Skip to main content

Author: Aviva

Valoració de la fase d’oposició i de concurs, i de la prova de requisit de valencià del procés selectiu d’una plaça de personal tècnic d’educació infantil en règim laboral fix.

El Tribunal acorda fer publiques en la pàgina web de l’Ajuntament i en el Tauler d’anuncis, la qualificació de tots els exercicis i les puntuacions dels mèrits de la fase de concurs, que constitueixen la llista provisional de persones aprovades, i concedeix un termini de deu dies, per a presentar possibles reclamacions a la valoració de mèrits.

Podeu consultar tota la informació en el següent enllaç https://montserrat.sedelectronica.es/board

Convocatòria a les següents proves en el procés de consolidació de la plaça de Tècnic/a d’Educació Infantil i prova de nivell C1 de valencià.

L’Ajuntament de Montserrat fa una crida als aspirants admesos per a la segona prova de l’oposició pública de Tècnic d’Educació Infantil en règim laboral fix i a les persones admeses per a realitzar la prova de nivell C1 de valencià.

Després de la realització del primer exercici de la fase d’oposició de les proves de selecció de personal tècnic d’Educació Infantil, en règim laboral fix per concurs oposició dijous passat 27 de juliol de 2023 a les 09.30 hores, el Tribunal convoca a les persones aspirants el pròxim dilluns 31 de juliol de 2023 a les 10.00 hores en el saló de plens de l’Ajuntament, av Blasco Ibáñez, 51; per a fer el segon exercici de l’oposició.

Podeu consultar la informació detallada en el següent enllaç: https://montserrat.sedelectronica.es/board

A més, dilluns 31 de juliol de 2023 a les 13.00 hores també tindrà lloc la prova de requisit lingüístic de nivell C1 de valencià en el saló de plens de l’Ajuntament, av Blasco Ibáñez, 51.

En el següent enllaç podeu consultar els noms de les persones que han de realitzar l’esmentada prova de nivell: https://montserrat.sedelectronica.es/board

Convocatòria del Ple ordinari del mes juliol

El dijous dia 27 de juliol de 2023, a les 20:00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens del consistori, admet la participació a distància per videoconferència.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. (Constitució del dia 17/06/2023, extraordinària urgent sorteig membres mesa eleccions Corts Generals de 23/06/2023 i les extraordinàries d’organització de l’Ajuntament de 30/06/2023 i 20/07/2023).
 2. Expedient 6305/2023. Aprovació, si escau, de la proposta d’acord sobre modificació d’assistències a òrgans col·legiats.
 3. Expedient 5890/2023. Aprovació, si escau, de la ratificació de la Resolució de l’Alcaldia 2023-1568 sobre designació de dos representants en la Mancomunitat de la Ribera Alta.
 4. Expedient 3923/2023. Aprovació del Compte General de l’exercici 2022.
 5. Expedient 6181/2023. Expedient de modificació de crèdits núm. 23/2023 per suplement de crèdit finançat amb nous o majors ingressos.
 6. Expedient 6182/2023. Expedient de modificació de crèdits núm. 24/2023 per crèdit extraordinari finançat amb nous o majors ingressos
 7. Expedient 6576/2023. Aprovació, si escau, sobre ratificació del Decret de l’Alcaldia 1699/2023 de 19 de juliol sobre dies festius no lectius de caràcter local per al curs 2023/2024.
 8. Expedient 6307/2023. Càlcul del període mitjà de pagament – 2n trimestre 2023.
 9. Expedient 6308/2023. Informe sobre compliment de mesures de lluita contra la morositat- 2n trimestre 2023.
 10. Expedient 6693/2023. Subministrament informació trimestral execució pressupost estabilitat pressupost, estabilitat pressupostària i Regla de despesa -2on trimestre 2023
 11. Donar compte de les resolucions d’alcaldia del mes de maig i juny de 2023.
 12. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del dia 25 de maig de 2023.
 13. Donar compte d’assumptes diversos.
 14. Precs i preguntes.

L’Ajuntament instal·la tres càmeres de videovigilància per millorar la seguretat del trànsit

L’Ajuntament de Montserrat ha instal·lat tres càmeres de videovigilància per augmentar la seguretat del trànsit en tres punts de la població; camí de Les Valletes, camí de Torís i camí de Les Canyades.

El consistori fa un pas important per tal de millorar la seguretat del trànsit amb la instal·lació de càmeres de videovigilància la finalitat de les quals és la captació d’imatges per controlar el trànsit en la població.

