ValenciàSpanishEnglishFrench

Dilluns 1 de juny entrem en fase 2

Consulta les novetats i recorda: usa mascareta, mantín les distàncies i la higiene.

✅ Contacte social
Màxim 15 persones reunides i mantenint la distància de seguretat (2 m) i la higiene.

✅. Bars i restaurants
Es pot consumir dins del local: amb aforament limitat al 40%, sols assegut a taula i amb cita prèvia preferiblement. No es pot consumir en barra.
Es continua consumint en les terrasses amb un aforament limitat al 50% de taules, separades per 2 metres entre elles.
No obriran bars d’oci nocturn i discoteques.

✅. Mobilitat
Es permet la circulació per tota la província.
Un mateix vehicle pot anar ple si les persones conviuen juntes. En altre cas, sols poden anar dos persones per fila i amb màscara.

✅. Residències
Es permet visitar-les amb cita prèvia.

✅. Biblioteques, museus, teatres i cinemes
Obrin amb el màxim del 30% d’aforament, però la Biblioteca de Montserrat no tindrà encara consulta en sala fins a nou avís.

✅. Centres i parcs comercials
Reobrin amb aforament limitat al 40%.
Les persones majors de 65 anys tindran un horari especial.

✅. Esport i passeig
Desapareixen les franges horàries, excepte la reservada a majors de 70 anys: entre les 10:00 i 12:00, i les 19:00 i 20:00.

✅. Platges
S’obrin amb aforament restringit, mesures de distanciament i higièniques.

✅. Culte
L’aforament augmenta al 50%.

➕ Informació: https://bit.ly/2zP9xpv

Mesures per a impulsar l’economia a Montserrat

L’Ajuntament de Montserrat ha pres una sèrie de mesures per a impulsar l’activitat econòmica a Montserrat motivades per la situació d’emergència generada amb la crisi sanitària de la COVID-19 que està afectant greument el poble.

Durant l’any 2020, l’Ajuntament no cobrarà la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. A més, tampoc no es cobrarà la taxa d’entrada a la piscina municipal, que enguany tindrà aforament limitat i s’establiran torns d’accés.

S’han aprovat també unes ajudes al comerç minorista per a facilitar-li el compliment de les obligacions empresarials, el manteniment de l’activitat i l’ocupació, i esmorteir així la reducció dràstica d’ingressos que ha patit. Quan es puguen sol·licitar les ajudes, informarem adequadament.

REPRESA DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS A PARTIR DE L’1 DE JUNY

En el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 145, de 23 de maig de 2020, s’ha publicat la Resolució de 20 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. L’apartat 10 d’aquesta resolució estableix que, amb efectes des de l’1 de juny de 2020, es derogarà la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, relativa a la suspensió de terminis administratius.

Des d’aqueixa mateixa data, el còmput dels terminis que hagueren sigut suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s’haguera previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l’estat d’alarma i les seues pròrrogues.

A aquest efecte, els terminis suspesos amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma es reprenen amb efectes 1 de juny de 2020.

Convocatòria del Ple ordinari de maig

El dijous 28 de maig, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes de maig del Ple de l’Ajuntament de Montserrat per videoconferència. 

