ValenciàSpanishEnglishFrench

Tag: Montserrat

Borsa de treball temporal de professorat de valencià

Aprovades per Resolució d’Alcaldia núm. 1157/2020 de 28 de juliol de 2020 les bases i la convocatòria de selecció de persones per a la constitució d’una borsa d’ocupació per a la contractació temporal de professorat de valencià, que impartirà els cursos programats per la Agència de Promoció del Valencià (AVIVA); es dóna compte que el text íntegre d’aquestes s’han publicat en el BOP núm. 150 de 06/08/2020, en la seu electrònica de la pàgina web de l’ajuntament [https://www.montserrat.es] portal de transparència [C.Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Processos de selecció de personal] i en el Tauler d’anuncis, sent la data de publicació de l’anunci de la convocatòria en el DOCV la que servirà per al còmput del termini de presentació d’instàncies, que serà de 10 dies hàbils comptadors a partir del següent al de la publicació al DOCV.

Pla local de prevenció d’incendis forestals i pla de cremes de Montserrat

ANUNCI

En l’expedient administratiu que s’instruïx per aprovar el PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS (PLRPIF) PLA DE CREMES (PLQ) DEL TERME MUNICIPAL DE MONTSERRAT (VALÈNCIA); se sotmet aquest document a informació pública pel termini d’un mes, a contar des de l’endemà a la inserció d’aquest anunci en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de la pàgina web www.montserrat.es i portal de transparència [A. Ámbito político y corporativo/A3. Información relevante y de Buen Gobierno/A3.4. Normativa Municipal/Reglamentos], perquè puga ser examinat i es presenten les reclamacions que estimen oportunes.

Transcorregut aquest termini es sotmetrà aquest per a l’aprovació pel Ple de l’ajuntament i remissió posterior, per a l’aprovació definitiva per part de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi climàtic i Desenvolupament Rural.

Ajudes al comerç minorista de Montserrat afectat per la COVID-19

La situació d’emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19 ha afectat a les activitats econòmiques de Montserrat. Des de l’Ajuntament ens veiem amb l’obligació d’impulsar al nostre sectors comercial atorgant liquiditat a les empreses per a contribuir a facilitar el compliment de les seues obligacions empresarials, manteniment de l’activitat i ocupació i esmorteir la reducció dràstica d’ingressos.

Per aquest motiu a l’últim plenari es varen aprovar les bases per a la convocatòria de subvencions destinades a ajudar al comerç minorista ubicat al nostre poble, que es poden consultar al següent enllaç del portal de transparència (C. Recursos/C.3. Contrataciones, convenios y subvenciones/C.3.13 Subvenciones/2020/Comerç minorista COVID).

El tràmit haurà de fer-se obligatòriament de forma electrònica. Aquelles persones que encara no disposen de signatura electrònica, pot sol·licitar-la a l’Ajuntament.

Publicat l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de València, el termini per a presentar les sol·licituds finalitzarà el 24 de juliol de 2020.

Centre Comercial Virtual per a Montserrat

L’Ajuntament de Montserrat, vol informar els comerços que estan en la web de la Galeria Empresarial de Montserrat, de la iniciativa per a la venda dels productes de cada comerç mitjançant la botiga en línia, anomenat Centre Comercial Virtual de la Comunitat Valenciana.

Aquest projecte és gratuït i està recolzat per la Conselleria i la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Els comerços que estiguen interessats, han de tindre en compte que la forma de pagament i el distribuïdor que envie directament al domicili els productes que els clients han comprat a la botiga en línia, el gestiona el propi comerç. Una vegada estiga activa, el manteniment l’ha de fer el propi comerç, qui podrà afegir o llevar productes segons el seu propi estocatge.

Els comerços tindran l’ajuda de tècnics per a muntar la seua botiga virtual, gestionar-la i assessorament en tot el procés.

El termini inicial per a apuntar-se és fins al 18 de Juny del 2020.

En el cas, que algun comerç estiga interessat a tindre la botiga en línia, ha d’estar apuntat en la Galeria Empresarial de Montserrat.

