Skip to main content

Convocatòria proves de certificació de valencià EOI

L’EOI (Escola Oficial d’Idiomes) obre el termini d’inscripció per a la realització de les proves de certificació de nivell de l’any 2023.

Les dates per a sol·licitar cita prèvia i les dates de matrícula per a l’alumnat lliure són aquestes: 

NivellSol·licitud cita prèvia Període de matrícula 
B1 des de les 09.00 h del dia 1 de març fins a les 09.00 h del dia 2 de març de 2023 o fins que s’esgoten els torns 
 enllaç al tràmit 
la data assignada en la cita 
B2 des de les 10.00 h del dia 1 de març fins a les 10.00 h del dia 2 de març de 2023 o fins que s’esgoten els torns 
enllaç al tràmit 
la data assignada en la cita 
C1 des de les 11.00 h del dia 1 de març fins a les 11.00 h del dia 2 de març de 2023 o fins que s’esgoten els torns 
enllaç al tràmit 
la data assignada en la cita 
C2 des de les 12.00 h del dia 1 de març fins a les 12.00 h del dia 2 de març de 2023 o fins que s’esgoten els torns 
enllaç al tràmit 
la data assignada en la cita 

Recordeu que la cita no garanteix l’obtenció de plaça, per la qual cosa es recomana que la persona sol·licitant efectue la matrícula el més prompte possible en l’horari assignat en la cita.

Les dates previstes per a les proves són:

Nivell Convocatòria ordinària Convocatòria extraordinària 
B1 13.06.2023 – 16.00 h 06.09.2023 – matí 
B2 12.06.2023 – 16.00 h 07.09.2023 – vesprada 
C1 01.06.2023 – 16.00 h 05.09.2023 – matí 
C2 07.06.2023 – 16.00 h 06.09.2023 – matí 

En la Guia de la persona candidata trobareu tota la informació necessària.

També podeu visitar aquesta pàgina de la Conselleria d’Educació on es detalla tota la informació referent a les proves de l’EOI.

I per resoldre qualsevol dubte podeu passar per AVIVA en horari de 9.00 h a 14.00 h de dilluns a divendres, telefonar al 962 988 000 ext. 2115 o enviar un correu electrònic a aviva@montserrat.es.

Obert el termini de licitació per a l’explotació del Bar de la Piscina Municipal

L’Ajuntament va aprovar ahir les clàusules administratives que regeixen el Contracte de concessió del Bar de la Piscina Municipal de Montserrat. Totes les persones interessades poden presentar una oferta econòmica a través de la Seu electrònica del consistori. El termini de presentació acaba el divendres 10 de març a les 14:00 h.

L’Ajuntament de Montserrat, mitjançant Resolució d’Alcaldia de 23 de febrer de 2023, ha aprovat les clàusules administratives que regiran l’adjudicació del Contracte de concessió del Bar de la Piscina Municipal de Montserrat i paeller annex. Totes les persones capacitades poden presentar una proposició econòmica per a la seua valoració, tenint en compte les esmentades clàusules administratives particulars. La documentació relacionada amb el Contracte de concessió, està allotjada en el Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la pàgina web del consistori.

El termini de presentació d’ofertes finalitza el divendres 10 de març de 2023 a les 14:00 h.

Més informació i documentació relacionada:

Anunci

   Clàusules

   Convocatòria pública per a l’elecció de Jutge/essa de Pau de Montserrat

   L’Ajuntament de Montserrat ha iniciat el procediment per a l’elecció de Jutge/essa de Pau titular i substitut/a de Montserrat. S’obrirà un termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del ban d’Alcaldia en el BOP.

   L’Ajuntament de Montserrat, ha iniciat el procediment per a triar les persones que seran nomenades Jutge o Jutgessa de Pau de Montserrat, titular i substitut o substituta, en els quatre pròxims anys.

   S’obrirà un termini de quinze dies hàbils, comptadors des de l’endemà al de la publicació del ban d’Alcaldia en el Butlletí Oficial de la Província de València, perquè les persones que estiguen interessades, i reunisquen les condicions legals, ho sol·liciten per escrit.

