Skip to main content

Tag: Montserrat

Llistes de persones admeses i excloses i convocatòria per a la realització del primer exercici de la fase d’oposició que regirà el procés per a la selecció de dos places vacants de Personal Monitor d’Oci i Temps Lliure, en règim laboral fix.

El Tribunal acorda fer públiques en la pàgina web de l’Ajuntament i en el tauler d’anuncis la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses i la convocatòria per a la realització del primer exercici de la fase d’oposició que regirà el procés per a la selecció de dos places vacants de Personal Monitor d’Oci i Temps Lliure, en règim laboral fix.

La realització del primer exercici de la fase d’oposició començarà el divendres, 20 d’octubre de 2023, a les 09.00 hores, en el Saló de Plens de la Casa consistorial situada en l’av. Blasco Ibáñez, 51, les persones aspirants hauran de portar documentació identificativa.

Podeu consultar tota la informació en l’enllaç següent: https://montserrat.sedelectronica.es/board

Convocatòria de Ple extraordinari

El dissabte dia 7 d’octubre de 2023, a partir de les 13:30 hores, tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la Sala de Plens del consistori, s’admet la participació a distància per videoconferència.

L’Ordre del Dia és el següent:

 1. Únic. Aprovació, si escau, de la moció presentada pel Partit Popular en contra de la nova ubicació del centre de salut a Montserrat en el carrer Bon Aire.

Noves marquesines, tòtems i pantalles d’informació de les parades d’autobús de Montserrat instal·lades per l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV)

Des de l’Ajuntament de Montserrat volem informar que es procedirà de manera imminent a començar els treballs d’instal·lació, per part de l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), de les parades de autobús de transport inter-urbà en l’àmbit del terme municipal de Montserrat.

S’ha realitzat un contracte administratiu mixt de fabricació subministrament, instal·lació, servei de manteniment, trasllat, retirada, explotació publicitària, producció i gestió de la informació estètica i dinàmica en marquesines, tòtems i pantalles d’informació de les parades d’autobús de la ATMV finançat amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Les parades que es veuran afectades per aquest canvi són:

 • Urb. Mare de Déu de Montserrat
 • Urb. L’Alt
 • Rotonda Venta Cabrera I
 • Rotonda Venta Cabrera II
 • Urb. Els Alts de Venta Cabrera II
 • Av. Blasco Ibáñez, 70
 • Av. Blasco Ibáñez, 2
 • Av. Blasco Ibáñez, 1
 • Av. Blasco Ibáñez, 53
 • C/ dels Ferrers, 2
 • Urb. Els Alts de Venta Cabrera I
 • Pol. Ind. Font de l’Om I
 • Pol. Ind. Font de l’Om II

Renovació de xarxa d’aigua potable existent en la Partida Canyada Mangrana. Montserrat (València)

L’Ajuntament de Montserrat ha conclòs les obres de la “Renovació de xarxa d’aigua potable existent en la Partida Canyada de la Mangrana” amb la subvenció de 80.000 € rebuda de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València.

Reacciona és un pla de la Diputació de València que, mitjançant diferents línies de subvencions, pretén ajudar els municipis de la província en la mitigació, l’adaptació i l’educació climàtica. El seu objectiu és contribuir a transformar els municipis en espais més saludables i habitables en un nou escenari climàtic.

L’objecte de la convocatòria, ténia com a finalitat pal·liar la greu situació en la qual es trobaven determinades infraestructures a causa de la falta d’inversió i renovació dels últims anys.

L’import de licitació era de 112.233,14€ (IVA inclòs), l’import d’adjudicació va ascendir a 105.499,15 € (IVA inclòs).

Convocatòria del Ple ordinari del mes de setembre

El dimecres dia 27 de setembre de 2023, a les 20:00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la Sala de Plens del consistori, admet la participació a distància per videoconferència.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 8021/2023. Aprovació, si escau, de la proposta de dies festius locals amb caràcter retribuït i no recuperables per a l’any 2024. Calendari laboral 2024.
 3. Expedient 7567/2023. Aprovació, si escau, de la proposta de petició de convocatòria de la XXI Assemblea per a l’any 2025 se celebre a Montserrat.
 4. Expedient 7908/2023. Aprovació, si escau, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica.
 5. Expedient 7927/2023. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la concessió de llicències i altres serveis per a la tinència d’animals de companyia i dels potencialment perillosos.
 6. Expedient 7596/2023. Aprovació de les línies fonamentals Pressupost 2024.
 7. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia del mes d’agost de 2023.
 8. Donar compte d’assumptes diversos.
 9. Precs i preguntes.

Aprovació definitiva de la relació de persones admeses i excloses en la convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça de personal oficial de neteja d’edificis i una plaça de personal oficial d’oficis múltiples en règim laboral fix, per concurs; i data de la prova del requisit valencià B1.

El Tribunal acorda fer públiques en la web de l’Ajuntament i en el tauler d’anuncis la llista de persones admeses i excloses tant en el procés selectiu per a cobrir una plaça de personal oficial de neteja d’edificis i una de personal d’oficis múltiples.

A més, l’Ajuntament de Montserrat fa una crida als aspirants admesos per a cobrir una plaça de personal oficial d’oficis múltiplesi que no han aportat el títol del nivell B1 de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, perquè es personen en la casa consistorial (avinguda Blasco Ibáñez, 51) el dia 5 d’octubre a les 09:00 hores per a realitzar la prova de nivell B1 de valencià.

