ValenciàSpanishEnglishFrench

Suspensió de la celebració de contractes de serveis d’actuacions musicals i qualsevol acte lúdic i d’entreteniment multitudinari amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID 19

Des de l’Ajuntament de Montserrat s’anuncia la suspensió per raons d’interés públic que estan plenamente justificades, des de l’1 de maig i fins que la prestació puga reanudar-se, de la celebració de les següents actuacions musicals, i/o qualsevol event cultural, esportiu que estiguera previst, ja que l’execució esdevé impossible com a conseqüència del COVID-19 i/o les mesures adoptades per l’Estat, les CCAA per a combatre’l:

1. Contracte de prestació de servicis d’actuació musical amb la mercantil Musical Infinity Producciones, S.L. el 26-06-2020 amb motiu del Sopar dels Jubilats.

2. Contracte de prestació de Serveis d’actuació musical Orquestra de Cambra de Sant Peterburg el durant la SIMC. 25-07-2020 i resta d’actuacions musicals previstes durant la Setmana Internacional de Música de Cambra.

3. Contracte de prestació de Servicis d’actuació musical amb la mercantil Formula Producciones Eventos, S.L., el 31 de juliol Orquestra la Màxima amb motiu del sopar de Quintes.

4. Contracte de prestació de serveis d’actuació musical amb la mercantil Excelsior Producciones, SL, Orquestra Platino, el 16-08-2020.

5. Contracte amb Pirotecnia Turis, S.L per als focs dels diez 15 i 16 d’agost amb motiu de celebració dels dies de la Mare de Déu i Sant Roc.

6. Contracte de servicis amb la mercantil Eventime per a l’organització d’events consistent en la il·luminació SIMC; dilluns 17/08/2019 Festa aquàtica i Circ Piruleta.

7. Contracte de servicis amb la Sra. Mari Carmen Muñoz Moreno NIF: xxxxx168W per a parc, rocòdrom, ludoteca, cavalleto més llits elàstics i altres el 25, 26 i 27/08/2020.

8. Festejos Taurins d’agost de 2019, i qualsevol gestió relacionada amb aquestos com és la contractació amb Ambulàncies Lapeña.

Este anunci es pot consultar al tauler d’anuncis de la Seu Electrònica.

Procés de creació d’una borsa d’administratius

Aprovades per Resolució d’Alcaldia núm. 1490/2019 de 25/09/2019 les bases i la convocatòria de selecció de persones per a la constitució d’una borsa d’ocupació per a Personal Administratiu, Administració General, Grup C, Subgrup C1 , per a cobrir possibles vacants en dit lloc; es dóna compte que el text íntegre d’estes s’han publicat en el DOCV núm. 8655 de 14/10/2019 i en la seu electrònica de la pàgina web de l’ajuntament, portal de transparència [C.Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Processos de selecció de personal] i en el Tauler d’anuncis, sent la data de publicació d’aquest anunci la que servirà per al còmput del termini de presentació d’instàncies (10 dies hàbils comptadors a partir del següent al de la publicació de l’anunci en el BOP).

Ja es pot consultar la relació d’aspirants proposats pel Tribunal qualificador, per a la seua inclusió dins de la borsa d’ocupació en la seu electrònica d’aquest Ajuntament [adreça https://www.montserrat.es] portal de transparencia [C.Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Processos de selecció de personal], i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Programes d'ocupació

Ajuntament de Montserrat - © 2020