Skip to main content

Convocatòria del Plenari Ordinari d’abril

Dijous 25 d’abril a les 20 hores, al saló de Plens de l’ajuntament, tindrà lloc el Plenari Ordinari corresponent al mes d’abril.

La sessió es podrà seguir en directe a través de la tele local o del nostre Facebook: https://www.facebook.com/AjMontserrat

L’ordre del dia és el següent:

A. PART RESOLUTIVA 

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 2. Expedient 3070/2024. Aprovació de la proposta de rectificació de l’Inventari Municipal de béns i drets que integren el patrimoni municipal de la Corporació Local a data 31/12 /2023.
 3. Expedient 2595/2024. Aprovació inicial del Reglament d’utilització del servei de veu pública a Montserrat.
 4. Expedient 10707/2023. Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de l’ entrada i l’eixida de vehicles a immobles urbans des de la via pública. 
 5. Expedient 3715/2024. Aprovació inicial de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació de serveis extraescolars, complementaris i d’oci educatiu.
 6. Expedient 3530/2024. Aprovació de l’expedient de Modificació de Crèdits núm. 09/2024 per suplement de crèdits.
 7. Expedient 3531/2024. Aprovació de l’expedient de Modificació de Crèdits núm. 10/2024 per crèdit extraordinari.
 8. Expedient 3529/2024. Aprovació de la proposta de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits núm. 02/2024.

B. ACTIVITAT DE CONTROL 

 1. Expedient 1464/2023. Donar compte de les certificacions d’obra 1,2 i 3 de les obres “Construcció de Pavelló Poliesportiu Les Valletes, Fase 1. Montserrat”. 
 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia del mes de març de 2024. 
 3. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 21/03/2024 i la del 12/04/2024. 
 4. Donar compte d’assumptes diversos.

C. PRECS I PREGUNTES 

 1. Precs i preguntes.

Montserrat, Ple