L’article 22 del Reial decret 596/1999, de 16 d’ abril, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament i execució de la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres per les Forces i Cossos de Seguretat en llocs públics estableix l’obligació legal de comunicar la implantació i la ubicació d’aquests dispositius, en aquest cas, els sistemes de gravació es troben als següents emplaçaments:

El responsable del tractament de les imatges serà en tot moment l’Ajuntament de Montserrat, per la qual cosa no se cedirà la informació a cap destinatari excepte requeriment previ per part d’alguna administració pública. Tampoc no farà transferència internacional de dades.

Teniu dret a sol·licitar l’accés, supressió, limitació i rectificació del tractament de les dades, així com altres drets indicats en la nostra política de privacitat. Per a qualsevol qüestió relacionada amb la matèria, podeu contactar amb el nostre delegat de protecció de dades mitjançant el correu electrònic dpo@ascendiarc.com, per correu ordinari en l’adreça postal av. Blasco Ibáñez núm. 51 Montserrat 46192 (València), o a través del telèfon 962 988 000

Exposició de la relació definitiva de meses i locals electorals. Eleccions generals del 23 de juliol de 2023

L’Ajuntament de Montserrat, d’acord amb l’article 24.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, fa pública la llista de meses electorals i locals electorals per a les eleccions a les Corts Generals del 23 de juliol de 2023.

Trobareu l’anunci i la llista completa en el tauler d’anuncis físic i en el de la seu electrònica de la web del consistori: https://montserrat.sedelectronica.es/board.

XVII Trobada Sopar de Quintes

Enguany tindrà lloc el dia 29 de juliol a les 22 hores en l’avinguda Jaume I. Estarà amenitzada pel grup TOP ZERO.

El període per a inscriure’s-hi és de l’11 al 27 de juliol i les passes a seguir són:

 • Fer un ingrés d’1 € per cada assistent de la quinta en el compte número: ES60 0049 6877 3028 1001 3250 del Banc de Santander
 • Passar per l’Ajuntament, inscriure la quinta i aportar el justificant del pagament

Aquest any, la taula principal és la de la quinta del 73.

Agraïm als festers i festeres la seua col·laboració en l’organització de l’acte.

Programa de Turisme de l’Imserso 2023-2024

El programa de Turisme de l’Imserso, que ofereix a les persones majors estades en destinacions turístiques, va obrir el termini de sol·licituds de la temporada 2023-2024 el dia 29 de juny.

El Programa de Turisme de l’Imserso per a la temporada 2023-2024 va iniciar el període per a noves sol·licituds de participació el passat dia 29 de juny i estarà obert fins el dia 25 de juliol. L’Imserso desenvolupa el seu programa amb l’objectiu de proporcionar a les persones estades en destinacions turístiques d’interior o de costa per millorar la seua salut i qualitat de vida. Es tracta d’una iniciativa que pretén esdevindre un complement a les prestacions del Sistema de la Seguretat Social.

Les persones sol·licitants residents en Espanya han de complir alguns dels següents requisits:

 • Ser pensionista de jubilació del Sistema de Seguretat Social espanyol
 • Ser pensionista de viduïtat amb 55 anys o més del Sistema de Seguretat Social espanyol
 • Ser pensionista per altres conceptes del Sistema de Seguretat Social espanyol o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, amb 60 anys complits o més.
 • Ser assegurat o beneficiari del Sistema de la Seguretat Social espanyol, amb 65 anys complits o més anys.

Podeu consultar els requisits per a les persones espanyoles residents en l’estranger, per a les persones espanyoles d’origen emigrant que hagen retornat a Espanya i altres circumstàncies personals en el següent enllaç: https://cutt.ly/owit7pK5

La tramitació de les sol·licituds es pot dur a terme de diferents formes:

 • A través de la a seu electrònica de l’Imserso sense autenticació electrònica (no cal fer ús de cl@ve, certificat electrònic o DNI electrònic)

Descarregueu i empleneu prèviament el formulari de sol·licitud i remeteu-lo:

 • A través de registres electrònics o oficines autoritzades
 • Per correu postal no certificat a l’adreça següent: Programa de Turisme de l’ Imserso, apartat de correus 10.140, 28080 Madrid.

El servei de Bibliopiscina estarà disponible del 4 de juliol al 10 de setembre

Un estiu més l’Ajuntament de Montserrat, amb el suport tècnic de la Biblioteca Pública Municipal de Montserrat, posa a disposició de les persones usuàries de la Piscina Municipal un punt de lectura per a potenciar l’hàbit lector de la ciutadania en un entorn lúdic.

Al llarg de l’estiu de 2023 tornarà a estar disponible el servei de Bibliopiscina, organitzat pel consistori amb la contribució de la Biblioteca Pública Municipal, per a totes les persones que facen ús de la Piscina Municipal.

