Skip to main content

Tag: Ple

Convocatòria del Plenari Ordinari de març

Dijous dia 21 a les 20 hores, al saló de plens de l’ajuntament, tindrà lloc el Plenari Ordinari corresponent al mes de març. 

Es podrà seguir la sessió plenària en directe a través de la tele local o del nostre Facebook: https://www.facebook.com/ajmontserrat

L’ordre del dia és el següent:

A) PART RESOLUTIVA 

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 2196/2024. Aprovació de la proposta de modificació de l’ordenança general de recaptació de tributs i altres ingressos de Dret Públic Local. 
 3. Expedient 1246/2022. Aprovació de la proposta de conveni de col·laboració amb la Societat Estatal Correos y Telégrafos S.A. per a la prestació de servicis de cobrament de tributs i altres ingressos de dret públic.
 4. Expedient 2096/2024. Aprovació de la proposta de conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Montserrat i la Fundació Cibervoluntarios per al desenvolupament de formació per a l’adquisició de competències digitals a la ciutadania. 
 5. Expedient 2482/2024. Aprovació de la proposta d’acord de dies de festivitat local amb caràcter retribuït i no recuperables per a l’any 2025. Calendari Laboral 2025. 
 6. Expedient 2846/2024. Expedient de modificació de crèdits núm. 05/2024 per suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals. 
 7. Expedient 2847/2024. Expedient de modificació de crèdits núm. 06/2024 per crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
 8. Expedient 2622/2024. Aprovació de la cartografia referida a la interfície urbà forestal del terme municipal de Montserrat. 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 1. Expedient 2135/2024. Aprovació del Pla pressupuestari a mitjà termini 2025-2027. 
 2. Expedient 2616/2024. Donar compte de la Liquidació del Pressupost General de 2023 
 3. Donar compte de les resolucions d’alcaldia del mes de febrer de 2024.
 4. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 29/02/2024 i la del 08/03/2024.
 5. Donar compte d’assumptes diversos. 

C) PRECS I PREGUNTES 

14. Precs i preguntes.

Convocatòria de Ple ordinari

El dijous dia 28 de desembre de 2023, a partir de les 17.30 hores, tindrà lloc una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la Sala de Plens del consistori, s’admet la participació a distància per videoconferència.

L’Ordre del Dia és el següent:

 1. PART RESOLUTIVA
 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors l’ordinària de 30/11/2023 i les extraordinàries d’1/12/2023 i del 18/12/2023.
 2. Expedient 9937/2023. Aprovació, si escau, de la proposta de conveni interadministratiu sobre sol·licitud d’accés de la Policia Local a fitxers de la Direcció General de la Guàrdia Civil.
 3. Expedient 10453. Aprovació, si escau, de la proposta del calendari fiscal de l’exercici 2024
 4. Expedient 10571/2023. Aprovació, si escau, de la plantilla pressupostària per a l’ exercici de 2024.
 5. Expedient 10713/2023. Aprovació, si escau, del Pressupost municipal per a l’exercici de 2024.
 • ACTIVITAT DE CONTROL
 • Donar compte de les resolucions d’Alcaldia del mes de novembre de 2023.
 • Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del dia 30 de novembre de 2023.
 • Donar compte d’assumptes diversos.

C) PRECS I PREGUNTES

 • Precs i preguntes.

Convocatòria de Ple extraordinari

El dilluns dia 18 de desembre de 2023, a partir de les 20.00 hores, tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la Sala de Plens del consistori, s’admet la participació a distància per videoconferència.

L’Ordre del Dia és el següent:

A) PART RESOLUTIVA

1. Expedient 10381/2023. Nomenament de representants en altres òrgans col·legiats.

2. Expedient 10382/2023. Càrrecs públics (Dedicacions, retribucions i indemnitzacions).

3. Expedient 10383/2023. Delegacions de competències del Ple en l’alcaldia.

4. Expedient 10384/2023. Acord d’acceptació de les delegacions de competència de l’alcaldia en el ple.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

5. Expedient 10334/2023. Nomenament de Tinences d’Alcaldia.

6. Expedient 10335/2023. Nomenament membres de la Junta de Govern Local i periodicitat de les sessions.

7. Expedient 10377/2023. Delegacions en les regidores i regidors respecte dels serveis municipals.

8. Expedient 10378/2023. Delegacions d’atribucions de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

9. Expedient 10379/2023. Nomenament de representants en altres òrgans col·legiats.

10. Expedient 10380/2023.Delegació d’atribucions de l’alcaldia en el Ple de la Corporació.

11. Expedient 10542/2023. Designació de portaveu del grup polític del Partit Popular.

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

Convocatòria del Ple ordinari del mes de novembre

El dijous dia 30 de novembre de 2023, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària el Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la Sala de Plens del consistori, s’admet la participació a distància per videoconferència.

