ValenciàSpanishEnglishFrenchArabicRomanian

PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE

La Delegació de Mobilitat Sostenible de la Diputació de València, compromesa amb la importància de mitigar el canvi climàtic, millorar la qualitat de l’aire i reduir el soroll generat pel trànsit, i en l’àmbit de la permanent col·laboració interinstitucional, convocà ajudes econòmiques per a la redacció de plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS) per a municipis de fins a 20.000 habitants de la província de València.

Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) permeten ordenar les diferents xarxes de mobilitat: vianants, ciclistes, transport públic, vehicle privat, aparcament i distribució de mercaderies, tenint en compte la seguretat viària, la salut i la integració social.

Els PMUS són instruments de participació ciutadana per a impulsar els canvis necessaris en la mobilitat urbana que situen en el centre de la planificació les persones. La seua finalitat és garantir espais saludables i amables on es puga caminar i pedalar, i on els desplaçaments més llargs es puguen efectuar amb transport públic.

L’Ajuntament de Montserrat en octubre de 2020 llançà una enquesta sobre mobilitat perquè els veïns i veïnes de Montserrat pogueren valorar i prioritzar les mesures que consideraven més eficients i útils per a millorar la mobilitat del municipi.

Aquesta enquesta va servir de base per a la redacció del PMUS que a hores d’ara ja està redactat i aprovat inicialment, i del qual s’ha donat trasllat a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per sol·licitar l’Inici de l’Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada dins del Procediment: Aprovació de Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

ACTUACIONS EN EL POLÍGON INDUSTRIAL LES VALLETES

El Pla estratègic de subvencions de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 2019-2021 preveu la concessió d’ajudes dirigides a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics a la Comunitat Valenciana, sempre que la millora en la qualitat dels espais industrials redunde directament en les empreses implantades en aquests, així com en els seus treballadors i usuaris.

Per resolució de data 22 de desembre de 2020, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), es van convocar ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, a càrrec del pressupost de l’exercici 2021 (DOGV núm. 8988, de 04/01/2021).

L’IVACE ha concedit una ajuda segons l’actuació proposada per aquest Ajuntament per a la “Millora i adequació de zones verdes i serveis al polígon industrial Les Valletes” de 153.116,41 € per a subvencionar part dels costos d’execució de les obres i instal·lacions i de 12.223,58 € per a subvencionar part dels costos de redacció de projectes d’obres i instal·lacions.                      

En concordança amb l’article 3r de les bases que regulen les ajudes convocades per l’IVACE, el projecte contempla les actuacions següents:

•           Obra civil per a la implantació de fibra òptica i altres serveis.

•           Actuacions per a millorar la mobilitat urbana i els accessos, de vianants i ciclistes, al polígon.

•           Millora de l’enllumenat públic, mitjançant mesures d’eficiència energètica.

•           Serveis contra incendis i senyalització horitzontal i vertical de trànsit.

•           Regeneració paisatgística i ambiental del polígon.

•           Millora del subministrament d’aigua.

L’Arxiu Municipal de Montserrat col·labora amb la XIX Assemblea d’Història de la Ribera

Amb motiu de l´exposició que s’està organitzant per a la “XIX Assemblea d’Història de la Ribera. Patrimoni immaterial a la Ribera: festes, tradicions i cultura popular”, que es celebrarà a Alberic els dies 5, 6 i 7 de novembre, el secretari local, Vicent Giménez Chornet, va sol·licitar la col·laboració de l’Arxiu Municipal de Montserrat, adherit al Servei d’Arxius de la Mancomunitat de la Ribera Alta, perquè es localitzés un document antic relacionat amb les festes de la localitat.

El document aportat per a aquesta exposició, des de l’Arxiu Municipal de Montserrat, és el següent:

Fiestas 1976. Bases para poder participar en el primer concurso de paellas.

Més informació sobre la “XIX Assemblea d’Història de la Ribera” en el següent enllaç: https://alberic.ahistoriar.org/

INSTRUMENT TÈCNIC DE GESTIÓ FORESTAL

Les forests han de ser gestionades de forma sostenible, integrant els aspectes ambientals amb les activitats econòmiques, socials i culturals, amb la finalitat de conservar el medi natural al mateix temps que generar ocupació i col·laborar en l’augment de la qualitat de vida i expectatives de desenvolupament de la població rural. La forma més senzilla de garantir això és l’aprovació i aplicació dels Instruments tècnics de gestió forestal (ITGF).

L’Ajuntament de Montserrat ha rebut una subvenció de 3.726,05 euros per dur endavant la redacció d’un instrument tècnic de gestió forestal (ITGF). Aquest instrument és un document que organitza en el temps i l’espai els aprofitaments, els usos i les millores en els terrenys forestals.

Aquesta ajuda serà finançada pel FEADER, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i la Generalitat Valenciana, segons consta en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, referida a terrenys forestals de la Comunitat Valenciana no gestionats per la Generalitat.

Convocatòria del Ple ordinari del mes d’octubre

El dijous 28 d’octubre de 2021, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens de l’Ajuntament. 

