ValenciàSpanishEnglishFrenchArabicRomanian

Author: Aviva

Prestacions econòmiques individualitzades per a la promoció de l’autonomia personal

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes persones menors de 65 anys, que tinguen reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat

TIPUS D’AJUDA / Quantia màxima


A) Adquisició d’ajudes tècniques i productes de suport
1. Cadires de rodes amb motor elèctric: 2.100 €
2. Grua hidràulica / elèctrica: 1.350 €
3. Audiòfons: 1.200 €
4. Altres productes i ajudes tècniques: 1.600 €

B) Ajudes per a l’eliminació de barreres arquitectòniques en la llar
1. Adaptacions en el bany: 2.800 €
2. Eliminació de barreres en l’interior de la vivenda: 4.000 €

C) Adaptació de vehicle de motor: 1.500 €

D) Ajudes de transport per a l’assistència a tractaments i centres assistencials: 60 € / mes, 720 € / any

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 18 de febrer.

 
IMPORTANT: La sol·licitud es pot presentar telemàticament o en les oficines de Serveis Socials de  l’Ajuntament de Montserrat (només amb cita prèvia).

¿Com sol·licitar cita prèvia amb els Serveis Socials?

96 1020536

serveis.socials@montserrat.es

Més informació: https://bit.ly/3tJJk5w

ES PUBLICA LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DEL PLA DE JOVENTUT DE MONTSERRAT 2020-2025

Es publica la «Planificació Estratègia del Pla de Joventut de Montserrat», un document on s’exposen les línies a seguir i la temporalització que es portarà a terme durant el 2022 per tal d’elaborar el Pla Local de Joventut del nostre municipi.

Un pla local de joventut és una eina de planificació i gestió estratègica de les polítiques de joventut del municipi que implica tots els sectors de la població i en especial la població jove, les diferents figures professionals de les àrees que intervenen en el jovent així com la resta d’agents de l’entorn.

Aquest treball coordinat, transversal i interrelacionat permetrà conéixer, decidir i dirigir, de manera compartida, les polítiques de joventut del municipi amb l’objectiu de garantir els drets de les persones joves, empoderar-les i respondre adequadament a les seues necessitats, inquietuds i interessos.

CALENDARI 2022 “El valencià, sempre al teu costat”

L’Agència de Promoció del Valencià (AVIVA) de l’Ajuntament de Montserrat ha editat un calendari del nou any. L’edició del calendari ha estat coordinada pel Servei de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Silla, les il·lustracions són de la dissenyadora Ana Policarpo i compta amb la col·laboració de la Diputació de València i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Aquest calendari del 2022 s’emmarca en la campanya “El valencià, sempre al teu costat” i ens apropa el lèxic més quotidià, el que emprem en situacions tan habituals com al comerç, als esdeveniments, a la muntanya, als mitjans de transport, o, per exemple, quan volem expressar les nostres emocions. Perquè el valencià és la llengua amb què ens relacionem amb els nostres veïns i veïnes en el dia a dia i cal tenir-ne cura i mantindre-la viva, perquè és tan vàlida com qualsevol altra i és la llengua pròpia de Montserrat, la que ens defineix.

Les associacions de Montserrat i les persones que vulguen poden passar a recollir-lo gratuïtament per l’oficina AVIVA, a la primera planta de l’Ajuntament.

Ací et mostrem com de bonic és el calendari: https://bit.ly/3JGtWfK

Pots descarregar el calendari per a imprimir des de l’enllaç següent: https://bit.ly/3pN0wVd

Convocatòria Ple ordinari del mes de desembre

El dijous 30 de desembre de 2021, a les 18.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens de l’Ajuntament. 

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per Facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
 2. Expedient 9535/2021. Examen i aprovació, si és el cas, de l’assumpció de les competències del Jutjat de Pau pel Ministeri de Justícia o òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma.
 3. Expedient 9588/2021. Examen i aprovació, si és el cas, per a la aprovació del Calendari Fiscal per a l’exercici de 2022.
 4. Expedient 9458/2021. Examen i aprovació, si és el cas, de la Relació de Llocs de Treball de l’exercici 2022.
 5. Expedient 9459/2021. Examen i aprovació, si és el cas, de la Plantilla pressupostària exercici 2022.
 6. Expedient 9246/2021. Examen i aprovació, si es el cas, del Pressupost Municipal per a l’exercici de 2022.
 7. Donar compte d’assumptes diversos.
 8. Donar compte de les resolucions i l’acta de la Junta de Govern del mes de novembre de 2021.
 9. Precs i preguntes.

