ValenciàSpanishEnglishFrench

Tag: Montserrat

REPRESA DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS A PARTIR DE L’1 DE JUNY

En el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 145, de 23 de maig de 2020, s’ha publicat la Resolució de 20 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. L’apartat 10 d’aquesta resolució estableix que, amb efectes des de l’1 de juny de 2020, es derogarà la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, relativa a la suspensió de terminis administratius.

Des d’aqueixa mateixa data, el còmput dels terminis que hagueren sigut suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s’haguera previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l’estat d’alarma i les seues pròrrogues.

A aquest efecte, els terminis suspesos amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma es reprenen amb efectes 1 de juny de 2020.

Borsa de treball temporal de personal oficial de jardineria

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 732/2020, de data 14 de maig, s’han aprovat les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a efectuar la contractació temporal de personal del grup C, subgrup C2, oficial o oficiala d’oficis de jardineria, per a proveir necessitats de personal d’aquesta Corporació, pel sistema de concurs oposició, el text íntegre del qual apareix publicat en el tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament, al portal de transparència (C.Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Processos de selecció de personal) i en la pàgina web (www.montserrat.es).
Les persones interessades a prendre part en el procés selectiu hauran de presentar les instàncies (on es farà constar que es reuneixen tots els requisits exigits en la convocatòria) preferentment a través de la Seu Electrònica d’aquest Ajuntament, utilitzant el tràmit existent amb el nom de la convocatòria; en l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), situada a la plaça de l’Església, 1; o bé mitjançant altre procediment que regula l’article 16.4. de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València, cosa que es publicitarà.

L’extracte de les bases es va publicar al BOP del dia 28/05/20.

Les sol·licituds que a partir del 29/05/20 es realitzen per la Seu Electrònica mitjançant el tràmit que s’obrirà, també seran tingudes en compte.

Serà a partir de dia 1 de juny, quan es reprenen els terminis administratius, i fins el 19 de juny, quan ja es podrà fer la sol·licitud físicament a l’ajuntament.

Borsa de treball temporal per a personal tècnic de joventut

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 717/2020, de data 8 de maig, s’han aprovat les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball temporal per a personal tècnic de joventut (Grup A2 de titulació), per a proveir necessitats de personal d’aquesta Corporació, pel sistema de concurs oposició, el text íntegre del qual apareix publicat en el tauler d’anuncis de la Seu Electrònica d’este Ajuntament i al portal de transparència (C.Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Processos de selecció de personal).
Les persones interessades a prendre part en el procés selectiu hauran de presentar les instàncies (on es farà constar que es reuneixen tots els requisits exigits en la convocatòria) preferentment a través de la Seu Electrònica d’aquest Ajuntament, utilitzant el tràmit existent amb el nom de la convocatòria; en l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), situada a la plaça de l’Església, 1; o bé mitjançant altre procediment que regula l’article 16.4. de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Malgrat la publicació de l’extracte de les bases de la borsa de treball temporal de personal tècnic de joventut al BOP del dia 22/05/20, la suspensió a causa de l’estat d’alarma del còmput de terminis obliga a que els quinze dies d’obertura per a presentar sol·licituds es compten quan es torne a la normalitat, cosa que es publicitarà.

Les sol·licituds que a partir del 23/05/20 es realitzen per la Seu Electrònica mitjançant el tràmit que s’obrirà, també seran tingudes en compte.

Serà a partir de dia 1 de juny, quan es reprenen els terminis administratius, i fins el 19 de juny, quan ja es podrà fer la sol·licitud físicament a l’ajuntament.

Suspensió de la celebració de contractes de serveis d’actuacions musicals i qualsevol acte lúdic i d’entreteniment multitudinari amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID 19

Des de l’Ajuntament de Montserrat s’anuncia la suspensió per raons d’interés públic que estan plenamente justificades, des de l’1 de maig i fins que la prestació puga reanudar-se, de la celebració de les següents actuacions musicals, i/o qualsevol event cultural, esportiu que estiguera previst, ja que l’execució esdevé impossible com a conseqüència del COVID-19 i/o les mesures adoptades per l’Estat, les CCAA per a combatre’l:

1. Contracte de prestació de servicis d’actuació musical amb la mercantil Musical Infinity Producciones, S.L. el 26-06-2020 amb motiu del Sopar dels Jubilats.

