Skip to main content

Convocatòria del Plenari Ordinari de març

Dijous dia 21 a les 20 hores, al saló de plens de l’ajuntament, tindrà lloc el Plenari Ordinari corresponent al mes de març. 

Es podrà seguir la sessió plenària en directe a través de la tele local o del nostre Facebook: https://www.facebook.com/ajmontserrat

L’ordre del dia és el següent:

A) PART RESOLUTIVA 

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 2196/2024. Aprovació de la proposta de modificació de l’ordenança general de recaptació de tributs i altres ingressos de Dret Públic Local. 
 3. Expedient 1246/2022. Aprovació de la proposta de conveni de col·laboració amb la Societat Estatal Correos y Telégrafos S.A. per a la prestació de servicis de cobrament de tributs i altres ingressos de dret públic.
 4. Expedient 2096/2024. Aprovació de la proposta de conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Montserrat i la Fundació Cibervoluntarios per al desenvolupament de formació per a l’adquisició de competències digitals a la ciutadania. 
 5. Expedient 2482/2024. Aprovació de la proposta d’acord de dies de festivitat local amb caràcter retribuït i no recuperables per a l’any 2025. Calendari Laboral 2025. 
 6. Expedient 2846/2024. Expedient de modificació de crèdits núm. 05/2024 per suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals. 
 7. Expedient 2847/2024. Expedient de modificació de crèdits núm. 06/2024 per crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
 8. Expedient 2622/2024. Aprovació de la cartografia referida a la interfície urbà forestal del terme municipal de Montserrat. 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 1. Expedient 2135/2024. Aprovació del Pla pressupuestari a mitjà termini 2025-2027. 
 2. Expedient 2616/2024. Donar compte de la Liquidació del Pressupost General de 2023 
 3. Donar compte de les resolucions d’alcaldia del mes de febrer de 2024.
 4. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 29/02/2024 i la del 08/03/2024.
 5. Donar compte d’assumptes diversos. 

C) PRECS I PREGUNTES 

14. Precs i preguntes.

Montserrat, Ple