ValenciàSpanishEnglishFrenchArabicRomanian

L’Ajuntament té previst repartir prop de 22.000 mascaretes per a tota la població

L’Ajuntament de Montserrat ha aconseguit comprar a una empresa de Múrcia 10.000 unitats de màscares quirúrgiques a 0,76 euros (IVA inclòs). Començarà a repartir-les per tota la població demà, dia 23 d’abril.

Es repartiran dos màscares per cada casa, porta a porta, sempre que l’òbriguen, tant al nucli urbà del poble com al terme municipal.

El personal de la brigada de neteja d’edificis serà el que s’encarregarà del repartiment pel nucli urbà de Montserrat, i la Policia Local i Protecció Civil faran el repartiment en el terme municipal.


Al mateix temps, s’ha adherit a la compra a través de la Mancomunitat de la Ribera Alta, de 5.250 màscares per a xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys (1.750 unitats per a la franja d’edat de 3 a 5 anys, 1.750 unitats per a la franja d’edat de 6 a 9 anys, i 1.750 per a la franja d’edat de 10 a 12 anys) i 4.000 màscares més per a persones adultes. El període d’entrega de les màscares de la Mancomunitat de la Ribera Alta serà de 2 a 4 setmanes. Així doncs, de moment en total es repartiran 19.250 màscares. El repartiment de les màscares de la Mancomunitat encara no està definit, quan arriben s’informarà de com es farà.


A tot açò s’han d’afegir les 2.500 màscares que s’han confeccionat entre el personal de l’Ajuntament i el grup de persones voluntàries que estan col·laborant des de casa, i que s’estan distribuint pels comerços del poble.


La suma total de màscares que l’Ajuntament de Montserrat té previst de repartir entre la població és de 21.750 unitats.

Declaració institucional de dol

L’Ajuntament de Montserrat se suma a la declaració institucional de dol que ha aprovat el Govern Valencià per les persones mortes amb motiu del coronavirus.


El diumenge 19 d’abril, a les 12.00 hores, es guardaran tres minuts de silenci a l’ajuntament i edificis oficials, les banderes onejaran a mig pal.

Els montserraters i les montserrateres podran eixir al balcó a les 12.00 hores per a expressar el seu condol, en silenci, durant tres minuts. Així podran recordar les víctimes d’aquesta pandèmia i honrar la seua memòria.

Podeu consultar la declaració institucional ací.

Sol·licitem la col·laboració ciutadana

L’Ajuntament ha estat confeccionant junt amb un grup de gent del poble màscares solidàries. Ara demana la col·laboració ciutadana per a continuar confeccionant-les i repartir-les als comerços locals on són distribuïdes entre la gent que les necessita.

En concret, es demana que qui tinga llençols de fil de cotó els deixe en les tendes del poble col·laboradores següents:

FORNS: Forn del Raval, Forn de Lluís i Teresa, Forn d’Amparín

CARNISSERIES: Carnisseria Áureo (Santiago), Carnisseria Carmina Moreno, Carnisseria de Paloma, Carnisseria Campos-Bosch, Carnisseria Elizabeth, Rincón del extremeño

DROGUERIA: Drogueria i perfumeria Marcos Espert,

TENDES: El Blat, Mini market Dory

FRUITERIES: Fruiteria Casc Antic, Fruiteria Fátima 

MENJAR PER A EMPORTAR: Menjar i beure, La nostra cuina

L’Ajuntament agraeix per endavant tota la vostra col·laboració tan important per a la gent del poble.

Fullet informatiu COVID-19

Punxeu la imatge per accedir al document.

Des de l’Ajuntament hem preparat aquest fullet informatiu per tal de concentrar i difondre els comunicats i notícies sobre accions de protecció social i econòmica, que pensem poden interessar a la ciutadania sobre el coronavirus 19.

Resum de les accions municipals del Govern i de la GV els enllaços de cada ban decret o resolució et porta a la pàgina web de l’ajuntament per poder llegir el document íntegrament.

Decret d’actualització de mesures municipals contra la Covid-19

ANUNCI

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

ANTECEDENTS

PRIMER. Davant la situació produïda per l’afecció del virus COVID 19 i les mesures proposades pel Govern d’Espanya, en les quals es recomana el mínim de mobilitat personal de totes les persones, la suspensió de les activitats escolars i la disminució de tota mena d’activitats, l’Ajuntament de Montserrat en data 16 de març, mitjançant Decret 2020-0519 va aprovar les mesures per al personal administratiu així com continuar amb el tancament, i es manté la suspensió de tots els actes públics i tot tipus d’activitats previstes en els edificis i instal·lacions municipals i es decreta la suspensió dels actes públics i tot tipus d’activitats previstes en la via pública, inclosa la celebració dels mercats del diumenges i del dimarts.

