establides a partir de les demandes del veïnat, empreses, associacions i funcionariat.

D’aquesta manera, en el pla s’executaran mesures per la lluita mediambiental, la igualtat de condicions salarials, la inclusió i cohesió social de persones, la promoció al comerç local, l’establiment de rutes sostenibles i zones verdes, l’educació en valors responsables, entre altres. Tota una aposta que pretén fomentar la col·laboració i cooperació de tota la població, sempre tenint com a propòsit la cerca d’una societat més ètica, inclusiva i socialment més responsable.

II Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç de Montserrat

L’Ajuntament de Montserrat comunica que ja es pot consultar en el tauler d’anuncis del web la resolució provisional del II Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç Local que es van convocar en juliol a través de l’Agència de Promoció del Valencià, AVIVA Montserrat, i gràcies a una subvenció concedida per la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València.

La intenció de l’Ajuntament amb aquests premis és agrair els i les comerciants del nostre poble l’ús normalitzat del valencià en els seus establiments, i així contribuir perquè el valencià siga la llengua natural de comunicació de tot el veïnat.

Els comerços participants disposen de 5 dies per a presentar al·legacions. En cas que no se’n presente cap, la resolució es considerarà definitiva.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb AVIVA Montserrat a l’adreça electrònica aviva@montserrat.es o al telèfon 962 998 000 (extensió 2115).

Les bases les podeu consultar ja en l’enllaç següent:

https://bit.ly/3iqTjW6

Convocatòria del Ple ordinari del mes de setembre

El dijous 30 de setembre de 2021, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens de l’Ajuntament. 

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per Facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
 2. Expedient 7278/2021. Examen i aprovació, si es el cas, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 23/2021 per Suplement de Crèdit Finançat amb anul·lacions o baixes d’altres aplicacions i amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
 3. Expedient 1171/2021. Examen i aprovació, si es el cas, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica
 4. Expedient 7276/2021. Examen i aprovació, si es el cas, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles
 5. Expedient 7281/2021. Examen i aprovació, si es el cas, de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida de fem
 6. Expedient 6203/2021. Examen i aprovació, si es el cas, de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa pel servici de neteja de solars i terrenys.
 7. Expedient 7607/2021. Examen i aprovació, en el seu cas, de la moció de suport a la declaració del Tir i arrossegament com a BIC
 8. Ratificació inclusió punt extraordinari denominat: Expedient 7868/2021.Expedient de modificació de crèdits núm. 24/2021 per Suplement de Crèdit Finançat amb nous o majors ingressos sobre els previstos
 9. Expedient 7868/2021.Examen i aprovació, si es el cas, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 24/2021 per Suplement de Crèdit Finançat amb nous o majors ingressos sobre els previstos
 10. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia i de l’acta de la Junta de Govern del mes d’agost de 2021.
 11. Donar compte d’assumptes diversos.
 12. Expedient 3419/2021 i expedient 4005/2020. Donar compte de l’aprovació de la certificació d’obra núm. 6 del contracte de obres “Rehabilitació de l’immoble Codi Validació: PJYN3EYP9772J7H99XPQYL6J6 | Verificació: https://montserrat.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2 de la Masia Sant Josep (rehabilitació/obra nova de les ales est i oest/disseny dels jardins)”.
 13. Expedient 7344/2021. Donar compte de l’aprovació de les línies fonamentals del Pressupost de l’exercici 2022
 14. Precs i preguntes

Vacunació contra el Coronavirus SENSE CITA PRÈVIA

Des de la Direcció General d’Assistència Sanitària s’ha programat per a aquesta setmana una VACUNACIÓ SENSE CITA PRÈVIA en diferents punts de vacunació del Departament-09 de salut per a les persones que encara no estiguen vacunades contra el coronavirus.

El veïnat de Montserrat que estiga pendent de vacunar-se podrà fer-ho el dijous 16 de setembre de 15.00 a 20.30 h en els baixos de la llar dels jubilats de Montroi, que es troba en l’edifici de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Montserrat posa en marxa “VIU LA TRANSPARÈNCIA”

L’Ajuntament de Montserrat està implicat en el foment de la transparència local, i per això proposa la implementació municipal de la iniciativa “VIU LA TRANSPARÈNCIA”. Es tracta d’un projecte amb el suport institucional de la Generalitat Valenciana i de la Diputació de València.

