Skip to main content

Convocatòria del Plenari Ordinari de juny

Dijous dia 27 a les 20 hores, al saló de plens de l’ajuntament, tindrà lloc el Plenari Ordinari corresponent al mes de juny.

Podreu seguir la sessió plenària en directe a través de la tele local o del nostre Facebook: https://www.facebook.com/AjMontserrat

L’ordre del dia és el següent:

A) PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 5772/2024. Aprovació, si escau, de la proposta d’acord de la modificació del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) de Montserrat (València).
 3. Expedient 1309/2024. Aprovació, si escau, de la proposta d’acord d’al·legacions a la declaració de situació individualitzada de minimització d’impacte ambiental.
 4. Expedient 5531/2024. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de les bases reguladores de prestacions econòmiques individualitzades, ajudes per a persones d’exclusió o vulnerabilitat social.
 5. Expedient 1734/2024. Arovació, si escau, de la proposta de revisió d’ofici d’un acte administratiu. Llicència ambiental FCP Academy, S.L.
 6. Expedient 6103/2024. Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1498 /2024 de data 13/06/2024 sobre aprovació de les normes d’ús dels Serveis de l’Escola Infantil municipal de l’Ajuntament de Montserrat mentre es tramite la modificació del Reglament.
 7. Expedient 5983/2024. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de crèdits núm. 17/2024 per crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
 8. Expedient 6172/2024. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de crèdits núm. 18/2024 per suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
 9. Expedient 6113/2024. Aprovació, si escau, de la proposta de de la modificació núm. 01/2024 de les Bases d’Execució del Pressupost municipal de 2024.
 10. Expedient 5234/2024. Aprovació, si escau, de la proposta de Felicitació pública membres Policia Local i Cap de Protecció Civil.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 1. Expedient 1464/2023. Donar compte al ple de l’aprovació de la certificació d’obra núm. 5: Obres de construcció del pavelló esportiu. Les Valletes. Fase 1 Montserrat.
 2. Donar compte de les resolucións d’alcaldia del mes de maig.
 3. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 23/05/2024 i del 14/06/2024.
 4. Donar compte d’assumptes diversos.

C) PRECS I PREGUNTES

 1. Precs i Preguntes.

Montserrat, Ple