SEGON. Vist el Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones que treballen per compte d’altri que no presten serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19.

FONAMENTS DE DRET

ANUNCI

PRIMER. La disposició addicional primera del Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no presten serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19 estableix que “El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i els competents en les comunitats autònomes i entitats locals, queden habilitats per a dictar les instruccions i resolucions que siguen necessàries per a regular la prestació de serveis del personal públic inclòs en l’àmbit d’aplicació del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, a fi de mantindre el funcionament dels serveis públics que es consideren essencials.”

Per tant, la competència per a decretar el serveis mínims pertany a l’Ajuntament, sent l’Alcaldia competent per raó de la materia.

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia RESOL:
PRIMER.-
Modificar les mesures per al personal administratiu en el següents punts:

MESURES DE CARÁCTER ADMINISTRATIU: EDIFICI CONSISTORIAL

Es modifiquen els serveis mínims de la OAC. Únicament serà necessària la presencia d’un treballador de la OAC excepte en el cas de que vinga una treballadora de recent incorporació, en aquest cas, el servei mínim serà de dues treballadores.

BRIGADA D’OBRES

Quatre treballadors pertanyents a la brigada d’obres passen a la situació de permís retribuït recollit en l’article 2 del Reial Decret Llei 10/2020.

El permís comportarà que les persones treballadores conservaran el dret a la retribució que els haguera correspost d’estar prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent salari base i complements salarials.

La recuperació de les hores de treball es podrà fer efectiva des de l’endemà a la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020.

Aquesta recuperació haurà de negociar-se en un període de consultes obert a aquest efecte entre l’empresa i la representació legal de les persones treballadores, que tindrà una duració màxima de set dies.

ANUNCI

La resta de la brigada d’obres continuaran treballant adscrivint-se als serveis de neteja viària, desinfectació de les vies pública i neteja del terme municipal.

RESTA PERSONAL DE L’AJUNTAMENT

La resta de personal de l’Ajuntament continuarà en les mateixes condicions i horaris que les marcades en el Decret 2020-0519 de 16 de març d’aquesta Alcaldia.

SEGON. Suspendre totes les obres el promotor de les quals siga l’Ajuntament. Suspendre així mateix les llicències d’obra i els permisos de ocupació de via pública concedides en el municipi. La suspensió es mantindrà en vigor com a mínim fins al 9 d’abril de 2020.

TERCER. Mantindre les altres disposicions que contenia el Decret 2020-0519 de 16 de març.

QUART.- Publicar la present resolució i fer bans per al coneixement de la població de les mesures previstes en ell.

Mesures per a atendre persones sense llar

L’Ajuntament de Montserrat ha establit les mesures que Serveis Socials han d’implementar per a atendre persones sense llar per possible contagi de la COVID-19, a instància de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

El procediment que regula l’actuació es pot consultar ací:

https://app.box.com/s/yljrmbvsrxjn36bpcd4bj6yv8wojubgx

Serveis Socials és el departament responsable de coordinar l’operatiu d’atenció social, si es dona algun cas, i la Policia Local l’encarregada de buscar si hi ha alguna persona en aquesta situació.

A aquesta persona sense llar se li oferirà aliment i allotjament per dos dies en el Poliesportiu municipal, i si té símptomes relacionats amb la COVID-19 es pendran les mesures necessàries per a evitar el contagi.

L’equip complet d’atenció estarà format per Policia Local, Serveis Socials, Servei d’Urgències del Centre de Salut i Servei de Neteja.

NOTA INFORMATIVA: pagament de taxes i sessió del ple

NOTA INFORMATIVA DE L’AJUNTAMENT DE MONTSERRAT

En el dia de hui, 18 de març de 2020, s’ha mantingut una reunió en el Saló de Plens de l’edifici consistorial entre alcalde i portaveus dels diferents grups que componen el Ple municipal. En l’esmentada reunió s’ha donat compte de les diferents actuacions que ha realitzat l’Ajuntament fins hui en el tema de la declaració de l’estat d’alarma i per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19  i s’han acordat les mesures següents:

– L’exempció total del pagament de la taxa de l’exercici 2020 per la instal·lació de terrasses en la via pública dels locals del municipi.

