Skip to main content

III Concurs d’Art Mural

BASES III CONCURS D’ART MURAL de MONTSERRAT

Full d’inscripció

PRIMERA. Objecte

L’Ajuntament de Montserrat convoca el III Concurs d’Art Mural de Montserrat (CAMM) 2023, que consisteix en el foment de l’art urbà a través de la plasmació d’aquestes obres en murs adients del municipi. Aquest concurs es convoca conforme a les presents bases:

SEGONA. Requisits per a concursar

1. Podrà participar tota persona interessada a partir dels 18 anys.

Es podrà participar de manera individual o en grup.

TERCERA. Inscripció, lloc i termini d’admissió de sol·licituds

1. La inscripció serà gratuïta; les persones interessades hauran d’aportar la següent documentació:

– Sol·licitud d’inscripció: descarregant el full d’inscripció en el web municipal, degudament emplenada en tots els seus apartats i signada per la persona sol·licitant. La seua signatura suposa una declaració de coneixement de les bases i compromís del seu compliment.

– Fotocòpia del DNI o NIE.

– Esbós o esbossos (màxim 2) del treball presentat al concurs, amb format Pdf, Jpg, Tif o Png. Els esbossos hauran de ser inèdits i originals, en color, amb grandària DINA-3, horitzontal, a escala 1:10.

Els esbossos es presentaran sense signar.

– Les dades i la informació inclosa en les sol·licituds seran tractats de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent en matèria de protecció i tractament de dades personals.

2. Lliurament: A través de la plataforma wetransfer.com al correu electrònic cultura@montserrat.es

3. El termini per a entregar els treballs començarà l’1 de març i acabarà el divendres 26 de maig.

En cas que una persona participant concórrega amb dues obres, haurà de posar afegit al títol de cada esbós “opció A” i “opció B” i podran ser totes dues seleccionades per a la seua realització, i havent de ser realitzades dins del termini marcat pel desenvolupament de l’activitat (des de l’1 fins el 31 de juliol de 2023).

QUARTA. Temàtica

El tema del concurs serà Montserrat, un  poble amb tradicions.

No s’admetran treballs amb continguts violents, sexistes, obscens o xenòfobs.

CINQUENA. Composició del jurat

El jurat encarregat de la valoració i selecció de les obres guanyadores estarà integrat per persones relacionades amb l’art i algun representant de l’Ajuntament de Montserrat.

SEXTA. Decisió del jurat

Entre totes les obres presentades se seleccionaran TRES esbossos guanyadors. Els treballs es triaran conforme als criteris que s’indiquen a continuació:

– Qualitat artística del treball presentat

– Originalitat i creativitat de l’obra

– Adequació a la temàtica

El jurat emetrà la decisió del concurs per majoria dels seus integrants el 19 de juny, i es podrà declarar desert en el cas que el jurat considere que els treballs presentats no aconseguisquen el nivell de qualitat suficient o siguen insuficients.

La decisió serà inapel·lable.

La llista d’obres guanyadores la seua autoria es faran públiques el dia 21 de juny al web municipal i xarxes socials.

Qui guanye adquireix el compromís d’executar el treball.

SETENA. Execució de les obres seleccionades

1. Les obres hauran d’ajustar-se a l’esbós presentat.

2. A cada persona participant se li assignarà el tram del mur que haurà de pintar.

3. El desenvolupament s’iniciarà el dia 1 de juliol fins el 31 de juliol de l’any en curs per a la finalització de la seua obra o obres.

4. L’organització no es fa responsable del deteriorament o desperfectes que posteriorment es puguen produir en les obres.

5. El material i pintura necessaris per executar l’obra corre a càrrec dels premiats.

OCTAVA. Premis

Es triaran TRES esbossos premiats amb una dotació econòmica:

1r premi: 1.600 €

2n premi: 1.300 €

3r premi: 1.200 €

NOVENA. Propietat dels treballs

L’Ajuntament de Montserrat es reservarà tots els drets sobre les obres realitzades, podent reproduir-les, publicar-les i divulgar-les totalment o parcialment.

Memòria Recobrada de Montserrat: La veu d’un poble

memoria.montserrat.es

Projecte subvencionat per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. Es tracta d’un PORTAL WEB sota el títol de “MEMÒRIA RECOBRADA DE MONTSERRAT: La veu d’un poble” que servirà per conéixer la història més recent de Montserrat i que a més dels documents extrets dels arxius històrics conta amb el relat d’algunes persones coetànies als o les protagonistes o els i les protagonistes en persona.

Obert el termini de licitació per a l’explotació del Bar de la Piscina Municipal

L’Ajuntament va aprovar ahir les clàusules administratives que regeixen el Contracte de concessió del Bar de la Piscina Municipal de Montserrat. Totes les persones interessades poden presentar una oferta econòmica a través de la Seu electrònica del consistori. El termini de presentació acaba el divendres 10 de març a les 14:00 h.

