ValenciàSpanishEnglishFrench

Comunicat suspensió activitat docent i tancament de la biblioteca

L’Alcaldia fa saber:

PRIMER. Que Conselleria ha suspés l’activitat docent a partir de dilluns 16 de març en tots els nivells educatius (universitats, batxillerat, educació secundària, primària i infantil, escoletes, formació professional, i uns altres).

SEGON. Que la biblioteca pública municipal de Montserrat es tanca fins a nova ordre.

BAN TANCAMENT TEMPORAL INSTAL·LACIONS I SUSPENS ACTIVITATS

L’Ajuntament de Montserrat, seguint les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut i del Ministeri de Sanitat que aconsellen prendre mesures per a evitar en la mesura del possible el risc d’exposició i transmissió del virus per a evitar l’extensió de la malaltia Covid-19, per la seua facilitat de contagi; considera convenient prendre mesures preventives per a evitar el risc en la mesura del que siga possible. 

Per tot el que s’ha exposat, aquesta Alcaldia ha decidit:

Suspendre tots els actes públics i tot tipus d’activitats previstes en els edificis i instal·lacions municipals fins al proper 30 de març de 2020.

Tancar la Llar de les Persones Majors i les instal·lacions esportives municipals, la qual cosa suposa suspendre els entrenaments i les competicions dels diferents clubs esportius de la localitat, fins al pròxim 30 de març de 2020.

BAN SUSPENSIÓ TEMPORAL FALLES I MERCAT DELS DIUMENGES

El passat 31 de gener de 2020 l’Organització Mundial de la Salut va declarar el brot de COVID-19 com a Emergència de Salut Pública d’Importància
Internacional.
En les últimes dates hi ha hagut un augment considerable dels casos detectats tant a Espanya com a la Comunitat Valenciana, havent d’adoptar-se per part de l’autoritat competent decisions com l’ajornament de les Falles i la Magdalena en tota la Comunitat Valenciana.
Per part del Ministeri de Sanitat s’ha recomanat evitar qualsevol esdeveniment multitudinari en tot el territori espanyol. En aquests esdeveniments, tal com assenyala el Ministeri, existeix un major risc d’exposició i transmissió del virus a causa de l’aglomeració i contacte estret entre persones procedents de diferents punts geogràfics.
Els diumenges a Montserrat se celebra un mercat, la gestió i l’autorització del qual correspon a aquest Ajuntament, al qual acudeixen moltes persones en un espai reduït podent haver-hi aglomeracions, la qual cosa pot suposar un possible risc de contagi.
Per tot el que s’ha exposat, aquesta Alcaldia ha decidit suspendre el mercat
que se celebra els diumenges a Montserrat mentre estiga vigent l’alerta
sanitària.
No obstant això, l’Ajuntament continuarà informant sobre la possible suspensió o ajornament d’altres activitats culturals, esportives i socials, a mesura que es vagen coneixent noves recomanacions o instruccions de l’autoritat sanitària.

Convocatòria del Ple ordinari de febrer

El dijous 27 de febrer, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes de febrer del Ple de l’Ajuntament de Montserrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook de l’Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l’ordre del dia.

2. A través de l’entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l’Ajuntament de Montserrat on s’anunciarà l’ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s’hi tracten des de la pestanya de comentaris.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

1. Expedient 1337/2020. Presa de Possessió de la Sra. Martínez Rangel com a regidora de l’Ajuntament de Montserrat pel partit AIGUA.
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
3. Expedient 1164/2020. Modificació de les assignacions per assistències al òrgans col·legiats.
4. Expedient 1170/2020. Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 02/2020.
5. Expedient 944/2020. Ratificar la resolució 2020-0303 d’aprovació de la participació de l’Ajuntament  de Montserrat en la convocatòria de les ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització  i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tenològics.
6. Expedient 1070/2020. Aprovació de l’acord puntual adoptat per la Mesa General de Negociació sobre  la Prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal empleat de l’ajuntament segons la publicació del BOE de data 4 de juliol de 2018.
7. Expedient 1191/2020. Aprovació de l’acord transaccional amb Cemex España Operaciones, SLU  relativa al PO 845/2016.
8. Expedient 3936/2018. Acord rectificació del punt segon de l’acord de la reconsideració d’ofici de la separació voluntària de la Mancomunitat la Vall dels Alcalans.
9. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia i la Junta de Govern del mes de gener de 2020.
10. Donar compte d’assumptes diversos.
11. Donar compte de l’informe de Tresoreria sobre gestió del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Montserrat i la Diputació de València en matèria tributària.
12. Expedient 610/2020. Donar compte de l’informe 04/2019 de Tresoreria-Intervenció sobre el compliment de la Llei 15/2010 de Mesures de Lluita contra la Morositat del 4t trimestre 2019.
13. Expedient 611/2020. Donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors del 4t trimestre de 2019.
14. Expedient 612/2020. Donar compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust RDL 4/2012 del 4t trimestre de 2019.
15. Expedient 614/2020. Donar compte de l’informe de l’Execució Trimestral del Pressupost, Compliment de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària i Regla de Despesa del 4t trimestre de 2019.
16. Donar compte de l’inici de l’expedient de l’ampliació amb onze municipis més de l’Àrea de Transport Metropolità de València.
17. Precs i preguntes.          