ACTUALITZACIÓ MESURES COVID-19

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, d’acord amb el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, ha emés una resolució amb noves mesures en matèria de salut pública respecte de l’accés a determinats establiments a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Des del dia 24 de desembre de 2021 fins al 31 de gener de 2022, per entrar en certs establiments d’hostaleria, restauració, oci, gimnasos, així com per a assistir a celebracions com ara festivals o esdeveniments similars, serà obligatori que les persones majors de 12 anys presenten el Certificat COVID-19.

Si encara no el tens, aconseguir-lo és senzill, ràpid i gratuït. En aquest enllaç tens tota la informació necessària: bit.ly/3DbnWa9

En aquest altre tens l’accés a la Resolució de la Conselleria de Sanitat: https://bit.ly/3efUQN3  

Cal la col·laboració de tos per controlar l’expansió de la malaltia. Gràcies.

Programa de termalisme de l’IMSERSO

El Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Montserrat informa que s’ha obert el termini d’inscripció per al Programa de termalisme de l’IMSERSO.

Podran participar en el Programa de termalisme, les persones residents a Espanya, que reunisquen algun dels requisits següents:

a) Ser pensionista de jubilació o incapacitat permanent del Sistema de Seguretat Social espanyol.

b) Ser pensionista de viudetat amb cinquanta-cinc anys o més del Sistema de Seguretat Social espanyol.

c) Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, amb seixanta anys o més del Sistema de Seguretat Social espanyol.

d) Ser persona assegurada o beneficiària del Sistema de la Seguretat Social espanyol, amb seixanta-cinc anys o més.

Caldrà reunir aquests requisits:

Les persones usuàries de plaça han de reunir els requisits següents:

a) Poder valdre’s per si mateixes per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD).

b) Necessitar els tractaments termals sol·licitats i no tindre contraindicació mèdica per a la recepció d’aquests.

c) Arribar, de conformitat amb la baremació establida, a la puntuació que permeta accedir a un dels balnearis i torns sol·licitats.

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

Les sol·licituds de participació en el Programa de termalisme per a 2022 s’han de presentar segons els dos terminis establits.

Per a participar en el procés d’adjudicació de plaça:

1r. Per als torns dels mesos de febrer a agost, els dos inclusivament: fins al dia 31 de desembre de 2021.

2n. Per als torns dels mesos de setembre a desembre: fins al dia 15 de maig de 2022.

Per a la inclusió en la llista d’espera de places, per a cobrir les places que vagen quedant vacants per renúncies o altres circumstàncies:

1r. Per als torns dels mesos de febrer a agost, els dos inclusivament: fins al dia 14 de maig de 2022.

2n. Per als torns dels mesos de setembre a desembre: fins al dia 30 d’octubre de 2022.

Es pot sol·licitar de diverses formes: 

A través de l’enllaç corresponent:

https://sede.imserso.gob.es/sede_01/proc_sede/index.htm?tipo=1

Enviant la sol·licitud a  l’apartat de correus número 61.285, 28080 Madrid.

En qualsevol registre autoritzat de la Comunitat Valenciana establint com a preferència REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES – VALÈNCIA AV. DE L’OEST, 36.


Per a més informació es podeu adreçar a Serveis Socials a través del telèfon 961020536 o del correu electrònic  serveis.socials@montserrat.es per a demanar cita prèvia. 

Departament de Serveis Socials

Educació facilitarà que qui no tinga titulació puga acreditar la seua competència professional

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha preparat un procés permanent per a l’avaluació i l’acreditació adquirides, a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació, a aquelles persones que no tinguen cap títol formatiu.

Mitjançant aquest procés es pretén facilitar que moltes persones, amb experiència laboral però sense cap titulació, tinguen l’oportunitat d’obtindre una qualificació professional, la qual cosa permet que tinguen més opcions d’ocupabilitat si estan buscant feina o accedir a llocs de treball amb millors condicions. L’acreditació, a més, obri moltes portes perquè aquestes persones vegen factible iniciar itineraris formatius. D’aquesta manera poden completar la seua experiència amb estudis d’FP de la seua rama de coneixement perquè tenen ja, fins i tot, mòduls convalidats.

Es tracta de persones fonamentalment vinculades als àmbits laborals de la seguretat i les emergències, l’atenció a les persones, el sector industrial i del manteniment, el sector agrícola i ramader i el sector del turisme i la restauració, que ara podran millorar les seues possibilitats d’inserció laboral mitjançant un certificat de professionalitat i, si ho desitgen, formar-se més per a completar un títol d’FP.