– L’ajornament del pagament del primer termini de l’impost sobre béns immobles i de la taxa de recollida de fem que havia de començar el pròxim 2 d’abril de 2020, fins que finalitze l’estat d’alarma declarat el passat 14 de març. La resta de terminis del calendari fiscal s’ajornaran en funció del moment en què finalitze l’estat d’alarma.

– L’ajornament dels pagaments de fraccionaments i ajornaments que es troben concedits per l’ajuntament, com a mínim fins al pròxim 30 d’abril de 2020.

-La taxa de l’Escola Infantil Municipal no es cobrarà fins a la reobertura d’aquesta. El mes de març s’ha pagat sencer, per la qual cosa en el moment que es reòbriga l’escola es compensaran els 16 dies que no s’ha prestat el servei, en el rebut següent que s’emeta.

– La suspensió del Ple ordinari del mes de març de 2020.

Els membres presents acorden continuar mantenint el contacte i fer les reunions necessàries en el futur i segons vaja variant la situació actual.

BAN D’ALCALDIA: LIMITACIÓ DE CIRCULACIÓ

L’Ajuntament de Montserrat recorda que, amb motiu de la declaració mitjançant Reial Decret de l’estat d’alarma, i amb la fi d’afrontar la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19, es limita la llibertat de circulació de les persones.

Només poden circular per les vies les persones que vagen a treballar, a adquirir aliments, adquirir productes farmacèutics de primera necessitat, assistir a establiments sanitaris, assistir persones majors, menors o dependents, i per causa de força major.

Es prega a la ciutadania la màxima col·laboració i que només isca dels seus habitatges en les excepcions esmentades.

Montserrat, document datat i signat electrònicament.

BAN D’ALCALDIA: NOVES MESURES D’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

ANTECEDENTS

Primer. Davant la situació produïda per l’afecció del virus COVID-19 i les mesures proposades pel Govern d’Espanya, en les quals es recomana el mínim de mobilitat de totes les persones, la suspensió de les activitats escolars i la disminució de tota mena d’activitats, correspon a l’Ajuntament de Montserrat, en virtut de les atribucions establides en l’ordenament jurídic com en altres títols administratius o contractuals, establir amb caràcter d’urgència les mesures que s’incorporen en aquest Decret.

Segon. Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

FONAMENTS DE DRET

Primer. L’article 21 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local estableix les competències que ostenten els alcaldes i alcaldesses dels municipis de règim comú, dins del qual s’enquadra l’Ajuntament de Montserrat.


En aquest sentit, són diversos els títols competencials que seran aplicables per a fer possible l’aprovació del present Decret, com ara dirigir el govern i l’administració municipal, dictar bans, exercir la direcció superior de tot el personal, l’exercici de les accions judicials i administratives, i la defensa de l’Ajuntament en les matèries de la seua competència; així com adoptar personalment, i sota la seua responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o greu risc d’aquests, les mesures necessàries i adequades donant compte immediata al Ple.


Després de l’aprovació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s’ajustarà al que es disposa del que siga determinat per les autoritats corresponents del Govern de la Nació.
Per tot el que s’ha exposat, aquesta Alcaldia

RESOL:

Primer. Aprovar les mesures per al personal administratiu que figuren en l’annex de la primera resolució.


Les oficines municipals estaran tancades al públic i se suspén l’atenció al públic. S’hauran d’utilitzar els mecanismes telemàtics per a la gestió administrativa a través de la seu electrònica de l’Ajuntament en el web https://montserrat.sedelectronica.es/info.0, o be l’atenció telefònica al número 962 988 000 o via correu electrònic a oac@montserrat.es No obstant això, en els supòsits d’emergència es podrà atendre presencialment sempre amb cita prèvia i valoració prèvia de la urgència de la petició.


Segon. Continuar amb el tancament dels edificis municipals següents:

Casa de Cultura.

Escola Infantil Municipal.

Llar de la Gent Major.

Biblioteca.

Instal·lacions esportives municipals.
A més, es decreta el precintament dels jocs instal·lats als parcs municipals.

Tercer. Es manté la suspensió de tots els actes públics i de tot tipus d’activitats previstes en els edificis i instal·lacions municipals, i es decreta la suspensió dels actes públics i tot tipus d’activitats previstes en la via pública, inclosa la realització dels mercats dels diumenges i dels dimarts.