En el punt de lectura – emplaçat en les instal·lacions – hi haurà llibres per a totes les edats, revistes de viatges i altres curiositats. Els títols es renovaran i s’ampliarà l’oferta d’aquests de manera que hi hagen novetats al llarg de tota la temporada. El funcionament és ben senzill, trieu un llibre i, una vegada l’acabeu de llegir, el torneu a la prestatgeria o, si us agrada molt i us ve de gust, us el podeu quedar per a vosaltres. El servei és totalment gratuït i està a l’abast de totes les persones usuàries de la piscina per tal de fomentar la cultura i l’hàbit lector entre el veïnat i les persones que visiten la localitat.

La Bibliopiscina romandrà oberta en l’horari habitual de la piscina, de dilluns a diumenge d´11:00 a 20:00 h, fins el dia 10 de setembre. D’altra banda, la Biblioteca Pública Municipal restarà oberta en horari d’estiu del 3 al 8 de setembre, de dilluns a divendres de 09:00 a 13:30 h.

Aquest estiu, de nou, submergeix-te en la lectura!

Convocatòria de Ple extraordinari

El divendres dia 30 de juny de 2023, a les 17:00 hores, tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens del consistori, admet la participació a distància per videoconferència.

L’ordre del dia és el següent:

 1. Expedient 5687/2023. Nomenament de representants en altres òrgans col·legiats municipals i supramunicipals.
 2. Expedient 5693/2023. Creació i composició de comissions informatives.
 3. Expedient 5686/2023. Càrrecs públics. (Dedicacions, retribucions i indemnitzacions).
 4. Expedient 5683/2023. Acord sobre la periodicitat de les sessions del Ple.
 5. Expedient 5682/2023. Delegacions de competències del Ple en l’Alcaldia.
 6. Expedient 5684/2023. Acord d’acceptació de les delegacions de competència de l’Alcaldia en el Ple.
 7. Expedient 5677/2023. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia sobre el nomenament de tinences d’alcaldia.
 8. Expedient 5678/2023. Donar compte del nomenament dels membres de la Junta de Govern Local.
 9. Expedient 5679/2023. Donar compte de les delegacions dels servicis municipals a favor de les regidores i regidors.
 10. Expedient 5681/2023. Donar compte de les delegacions d’atribucions de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.
 11. Expedient 5685/2023. Donar compte del nomenament de representants en altres òrgans col·legiats.
 12. Expedient 5391/2023. Donar compte de la constitució dels grups polítics i designació de portaveus.
 13. Expedient 5680/2023. Donar compte de les delegacions d’atribucions de l’Alcaldia en el Ple de la corporació.

Vine al Comboi Jove Estiu 2023!

Obrim les inscripcions al Comboi Jove Estiu 2023, el cicle d’activitats i tallers gratuïts per a fomentar l’oci educatiu entre la població jove durant les vacances.

Dilluns 3 de juliol farem una excursió al parc de llits elàstics “Go Jump” de Torrent. L’eixida està programada a les 17.00 h en la porta de l’IES Alcalans i la tornada serà al voltant de les 19.30 h en el mateix punt. L’activitat inclou el transport amb autobús, l’entrada al parc i els calcetins antilliscants necessaris per fer ús de les instal·lacions. Els i les participants han de portar roba còmoda i una motxilla amb aigua i berenar.

El dimecres 5 de juliol gaudirem d’un taller d’art amb llums de neó, una proposta innovadora que estimularà tots els nostres sentits. L’activitat serà de 19.00 a 20.30 h en la Llar Jove de Montserrat (plaça de l’Església, 1). Les persones participants hauran de portar roba que es puga tacar.

El dilluns 10 de juliol, de 18.30 a 20.30 h, no et perdes el taller de robòtica “Lego Mindstorms” que tindrà lloc en la Llar Jove. Les persones participants podran fer servir les peces Lego per a dissenyar, construir i provar robots. No és necessari tindre coneixements previs sobre el tema.

El dimecres 12 de juliol farem un taller d’iniciació al parkour, l’art del desplaçament superant obstacles i dificultats en el camí, tant físics com mentals, en el qual es treballen diferents habilitats motrius segons el tipus de salts, caigudes o tombarelles i s’exercita l’equilibri, la força i la percepció espacial, entre d’altres. L’activitat es realitzarà en la plaça de la Constitució, des de les 18.30 fins a les 20.30 h. Les persones que hi participen no necessiten tindre cap coneixement previ d’aquesta disciplina.

Totes les activitats són gratuïtes i estan adreçades a persones majors de 10 anys.

Les places són limitades. Les inscripcions estaran obertes des de dilluns 26 de juny fins a esgotar l’aforament.

Emplena l’autorització per a inscriure’t en aquest enllaç: bit.ly/3NHnlFU

Si tens qualsevol dubte o necessites més informació, pots contactar amb el Departament de Joventut telefonant al 661515053 o enviant un correu a joventut@montserrat.es.