Skip to main content

Convocatòria del Ple ordinari del mes de setembre

El dimecres dia 27 de setembre de 2023, a les 20:00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la Sala de Plens del consistori, admet la participació a distància per videoconferència.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2. Expedient 8021/2023. Aprovació, si escau, de la proposta de dies festius locals amb caràcter retribuït i no recuperables per a l’any 2024. Calendari laboral 2024.
  3. Expedient 7567/2023. Aprovació, si escau, de la proposta de petició de convocatòria de la XXI Assemblea per a l’any 2025 se celebre a Montserrat.
  4. Expedient 7908/2023. Aprovació, si escau, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica.
  5. Expedient 7927/2023. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la concessió de llicències i altres serveis per a la tinència d’animals de companyia i dels potencialment perillosos.
  6. Expedient 7596/2023. Aprovació de les línies fonamentals Pressupost 2024.
  7. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia del mes d’agost de 2023.
  8. Donar compte d’assumptes diversos.
  9. Precs i preguntes.

Montserrat, Ple