Avantatges acreditació competències professionals

Els avantatges d’acreditar la competència professional són múltiples, perquè permet que les persones sense titulació acadèmica puguen evidenciar les seues competències i que es valore la seua experiència laboral amb l’ajuda de diferents professionals.

També és important saber que es tracta d’una acreditació oficial amb validesa en tot el territori de l’Estat. A més, cal no oblidar que les acreditacions orienten a la consecució d’un certificat de professionalitat que pot millorar les possibilitats d’ocupabilitat de les persones i, fins i tot, augmentar-les considerablement, amb un pla de formació individualitzat que complete o incremente les competències professionals, o amb la possibilitat d’iniciar un itinerari formatiu reglat encaminat a l’obtenció d’un títol de Formació Professional.

Les persones interessades en aquest procediment permanent d’acreditació de les competències professionals tenen tota la informació al seu abast tant en la web de Qualificacions Professionals de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (consultar aquí) com en la resolució que s’ha publicat hui en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ (consultar aquí) i en els més de 160 centres d’FP que participaran en aquest programa permanent d’acreditació de les competències professionals. La llista dels centres acreditats es penjarà en els pròxims dies en l’esmentada web de les qualificacions professionals.

Per a accedir a la fase d’assessorament s’ha de pagar una taxa única i per a accedir a la fase d’avaluació cal abonar una taxa per cada unitat de competència sol·licitada. No obstant això, estaran exemptes del pagament d’aquestes taxes totes aquelles persones inscrites com a demandants legals d’ocupació, amb una antiguitat mínima de tres mesos, referida a la data de la respectiva inscripció.

Igualment, tenen dret a una bonificació del 50 % de la quota íntegra les persones contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. La informació sobre l’imprés per a abonar les taxes, així com l’import d’aquestes, es facilitarà oportunament en la web de Qualificacions Professionals d’Educació de la Generalitat.

Nivells d’acreditació existents

El procediment s’inicia amb l’assessorament al candidat o candidata perquè evidencie la seua competència professional, adquirida per formació formal i no formal i per l’experiència laboral, davant d’una comissió avaluadora que certifica les destreses adquirides.

Les unitats de competència consten de tres nivells d’acreditació: el nivell I és aquell que recull un conjunt reduït d’activitats laborals relativament senzilles; el nivell II engloba la capacitat d’utilitzar instruments i tècniques propis que requereixen coneixements dels fonaments tècnics i científics de l’activitat professional i capacitats de comprensió i aplicació del procés; el nivell III exigeix el domini de diverses tècniques i comporta responsabilitat de coordinació i supervisió de treball tècnic i especialitzat.

Les persones aspirants a acreditar la seua competència professional han de tindre 20 anys complits en el moment de realitzar la inscripció per a unitats de competència de qualificacions de nivell II i III, i 18 anys per a les de nivell I.

En el cas de l’experiència laboral mínima relacionada amb les unitats de competències professionals que se sol·liciten cal justificar en els últims 15 anys anteriors a la inscripció en el procediment almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, per a unitats de competència de nivell II i III. I per a unitats de nivell I, almenys 2 anys, amb un mínim de 1.200 hores treballades en total.

Pel que fa a la formació no formal, cal justificar en els últims 10 anys anteriors a la inscripció en el procediment almenys 300 hores per a unitats de competència de nivell II i III, i 200 hores per a unitats de competència de nivell I. En els casos en els quals els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es vol acreditar prevegen una duració inferior, s’hauran d’acreditar les hores establides en aquests mòduls.

CERTIFICAT COVID-19

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, d’acord amb el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, ha emés una resolució amb noves mesures en matèria de salut pública respecte de l’accés a determinats establiments a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Des del dia 4 de desembre, per entrar en certs establiments d’hostaleria, restauració, oci, així com per a assistir a celebracions com ara festivals o esdeveniments similars, que tinguen un aforament superior a 50 persones, serà obligat presentar el Certificat COVID-19.

Si encara no el tens, aconseguir-lo és senzill, ràpid i gratuït. En aquest enllaç tens tota la informació necessària: bit.ly/3DbnWa9

En aquest altre tens l’accés a la Resolució de la Conselleria de Sanitat: https://bit.ly/3Ih6hBJ

Cal la col·laboració de tos per controlar l’expansió de la malaltia. Gràcies.