L’Ordre del Dia és el següent:

A) PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 7928/2023. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d’activitats esportives i per l´ús de les instal·lacions esportives municipals.
 3. Expedient 9796/2023. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de crèdits núm. 33/2023 per suplement de crèdit finançat amb anul·lacions o baixes d’altres aplicacions i amb nous o majors ingressos sobre els previstos.
 4. Expedient 3663/2022. Aprovació, si escau, de la proposta de protecció a la legalitat urbanística immoble ubicat en el polígon 13 parcel·la 295 (D) SUR-1 TOSSAL I.
 5. Expedient 9656/2023. Aprovació, si escau, de la declaració institucional de la FEMP amb motiu del “25 DE NOVEMBRE, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona” i assumida per la FVMP.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 • Donar compte de les resolucions d’Alcaldia del mes d’octubre de 2023.
 • Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del dia 26 d’octubre de 2023.
 • Donar compte d’assumptes diversos.

C) PRECS I PREGUNTES

 • Precs i preguntes.

Convocatòria del Ple ordinari del mes d’octubre

El dijous dia 26 d’octubre de 2023, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària el Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la Sala de Plens del consistori, s’admet la participació a distància per videoconferència.

L’Ordre del Dia és el següent:

A) PART RESOLUTIVA

1.  Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2.  Expedient 8522/2023. Aprovació, si escau, de la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Montserrat i Humana – Fundación Pueblo para Pueblo, per al foment del reciclatge i el comportament sostenible.

3.  Expedient 6312/2023. Aprovació, si escau, de la proposta de resolució de desestimar el Recurs de Reposició interposat per HIDRAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A davant de l’acord del Ple de data 25 d’agost de 2023 pel qual s’inadmet el recurs de revisió interposat per l’esmentada mercantil entre altres peticions.

4.  Expedient 4862/2023. Aprovació, si escau, de la proposta d’informe dels serveis tècnics municipals de declaració d’interès comunitari de Manicelulosa S.L.U.

5.  Expedient 1464/2023. Aprovació, si escau, de la proposta d’adjudicació del contracte “Obres de Construcció del pavelló poliesportiu. Les Valletes. Fase 1. Montserrat.».

B) ACTIVITAT DE CONTROL

6.  Expedient 8695/2023. Informe sobre compliment de mesures de lluita contra la morositat – 3r. Trimestre 2023.

7.  Expedient 8697/2023. Càlcul del període mitjà de pagament – 3r Trimestre 2023.

8.  Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del dia 27 de setembre de 2023.

9.  Expedient 8696/2023. Subministrament Informació trimestral execució pressupost, estabilitat pressupostària i regla de gasto- 3r Trimestre 2023.

10.  Donar compte de les resolucions d’alcaldia del mes de setembre de 2023.

11.  Donar compte d’assumptes diversos.

C) PRECS I PREGUNTES

12.  Precs i preguntes.

Convocatòria de Ple extraordinari

El dissabte dia 7 d’octubre de 2023, a partir de les 13:30 hores, tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la Sala de Plens del consistori, s’admet la participació a distància per videoconferència.

L’Ordre del Dia és el següent:

 1. Únic. Aprovació, si escau, de la moció presentada pel Partit Popular en contra de la nova ubicació del centre de salut a Montserrat en el carrer Bon Aire.

Convocatòria del Ple ordinari del mes de setembre

El dimecres dia 27 de setembre de 2023, a les 20:00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la Sala de Plens del consistori, admet la participació a distància per videoconferència.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 8021/2023. Aprovació, si escau, de la proposta de dies festius locals amb caràcter retribuït i no recuperables per a l’any 2024. Calendari laboral 2024.
 3. Expedient 7567/2023. Aprovació, si escau, de la proposta de petició de convocatòria de la XXI Assemblea per a l’any 2025 se celebre a Montserrat.
 4. Expedient 7908/2023. Aprovació, si escau, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica.
 5. Expedient 7927/2023. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la concessió de llicències i altres serveis per a la tinència d’animals de companyia i dels potencialment perillosos.
 6. Expedient 7596/2023. Aprovació de les línies fonamentals Pressupost 2024.
 7. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia del mes d’agost de 2023.
 8. Donar compte d’assumptes diversos.
 9. Precs i preguntes.

Convocatòria del Ple ordinari del mes d’agost

El divendres dia 25 d’agost de 2023, a les 18:45 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la Sala de Plens del consistori, admet la participació a distància per videoconferència.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Expedient 2378/2023. Aprovació de la proposta d’acord de revisió de preus sol·licitada per FOMENTO VALENCIÀ MEDIAMBIENTAL SL en l’actual contracte de recollida de fem.