També convoca els aspirants admesos per a cobrir una plaça de personal oficial de neteja d’edificis i que no han aportat el títol del nivell B1 de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, perquè es personen en la casa consistorial (avinguda Blasco Ibáñez, 51) el dia 6 d’octubre a les 09:00 hores per a realitzar la prova de nivell B1 de valencià.

Podeu consultar la informació de manera més detallada en l’enllaç següent: https://montserrat.sedelectronica.es/board

Nova data d’examen de nivell b1 de valencià de la junta qualificadora de coneixements del valencià per a les persones que no disposen d’aquest títol i que hagen sigut admeses en les llistes del procés selectiu per a cobrir les places d’oficial d’obres i jardineria de l’ajuntament.

Després d’haver fet pública en el tauler d’anuncis la llista de les persones admeses i excloses tant en el procés de selecció per a cobrir 4 places d’oficial d’obres com en el procés de selecció per a cobrir 1 plaça d’oficial de jardineria, i després d’haver anunciat la data de la prova de requisit lingüístic del nivell B1 de valencià, l’Ajuntament vol informar del canvi de data d’aquesta prova:

Les persones que hagen sigut admeses en el procés selectiu per a cobrir les 4 places d’oficial d’obres i que no hagen aportat el títol del nivell B1 de valencià de la Junta  Qualificadora de Coneixements de Valencià, hauran de personificar-se dijous que ve, 21 de setembre, a les 9.00 hores en la casa consistorial, avinguda Blasco Ibañez, 51, per a realitzar la prova de nivell.

Les persones que hagen sigut admeses en el procés selectiu per a cobrir la plaça d’oficial de jardineria i que no hagen aportat el títol del nivell B1 de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, hauran de personificar-se divendres que ve, 22 de setembre, a les 9.00 hores en la casa consistorial, avinguda Blasco Ibañez, 51, per a realitzar la prova de nivell.

Podeu consultar la informació de manera més detallada en el següent enllaç: https://montserrat.sedelectronica.es/board

Convocatòria del Ple ordinari del mes d’agost

El divendres dia 25 d’agost de 2023, a les 18:45 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la Sala de Plens del consistori, admet la participació a distància per videoconferència.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Expedient 2378/2023. Aprovació de la proposta d’acord de revisió de preus sol·licitada per FOMENTO VALENCIÀ MEDIAMBIENTAL SL en l’actual contracte de recollida de fem.

3. Expedient 6312/2023. Aprovació de la proposta d’acord referida a la sol·licitud de revisió d’ofici i nul·litat i actuacions formulada per HIDRAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A. en el marc de l’expedient d’expropiació forçosa.

4. Expedient 7189/2023. Aprovació de la proposta d’acord de modificació de crèdits núm. 27/2023 per crèdit extraordinari finançat amb nous o majors ingressos.

5. Expedient 7190/2023. Aprovació de la proposta d’acord de la modificació de crèdits núm. 28/2023 per suplement de crèdit finançat amb nous o majors ingressos.

6. Expedient 3729/2023. Aprovació provisional de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei de realització de proves de contrast per a la determinació dels nivells d’alcohol o per a la detecció de drogues a la sang (Imposició de la Taxa)

7. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia del mes de juliol de 2023.

8. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del dia 27 de juliol de 2023.

9. Donar compte d’assumptes diversos.

10. Precs i preguntes.

PAGAMENT REBUTS DE L’IAE 2023

L’Ajuntament de Montserrat informa que l’Agència Tributària, mitjançant Resolució del 25 de maig de 2023, modifica els terminis de pagament en període voluntari dels rebuts de l’Impost d’Activitats Econòmiques corresponents a 2023 i relatius a quotes nacionals i provincials, i estableix els llocs de pagament d’aquests.

TERMINI PER A EFECTUAR L’INGRÉS:

Del 15 de setembre al 20 de novembre de 2023.

LLOC DE PAGAMENT:

 • Entitats autoritzades: bancs, caixes d’estalvi i cooperatives de crèdit, en les quals no cal que la persona que vaja a realitzar el pagament dispose de compte obert. Els ingressos en aquestes entitats es podran efectuar en l’horari d’atenció al públic.
 • Seu electrònica de l’Agència Tributària (cal disposar de signatura electrònica): el pagament de quotes es podrà realitzar mitjançant càrrec en compte en l’adreça: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/deudas-apremios-embargos-subastas/pagar-aplazar-consultar.html

El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver sigut satisfet el deute, determinarà l’inici del període executiu i la meritació dels interessos de demora i dels recàrrecs a què es refereixen els articles 26 i 28 de la Llei General Tributària.

Valoració de la fase d’oposició i de concurs, i de la prova de requisit de valencià del procés selectiu d’una plaça de personal tècnic d’educació infantil en règim laboral fix.

El Tribunal acorda fer publiques en la pàgina web de l’Ajuntament i en el Tauler d’anuncis, la qualificació de tots els exercicis i les puntuacions dels mèrits de la fase de concurs, que constitueixen la llista provisional de persones aprovades, i concedeix un termini de deu dies, per a presentar possibles reclamacions a la valoració de mèrits.

Podeu consultar tota la informació en el següent enllaç https://montserrat.sedelectronica.es/board