Skip to main content

Participa en el I Concurs Internacional de Dones Compositores

S’obri el termini per a participar en el I Concurs Internacional de Dones Compositores, Premi Maria Theresa Von Paradis.

Per a concursar s’ha de ser major de 18 anys i cada participant només podrà presentar una obra. Les peces han de ser originals i inèdites.

El termini màxim per a participar és el 15 de juny de 2024 a les 12 hores. Es repartirà un únic premi dotat econòmicament amb 2.500 euros.

Pots consultar les bases completes del concurs ací.

Descarrega el full d’inscripció ací.

Resolució del jurat de la IX edició del Certamen Literari de Montserrat

Reunit el jurat, el passat 21 de gener, per prendre la decisió definitiva, i signar l’acta sobre els guardonats en les diferents categories, va quedar de la següent manera…

Reunido el jurado, el pasado 21 de enero, para tomar la decisión definitiva, y firmar el acta sobre los galardonados en las diferentes categorías, quedó de la siguiente manera…

Relat curt en Valencia-• Premiat

Joan Company Arpa

 Amb l’obra : GENTRIFICACIÓ

Relat curt en castellá-• Premiat

Manuel Izquierdo Ruíz.

Amb l’obra.. LA VIDA BREVE

Quadern de viatge-• Premiat

Pau Marqués i Bisquert

Amb l’obra.. DIARI DE L’ALCÀRRIA.

Microrrelat-• Premiat

Guifré Miquel Fageda.

Amb l’obra   LLETRAFERIT.

Poesía urbana-• Premiat

Victor Sellés Alabau.

Amb L’obra ORGÀNIC.

Convocatòria de Ple extraordinari

El dilluns dia 18 de desembre de 2023, a partir de les 20.00 hores, tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la Sala de Plens del consistori, s’admet la participació a distància per videoconferència.

L’Ordre del Dia és el següent:

A) PART RESOLUTIVA

1. Expedient 10381/2023. Nomenament de representants en altres òrgans col·legiats.

2. Expedient 10382/2023. Càrrecs públics (Dedicacions, retribucions i indemnitzacions).

3. Expedient 10383/2023. Delegacions de competències del Ple en l’alcaldia.

4. Expedient 10384/2023. Acord d’acceptació de les delegacions de competència de l’alcaldia en el ple.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

5. Expedient 10334/2023. Nomenament de Tinences d’Alcaldia.

6. Expedient 10335/2023. Nomenament membres de la Junta de Govern Local i periodicitat de les sessions.

7. Expedient 10377/2023. Delegacions en les regidores i regidors respecte dels serveis municipals.

8. Expedient 10378/2023. Delegacions d’atribucions de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

9. Expedient 10379/2023. Nomenament de representants en altres òrgans col·legiats.

10. Expedient 10380/2023.Delegació d’atribucions de l’alcaldia en el Ple de la Corporació.

11. Expedient 10542/2023. Designació de portaveu del grup polític del Partit Popular.

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

Convocatòria del Ple ordinari del mes d’octubre

El dijous dia 26 d’octubre de 2023, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària el Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la Sala de Plens del consistori, s’admet la participació a distància per videoconferència.

L’Ordre del Dia és el següent:

A) PART RESOLUTIVA

1.  Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2.  Expedient 8522/2023. Aprovació, si escau, de la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Montserrat i Humana – Fundación Pueblo para Pueblo, per al foment del reciclatge i el comportament sostenible.

3.  Expedient 6312/2023. Aprovació, si escau, de la proposta de resolució de desestimar el Recurs de Reposició interposat per HIDRAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A davant de l’acord del Ple de data 25 d’agost de 2023 pel qual s’inadmet el recurs de revisió interposat per l’esmentada mercantil entre altres peticions.

4.  Expedient 4862/2023. Aprovació, si escau, de la proposta d’informe dels serveis tècnics municipals de declaració d’interès comunitari de Manicelulosa S.L.U.

