Skip to main content

Convocatòria del Plenari Ordinari de maig

Dijous dia 23 a les 20 hores, al saló de plens de l’ajuntament, tindrà lloc el Plenari Ordinari corresponent al mes de maig.

Podreu seguir la sessió plenària en directe a través de la tele local o del nostre Facebook: https://www.facebook.com/AjMontserrat

L’ordre del dia és el següent:

A) PART RESOLUTIVA 

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
 2. Expedient 2601/2024. Aprovació del Reglament per a l’atorgament d’autoritzacions d’aprofitament de fruiters situats a parcel·les municipals. 
 3. Expedient 4018/2024. Aprovació de la Ratificació de la Resolució de l’alcaldia n. 2024- 0991 sobre creació de la Mesa de Contractació Permanent i Designació dels seus membres a tenor de l’Informe 31/21 de 10 de juny de la JCCA. 
 4. Expedient 3590/2024. Aprovació del Pla d’Ordenació de Recursos Humans per a la reducció de la temporalitat per a l’any 2024. 
 5. Expedient 10878/2023. Aprovació de la cessió gratuïta d’ús de part de la instal·lació ubicada en el pol.14 parcel·la 282 Rfª cadastral 46174A014002820001HY al Consorci Provincial de Bombers. 
 6. Expedient 5017/2024. Aprovació del nou conveni Carnet Jove per actualització. 
 7. Expedient 1431/2024. Aprovació definitiva del pla territorial municipal enfront d’emergències (PTM) i dels plans d’actuació municipal (PAM) 
 8. Expedient 2297/2023. Aprovació formular full d’apreuament municipal en l’expedient de preu just de l’expropiació per ministeri de llei, sol·licitada pel Sr. Agustín Vicente Alemany Campos.
 9. Expedient 7293/2023. Aprovació de restauració de la legalitat urbanística.
 10. Expedient 5040/2024. Aprovació de la Modificació de Crèdits núm. 14/2024 per suplement de crèdit. 
 11. Expedient 4995/2024. Aprovació de la moció per a l’aprovació de la cooficialitat del nom del poble i gentilici en castellà i en valencià.

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 1. Expedient 1464/2023. Donar compte aprovació de la certificació d’obra n.4 Obra de construcció del pavelló Poliesportiu. Les Valletes. Fase 1 Montserrat. 
 2. Donar compte de les resolucions d’alcaldia del mes d’abril. 
 3. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 25/04/2024 i la del 10/05/2024. 
 4. Expedient 3767/2024. Informe anual sobre el control intern Exercici 2023. 
 5. Expedient 4024/2024. Informe sobre compliment de mesures de Lluita contra la morositat – 1er trimestre 2024.
 6. Expedient 4025/2024. Càlcul del Període Mitjà de Pagament – 1er trimestre 2024.
 7. Expedient 4026/2024. Subministrament d’Informació Trimestral Execució Pressupost, Estabilitat Pptaria i Regla de la Despesa – 1er trimestre 2024. 
 8. Donar compte d’assumptes diversos.

C) PRECS I PREGUNTES 

 1. Precs i Preguntes. 

Montserrat, Ple