Skip to main content

Relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos i convocatòria per a la realització la prova de requisit lingüístic (valencià B1) per a la selecció d’una plaça de personal oficial pintor en règim laboral fix.

S’ha aprovat per resolució d’Alcaldia núm. 2237/2023 de data 13 d’octubre fer públiques en la pàgina web de l’Ajuntament i en el tauler d’anuncis, la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses i la convocatòria per a la realització de la prova de requisit lingüístic (valencià B1) per a la selecció d’una plaça de personal oficial pintor en règim laboral fix.

La realització de la prova començarà el divendres, 3 de novembre de 2023, a les 09.00 hores, en el Saló de Plens de la casa consistorial situada en l’av. Blasco Ibáñez, 51, cal que els aspirants porten la documentació identificativa.

Es pot consultar tota la informació en l’enllaç següent: https://montserrat.sedelectronica.es/board

borsa de treball, Montserrat