Per a més informació contactar amb: sanbapro@montserrat.es

Ajudes a la formació complementària per al curs 2019/2020

Amb data de 3 de juny, s’han aprovat les bases per a donar una ajuda màxima de 100€ a les famílies dels menors empadronats al municipi que practiquen l’esport a escoles esportives, que estudien música a la SIUM o que estan aprenent idiomes comunitaris com a activitats complementàries a la seua formació acadèmica.
Al següent enllaç del Portal de Transparència podeu consultar les bases i l’imprés.
C. Recursos/C.3. Contrataciones, convenios y subvenciones/C.3.13 Subvenciones/2020/Formación complementaria
i en ell també podreu trobar les posteriors publicacions relacionades amb aquesta convocatòria.

Les sol·licituds es formularan amb el model que figura a les bases i es presentaran a través de la seu electrònica (http://montserrat.sedelectronica.es) usant el procediment que estarà obert amb el seu nom, en el termini de vint dies hàbils des de la publicació l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Publicada la convocatòria al BOP del 15/06/20, aquestes ajudes es podran sol·licitar del 16 de juny al 14 de juliol.

Finalitzat el termini per a sol·licitar-les, ja es pot consultar al tauler d’anuncis de la seu electrònica i al portal de transparència la llista de persones inicialment excloses, donant 5 dies hàbils (del 5 al 11 d’agost) per a que puguen esmenar la sol·licitud realitzada.

Borsa de treball temporal de personal oficial de jardineria

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 732/2020, de data 14 de maig, s’han aprovat les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a efectuar la contractació temporal de personal del grup C, subgrup C2, oficial o oficiala d’oficis de jardineria, per a proveir necessitats de personal d’aquesta Corporació, pel sistema de concurs oposició, el text íntegre del qual apareix publicat en el tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament, al portal de transparència (C.Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Processos de selecció de personal) i en la pàgina web (www.montserrat.es).
Les persones interessades a prendre part en el procés selectiu hauran de presentar les instàncies (on es farà constar que es reuneixen tots els requisits exigits en la convocatòria) preferentment a través de la Seu Electrònica d’aquest Ajuntament, utilitzant el tràmit existent amb el nom de la convocatòria; en l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), situada a la plaça de l’Església, 1; o bé mitjançant altre procediment que regula l’article 16.4. de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València, cosa que es publicitarà.

L’extracte de les bases es va publicar al BOP del dia 28/05/20.

Les sol·licituds que a partir del 29/05/20 es realitzen per la Seu Electrònica mitjançant el tràmit que s’obrirà, també seran tingudes en compte.

Serà a partir de dia 1 de juny, quan es reprenen els terminis administratius, i fins el 19 de juny, quan ja es podrà fer la sol·licitud físicament a l’ajuntament.

Finalitzat el termini per a presentar esmenes, ja es pot consultar al tauler d’anuncis i al portal de transparència la llista definitiva de persones admeses i excloses i s’informa de l’ajornament de les proves fins setembre.

Borsa de treball temporal per a personal tècnic de joventut

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 717/2020, de data 8 de maig, s’han aprovat les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball temporal per a personal tècnic de joventut (Grup A2 de titulació), per a proveir necessitats de personal d’aquesta Corporació, pel sistema de concurs oposició, el text íntegre del qual apareix publicat en el tauler d’anuncis de la Seu Electrònica d’este Ajuntament i al portal de transparència (C.Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Processos de selecció de personal).
Les persones interessades a prendre part en el procés selectiu hauran de presentar les instàncies (on es farà constar que es reuneixen tots els requisits exigits en la convocatòria) preferentment a través de la Seu Electrònica d’aquest Ajuntament, utilitzant el tràmit existent amb el nom de la convocatòria; en l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), situada a la plaça de l’Església, 1; o bé mitjançant altre procediment que regula l’article 16.4. de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Malgrat la publicació de l’extracte de les bases de la borsa de treball temporal de personal tècnic de joventut al BOP del dia 22/05/20, la suspensió a causa de l’estat d’alarma del còmput de terminis obliga a que els quinze dies d’obertura per a presentar sol·licituds es compten quan es torne a la normalitat, cosa que es publicitarà.

Les sol·licituds que a partir del 23/05/20 es realitzen per la Seu Electrònica mitjançant el tràmit que s’obrirà, també seran tingudes en compte.

Serà a partir de dia 1 de juny, quan es reprenen els terminis administratius, i fins el 19 de juny, quan ja es podrà fer la sol·licitud físicament a l’ajuntament.