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 2544/2020. Modificació de Crèdit 11/2020 per Suplement de Crèdit per a l’aplicació del superàvit pressupostari a política social per a fer front a la COVID-19.
 3. Expedient 2561/2020. Modificació de Crèdit 12/2020 per Suplement de Crèdit finançat amb anul·lacions o baixes d’altres aplicacions.
 4. Expedient 2562/2020. Modificació de Crèdit 13/2020 per Crèdit Extraordinari finançat amb anul·lacions o baixes d’altres aplicacions i amb major ingressos.
 5. Expedient 2538/2020. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits núm. 3/2020 per import de 2.997,96 euros.
 6. Expedient 6962/2019. Modificació de l’aprovació del Calendari Fiscal de l’exercici 2020.
 7. Expedient 1705/2019. Aprovació modificació núm. 2 del contracte de les obres d’adequació/ampliació IES Alcalans. Programa EDIFICANT.
 8. Expedient 2569/2020. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local consistent en ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
 9. Expedient 2576/2020. Aprovació de les Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a ajudar el comerç minorista de Montserrat.
 10. Expedient 2609/2020. Aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per utilització de les instal·lacions esportives.
 11. Expedient 2579/2020. Aprovació de la modificació del conveni de col·laboració amb la mercantil Mercadona. Targeta de Societat.
 12. Expedient 2456/2020. Declaració Institucional en suport a la Sanitat Pública i Universal.
 13. Donar compte d’assumptes diversos.
 14. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes d’abril, i la Junta de Govern Local del mes d’abril.
 15. Expedient 1705/2019. Donar compte de l’aprovació de la Certificació d’obra núm. 7 de l’Adequació/ Ampliació IES ALCALANS. Programa Edificant.
 16. Expedient 2278/2020. Donar compte de l’aprovació de la liquidació pressupost general 2019.
 17. Expedient 2613/2020. Donar compte de l’informe anual de control del grau de compliment dels criteris previstos per a les inversions IFS de l’exercici 2019.
 18. Expedient 2615/2020. Donar compte de l’informe anual de control de totes les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades i principals anomalies detectades en matèria d’ingressos de l’exercici 2019.
 19. Expedient 2599/2020. Donar compte de l’informe anual de control dels comptes a justificar i avançaments de caixa fixa de l’exercici 2019.
 20. Expedient 2203/2020. Donar compte de l’informe 01/2020 de Tresoreria/Intervenció sobre el compliment de la llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat.
 21. Expedient 2204/2020. Donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques. 1r. Trimestre 2020.
 22. Expedient 2205/2020. Donar compte de l’execució trimestral del pressupost, compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de despesa 1r Trimestre 2020.
 23. Precs i preguntes.

L’Ajuntament reprén l’atenció presencial

Les oficines municipals tornen a atendre presencialment la població a partir dimarts 26 de maig.

L’horari d’atenció serà de 8:30 a 14:30. L’entrada a l’Ajuntament es farà pel Saló de Plens, on es demanarà torn. Hi haurà un aforament màxim de 10 persones.

L’entrada a les oficines es farà de manera individual. La màscara és obligatòria i hi haurà guants i gel hidroalcohòlic.

 Les visites al personal tècnic es faran amb cita prèvia.

L’agent de desenvolupament local atendrà dimarts i dijous presencialment, Cadastre atendrà divendres presencialment.

Nota informativa: Mantenim les franges horàries

El Ministeri de Sanitat ha publicat en el BOE l’Ordre SND/427/2020, de 21 de
maig, per la qual es flexibilitzen certes restriccions derivades de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 a xicotets municipis i a ens locals d’àmbit territorial inferior.


Aquesta ordre serà aplicable tant als municipis com als ens d’àmbit territorial inferior al municipi, quan tinguen menys de 10.001 habitants i densitat de població inferior a 100 habitants per quilòmetre quadrat.

En aquest sentit, el municipi de Montserrat té una població de 7.878 habitants i una densitat de població per quilòmetre quadrat de 172,84 (dades recollides del portal d’informació de la Generalitat Valenciana, Argos)
http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_MUNDATOSINDICADORES.DibujaPagina?aNMunId=46172&aNIndicador=2&aVLengua=C


Per tant, no s’aplica l’ordre ministerial en cap dels seus punts i es
recorda a la població que han de respectar les franges horàries per a passejar o activitat física no professional a l’aire lliure (Ordre SND/380/2020, de 30 d’abril).

Les franges són:

 • Les persones que tinguen a partir de 14 anys podran passejar de 6 a 10 hores, i de 20 a 23 hores.
 • Els i les menors de 14 anys podran passejar de 12 a 19 hores.
 • Les persones majors de 70 anys o dependents amb cuidadors podran passejar de 10 a 12 hores, i de 19 a 20 hores.
 • Per a practicar esport no professional l’horari és de 6 a 10 hores, i de 20 a 23 hores.

La nostra pilota, la nostra llengua

Es tracta d’una iniciativa de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Montserrat organitzada per l’Agència de Promoció del Valencià municipal en col·laboració amb el Club de Pilota de Montserrat, amb l’objectiu d’incidir en la importància que tenen les expressions i els termes del joc de la pilota valenciana per a la nostra llengua, la qual ha enriquit amb les seues aportacions.