2. Contracte de prestació de Serveis d’actuació musical Orquestra de Cambra de Sant Peterburg el durant la SIMC. 25-07-2020 i resta d’actuacions musicals previstes durant la Setmana Internacional de Música de Cambra.

3. Contracte de prestació de Servicis d’actuació musical amb la mercantil Formula Producciones Eventos, S.L., el 31 de juliol Orquestra la Màxima amb motiu del sopar de Quintes.

4. Contracte de prestació de serveis d’actuació musical amb la mercantil Excelsior Producciones, SL, Orquestra Platino, el 16-08-2020.

5. Contracte amb Pirotecnia Turis, S.L per als focs dels diez 15 i 16 d’agost amb motiu de celebració dels dies de la Mare de Déu i Sant Roc.

6. Contracte de servicis amb la mercantil Eventime per a l’organització d’events consistent en la il·luminació SIMC; dilluns 17/08/2019 Festa aquàtica i Circ Piruleta.

7. Contracte de servicis amb la Sra. Mari Carmen Muñoz Moreno NIF: xxxxx168W per a parc, rocòdrom, ludoteca, cavalleto més llits elàstics i altres el 25, 26 i 27/08/2020.

8. Festejos Taurins d’agost de 2019, i qualsevol gestió relacionada amb aquestos com és la contractació amb Ambulàncies Lapeña.

Este anunci es pot consultar al tauler d’anuncis de la Seu Electrònica.

Borsa de treball temporal de personal monitor de temps lliure

Aprovades per Resolució d’Alcaldia núm. 472 de 10/03/2020 les bases per a la constitució d’una borsa d’ocupació temporal de personal monitor de temps lliure, s’informa que el text íntegre d’estes s’ha publicat en el DOCV núm. 8774 de 30/03/2020 i al portal de transparència [C. Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Procesos de selección de personal./Constitució Borsa Personal Monitor].

Les persones interessades a prendre part en el procés selectiu hauran de presentar les instàncies (on es farà constar que es reuneixen tots els requisits exigits en la convocatòria) preferentment a través de la Seu Electrònica d’aquest Ajuntament, utilitzant el tràmit existent amb el nom de la convocatòria; en l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), situada a la plaça de l’Església, 1; o bé mitjançant altre procediment que regula l’article 16.4. de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Malgrat la publicació de l’extracte de les bases al BOP del dia 21/04/20, la suspensió a causa de l’estat d’alarma del còmput de terminis obliga a que els quinze dies d’obertura per a presentar sol·licituds es compten quan es torne a la normalitat, cosa que es publicitarà.

Les sol·licituds que a partir del 22/04/20 es realitzen per la Seu Electrònica mitjançant el tràmit que s’obrirà, també seran tingudes en compte.

Serà a partir de dia 1 de juny, quan es reprenen els terminis administratius, i fins el 19 de juny, quan ja es podrà fer la sol·licitud físicament a l’ajuntament.

Borsa de treball temporal de personal coordinador per a l’escola d’estiu

Aprovades per Resolució d’Alcaldia núm. 2069/2019 de 19/12/2019 les bases per a la constitució d’una borsa d’ocupació temporal de personal coordinador per a l’escola d’estiu municipal, s’informa que el text íntegre d’estes s’ha publicat en el DOCV núm. 8733 de 05/02/2020 i al portal de transparència [ C. Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Procesos de selección de personal./Constitució Borsa Coordinació Escola Estiu ], on es podrà fer seguiment dels documents del procés.

Publicat l’anunci de la convocatòria al BOP núm. 32 de 17 de febrer de 2020, el termini per a presentar sol·licituds serà de 18/02 al 09/03/20.

Finalitzat el període per a presentar candidatures, es fa públic al tauler d’anuncis i al portal de transparència el llistat provisional d’admesos i exclosos al procés.

El termini per a presentar reclamacions és del 12 al 16 de març, i es faran preferentment a través de la Seu Electrònica mitjançant el tràmit d’instància general

Programes d'ocupació

Ajuntament de Montserrat - © 2020