L’Ajuntament de Montserrat, mitjançant Resolució d’Alcaldia de 23 de febrer de 2023, ha aprovat les clàusules administratives que regiran l’adjudicació del Contracte de concessió del Bar de la Piscina Municipal de Montserrat i paeller annex. Totes les persones capacitades poden presentar una proposició econòmica per a la seua valoració, tenint en compte les esmentades clàusules administratives particulars. La documentació relacionada amb el Contracte de concessió, està allotjada en el Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la pàgina web del consistori.

El termini de presentació d’ofertes finalitza el divendres 10 de març de 2023 a les 14:00 h.

Més informació i documentació relacionada:

Anunci

   Clàusules

   𝐑𝐞𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨́ 𝐝𝐞𝐥𝐬 𝐢 𝐥𝐞𝐬 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐣𝐮𝐫𝐚𝐭 𝐝𝐞𝐥 𝐕𝐈𝐈𝐈 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧 𝐋𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐫𝐢 𝐝𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐬𝐞𝐫𝐫𝐚𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟑.

   (Amb el suport del SARC de la Diputació de València)

   Aquest any, van ser presentades 172 obres d’arreu d’Espanya, Argentina, Perú, França, Colòmbia, Uruguai e Itàlia.

   Reunits Els membres del jurat, el passat 15 de gener, per prendre la decisió definitiva, i signar l’acta sobre els guardonats en les diferents categories, va quedar de la següent manera…

   Relat curt en Valencià-•

   Jesús Sánchez Aroca. De Canals (València)

   Amb l’obra: SENSE TEMPS

   Relat curt en castellà-•

   Andres Nortes Navarro. De Caravaca (Múrcia)

   Amb l’obra: UN LUGAR DONDE VOLVER

   Quadern de viatge-•

   Rocío Díaz Gómez de Madrid.

   Amb l’obra: SINDROME DE ESTOCOLMO

   Microrelat-•

   Jaume Calatayud Ventura. D’Altafulla (Tarragona)

   Amb l’obra: ALBOR

   Poesia urbana-•

   Oriol Solà Prat. De Santa Margarida de Montbui (Barcelona)

   Amb l’obra: INVERSIÓ DE FUTUR

   Des d’aquest Ajuntament donem l’enhorabona a tots els i les participants i en especial als guardonats així com donem també l’agraïment, pel treball realitzat desinteressadament dels i les membres del Jurat, compost per…

   PRESIDENTA: Amparo Navarro Martínez.

   VOCALS:

   Luis Juan López Teba

   Lorena Molina Larrubia

   Clara Campos Bosch

   Santiago López García

   Adela Hinojosa Salvador

   Convocatòria del Ple ordinari del mes de gener

   El dijous dia 26 de gener de 2023, a les 20:00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens del consistori, admet la participació a distància per videoconferència.

   L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

   1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
   2. Expedient 74/2023. Aprovació, si escau, de la proposta de la pròrroga de l’acord d’adhesió al Sistema d’Adquisició centralitzada de la Diputació Provincial, Central de serveis innovadors i sostenibles. [Central de Compres].
   3. Expedient 8953/2022. Aprovació, si escau, de la proposta de Declaració de paratge natural municipal del Castell dels Alcalans.
   4. Expedient 10289/2022. Aprovació, si escau, de la proposta de cessió gratuïta d’ús de les instal·lacions de la segona planta de l’antiga Casa Consistorial a la SIUM i l’Escola de Música de la SIUM, entitats sense ànim de lucre, per a la docència de la música en totes les seues vessants.
   5. Expedient 10026/2022.Aprovació, si escau, de la proposta de Restauració de la Legalitat Urbanística – Ampliació d’edificació existent C/ Eucaliptus, 22.
   6. Expedient 7765/2022. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Reglament Orgànic Municipal.
   7. Expedient 563/2023. Aprovació, si escau, de la proposta del Calendari fiscal de l’exercici 2023.
   8. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern del dia 22 de desembre de 2022.
   9. Donar compte de les resolucions d’alcaldia del mes de desembre de 2022.
   10. Donar compte d’assumptes diversos.
   11. Precs i preguntes.

   Publicació de la Resolució d’Alcaldia de 22 de desembre, referent a la convocatòria d’ocupació pública 2022

   L’Ajuntament informa que amb data 30 de desembre de 2022, ha eixit publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat, núm. 313 (pàgines 4795 i 4798), la Resolució d’Alcaldia de 22 de desembre de 2022, referent a la convocatòria per a proveir diverses places.

   Les bases íntegres estan publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV) núm. 230, de 30 de novembre de 2022, núm. 231, d’1 de desembre de 2022 i núm. 237, de 13 de desembre de 2022 i en el Portal de Transparència de la Seu electrònica de l’Ajuntament (C. Recursos, C.4 RR HH, C.4.3 Procesos selecció de personal) en aquest enllaç https://bit.ly/3GyngAR.

   El termini per presentar les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació (del 2 al 30 de gener ambdós inclosos).