S’han seleccionat verbs i expressions que tenen una relació especial amb el joc de la pilota valenciana i que estan ben vius i usem en la parla popular també. Les definicions expliquen la importància que té per al valencià el joc de la pilota valenciana. Les paraules s’imprimiran en els coixinets que la Regidoria d’Esports ha adquirit per als seients del carafal del trinquet municipal.

El joc de la pilota valenciana va lligat indissolublement a la nostra llengua, tal és la unió que moltes de les nostres expressions no s’entendrien sense conéixer com es juga a pilota. I al mateix temps això dona singularitat al valencià. Per tant, llengua i pilota es deuen i s’asseguren, l’una a l’altra, la seua pervivència.

Expressions com «Va de bo!», «Estar a dos de val i pilota encalada», «Va la de la paella!» o «Faltar-li un blau», entre moltíssimes altres, són expressions que han traspassat el joc i s’han incorporat a la llengua popular, i la pilota dona vida també a molts dels nostres verbs: encalar, aponar, esclafir, llepar, empomar…, verbs que s’escolten als trinquets i que sense ells la pilota no seria el mateix.

Dilluns 18 de maig entrem en fase 1

Avancem cap a la “nova normalitat” però per a fer-ho amb pas segur, necessitem de la responsabilitat personal de cadascú.


Què podem fer?


✅Reunir-se fins a 10 persones però mantenint la distància social (2 m) si no conviviu.
✅ Anar a terrasses i comerços respectant les mesures de seguretat i higiene. Els vivers obrin amb cita prèvia.
✅ Visitar familiars i amistats o acudir a comerços i establiments de tota la província.
✅ Assistir a llocs de culte (sense superar un terç de l’aforament).
✅Realitzar velatoris (màxim 10 persones en espais tancats i 15 en oberts).
✅ Visitar museus, assistir a espectacles culturals o allotjar-se en establiments turístics (dins la mateixa província).
✅ Fer esport en instal·lacions a l’aire lliure.
✅ Sols es pot circular pels municipis de la mateixa província, excepte per motius sanitaris, laborals, cura de majors, dependents o discapacitades, força major.
Viatges amb vehicle limitat a dos persones per fila i amb màscara, excepte si conviuen. En moto també heu de dur guants i casc integral amb visera.
🛑 RECORDA:No hi ha franges horàries per a passejar i fer esport en espais púbics del nostre poble perquè té menys de 10.000 habitants.

El mercat dels dimarts torna a la plaça del Raval

L’Ajuntament informa que el dimarts 19 de maig hi haurà mercat en la plaça del Raval.

Sols s’hi instal·laran 13 parades de productes de primera necessitat. Les persones responsables de cada parada i totes les persones que vagen a fer les seues compres d’aliments han de complir les mesures de seguretat, com són distància social, higiene, ordre i seguiment dels senyals per a circular en una direcció per tot el mercat, i sobre ser responsables dels nostres actes.

L’Ajuntament ficarà a disposició dels usuaris i usuàries del mercat gel hidroalcohòlic i guants d’un sol ús, i també posarà els mitjans personals i materials necessaris per a controlar les entrades i les eixides. El nombre de persones que podem estar dins del recinte de venda serà de 100 persones com a màxim, el que vol dir que és possible que algunes persones hagen d’esperar per a entrar al mercat. Al mateix temps, l’ordre i la distància en cada parada de venda s’ha de complir.

S’agraeix per endavant la col·laboració de la ciutadania.

La biblioteca roman sense atenció presencial

La biblioteca pública de Montserrat està encara en la Fase 0 i no pot obrir per a fer préstecs i devolucions. Podeu contactar a través del telèfon 962 986 027 o del correu electrònic: biblioteca@montserrat.es en horari de 10 a 14 hores.

Ací expliquem com accedir al catàleg de la biblioteca i veure la disponibilitat dels exemplars que voleu sol·licitar.

En principi, quan passem a la Fase 1, els préstecs i devolucions es realitzaran a través de cita prèvia sol·licitada a través del telèfon o correu electrònic. Durant aquesta setmana anirem informant sobre les condicions d’accés i mesures de seguretat per a accedir als serveis permesos durant la següent fase.

I recordeu que a través de la plataforma eBiblio disposeu d’una selecció de llibres de temàtica variada per a descarregar en els vostres dispositius mòbils.

Programes d'ocupació

Ajuntament de Montserrat - © 2020