Bonificacions en impostos locals d’aplicació en els padrons tributaris de 2022

Impost de béns immobles:

– Bonificació per energia solar fotovoltaica. Es bonificarà un 50 % de la quota durant els cinc períodes impositius següents o fins a la derogació o modificació d’aquesta bonificació per a aquells habitatges que produïsquen energia elèctrica amb potència ≥ 1,5 kW per al consum propi mitjançant sistemes d’energia solar fotovoltaica i així ho acrediten. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada al fet que les instal·lacions per a producció d’electricitat incloguen equips que disposen de la corresponent homologació per l’administració competent i la instal·lació de la qual no fora d’obligat compliment per alguna normativa. La bonificació es concedirà, prèvia sol·licitud, per decret i entrarà en vigor en l’exercici següent a la seua aprovació, i no serà acumulable a altres bonificacions. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació següent:

a) Certificació (antigament homologació) d’equips de producció d’electricitat.

b) Certificat d’instal·lació emés per una empresa instal·ladora autoritzada, en el qual es faça constar entre altres, l’adreça on s’ha fet la instal·lació i la marca i model dels equips.

c) Llicència o autorització municipal per a la instal·lació d’aquests.

Impost de vehicles de tracció mecànica:

– Bonificació del 100 % en la quota de l’impost els vehicles que disposen d’una matrícula històrica o aquells que tinguen una antiguitat superior a 25 anys. És una bonificació de caràcter pregat, per tant, cal sol·licitar-ne l’aplicació abans del 31 de desembre, perquè entre en vigor l’any següent. Cada subjecte passiu només podrà gaudir d’aquesta bonificació en un sol vehicle. La concessió de la bonificació queda condicionada al fet d’estar al corrent en el pagament de tots els tributs locals. A la sol·licitud s’acompanyarà la fitxa tècnica.

– Bonificació per la classe de motor o d’emissions de carboni CO2:

a) Els vehicles ciclomotors, motocicletes, turismes i furgonetes totalment elèctrics o totalment d’energies netes amb zero emissions de CO₂, gaudiran d’una bonificació en la quota de l’impost del 75 %.

b) Els vehicles turismes i furgonetes amb motor híbrid, gaudiran d’una bonificació en la quota de l’impost del 50 %.

c) Els vehicles turismes i furgonetes que utilitzen carburant quan el grau d’emissions de carboni CO2 siga inferior a 100 grams per quilòmetre, gaudiran d’una bonificació en la quota de l’impost del 30 %.

Les bonificacions tenen caràcter pregat, per la qual cosa els subjectes passius hauran de sol·licitar-ne l’aplicació abans del 31 de desembre de l’exercici anterior al qual hagen de fer efecte. Amb la sol·licitud caldrà presentar l’acreditació del compliment de les condicions exigides per al seu reconeixement, mitjançant l’aportació de la Targeta d’Inspecció Tècnica de Vehicles.

Encesa de llums de Nadal

Ha arribat desembre i, per tant, el Nadal. Aquest any, per a donar inici a la programació de les festes nadalenques del nostre poble, el divendres 3 de desembre es farà l’encesa de llums de l’Arbre de Nadal que s’instal·larà en la plaça de l’Església.

Al llarg del mes tot el veïnat podrem gaudir dels actes següents:

 • Dia 17 – Concert de Nadal, a les 20 h en la sala de concerts de la Societat Instructiva Unió Musical de Montserrat
 • Dia 23 – VI Tubada Nadalenca, a les 20 h en la plaça de l’Església
 • Dia 26 – El patge reial estarà en la plaça de l’Església replegant les cartes per a Ses Majestats els Reis d’Orient
 • Dia 29 – Cursa de Sant Silvestre, a les 19.30 h que eixirà de la plaça de la Constitució i comptarà amb la col·laboració de Creu Roja
 • Dia 5 de gener – Gran Cavalcada de Reis, a les 18 h

L’Ajuntament de Montserrat convida a tot el poble a acudir a la plaça el divendres dia 3. Cap a les 18.30 h s’obsequiarà els assistents amb un xocolate calent i un trosset de coca per escalfar el cos mentre esperem el moment de l’encesa de llums de l’arbre que tindrà lloc a les 19.00 h.

Recordeu que, malgrat la situació de la pandèmia ha millorat molt gràcies al programa de vacunació, encara no podem descuidar-nos, no oblideu la mascareta i mantindré la distància de seguretat.

Gràcies a tots per la vostra prudència i us desitgem que passeu un Bon Nadal.

Ajuntament de Montserrat - © 2022