   Es recomana que la presentació de sol·licituds es faça de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (https://montserrat.sedelectronica.es/info.0).

   Ací teniu l’enllaç al BOE: https://cutt.ly/l2r6JRt i l’enllaç al Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de l’Ajuntament https://montserrat.sedelectronica.es/board.

   Preinscripció oberta per als cursos de valencià de nivells A1, C1 i C2

   La Regidoria d’Educació, a través de l’Agència de Promoció del Valencià municipal, ha programat tres cursos gratuïts de valencià: nivell inicial A1, nivell avançat C1 i nivell avançat C2.

   Els cursos seran de 60 hores presencials i es duran a terme entre gener i juny de 2023. L’horari serà de vesprada, dos sessions de dos hores per setmana.

   Els nivells

   El nivell A1 és el nivell més bàsic que hi ha, permet atendre les necessitats comunicatives més elementals en situacions molt quotidianes. Està pensat per a persones nouvingudes que desconeixen per complet el valencià. Podeu consultar els descriptors del nivell i els continguts temàtics i lingüístics en aquest enllaç.

   El nivell C1 està pensat, generalment, per a persones que ja tenen una base de coneixements de valencià. És necessari tindre formació gramatical prèvia i es recomana haver assolit el nivell B2 o, com a mínim, el B1. Podeu consultar els descriptors del nivell i els continguts temàtics i lingüístics en aquest enllaç.

   El nivell C2 està adreçat, generalment, a persones que volen assolir el nivell més alt de coneixements de valencià. És necessari estar en possessió del certificat de nivell C1 o tindre una formació similar. Podeu consultar els descriptors del nivell i els continguts temàtics i lingüístics en aquest enllaç.

   Preinscripció

   El termini de preinscripció estarà obert de l’1 al 10 de desembre. Per a preinscriure’s correctament caldrà emplenar el formulari en línia, al qual es podrà accedir escanejant el codi QR dels cartells, a través d’aquesta notícia o des de la publicació al Facebook municipal. La preinscripció també es podrà tramitar presencialment a l’Agència de Promoció del Valencià (AVIVA), sol·licitant cita prèvia al correu aviva@montserrat.es

   Accés al formulari de preinscripció https://onx.la/d00bf

   Llista de persones seleccionades

   La llista de persones seleccionades es publicarà en el web municipal el dia 13 de desembre. En el procés de selecció, per als nivells C1 i C2, es donarà preferència a les persones que tinguen el certificat del nivell anterior (B1 o B2 en el cas del C1; C1 en el cas del C2). També es valorarà l’empadronament a Montserrat i, si cal, l’ordre d’inscripció.

   Si l’organització ho considera, es constituirà una llista d’espera per ordre de prelació per a ocupar les possibles vacants.

   Matrícula

   El període de matrícula s’obrirà del 14 al 20 de desembre. La matrícula serà exclusivament per via telemàtica.

   Les persones admeses hauran de presentar una instància telemàtica en la seu electrònica, en què exposen que han estat admeses i sol·liciten que se’ls matricule en el curs del nivell corresponent. A la instància caldrà aportar la documentació següent:

   • DNI, o document equivalent
   • Certificat del nivell de coneixements de valencià que es tinga

   Condicions de matrícula

   En formalitzar la matrícula s’assumeix el compromís d’assistència i aprofitament del curs, que serà supervisat per l’Agència de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Montserrat. Si es produeix l’abandonament del curs sense causa justificada, es tindrà en compte per a pròximes ofertes formatives de l’Ajuntament.

   Per a rebre el certificat serà imprescindible haver assistit com a mínim al 80% de les classes.

   L’organització es reserva el dret d’anul·lar els cursos en què el nombre de matrícules siga insuficient.

   Convocatòria del Ple ordinari del mes de juliol

   El dijous dia 28 de juliol de 2022, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens del consistori, admet la participació a distància a través de la plataforma “Zoom”

   L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

   1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
   2. Expedient 6627/2020. Aprovació, si escau, de la proposta d’aprovació del Pla Urbà d’Actuació Municipal de Montserrat.
   3. Expedient 6146/2022. Aprovació, si escau, de la proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 17/2022 per crèdit extraordinari finançat amb anul·lacions o baixes d’altres aplicacions.
   4. Expedient 6147/2022. Aprovació, si escau, de la proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 18/2022 per suplement de crèdit finançat amb anul·lacions o baixes d’altres aplicacions i amb nous o majors ingressos sobre els previstos.
   5. Expedient 5968/2022. Aprovació, si escau, de diverses propostes d’aprovació relacionades amb el Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Montserrat.
   6. Expedient 1022/2022. Donar compte de l’informe de Tresoreria sobre gestió del Conveni entre l’Ajuntament de Montserrat i la Diputació de València en matèria tributària.
   7. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de juny de 2022.
   8. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia del mes de juny de 2022.
   9. Donar compte d’assumptes diversos.
   10. Precs i preguntes.