El principal objectiu del projecte consisteix en la identificació d’aquelles àrees i canals públics que més importància tenen per al veïnat de Montserrat. La intenció d’açò és facilitar l’accés a informació eficaç sobre la diligència pública que el consistori exerceix sobre aquest tema.

Per a una adequada posada en marxa d’aquest pla, l’Ajuntament requereix la col·laboració de la ciutadania. Per això, proposa la realització de diferents accions expositives, avaluatives i dinàmiques dirigides a atreure l’atenció i l’interés de la població.

Amb aquesta proposta, l’Ajuntament de Montserrat confia a poder instaurar una metodologia de treball col·laborativa que s’estructure en pro d’una dinàmica bidireccional, mitjançant la qual poder cohesionar els suggeriments de la ciutadania amb els tràmits que executa l’Administració Pública.

Montserrat presenta la iniciativa “Viu la Responsabilitat”

L’Ajuntament de Montserrat inicia un nou projecte de responsabilitat social que pretén elaborar el I Pla d’Acció de Responsabilitat Social de la localitat. Una iniciativa que proposarà una sèrie d’accions tractant la perspectiva individual, associativa, empresarial i pública. Tot això, comptant amb una metodologia de treball participativa amb el veïnat de Montserrat.

Per tal de dur a terme el projecte, s’ha ideat un programa que consisteix en un total de set activitats:

 1. Presentació de la iniciativa: es penjarà en totes les xarxes socials de l’Ajuntament un vídeo sobre el nou projecte “Montserrat Viu la Responsabilitat”.
 2. Creació de la comissió de seguiment: es crearà la comissió tècnica de responsabilitat social per tal que les organitzacions polítiques, associacions, empreses i personal funcionari puguen fer un seguiment i estar al corrent de tota acció i redacció del pla.
 3. Campanya informativa al veïnat: s’informarà a la ciutadania a peu de carrer sobre la iniciativa i s’arreplegaran els seus suggeriments mitjançant un formulari breu.
 4. Qüestionari online: s’habilitarà un formulari telemàtic per conéixer l’estat de la qüestió, la realitat i el context de la localitat com a base per a crear, en primer lloc un procés participatiu exitós i, en conseqüència, un Pla d’Acció de Responsabilitat Social Local útil i beneficiós per al municipi.
 5. Procés participatiu: s’implicarà el veïnat a través de la seua participació en una bústia ciutadana presencial amb una sèrie de preguntes per tal d’identificar quins són els punts on més s’ha de treballar en l’àmbit de la responsabilitat social.
 6. Simposis sectorials: es farà una sessió en línia amb grups de població especialitzats en responsabilitat social per a fomentar el feedback directe i tindre informació real de Montserrat sobre les principals àrees de la responsabilitat social.
 7. Valoració i aprovació tècnica del pla: la comissió tècnica de seguiment estudiarà l’esborrany del Pla d’Acció de Responsabilitat Social per tal de consensuar i finalitzar el document amb els terminis, accions i recursos corresponents perquè el pla s’acomplisca amb èxit.
 8. Presentació final de les conclusions: es crearà un vídeo que reculla les conclusions extretes que serà publicat en les principals xarxes socials de l’Ajuntament. 

El vídeo de presentació de la iniciativa “Viu la Responsabilitat” ja està disponible en les xarxes socials de l’Ajuntament de Montserrat.

Pots consultar-ho ací: https://bit.ly/2WB0UtE

Actualització de les mesures anticovid

La Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, davant de la persistència de la quarta onada de la pandèmia i malgrat la tímida millora de la situació en l’última setmana de juliol, ha estimat pertinent mantenir en vigor fins al dia 6 de setembre les mesures que s’havien adoptat per al període comprés entre el 26 de juliol i el 16 d’agost; tant les mesures relatives a seguretat, higiene i cautela, com les específiques per activitats, serveis i sectors, en matèria de salut pública.

A més, referent al tema de la mobilitat, també s’han acordat noves mesures relatives a la circulació de persones i a la permanència de grups de persones en espais privats i públics en determinats municipis de la comunitat Valenciana per al període comprés entre el 17 d’agost i el 6 de setembre.

Montserrat, a causa de l’augment de casos de COVID-19 en les últimes setmanes, ha estat inclòs en el llistat de pobles amb restriccions a la mobilitat per al període indicat.

Ací teniu els enllaços a les resolucions corresponents:

Resolució 14 d’agost de 2021 [2021/8707]

Resolució 14 d’agost de 2021 [2021/8708]

Ajuntament de Montserrat - © 2021