ValenciàSpanishEnglishFrenchArabicRomanian

Contracte de concessió de serveis “Consergeria i explotació del bar-cafeteria de la llar dels jubilats”

L’Ajuntament obre procediment obert de contractació de la concessió de serveis de consergeria i explotació del bar-cafeteria de la llar dels jubilats.

En el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament trobareu tant el plec de prescripcions tècniques i com el de clàusules administratives, amb tota la informació necessària per poder optar a la concessió del contracte.

Les ofertes s’han de fer de manera manual i s’han de presentar en el registre de l’Ajuntament en horari d’oficina i el termini de presentació finalitza el dia 28 de juliol.

Documentació associada (clica sobre el document per obrir un pdf):

Procés de creació d’una borsa d’administratius

Aprovades per Resolució d’Alcaldia núm. 1490/2019 de 25/09/2019 les bases i la convocatòria de selecció de persones per a la constitució d’una borsa d’ocupació per a Personal Administratiu, Administració General, Grup C, Subgrup C1 , per a cobrir possibles vacants en dit lloc; es dóna compte que el text íntegre d’estes s’han publicat en el DOCV núm. 8655 de 14/10/2019 i en la seu electrònica de la pàgina web de l’ajuntament, portal de transparència [C.Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Processos de selecció de personal] i en el Tauler d’anuncis, sent la data de publicació d’aquest anunci la que servirà per al còmput del termini de presentació d’instàncies (10 dies hàbils comptadors a partir del següent al de la publicació de l’anunci en el BOP).

Ja es pot consultar la relació d’aspirants proposats pel Tribunal qualificador, per a la seua inclusió dins de la borsa d’ocupació en la seu electrònica d’aquest Ajuntament [adreça https://www.montserrat.es] portal de transparencia [C.Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Processos de selecció de personal], i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Ajuntament de Montserrat - © 2022