Skip to main content

Relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos i convocatòria per a la realització del primer exercici de concurs-oposició per a la selecció d’una plaça de cuiner/a en règim laboral fix.

S’ha aprovat per resolució d’Alcaldia fer públiques en la pàgina web de l’Ajuntament i en el tauler d’anuncis, la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses i la convocatòria per a la realització del primer exercici de concurs-oposició per a la selecció d’una plaça de cuiner/a en règim laboral fix.

La realització del primer exercici de la fase d’oposició començarà el dijous, 2 de novembre de 2023, a les 09.00 hores, en el Saló de Plens de la casa consistorial situada en l’av. Blasco Ibáñez, 51, cal que els aspirants porten la documentació identificativa.

Es pot consultar tota la informació en l’enllaç següent: https://montserrat.sedelectronica.es/board