ValenciàSpanishEnglishFrenchArabicRomanian

Author: Aviva

Convocatòria del Ple ordinari del mes de maig

El dijous 26 de maig de 2022, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens del consistori, sense possibilitat de participació a distància.

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per Facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 3890/2022. Aprovació, si escau, de la proposta d’acord per al reconeixement extrajudicial de crèdits.
 3. Expedient 1590/2022. Aprovació, si escau, de la proposta d’acord per a la determinació de les condicions de sol·licitud d’una operació de préstec a llarg termini per import de 875.000,00 € per a diverses inversions.
 4. Expedient 3827/2022. Aprovació, si escau, de la proposta d’acord de modificació de crèdits núm. 9/2022, per crèdit extraordinari, per a finançar despeses d’inversió amb càrrec a una operació de crèdit a llarg termini.
 5. Expedient 3792/2022. Aprovació, si escau, de la proposta de reglament regulador de la relació amb usuaris dels serveis educatius de l’Ajuntament de Montserrat.
 6. Expedient 4098/2022. Aprovació, si escau, de la proposta d’acord per a la fixació dels dies de festivitat local amb caràcter retribuït i no recuperables per a l’any 2023. Calendari laboral 2023.
 7. Expedient 2992/2022. Donar compte de l’informe 01/2022 de Tresoreria-Intervenció sobre el compliment de la llei 15/2010 de mesures de lluita contra  la morositat (primer trimestre 2022).
 8. Expedient 2994/2022. Donar compte del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de l’Ajuntament de Montserrat (primer trimestre 2022).
 9. Expedient 2996/2022. Donar compte de l’informe sobre l’execució trimestral del pressupost, compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de despesa.
 10. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
 11. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes d’abril de 2022.
 12. Donar compte d’assumptes diversos.
 13. Precs i preguntes.

MONTSERRAT DIU BON DIA!! III PREMIS A L’ÚS DEL VALENCIÀ EN EL COMERÇ LOCAL

L’Ajuntament de Montserrat, un any més, amb la voluntat de fomentar i incentivar l’ús normal i natural de la llengua del nostre poble, el valencià, convoca els III Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç Local. Com en altres edicions, la convocatòria es fa a través de l’Agència de Promoció del Valencià, AVIVA Montserrat, i gràcies a una subvenció concedida per la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València.

Aquesta tercera edició és un poc diferent. En lloc de dues modalitats amb un premi únic per a cadascuna, consta d’una modalitat única amb tres premis. Així doncs, es valoraran de forma conjunta tots els aspectes en què es faça ús del valencià. Per exemple, en la retolació, tant exterior com interior; en qualsevol tipus de material imprès, és a dir en els fullets publicitaris, l’etiquetatge de productes, les factures, els menús, etc.; en l’atenció al públic, bé de manera oral o a través de mitjans com ara el WhatsApp o el correu electrònic; o en les publicacions en qualsevol de les xarxes socials que hui en dia fem servir totes i tots.

Les candidatures per a optar als premis cal presentar-les exclusivament per via telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, emplenant un formulari i aportant la documentació necessària per justificar els mèrits a valorar. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la data de publicació de les bases.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb AVIVA Montserrat a l’adreça electrònica aviva@montserrat.es o al telèfon 962 998 000 (extensió 2115) o, també, passar-vos per la primera planta de l’Ajuntament, on us atendrem amb molt de gust.

Les bases es poden consultar en aquest enllaç:

https://bit.ly/3swHCTD

La tramitació electrònica està disponible en aquest l’enllaç:

https://bit.ly/3L4Xxib

CAMPANYA MUNICIPAL DE CONTROL DE NETEJA I MANTENIMENT DE SOLARS I PARCEL·LES

Com en anys anteriors quan arriben aquestes dates, l’Ajuntament vol recordar a tots els titulars de solars i parcel·les, la necessitat de tindre’ls nets i en condicions de seguretat i salubritat òptimes.

S’ha iniciat una campanya per recordar a totes les persones i entitats propietàries la seua responsabilitat de conservar, durant tot l’any i especialment en els mesos d’estiu, les parcel·les i solars ben condicionades, netes i lliures de residus, especialment aquelles amb plantacions d’arbres o jardins, per evitar possibles molèsties o risc per al veïnat o els vianants.

Així doncs, s’estableix un termini, que finalitzarà el 20 de juny, perquè les persones i entitats titulars de solars i parcel·les que ho necessiten realitzen els treballs pertinents. Un cop acomplit aquest termini, es farà una campanya de control de l’estat dels terrenys i es procedirà a sancionar amb multes de fins a 3.000,00 € aquelles persones propietàries que no els tinguen en les condicions requerides. En últim cas, l’Ajuntament procedirà a efectuar els treballs necessaris amb càrrec a les persones propietàries amb un cost de 2,78 € per metre quadrat de parcel·la.

