Skip to main content

Tag: Ple

Convocatòria del Plenari Ordinari de juny

Dijous dia 27 a les 20 hores, al saló de plens de l’ajuntament, tindrà lloc el Plenari Ordinari corresponent al mes de juny.

Podreu seguir la sessió plenària en directe a través de la tele local o del nostre Facebook: https://www.facebook.com/AjMontserrat

L’ordre del dia és el següent:

A) PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 5772/2024. Aprovació, si escau, de la proposta d’acord de la modificació del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) de Montserrat (València).
 3. Expedient 1309/2024. Aprovació, si escau, de la proposta d’acord d’al·legacions a la declaració de situació individualitzada de minimització d’impacte ambiental.
 4. Expedient 5531/2024. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de les bases reguladores de prestacions econòmiques individualitzades, ajudes per a persones d’exclusió o vulnerabilitat social.
 5. Expedient 1734/2024. Arovació, si escau, de la proposta de revisió d’ofici d’un acte administratiu. Llicència ambiental FCP Academy, S.L.
 6. Expedient 6103/2024. Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1498 /2024 de data 13/06/2024 sobre aprovació de les normes d’ús dels Serveis de l’Escola Infantil municipal de l’Ajuntament de Montserrat mentre es tramite la modificació del Reglament.
 7. Expedient 5983/2024. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de crèdits núm. 17/2024 per crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
 8. Expedient 6172/2024. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de crèdits núm. 18/2024 per suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
 9. Expedient 6113/2024. Aprovació, si escau, de la proposta de de la modificació núm. 01/2024 de les Bases d’Execució del Pressupost municipal de 2024.
 10. Expedient 5234/2024. Aprovació, si escau, de la proposta de Felicitació pública membres Policia Local i Cap de Protecció Civil.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 1. Expedient 1464/2023. Donar compte al ple de l’aprovació de la certificació d’obra núm. 5: Obres de construcció del pavelló esportiu. Les Valletes. Fase 1 Montserrat.
 2. Donar compte de les resolucións d’alcaldia del mes de maig.
 3. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 23/05/2024 i del 14/06/2024.
 4. Donar compte d’assumptes diversos.

C) PRECS I PREGUNTES

 1. Precs i Preguntes.

Convocatòria del Plenari Ordinari de maig

Dijous dia 23 a les 20 hores, al saló de plens de l’ajuntament, tindrà lloc el Plenari Ordinari corresponent al mes de maig.

Podreu seguir la sessió plenària en directe a través de la tele local o del nostre Facebook: https://www.facebook.com/AjMontserrat

L’ordre del dia és el següent:

A) PART RESOLUTIVA 

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
 2. Expedient 2601/2024. Aprovació del Reglament per a l’atorgament d’autoritzacions d’aprofitament de fruiters situats a parcel·les municipals. 
 3. Expedient 4018/2024. Aprovació de la Ratificació de la Resolució de l’alcaldia n. 2024- 0991 sobre creació de la Mesa de Contractació Permanent i Designació dels seus membres a tenor de l’Informe 31/21 de 10 de juny de la JCCA. 
 4. Expedient 3590/2024. Aprovació del Pla d’Ordenació de Recursos Humans per a la reducció de la temporalitat per a l’any 2024. 
 5. Expedient 10878/2023. Aprovació de la cessió gratuïta d’ús de part de la instal·lació ubicada en el pol.14 parcel·la 282 Rfª cadastral 46174A014002820001HY al Consorci Provincial de Bombers. 
 6. Expedient 5017/2024. Aprovació del nou conveni Carnet Jove per actualització. 
 7. Expedient 1431/2024. Aprovació definitiva del pla territorial municipal enfront d’emergències (PTM) i dels plans d’actuació municipal (PAM) 
 8. Expedient 2297/2023. Aprovació formular full d’apreuament municipal en l’expedient de preu just de l’expropiació per ministeri de llei, sol·licitada pel Sr. Agustín Vicente Alemany Campos.
 9. Expedient 7293/2023. Aprovació de restauració de la legalitat urbanística.
 10. Expedient 5040/2024. Aprovació de la Modificació de Crèdits núm. 14/2024 per suplement de crèdit. 
 11. Expedient 4995/2024. Aprovació de la moció per a l’aprovació de la cooficialitat del nom del poble i gentilici en castellà i en valencià.