Convocatòria del Ple ordinari de desembre

El dijous 19, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes de novembre del Ple de l’Ajuntament de Montserrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook de l’Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l’ordre del dia.

2. A través de l’entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l’Ajuntament de Montserrat on s’anunciarà l’ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s’hi tracten des de la pestanya de comentaris.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.Expedient 1705/2019. Contractacions. Aprovació de la certificació d’obra núm. 1. Adequació/Ampliació IES Alcalans. Programa EDIFICANT
3.Expedient 1705/2019. Contracte d’obres: Adequació/Ampliació del centre públic IES Alcalans. Montserrat. Codi 46023924. Programa EDIFICANT. Delegació en l’Alcaldia de l’aprovació de certificacions d’obra.
4.Expedient 6829/2019. Elaboració i aprovació del Pressupost
5.Expedient 6880/2019. Plantilla pressupostària de l’exercici 2020.
6.Expedient 6802/2019. Relació de Llocs de Treball de l’exercici 2020.
7.Expedient 6897/2019. Moció sobre sol·licitud a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de millora del servei d’ambulància.
8.Expedient 1602/2019. Declaració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora.
9.Expedient 6962/2019. Aprovació del Calendari Fiscal 2020.

B) Activitat de control
10.Donar compte d’assumptes diversos.
11.Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia i de l’acta de la Junta de Govern del mes de novembre.
12.Donar compte de la sentència 40/19, de 13 de febrer de 2019, i de la sentència 498/2019, de 29 de novembre de 2019, de l’Audiència provincial desestimant el recurs interposat per Cemex España Operaciones, SLU.

C) Precs i preguntes
13.Precs i preguntes.

Visites a empreses per a la nova galería empresarial de Montserrat

Com ja es va anunciar, amb la finalitat de millorar la presència a Internet de les empreses locals, des de l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) anem a crear una galeria empresarial gratuïta i online de Montserrat, que es penjarà al nou lloc web municipal.

La Diputació de València ha posat a disposició dels municipis adherits a la Xarxa ADL (on està inclosa Montserrat) l’espai on estaran ubicats tots aquells negocis locals que participen en aquesta iniciativa. Dins aquest espai web únic les empreses tindran un lloc propi en forma de fitxa amb les dades de l’activitat que desenvolupa, que podran modificar quan vulguen amb accés individualitzat amb una contrasenya que proporcionarem. A més, dins de la nostra miniweb també apareixerà informació i actualitat sobre el sector comercial i empresarial que pot ser del vostre interès.

Us presentem a la persona encarregada de dur a terme una gran part d’este projecte: Sandra; una treballadora municipal que al llarg dels següents mesos visitarà les vostres empreses per a arreplegar les dades necessàries per a completar esta galeria.

Agraïm per avançat la vostra col·laboració i atenció quan Sandra es presente al vostre negoci. 

Si voleu més informació podeu contractar amb nosaltres: adl@montserrat.es o sanbapro@montserrat.es.

Convocatòrita del ple ordinari de maig de 2019

El dijous 30, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes de maig del Ple de l’Ajuntament de Montserrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l’Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l’ordre del dia.
2. A través de l’entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l’Ajuntament de Montserrat on s’anunciarà l’ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s’hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l’etiqueta #PleAjMontserrat.

Podeu consultar les actes anteriors ací.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Expedient 1705/2019. Ratificació del Decret de l’Alcaldia sobre aclaració i rectificació del plec de clàusules administratives del contracte d’obres «Adequació/Ampliació del Centre Públic IES Alcalans». Programa Edificant.
3. Expedient 2109/2019. Aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de despeses de requisits bàsics.
4. Expedient 2110/2019. Aprovació dels extrems de la fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics.
5. Expedient 2485/2019. Expedient de modificació de crèdits 08/2019 per crèdit extraordinari finançat amb el superàvit pressupostari de 2018 per a IFS.
6. Expedient 2483/2019. Expedient de modificació de crèdits 07/2019 per suplement de crèdit finançat amb el superàvit pressupostari de 2018 per amortitzar deute.
7. Expedient 2113/2019. Aprovació de la fiscalització de drets i ingressos mitjançant presa de raó i control posterior.

B) Activitat de control
8. Expedient 977/2015. Donar compte del projecte del servei públic de transport interurbà de viatgers CV-109 Montserrat-València.
9. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia del mes d’abril de 2019.
10.Donar compte assumptes diversos

C) Precs i preguntes
11.Precs i preguntes

  • 1
  • 3
  • 4

Programes d'ocupació

Ajuntament de Montserrat - © 2020