Ací podeu consultar la carta que s’ha remés a les persones i entitats titulars de solar, parcel·les i terrenys municipals: https://bit.ly/3FZUo2y

Mantindre un Montserrat net, endreçat i segur és cosa de totes i tots.

Ordenança taxa de recollida de restes de poda i altres deixalles d’origen vegetal – Consulta pública

L’Ajuntament de Montserrat, amb l’objectiu de millorar la participació ciutadana i seguint el que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obri un període de consultes a la ciutadania previ a l’elaboració de l’ordenança que regularà la taxa de recollida de restes de poda i altres deixalles d’origen vegetal.

Durant 20 dies a comptar des del dia 14 de maig, les persones, organitzacions i associacions que ho consideren oportú poden expressar la seua opinió al respecte de les qüestions següents:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i l’oportunitat de la seua aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

En el tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament trobareu tota la informació al respecte d’aquest tema (https://montserrat.sedelectronica.es/board).

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL – S’OBRE EL PERÍODE DE SOL·LICITUDS DE MATRÍCULA

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL – S’OBRE EL PERÍODE DE SOL·LICITUDS DE MATRÍCULA

L’Escola Infantil Municipal de l’Ajuntament de Montserrat obrirà el període d’admissió d’alumnat del 2 al 10 de maig.

Les sol·licituds s’han de tramitar telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament: https://montserrat.sedelectronica.es/info.0 

Per al procés telemàtic caldrà fer servir el certificat digital. Si no el teniu, podeu de demanar cita prèvia al telèfon de l’Ajuntament de Montserrat (962 988 000) per sol·licitar-lo.

L’Escola Infantil, com a mesura excepcional, habilitarà un punt d’atenció per a les persones a qui els resulte impossible fer els tràmits telemàticament, per fer-ne ús, cal demanar cita prèvia al telèfon 962 999 837.

A qui va dirigida?

L’escola infantil atén xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys, primer cicle de l’Educació Infantil.

Quin serveis ofereix l’escola infantil?

Servei educatiu: de 9.00 a 12.30 hores; de 15.00 a 17.30 hores

Servei d’Escola Matinera: de 8.00 a 9.00 hores

Servei de Menjador: de 12.30 a 15.00 hores, cuina pròpia, menús elaborats per professionals de la nutrició

Quin cost té?

Podeu consultar els preus en aquest enllaç: https://bit.ly/3OznDNo

Quin és el calendari d’admissió?

Presentació de sol·licituds d’admissió: del 2 al 10 de maig
Publicació llistes provisionals: 16 de maig
Reclamacions: del 17 al 19 de maig
Publicació llista definitiva d’alumnat admés: 25 de maig
Formalització de la matrícula: del 26 de maig al 7 de juny.

Quina documentació cal aportar?

La documentació que s’ha d’aportar és la següent:

 • Autorització per a consultar la renda familiar
 • Autorització per a consultar la renda valenciana d’inclusió  (si és el cas)
 • El títol oficial de família nombrosa vigent (si és el cas)
 • El títol de família monoparental vigent (si és el cas)
 • El certificat oficial de discapacitat (si és el cas)

Les autoritzacions, en la tramitació telemàtica, s’han de descarregar, signar i tornar a pujar a la seu per a finalitzar el tràmit.

L’empadronament no és necessari presentar-lo, ja que es comprovarà d’ofici, si és necessari.

Quins són els criteris de baremació?

Com que les places són limitades, si hi ha més sol·licituds que places, es farà una baremació segons els criteris que pots consultar en l’enllaç: https://bit.ly/3xS06RS

Hi ha algun tipus de subvenció per als xiquets i xiquetes matriculats a l’Escola Infantil?

Escolarització gratuïta de 2 a 3 anys, nascuts al 2020.

Els menuts de 0 a 2 anys (nascuts el 2021 i 2022) rebran una subvenció de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, a través dels bons infantils, en funció de la renda de la unitat familiar.

Per a poder rebre aquestes subvencions, és molt important matricular els xiquets i xiquetes en el període d’admissió de matrícula.

Encara tinc dubtes, què faig? Podeu parlar amb la directora de l’Escola Infantil Municipal, al carrer d’Alfredo Garcia, número 30. Telèfon: 96 299 98 37.

Convocatòria del Ple ordinari del mes d’abril

El dijous 28 d’abril de 2022, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens del consistori, sense possibilitat de participació a distància.

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per Facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 2917/2022. Aprovació, si escau, del dictamen de la proposta d’acord relativa a l’aprovació del model de conveni per a canalitzar la concessió de subvencions nominatives a les entitats esportives del municipi previstes en el pressupost municipal.
 3. Expedient 9041/2021. Aprovació, si escau, del dictamen de la proposta d’acord relativa a l’aprovació del contracte administratiu per a la prestació del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans fins al punt de tractament o transferència de residus, per procediment obert, tramitació ordinària subjecta a regularització harmonitzada.
 4. Expedient 596/2022. Donar compte de la renúncia de l’agent organitzador del PAI VERTIX XXI.
 5. Expedient 1022/2022. Donar compte de l’informe de Tresoreria sobre gestió del conveni entre l’Ajuntament de Montserrat i la Diputació de València en matèria tributària.
 6. Expedient 2168/2022. Donar compte de l’aprovació del Pla pressupostari a mitjà termini 2023-2025.
 7. Expedient 1729/2022. Donar compte de la liquidació del Pressupost General de l’exercici 2021.
 8. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern.
 9. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia.
 10. Donar compte d’assumptes diversos.
 11. Precs i preguntes.

