Skip to main content

Aprovació definitiva de la relació de persones admeses i excloses en la convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça de personal oficial de neteja d’edificis i una plaça de personal oficial d’oficis múltiples en règim laboral fix, per concurs; i data de la prova del requisit valencià B1.

El Tribunal acorda fer públiques en la web de l’Ajuntament i en el tauler d’anuncis la llista de persones admeses i excloses tant en el procés selectiu per a cobrir una plaça de personal oficial de neteja d’edificis i una de personal d’oficis múltiples.

A més, l’Ajuntament de Montserrat fa una crida als aspirants admesos per a cobrir una plaça de personal oficial d’oficis múltiplesi que no han aportat el títol del nivell B1 de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, perquè es personen en la casa consistorial (avinguda Blasco Ibáñez, 51) el dia 5 d’octubre a les 09:00 hores per a realitzar la prova de nivell B1 de valencià.

També convoca els aspirants admesos per a cobrir una plaça de personal oficial de neteja d’edificis i que no han aportat el títol del nivell B1 de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, perquè es personen en la casa consistorial (avinguda Blasco Ibáñez, 51) el dia 6 d’octubre a les 09:00 hores per a realitzar la prova de nivell B1 de valencià.

Podeu consultar la informació de manera més detallada en l’enllaç següent: https://montserrat.sedelectronica.es/board

borsa de treball, Montserrat