   Les sol·licituds es presentaran en el Registre d’entrada de l’Ajuntament de Montserrat, o bé en qualsevol altre registre, regulat pel Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El model d’instància es troba a la disposició dels interessats en les dependències municipals de la corporació, on podran ser presentades dins del termini establit, i en el Tauler d’anuncis de la seu electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament.

   En cas de no presentar-se sol·licituds, el Ple de la corporació triarà la persona candidata i comunicarà l’acord al Jutjat de Primera Instància del partit judicial.

   Renovació de la xarxa d’aigua potable existent en la Partida Canyada de la Mangrana. Montserrat (València)

   L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, ha concedit a l’Ajuntament de Montserrat una ajuda econòmica de 80.000,00 euros, en la convocatòria de subvencions per a la millora del cicle integral de l’aigua de l’estratègia Reacciona, per a l’execució del projecte de “Renovació de xarxa d’aigua potable existent en la Partida Canyada de la Mangrana. Montserrat (València)” amb un pressupost de 118.525,13 euros.

   Reacciona és un pla de la Diputació de València que, mitjançant diferents línies de subvencions, pretén ajudar els municipis de la província en la mitigació, l’adaptació i l’educació climàtica. El seu objectiu és contribuir a transformar els municipis en espais més saludables i habitables en un nou escenari climàtic.

   L’objecte de la convocatòria per a la millora del cicle integral de l’aigua en l’exercici 2022, té com a finalitat pal·liar la greu situació en la qual es troben determinades infraestructures a causa de la falta d’inversió i renovació dels últims anys.

   Obert el termini per a sol·licitar ajudes personals de promoció de l’autonomia personal per a persones amb diversitat funcional

   La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana ha convocat les ajudes personals de promoció de l’autonomia personal per a persones amb diversitat funcional per a l’exercici 2023.

   El termini per a sol·licitar les ajudes personals de promoció personal per a persones amb diversitat funcional per a l’exercici 2023 ja està obert. En el DOGV núm. 9502 de 31 de desembre de 2022, es va publicar la Resolució de 29 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l’exercici 2023 ajudes personals per a la promoció i autonomia personal de persones amb diversitat funcional.

   Es consideren ajudes personals de promoció de l’autonomia, les ajudes tècniques i els productes de suport, les destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior de l’habitatge, les d’ adaptació de la llar, d’adaptació de vehicles i les de transport per a l’assistència a tractaments i centres assistencials. Únicament es poden subvencionar les adquisicions o actuacions realitzades dins l’any natural de la convocatòria

   Les ajudes personals de promoció de l’autonomia personal, entre altres requeriments, les poden sol·licitar les persones físiques menors de 65 anys, que tinguen reconeguda la seua condició de persona discapacitada o amb diversitat funcional, residents legalment en un habitatge radicat en la Comunitat Valenciana i que posseïsquen una renda individual o per càpita familiar inferior al triple de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) per a l’exercici anterior al de la convocatòria. L’ajuda la pot sol·licitar la persona interessada, la que ostente la seua representació legal o la persona guardadora de fet.

   El termini de presentació és d’un mes a partir de l’endemà de la publicació en el DOGV núm. 9502 de 31 de desembre de 2022.

   Per consultar tots els requeriments i el detall del procediment podeu accedir al següent enllaç: https://cutt.ly/p2HpZVB

   Pistes esportives al sòl dotacional Les Valletes

   En el DOGV núm. 9488 de 13/12/2022 es va publicar la Resolució de 2 de desembre de 2022, del director general d’Esport, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a obres de primer establiment, o d’ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç d’instal·lacions esportives ja existents, per als exercicis 2022 i 2023.

   L’Ajuntament de Montserrat ha resultat beneficiari d’una subvenció per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de 195.888,00 euros per a cobrir el 80% de les despeses de l’execució de les pistes esportives al sòl dotacional Les Valletes.