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 1. Expedient 1464/2023. Donar compte aprovació de la certificació d’obra n.4 Obra de construcció del pavelló Poliesportiu. Les Valletes. Fase 1 Montserrat. 
 2. Donar compte de les resolucions d’alcaldia del mes d’abril. 
 3. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 25/04/2024 i la del 10/05/2024. 
 4. Expedient 3767/2024. Informe anual sobre el control intern Exercici 2023. 
 5. Expedient 4024/2024. Informe sobre compliment de mesures de Lluita contra la morositat – 1er trimestre 2024.
 6. Expedient 4025/2024. Càlcul del Període Mitjà de Pagament – 1er trimestre 2024.
 7. Expedient 4026/2024. Subministrament d’Informació Trimestral Execució Pressupost, Estabilitat Pptaria i Regla de la Despesa – 1er trimestre 2024. 
 8. Donar compte d’assumptes diversos.

C) PRECS I PREGUNTES 

 1. Precs i Preguntes. 

Convocatòria del Plenari Ordinari d’abril

Dijous 25 d’abril a les 20 hores, al saló de Plens de l’ajuntament, tindrà lloc el Plenari Ordinari corresponent al mes d’abril.

La sessió es podrà seguir en directe a través de la tele local o del nostre Facebook: https://www.facebook.com/AjMontserrat

L’ordre del dia és el següent:

A. PART RESOLUTIVA 

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 2. Expedient 3070/2024. Aprovació de la proposta de rectificació de l’Inventari Municipal de béns i drets que integren el patrimoni municipal de la Corporació Local a data 31/12 /2023.
 3. Expedient 2595/2024. Aprovació inicial del Reglament d’utilització del servei de veu pública a Montserrat.
 4. Expedient 10707/2023. Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de l’ entrada i l’eixida de vehicles a immobles urbans des de la via pública. 
 5. Expedient 3715/2024. Aprovació inicial de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació de serveis extraescolars, complementaris i d’oci educatiu.
 6. Expedient 3530/2024. Aprovació de l’expedient de Modificació de Crèdits núm. 09/2024 per suplement de crèdits.
 7. Expedient 3531/2024. Aprovació de l’expedient de Modificació de Crèdits núm. 10/2024 per crèdit extraordinari.
 8. Expedient 3529/2024. Aprovació de la proposta de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits núm. 02/2024.

B. ACTIVITAT DE CONTROL 

 1. Expedient 1464/2023. Donar compte de les certificacions d’obra 1,2 i 3 de les obres “Construcció de Pavelló Poliesportiu Les Valletes, Fase 1. Montserrat”. 
 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia del mes de març de 2024. 
 3. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 21/03/2024 i la del 12/04/2024. 
 4. Donar compte d’assumptes diversos.

C. PRECS I PREGUNTES 

 1. Precs i preguntes.

Convocatòria del Plenari Ordinari de març

Dijous dia 21 a les 20 hores, al saló de plens de l’ajuntament, tindrà lloc el Plenari Ordinari corresponent al mes de març. 

Es podrà seguir la sessió plenària en directe a través de la tele local o del nostre Facebook: https://www.facebook.com/ajmontserrat

L’ordre del dia és el següent:

A) PART RESOLUTIVA 

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 2196/2024. Aprovació de la proposta de modificació de l’ordenança general de recaptació de tributs i altres ingressos de Dret Públic Local. 
 3. Expedient 1246/2022. Aprovació de la proposta de conveni de col·laboració amb la Societat Estatal Correos y Telégrafos S.A. per a la prestació de servicis de cobrament de tributs i altres ingressos de dret públic.
 4. Expedient 2096/2024. Aprovació de la proposta de conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Montserrat i la Fundació Cibervoluntarios per al desenvolupament de formació per a l’adquisició de competències digitals a la ciutadania. 
 5. Expedient 2482/2024. Aprovació de la proposta d’acord de dies de festivitat local amb caràcter retribuït i no recuperables per a l’any 2025. Calendari Laboral 2025. 
 6. Expedient 2846/2024. Expedient de modificació de crèdits núm. 05/2024 per suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals. 
 7. Expedient 2847/2024. Expedient de modificació de crèdits núm. 06/2024 per crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
 8. Expedient 2622/2024. Aprovació de la cartografia referida a la interfície urbà forestal del terme municipal de Montserrat. 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 1. Expedient 2135/2024. Aprovació del Pla pressupuestari a mitjà termini 2025-2027. 
 2. Expedient 2616/2024. Donar compte de la Liquidació del Pressupost General de 2023 
 3. Donar compte de les resolucions d’alcaldia del mes de febrer de 2024.
 4. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 29/02/2024 i la del 08/03/2024.
 5. Donar compte d’assumptes diversos. 

C) PRECS I PREGUNTES 

14. Precs i preguntes.

Convocatòria de Ple ordinari

El dijous dia 28 de desembre de 2023, a partir de les 17.30 hores, tindrà lloc una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la Sala de Plens del consistori, s’admet la participació a distància per videoconferència.

L’Ordre del Dia és el següent:

 1. PART RESOLUTIVA
 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors l’ordinària de 30/11/2023 i les extraordinàries d’1/12/2023 i del 18/12/2023.
 2. Expedient 9937/2023. Aprovació, si escau, de la proposta de conveni interadministratiu sobre sol·licitud d’accés de la Policia Local a fitxers de la Direcció General de la Guàrdia Civil.
 3. Expedient 10453. Aprovació, si escau, de la proposta del calendari fiscal de l’exercici 2024
 4. Expedient 10571/2023. Aprovació, si escau, de la plantilla pressupostària per a l’ exercici de 2024.
 5. Expedient 10713/2023. Aprovació, si escau, del Pressupost municipal per a l’exercici de 2024.
 • ACTIVITAT DE CONTROL
 • Donar compte de les resolucions d’Alcaldia del mes de novembre de 2023.
 • Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del dia 30 de novembre de 2023.
 • Donar compte d’assumptes diversos.

C) PRECS I PREGUNTES

 • Precs i preguntes.

Convocatòria de Ple extraordinari

El dilluns dia 18 de desembre de 2023, a partir de les 20.00 hores, tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la Sala de Plens del consistori, s’admet la participació a distància per videoconferència.

L’Ordre del Dia és el següent:

A) PART RESOLUTIVA

1. Expedient 10381/2023. Nomenament de representants en altres òrgans col·legiats.

2. Expedient 10382/2023. Càrrecs públics (Dedicacions, retribucions i indemnitzacions).

3. Expedient 10383/2023. Delegacions de competències del Ple en l’alcaldia.

4. Expedient 10384/2023. Acord d’acceptació de les delegacions de competència de l’alcaldia en el ple.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

5. Expedient 10334/2023. Nomenament de Tinences d’Alcaldia.

6. Expedient 10335/2023. Nomenament membres de la Junta de Govern Local i periodicitat de les sessions.

7. Expedient 10377/2023. Delegacions en les regidores i regidors respecte dels serveis municipals.

8. Expedient 10378/2023. Delegacions d’atribucions de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

9. Expedient 10379/2023. Nomenament de representants en altres òrgans col·legiats.

10. Expedient 10380/2023.Delegació d’atribucions de l’alcaldia en el Ple de la Corporació.

11. Expedient 10542/2023. Designació de portaveu del grup polític del Partit Popular.

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

Convocatòria del Ple ordinari del mes de novembre

El dijous dia 30 de novembre de 2023, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària el Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la Sala de Plens del consistori, s’admet la participació a distància per videoconferència.