3. Expedient 6312/2023. Aprovació de la proposta d’acord referida a la sol·licitud de revisió d’ofici i nul·litat i actuacions formulada per HIDRAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A. en el marc de l’expedient d’expropiació forçosa.

4. Expedient 7189/2023. Aprovació de la proposta d’acord de modificació de crèdits núm. 27/2023 per crèdit extraordinari finançat amb nous o majors ingressos.

5. Expedient 7190/2023. Aprovació de la proposta d’acord de la modificació de crèdits núm. 28/2023 per suplement de crèdit finançat amb nous o majors ingressos.

6. Expedient 3729/2023. Aprovació provisional de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei de realització de proves de contrast per a la determinació dels nivells d’alcohol o per a la detecció de drogues a la sang (Imposició de la Taxa)

7. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia del mes de juliol de 2023.

8. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del dia 27 de juliol de 2023.

9. Donar compte d’assumptes diversos.

10. Precs i preguntes.

Convocatòria del Ple ordinari del mes juliol

El dijous dia 27 de juliol de 2023, a les 20:00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens del consistori, admet la participació a distància per videoconferència.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. (Constitució del dia 17/06/2023, extraordinària urgent sorteig membres mesa eleccions Corts Generals de 23/06/2023 i les extraordinàries d’organització de l’Ajuntament de 30/06/2023 i 20/07/2023).
 2. Expedient 6305/2023. Aprovació, si escau, de la proposta d’acord sobre modificació d’assistències a òrgans col·legiats.
 3. Expedient 5890/2023. Aprovació, si escau, de la ratificació de la Resolució de l’Alcaldia 2023-1568 sobre designació de dos representants en la Mancomunitat de la Ribera Alta.
 4. Expedient 3923/2023. Aprovació del Compte General de l’exercici 2022.
 5. Expedient 6181/2023. Expedient de modificació de crèdits núm. 23/2023 per suplement de crèdit finançat amb nous o majors ingressos.
 6. Expedient 6182/2023. Expedient de modificació de crèdits núm. 24/2023 per crèdit extraordinari finançat amb nous o majors ingressos
 7. Expedient 6576/2023. Aprovació, si escau, sobre ratificació del Decret de l’Alcaldia 1699/2023 de 19 de juliol sobre dies festius no lectius de caràcter local per al curs 2023/2024.
 8. Expedient 6307/2023. Càlcul del període mitjà de pagament – 2n trimestre 2023.
 9. Expedient 6308/2023. Informe sobre compliment de mesures de lluita contra la morositat- 2n trimestre 2023.
 10. Expedient 6693/2023. Subministrament informació trimestral execució pressupost estabilitat pressupost, estabilitat pressupostària i Regla de despesa -2on trimestre 2023
 11. Donar compte de les resolucions d’alcaldia del mes de maig i juny de 2023.
 12. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del dia 25 de maig de 2023.
 13. Donar compte d’assumptes diversos.
 14. Precs i preguntes.

Convocatòria de Ple extraordinari

El divendres dia 30 de juny de 2023, a les 17:00 hores, tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens del consistori, admet la participació a distància per videoconferència.

L’ordre del dia és el següent:

 1. Expedient 5687/2023. Nomenament de representants en altres òrgans col·legiats municipals i supramunicipals.
 2. Expedient 5693/2023. Creació i composició de comissions informatives.
 3. Expedient 5686/2023. Càrrecs públics. (Dedicacions, retribucions i indemnitzacions).
 4. Expedient 5683/2023. Acord sobre la periodicitat de les sessions del Ple.
 5. Expedient 5682/2023. Delegacions de competències del Ple en l’Alcaldia.
 6. Expedient 5684/2023. Acord d’acceptació de les delegacions de competència de l’Alcaldia en el Ple.
 7. Expedient 5677/2023. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia sobre el nomenament de tinences d’alcaldia.
 8. Expedient 5678/2023. Donar compte del nomenament dels membres de la Junta de Govern Local.
 9. Expedient 5679/2023. Donar compte de les delegacions dels servicis municipals a favor de les regidores i regidors.
 10. Expedient 5681/2023. Donar compte de les delegacions d’atribucions de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.
 11. Expedient 5685/2023. Donar compte del nomenament de representants en altres òrgans col·legiats.
 12. Expedient 5391/2023. Donar compte de la constitució dels grups polítics i designació de portaveus.
 13. Expedient 5680/2023. Donar compte de les delegacions d’atribucions de l’Alcaldia en el Ple de la corporació.