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per Facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
 2. Expedient 8308/2021. Examen i aprovació, si es el cas, de la felicitació pública als agents de la Policia Local de Montserrat i Montroi per l’actuació policial conjunta efectuada el passat 18 de setembre de 2021.
 3. Expedient 8440/2021. Examen i aprovació, si es el cas, de la Medalla d’or de Montserrat a les treballadores i treballadors de l’Ajuntament de Montserrat.
 4. Expedient 8527/2021. Examen i aprovació, si es el cas, de la distinció honorifica al Sr. Vicent Luna Cerveró, d’arrels montserrater i insigne artista faller.
 5. Expedient 8484/2021. Examen i aprovació, si es el cas, de la Declaració Institucional/Moció per un finançament just 2021.
 6. Expedient 8425/2020. Examen i desestimació, si es el cas, del recurs de reposició interposat per Hidraqua Gestión Integral de Aguas de Levante, S.A., i la Sociedad Civil Regantes La Dolorosa, contra l’acord del Ple pel qual s’aprova l’estudi de viabilitat econòmica financera de la concessió del servei de proveïment d’aigua potable del municipi.  
 7. Donar compte d’assumptes diversos.
 8. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia i de l’acta de la Junta de Govern del mes de setembre de 2021.
 9. Expedient 1705/2019. Donar compte de l’aprovació de certificació d’obra final del contracte d’obres “Adequació/ampliació del Centre Públic IES Alcalans”.
 10. Expedient 1231/2021. Informe de tresoreria sobre gestió del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Montserrat i la Diputació de València en matèria tributaria.
 11. Expedient 8629/2021. Donar compte de l’informe 03/2021 de Tresoreria Intervenció sobre el compliment de la Llei 15/2010 de mesures de lluita contra la morositat (3º Trimestre 2021).
 12. Expedient 8630/2021. Donar compte del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les  administracions públiques.
 13. Expedient 8347/2021.  Donar compte del cost efectiu dels serveis del municipi de Montserrat. Exercici 2020.
 14. Precs i preguntes.

Procés selectiu plaça d’Enginyer/a de Camins, Canals i Ports

Ja s’ha publicat la resolució amb la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria d’una plaça d’Enginyer/a de Camins, Canals i Ports.

Ací teniu la informació. També podeu consultar-la en el tauler d’anuncis de la web de l’Ajuntament.

Procés selectiu plaça personal enterrador

Ja s’ha publicat la resolució amb la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria d’una plaça de personal laboral fix d’enterrador.

Ací teniu la informació. També podeu consultar-la en el tauler d’anuncis de la web de l’Ajuntament.

VIU TRANSPARÈNCIA – VIU MONTSERRAT

Des de l’Ajuntament de Montserrat s’ha estat treballant durant els últims mesos per elaborar un Pla de Transparència amb l’objectiu de fomentar canals de comunicació més eficaços que puguen connectar les idees i interessos del nostre veïnat amb les gestions i decisions de la corporació.

S’han dut a terme diverses accions, en les quals ha participat el veïnat responent a enquestes en les xarxes i consultant dubtes i fent suggeriments en les activitat dinàmiques que s’han fet a peu de carrer.

En aquest enllaç trobareu el resultat del treball dut a terme.

Moltes gràcies a totes i a tots per la vostra col·laboració.

Montserrat aprova l’esborrany del I Pla d’Acció de Responsabilitat Social

 • La iniciativa s’emmarca dins de Viu la Responsabilitat i té com a objectiu implantar la responsabilitat social en el municipi per a millorar l’entorn comú de la ciutadania.
 • L’esborrany del pla haurà de passar per procés administratiu i aprovació final en Plenari Municipal.

L’equip tècnic de seguiment de la iniciativa Viu la Responsabilitat ha aprovat l’esborrany del I Pla d’Acció Local de Responsabilitat Social de l’Ajuntament de Montserrat. La seua elaboració parteix de tot un procés participatiu per a recollir les opinions, propostes i suggeriments dels quatre àmbits de la responsabilitat social: individual, empresarial, associatiu i governamental. Així, s’ha redactat un esborrany competent amb una base d’accions enfocades a aquestes quatre àrees amb l’objectiu de reduir l’impacte negatiu a l’entorn del municipi.

«La responsabilitat social, sent una de les millors característiques que ens poden definir com a societat, sí és des de l’administració local es converteix en una gran eina per a millorar cadascuna de les accions que es porten a terme des dels ajuntaments. És per això que l’Ajuntament de Montserrat posa en marxa l’esborrany del pla de responsabilitat social municipal on encetem el camí per fer realitat en el nostre poble aquesta iniciativa, fent partícips a tota la ciutadania», ha exposat l’alcalde de Montserrat, Josep Maria Mas i García.

Després de la validació i aprovació tècnica per part de la comissió de seguiment del projecte, l’esborrany del Pla d’Acció es posarà a disposició del procés administratiu local i, finalment, del Plenari Municipal. Seguidament, serà exposat de manera pública i oberta a tota la ciutadania de Montserrat, a través de la pàgina web de l’ajuntament.

L’entitat local treballarà durant els pròxims anys per a dur a terme les accions establides en els quatre tipus de responsabilitat social, amb un total de 19 objectius específics i 130 accions inicialment plantejades. Totes elles, establides a partir de les demandes del veïnat, empreses, associacions i funcionariat.

D’aquesta manera, en el pla s’executaran mesures per la lluita mediambiental, la igualtat de condicions salarials, la inclusió i cohesió social de persones, la promoció al comerç local, l’establiment de rutes sostenibles i zones verdes, l’educació en valors responsables, entre altres. Tota una aposta que pretén fomentar la col·laboració i cooperació de tota la població, sempre tenint com a propòsit la cerca d’una societat més ètica, inclusiva i socialment més responsable.

Ajuntament de Montserrat - © 2022