Finalitzat el termini per a presentar al·legacions a la borsa provisional i contestades les presentades, es fa pública al tauler d’anuncis de la seu electrònica i al portal de transparència la composició definitiva de la borsa.

Suspensió de la celebració de contractes de serveis d’actuacions musicals i qualsevol acte lúdic i d’entreteniment multitudinari amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID 19

Des de l’Ajuntament de Montserrat s’anuncia la suspensió per raons d’interés públic que estan plenamente justificades, des de l’1 de maig i fins que la prestació puga reanudar-se, de la celebració de les següents actuacions musicals, i/o qualsevol event cultural, esportiu que estiguera previst, ja que l’execució esdevé impossible com a conseqüència del COVID-19 i/o les mesures adoptades per l’Estat, les CCAA per a combatre’l:

1. Contracte de prestació de servicis d’actuació musical amb la mercantil Musical Infinity Producciones, S.L. el 26-06-2020 amb motiu del Sopar dels Jubilats.

2. Contracte de prestació de Serveis d’actuació musical Orquestra de Cambra de Sant Peterburg el durant la SIMC. 25-07-2020 i resta d’actuacions musicals previstes durant la Setmana Internacional de Música de Cambra.

3. Contracte de prestació de Servicis d’actuació musical amb la mercantil Formula Producciones Eventos, S.L., el 31 de juliol Orquestra la Màxima amb motiu del sopar de Quintes.

4. Contracte de prestació de serveis d’actuació musical amb la mercantil Excelsior Producciones, SL, Orquestra Platino, el 16-08-2020.

5. Contracte amb Pirotecnia Turis, S.L per als focs dels diez 15 i 16 d’agost amb motiu de celebració dels dies de la Mare de Déu i Sant Roc.

6. Contracte de servicis amb la mercantil Eventime per a l’organització d’events consistent en la il·luminació SIMC; dilluns 17/08/2019 Festa aquàtica i Circ Piruleta.

7. Contracte de servicis amb la Sra. Mari Carmen Muñoz Moreno NIF: xxxxx168W per a parc, rocòdrom, ludoteca, cavalleto més llits elàstics i altres el 25, 26 i 27/08/2020.

8. Festejos Taurins d’agost de 2019, i qualsevol gestió relacionada amb aquestos com és la contractació amb Ambulàncies Lapeña.

Este anunci es pot consultar al tauler d’anuncis de la Seu Electrònica.

Borsa de treball temporal de personal monitor de temps lliure

Aprovades per Resolució d’Alcaldia núm. 472 de 10/03/2020 les bases per a la constitució d’una borsa d’ocupació temporal de personal monitor de temps lliure, s’informa que el text íntegre d’estes s’ha publicat en el DOCV núm. 8774 de 30/03/2020 i al portal de transparència [C. Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Procesos de selección de personal./Constitució Borsa Personal Monitor].

Les persones interessades a prendre part en el procés selectiu hauran de presentar les instàncies (on es farà constar que es reuneixen tots els requisits exigits en la convocatòria) preferentment a través de la Seu Electrònica d’aquest Ajuntament, utilitzant el tràmit existent amb el nom de la convocatòria; en l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), situada a la plaça de l’Església, 1; o bé mitjançant altre procediment que regula l’article 16.4. de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Malgrat la publicació de l’extracte de les bases al BOP del dia 21/04/20, la suspensió a causa de l’estat d’alarma del còmput de terminis obliga a que els quinze dies d’obertura per a presentar sol·licituds es compten quan es torne a la normalitat, cosa que es publicitarà.

Les sol·licituds que a partir del 22/04/20 es realitzen per la Seu Electrònica mitjançant el tràmit que s’obrirà, també seran tingudes en compte.

Serà a partir de dia 1 de juny, quan es reprenen els terminis administratius, i fins el 19 de juny, quan ja es podrà fer la sol·licitud físicament a l’ajuntament.

Finalitzat el termini per a presentar esmenes, ja es pot consultar al tauler d’anuncis i al portal de transparència la llista definitiva de persones admeses i excloses i s’informa de l’ajornament de les proves fins setembre.

  • 1
  • 2

Programes d'ocupació

Ajuntament de Montserrat - © 2020