Mascaretes, deixen de ser obligatòries en interiors

El Consell de Ministres aprovà el passat dia 19 d’abril la fi de l’obligatorietat de l’ús de les mascaretes en espais interiors a partir del dia 20 d’abril.

Ací teniu un xicotet resum de les mesures aprovades:

 • En l’entorn laboral no resultarà preceptiu l’ús de mascaretes de manera general. Malgrat això, l’avaluació de riscos del lloc de treball permetrà prendre una decisió sobre les mesures preventives adequades que han d’implantar-se, fins i tot el possible ús de mascaretes.
 • En l’àmbit del transport, es manté l’obligatorietat de les mascaretes en el transport aeri, per ferrocarril o per cable i en els autobusos, així com en els transports públics de viatgers; però no serà obligatori portar mascareta en estacions o andanes.
 • En l’àmbit sanitari, en centres sociosanitaris, hospitals, centres de serveis i centres de transfusió continua sent obligatori l’ús de les mascaretes per al personal treballador i visitant, però no per a les persones residents o per a les persones ingressades quan estiguen dins de les seues habitacions.

En aquest ellaç trobareu el Reial Decret 286/2022 de 19 d’abril: https://bit.ly/3vBZ61k

Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals a Montserrat

Davant del canvi de legislació que regula el règim jurídic dels animals, l’Ajuntament considera necessari i oportú actualitzar l’ordenança que regula la tinença d’animals a Montserrat.

Per tant, s’obri un període de consultes prèvies a la ciutadania, on qualsevol persona física o jurídica, organitzacions civils i ens sense personalitat jurídica potencialment afectades per l’ordenança puguen remetre a l’Ajuntament de Montserrat una instància mitjançant la seu electrònica (www.montserra.es) on podran manifestar:

 • La seua opinió sobre la modificació normativa i els problemes que aquesta pretén solucionar.
 • Possibles solucions alternatives als problemes plantejats per l’Ajuntament.
 • Qüestions rellevants a incloure en la nova ordenança.
 • Propostes d’assumptes que es consideren rellevants, a fi que l’Ajuntament els prenga en consideració per a la redacció del projecte d’ordenança.
 • Qualsevol altra opinió, observació o qüestió que la ciutadania desitge posar en l’ordenança reguladora de la tinença d’animals.

El termini per a participar en la consulta és de 20 dies naturals, a comptar des de la data de publicació d’aquest anunci.

En el tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament trobareu tota la informació al respecte d’aquest tema (https://montserrat.sedelectronica.es/board).

INVERSIONS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

L’Ajuntament de Montserrat ha rebut una ajuda econòmica en règim de concurrència competitiva de 2.234,66 euros de la Diputació de València en el marc del programa REACCIONA 21 Fase 2 de l’Àrea de Medi Ambient.

Aquesta ajuda està destinada a la compra de ferramenta, maquinària i complements forestals per a treballs de prevenció d’incendis forestals. L’Ajuntament de Montserrat té prevista la compra de dos motoserres i una podadora, així com material de protecció per a les persones encarregades d’utilitzar-les.

ACTUACIÓ SILVÍCOLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

L’Ajuntament de Montserrat ha rebut una ajuda econòmica en règim de concurrència competitiva de 3.351.98 euros de la Diputació de València en el marc del programa REACCIONA 21 Fase 2 de l’Àrea de Medi Ambient.

Amb aquesta ajuda es realitzarà una ACTUACIÓ SILVÍCOLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS en la parcel·la 81 del polígon 18 de propietat municipal.

Els objectius d’aquesta acció són dos:

 • Realitzar una actuació preventiva d’incendis forestals.
 • Adequar la parcel·la per a ús de zona verda inclosa en el Catàleg Municipal de Béns i Espais Protegits.

A més dels treballs de neteja i adequació del terreny està prevista la plantació de catorze carrasques. Aquesta espècie, Quercus ilex subsp. Rotundifolia (Carrasca, Alzina), a més d’oferir el benefici de la cobertura d’ombra de les seues copes, limita el creixement d’espècies herbàcies (efecte al·lelopàtic), ja que la caiguda de les seues fulles forma una cobertura natural en descomposició arran de terra que impedeix la germinació de plantes temporals. Aquestes plantas temporals en creixer, pereixen i s’assecar-se en època estival poden afovorir la propagació en cas d’incendi.

Ajuntament de Montserrat - © 2022