Quart. Publicar la present resolució i fer bans per al coneixement de la població de les mesures previstes en ell.

MESURES DE CARÀCTER ADMINISTRATIU:


EDIFICI CONSISTORIAL
Les oficines municipals estaran tancades al públic i se suspén l’atenció al públic. S’hauran d’utilitzar els mecanismes telemàtics per a la gestió administrativa a través de la seu electrònica de l’Ajuntament en el web https://montserrat.sedelectronica.es/info.0, o bé l’atenció telefònica al número 962 988 000 o via correu electrònic a oac@montserrat.es No obstant això, en els supòsits d’emergència es podrà atendre presencialment sempre amb cita prèvia i valoració prèvia de la urgència de la petició. Per al personal de l’Ajuntament, es decreta els serveis mínims presencials següents:

Hi haurà dos membres de l’OAC i una persona com a mínim per cada u dels departaments de l’Ajuntament següents: Urbanisme, Intervenció i Secretaria.

La resta de personal de l’Ajuntament que no estiga en el serveis mínims, podrà optar per la modalitat de teletreball o per la modalitat presencial en horari diferent del dels serveis mínims.

SERVEIS SOCIALS
El Departament estarà obert només per a situacions d’emergència. S’atendrà per telèfon i via telemàtica, i solament es donarà atenció presencial en situacions d’emergència social.

Donada la situació del personal i per a evitar el contagi del Covid-19 en el Departament, sols hi haurà una persona de l’equip que atendrà la ciutadania que es trobe en les situacions d’emergència social derivades de l’estat d’alarma motivat pel Covid-19.

La resta de personal podrà treballar en la modalitat de teletreball, des de casa per a evitar desplaçaments.

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

L’Escola Infantil Municipal continuarà tancada per temps indefinit. El calendari escolar de l’Escola Infantil Municipal, per al mes de març, és el següent: els dies 18 i 20 són dies no lectius, aprovats pel Consell Escolar Municipal, igual que els centres educatius del municipi, i a l’abril el divendres 3. Cal recordar que el dia 19 és festiu en tota la Comunitat Valenciana.


El dilluns 16 tot el personal ha acudit al seu lloc de treball, s’ha organitzat i planificat tot el treball que es considera que es pot fer des de casa, i el personal funcionari podrà preparar la programació i la resta d’activitats programades per al tercer trimestre des de casa, ajornant la presència física al centre fins al dimarts 24, per a reunir-se i ficar en comú tot el que s’ha fet.

Tot l’exposat estarà sempre a disposició de les noves circumstàncies que puguen fer modificar aquesta situació.


CASA DE CULTURA
La Casa de la Cultura continuarà tancada al públic i s’establirà la modalitat de teletreball per al personal que presta els seus serveis en ella.


BIBLIOTECA
La Biblioteca continuarà tancada al públic. El personal de la biblioteca podrà continuar treballant físicament al centre a porta tancada, l’horari serà de 9.30 a 14.30 hores.


JUTJAT DE PAU
Queden suspeses les actuacions judicials la competència de les quals siga d’aquest Jutjat de Pau, excepte les següents:

Jutjat de pau:

  • Compareixences apud-acta per aplicació de mesures cautelars per a persones empadronades en el municipi de Montserrat.
  • Aquelles actuacions que, si no es fan, poden causar perjudicis irreparables.

Registre Civil:

  • Expedició de llicències de soterrament; inscripcions de naixement en termini peremptori i aquells matrimonis que tingueren data de senyalament prèviament fixada.
  • Expedició de Fe de vida d’expedició inajornable.
  • Aquelles actuacions que, si no es fan, poden causar perjudicis irreparables.

A aquest efecte el Jutjat de Pau habilita l’horari d’atenció al públic següent, sempre amb cita prèvia i prèvia valoració de la urgència de la petició:

  • Dimarts i divendres: de 10.30 a 14 hores.
    Les consultes podran fer-se per via electrònica al correu electrònic següent: jutjat@montserrat.es i seran contestades i resoltes per aquesta mateixa via, o bé telefònicament.

Per telèfon al núm. 962 988 000, extensió 6 o avisant a la Policia Local.

La resta de personal de l’Ajuntament (Brigada d’obres i personal de neteja) continuarà prestant els seus serveis de manera regular sempre atenent les mesures de protecció establides en la normativa vigent.

Ajuntament de Montserrat - © 2021