   Així mateix, aquest Ajuntament va resultar beneficiari d’una subvenció de 48.000,00 euros per l’execució d’aquestes pistes dins del Pla d’Inversions 2020-2021 de la Diputació de València.

   Aquestes obres, amb un pressupost total de 244.860,44 euros (IVA inclòs), es van finalitzar el passat 23 de juny de 2022.

   La Diputació de València concedeix una subvenció de 39.880,93 euros a l’Ajuntament de Montserrat per al pagament de la quota del Consorci Provincial de Bombers

   L’Àrea de Medi Ambient de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, ha concedit una subvenció directa de 39.880,93 euros a l’Ajuntament de Montserrat, per a cobrir el pagament de la quota del Consorci Provincial de Bombers de València, que han d’abonar tots el municipis amb una població inferior a 20.000 habitants, pels serveis prestats en 2022.

   Oficina de Denúncies i Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere

   L’Oficina de Denúncies i Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere és un projecte que s’emmarca dins la Xarxa de la Generalitat d’Oficines d’Assistència a les Víctimes del Delicte, i que pretén cohesionar els mecanismes d’atenció a les víctimes de violència de gènere en totes les seues vessants.

   L’Oficina de Denúncies i Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere, és un projecte d’atenció integral coordinat amb la Xarxa de la Generalitat d’Oficines d’Assistència a les Víctimes del Delicte, que és un servei públic, gratuït i multidisciplinari que pretén acostar a la ciutadania serveis bàsics d’assistència i suport davant dels fets delictius, i que presta especial atenció a les víctimes de violència de gènere, menors d’edat, persones amb diversitat funcional, en situació d’exclusió social, víctimes de tràfic d’éssers humans, d’agressions sexuals o de delictes d’odi.

   La Xarxa de la Generalitat d’Oficines d’Assistència a les Víctimes del Delicte, té el propòsit de gestionar un acompanyament integral a les víctimes des del moment en que interposen la denúncia. Presta serveis de traducció i interpretació; tramitació d’ajudes públiques dirigides a víctimes de violència de gènere o domèstica (en aquest cas, la descendència menor d’edat, tutelada o en guàrdia i custòdia, tindrà els mateixos drets i assistència); assessorament, suport psicològic i social; orientació i activació de recursos socials; preparació del judici i procediment per a reclamar les despeses; així com finestreta única d’accés a recursos socials.

   Xarxa d’Oficines de la Generalitat d’Assistència a les Víctimes del Delicte: https://cutt.ly/v2OeKyD

   L’Oficina de Denúncies i Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere, és una iniciativa del Ministeri d’Interior en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, que vol abordar d’una manera interdisciplinària l’assistència a les víctimes de violència de gènere i facilitar la denúncia dels delictes d’eixa naturalesa.

   L’atenció a les víctimes es prestada per agents del Cos Nacional de Policia, personal de la Xarxa de la Generalitat d’Assistència a les Víctimes del Delicte i de l’Institut de Medicina Legal. L’Oficina ofereix suport psicològic i recursos assistencials en el moment de la denúncia. Pretén aconseguir la major quantitat d’informació en el menor temps possible, així com oferir una atenció integral, per part de personal especialitzat, tant en el procés judicial com en el de la recuperació psicològica i social, oferint espais segurs per a les víctimes i la seua descendència i facilitant l’accés a recursos assistencials.

   L’oficina posa a l’abast de la ciutadania un telèfon d’informació gratuït que funciona ininterrompudament: 900 50 55 50.

   Dades de contacte de l’Oficina de Denúncies i Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere de València:

   • Horari d’atenció al públic: 09:00 a 21:00h, els 365 dies de l’any
   • 900 50 55 50/ 961 927 835 / 646 872 491
   • oficinadenuncias@gva.es

   Oficina de Denúncies i Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere: https://cutt.ly/i2OwUk8 

   D’altra banda, cal remarcar la importància del servei de trasllat a les víctimes de violència de gènere, implantat i coordinat per aquestes oficines. Aquest servei és per a totes les víctimes, residents o no en la Comunitat Valenciana i en qualsevol moment del procediment judicial. Els desplaçaments poden partir del lloc de residència de la víctima, dependència judicial, policial o de la Guardia Civil fins a la seu dels diferents jutjats, especialitzats o no, així com a les Oficines d’Assistència a les Víctimes del Delicte de la Xarxa d’Oficines de la Generalitat. També es contempla el desplaçament de les víctimes al seu domicili, a un altre domicili segur, establit prèviament, o a qualsevol recurs assistencial integrat en la Xarxa d’Assistència Social Integral a víctimes de violència sobre la dona. Aquest servei es prestarà les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.