5.  Expedient 1464/2023. Aprovació, si escau, de la proposta d’adjudicació del contracte “Obres de Construcció del pavelló poliesportiu. Les Valletes. Fase 1. Montserrat.».

B) ACTIVITAT DE CONTROL

6.  Expedient 8695/2023. Informe sobre compliment de mesures de lluita contra la morositat – 3r. Trimestre 2023.

7.  Expedient 8697/2023. Càlcul del període mitjà de pagament – 3r Trimestre 2023.

8.  Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del dia 27 de setembre de 2023.

9.  Expedient 8696/2023. Subministrament Informació trimestral execució pressupost, estabilitat pressupostària i regla de gasto- 3r Trimestre 2023.

10.  Donar compte de les resolucions d’alcaldia del mes de setembre de 2023.

11.  Donar compte d’assumptes diversos.

C) PRECS I PREGUNTES

12.  Precs i preguntes.

Bústia de Denúncies

Amb motiu de l’aprovació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, per la qual es transposa la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió (Directiva Whistleblowing), l’Ajuntament de Montserrat, ha subscrit un Protocol de col·laboració funcional amb l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (AVAF), mitjançant el qual es posa en marxa el present servei per a la utilització de la BÚSTIA EXTERNA DE DENÚNCIES DE L’AVAF, autoritat competent en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

La Bústia de Denúncies de l’AVAF és un canal segur de participació electrònica que naix de la necessitat de facilitar a la ciutadania la possibilitat de presentar denúncies a través d’internet.

Per a això, la Bústia incorpora mecanismes que garanteixen la confidencialitat de totes les informacions i ofereix un espai de comunicació segur per a mantindre contacte amb l’AVAF i permetre la interacció entre aquesta i les persones que denuncien, informen o comuniquen de manera anònima o identificada, complint amb totes les exigències fixades per la Directiva 2019/1937(UE) i posteriorment per la Llei 2/2023.

Aquesta Bústia és un mitjà de lluita contra el frau i la corrupció que preserva la identitat de la persona que realitza la comunicació i que, a més, incorpora eines per a garantir els drets de les persones que siguen denunciades. 

Gràcies a aquest canal es possibilita que qualsevol personainclòs el personal funcionari públic, pot comunicar infraccions o conductes corruptes o fraudulentes de les quals tinga coneixement en relació amb l’Ajuntament de Montserrat, amb la garantia de poder fer-ho en un entorn que compleix tots els requisits de reserva, confidencialitat, accessibilitat i eficàcia, el qual admet les denúncies i comunicacions, tant nominals com anònimes, evitant que es puguen patir represàlies per això.

Convé assenyalar que, per a evitar un mal ús de la Bústia, s’aplicaran criteris estrictes per a admetre les comunicacions amb exigència de responsabilitat civil, penal o administrativa a les persones que comuniquen denúncies falses o comuniquen fets amb abús de dret i vulnerant el principi de bona fe. Així mateix, s’ha de recordar que l’AVAF no té competències en les funcions i matèries que corresponen a l’autoritat judicial, el ministeri fiscal i la policia judicial, ni pot investigar els mateixos fets que han sigut objecte de les seues investigacions.

Resultats oficials de la fase d’oposició i concurs del procés de selecció d’una plaça de personal tècnic d’educació infantil en règim laboral fix

El Tribunal acorda fer públiques en la pàgina web de l’Ajuntament i en el tauler d’anuncis la relació de persones aprovades dins del procés d’estabilització d’ocupació temporal per a cobrir 1 plaça de tècnic d’educació infantil.

Podeu consultar tota la informació en l’enllaç següent: https://montserrat.sedelectronica.es/board

Exposició de la llista de meses electorals i locals electorals. Eleccions locals i autonòmiques del 28 de maig de 2023

L’Ajuntament, d’acord amb l’article 24.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, fa pública la llista de meses electorals i locals electorals per a les eleccions locals i autonòmiques del 28 de maig de 2023.

Trobareu l’anunci i la llista completa en el Tauler d’anuncis físic i en el de la Seu electrònica de la web del consistori: https://montserrat.sedelectronica.es/board.