L’Ordre del Dia és el següent:

A) PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 7928/2023. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d’activitats esportives i per l´ús de les instal·lacions esportives municipals.
 3. Expedient 9796/2023. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de crèdits núm. 33/2023 per suplement de crèdit finançat amb anul·lacions o baixes d’altres aplicacions i amb nous o majors ingressos sobre els previstos.
 4. Expedient 3663/2022. Aprovació, si escau, de la proposta de protecció a la legalitat urbanística immoble ubicat en el polígon 13 parcel·la 295 (D) SUR-1 TOSSAL I.
 5. Expedient 9656/2023. Aprovació, si escau, de la declaració institucional de la FEMP amb motiu del “25 DE NOVEMBRE, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona” i assumida per la FVMP.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 • Donar compte de les resolucions d’Alcaldia del mes d’octubre de 2023.
 • Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del dia 26 d’octubre de 2023.
 • Donar compte d’assumptes diversos.

C) PRECS I PREGUNTES

 • Precs i preguntes.

Convocatòria del Ple ordinari del mes d’octubre

El dijous dia 26 d’octubre de 2023, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària el Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la Sala de Plens del consistori, s’admet la participació a distància per videoconferència.

L’Ordre del Dia és el següent:

A) PART RESOLUTIVA

1.  Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2.  Expedient 8522/2023. Aprovació, si escau, de la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Montserrat i Humana – Fundación Pueblo para Pueblo, per al foment del reciclatge i el comportament sostenible.

3.  Expedient 6312/2023. Aprovació, si escau, de la proposta de resolució de desestimar el Recurs de Reposició interposat per HIDRAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A davant de l’acord del Ple de data 25 d’agost de 2023 pel qual s’inadmet el recurs de revisió interposat per l’esmentada mercantil entre altres peticions.

4.  Expedient 4862/2023. Aprovació, si escau, de la proposta d’informe dels serveis tècnics municipals de declaració d’interès comunitari de Manicelulosa S.L.U.

5.  Expedient 1464/2023. Aprovació, si escau, de la proposta d’adjudicació del contracte “Obres de Construcció del pavelló poliesportiu. Les Valletes. Fase 1. Montserrat.».

B) ACTIVITAT DE CONTROL

6.  Expedient 8695/2023. Informe sobre compliment de mesures de lluita contra la morositat – 3r. Trimestre 2023.

7.  Expedient 8697/2023. Càlcul del període mitjà de pagament – 3r Trimestre 2023.

8.  Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del dia 27 de setembre de 2023.

9.  Expedient 8696/2023. Subministrament Informació trimestral execució pressupost, estabilitat pressupostària i regla de gasto- 3r Trimestre 2023.

10.  Donar compte de les resolucions d’alcaldia del mes de setembre de 2023.

11.  Donar compte d’assumptes diversos.

C) PRECS I PREGUNTES

12.  Precs i preguntes.

Convocatòria de Ple extraordinari

El dissabte dia 7 d’octubre de 2023, a partir de les 13:30 hores, tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la Sala de Plens del consistori, s’admet la participació a distància per videoconferència.

L’Ordre del Dia és el següent:

 1. Únic. Aprovació, si escau, de la moció presentada pel Partit Popular en contra de la nova ubicació del centre de salut a Montserrat en el carrer Bon Aire.

Convocatòria del Ple ordinari del mes de setembre

El dimecres dia 27 de setembre de 2023, a les 20:00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la Sala de Plens del consistori, admet la participació a distància per videoconferència.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 8021/2023. Aprovació, si escau, de la proposta de dies festius locals amb caràcter retribuït i no recuperables per a l’any 2024. Calendari laboral 2024.
 3. Expedient 7567/2023. Aprovació, si escau, de la proposta de petició de convocatòria de la XXI Assemblea per a l’any 2025 se celebre a Montserrat.
 4. Expedient 7908/2023. Aprovació, si escau, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica.
 5. Expedient 7927/2023. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la concessió de llicències i altres serveis per a la tinència d’animals de companyia i dels potencialment perillosos.
 6. Expedient 7596/2023. Aprovació de les línies fonamentals Pressupost 2024.
 7. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia del mes d’agost de 2023.
 8. Donar compte d’assumptes diversos.
 9. Precs i preguntes.