   Per a obtenir més informació sobre aquest recurs podeu consultar: https://cutt.ly/u2OezHH

   Dimecres es posa en marxa l’oficina d’informació jurídica de proximitat de Montserrat  

   El proper dimecres Montserrat estrenarà una oficina d’informació jurídica de proximitat, el Justiprop, amb l’objectiu d’oferir a la ciutadania una resposta eficaç davant dels seus dubtes en qüestions jurídiques i administratives, i evitar així desplaçaments innecessaris.

   El Justiprop és un servei d’orientació i assessorament en matèria jurídica finançat per la Generalitat Valenciana i assistit per professionals de l’advocacia de manera gratuïta. Es tracta d’un projecte impulsat per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública amb la col·laboració del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats.

   L’Ajuntament va cedir unes dependències municipals, ubicades en la seu del Jutjat de Pau de Montserrat, per tal de facilitar-ne la implantació del servei, que estarà disponible a partir de l’11 de gener de 2023, tots els dimecres no festius de 10 a 14 hores, al carrer de l’Enginyer Llombart, 17. Es podrà demanar cita prèvia a través del correu electrònic justiprop@montserrat.es. També es preveu l’atenció sense cita prèvia, sempre que hi haja disponibilitat.

   El personal de l’oficina d’informació jurídica de proximitat de Montserrat, oferirà informació en matèria d’accés a la justícia, mediació, assistència a les víctimes del delicte i protecció de drets; dades d’ubicació i contacte de seus judicials i d’oficines d’atenció a les víctimes del delicte; informació sobre recursos públics i privats per a la defensa dels drets i interessos legítims; informació sobre tràmits administratius davant del registre civil, mercantil o de la propietat; assessorament jurídic per reclamar la tutela judicial dels drets i interessos, així com suport per realitzar consultes electròniques de tràmits judicials o administratius en matèria de justícia o administració de justícia.

   El Justiprop completarà, si més no, els serveis oferits pel Jutjat de Pau i serà un pas més en el procés iniciat per la Conselleria de Justícia per tal de posar a l’abast de la ciutadania els mecanismes judicials que puga necessitar.

   Amb aquesta obertura, Montserrat formarà part dels més de quaranta municipis que ja disposen d’una oficina d’informació jurídica de proximitat i permetrà la població exercir el seu dret d’accés a la justícia a través d’un servei públic gratuït, pròxim i de qualitat.

   Més informació:

   Portal de justícia de la Generalitat Valenciana: https://justiciaoberta.gva.es/

   Web del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats: https://www.cvca.es/va/inici/

   Convocatòria del Ple ordinari del mes de desembre

   El dijous dia 22 de desembre de 2022, a les 20:00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens del consistori, admet la participació a distància per videoconferència.

   L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

   1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
   2. Expedient 9401/2022. aprovació, si escau, de la proposta d’adjudicació de concertació d’una operació de préstec a llarg termini per import de 1.900.000,00€ per a finançar l’obra del Pavelló Esportiu Municipal 1ª Fase.
   3. Expedient 9987/2022. Aprovació, si escau, de la Plantilla pressupostaria per a l’exercici de 2023.
   4. Expedient 9947/2022. Aprovació, si escau, del Pressupost municipal per a l’exercici de 2023.
   5. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern del dia 2 de desembre de 2022.
   6. Donar compte de les resolucions d’alcaldia del mes de novembre de 2022.
   7. Donar compte d’assumptes diversos.
   8. Precs i preguntes.