ValenciàSpanishEnglishFrenchArabicRomanian

LA RIBERA ACTIVA’T ESTÀ TREBALLANT A LA NOSTRA LOCALITAT

La Ribera Activa’t és un programa que posa en marxa la Mancomunitat de la Ribera Alta junt amb la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i el Fons Social Europeu, per a la realització d’actuacions que afavorisquen la inclusió activa de persones en situació vulnerable a través d’itineraris integrats d’inserció sociolaboral.

Els ajuntaments adherits a aquest programa són: Alberic, Antella, Beneixida, Mancomunitat del Marquesat, Benimodo, l’Alcúdia, Benimuslem, Massalavés, Gavarda, Tous, Sumacàrcer, Castelló, Montserrat i Turís.

Els participants d’aquest programa són persones amb risc o situació d’exclusió derivades per Serveis Socials.

Està prevista la realització de tallers dinàmics i de temàtiques interessants així com formació específica amb la finalitat d’augmentar l’ocupabilitat dels participants.

El projecte es durà a terme fins a  31 de desembre de 2021.

Ajudes pers a famílies necessitades

S’han aprovat prestacions econòmiques individualitzades a famílies necessitades pel temps que dure l’estat d’alarma derivada de la crisi sanitària de la COVID-19.

Aquestes ajudes complementen les actuals ajudes per a situacions d’emergència social.

Per a què són aquestes ajudes?

Per a ajudar persones i unitats familiars en situació d’emergència social.

Qui les pot demanar?

Persones i unitats familiars en cas de greu necessitat per causes derivades de la crisi sanitària de la COVID-19.

Quins requisits es demanen?

1. Tindre l’empadronament i residir al municipi de Montserrat amb al menys sis mesos d’antelació a la sol·licitud de l’ajuda. Excepcionalment i en casos d’extrema necessitat, es podrà ometre o reduir aquest requisit. 2. Ser persona major d’edat o menor emancipada. 3. Acreditar la situació de necessitat. 4. Aportar la documentació exigida en cada cas. 5. La renda per càpita de la unitat familiar a la qual pertany la persona sol·licitant no ha de ser superior a l’establerta en l’Ordre de la Conselleria de Benestar Social per la qual es regula i convoca ajudes en matèria de Serveis Socials cada any. 6. No tenir accés a altres ajudes d’administracions públiques o recursos propis que cobrisquen la totalitat de la necessitat per a la qual se sol·licita la prestació. 7. Acceptar i complir el Pla d’Intervenció Social plantejat per l’equip tècnic del Departament de Benestar Social. 8. Quan hi haja menors en la unitat familiar, l’escolarització i l’assistència regular a classe dels menors en edat d’escolarització obligatòria. 9. Els altres requisits que dicta l’art. 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions, llevat que per la naturalesa de la subvenció exceptue el seu compliment previ estudi deixant constància en l’expedient i traslladant-ho al Departament de Tresoreria. 10. Haver justificat les ajudes concedides amb anterioritat.

Quan puc sol·licitar-ho?

Durant tot el temps que dure l’estat d’alarma.

On puc demanar l’ajuda?

A Serveis Socials de Montserrat, per dos mitjans:

 1. Per mitjans telemàtics.
 2. Presencialment amb cita prèvia, que se sol·licitarà al telèfon 961 020 536
 3. Per correu electrònic: serveis.socials@montserrat.es

Què m’ofereixen?

Ajuda mensual per a alimentació i higiene:

 • Famílies d’1 membre: 200 €
 • Famílies de 2 membres: 300 €
 • Famílies de 3 membres: 350 €
 • Famílies de 4 membres o més: 400 €

Consulta la Resolució completa: https://app.box.com/s/mlep3l3c3asfpp50cnjlgppo8946wcev

Més informació:

Correu electrònic serveis.socials@montserrat.es

Telèfon 961 020 536

Ajudes per a la compra de productes

Ajudes per a proveir d’aliments, medicaments i productes sanitaris persones majors dependents o persones amb diversitat funcional que visquen soles o en risc d’aïllament, sense cap tipus de suport familiar, durant l’estat d’alarma.

Qui les pot demanar?

 • Persones grans dependents o amb diversitat funcional que visquen soles sense cap tipus de suport familiar.
 • Persones grans dependents o amb diversitat funcional que visquen soles amb familiars que viuen en altres municipis i justifiquen per motius de salut, treball o col·lectiu de risc, no poder cobrir les necessitats vitals dels seus familiars.
 • Altres situacions de persones amb diversitat funcional, que visquen soles i sense cap tipus de suport familiar que pel seu elevat nivell de dependència no puguen realitzar de forma autònoma les compres.

Quins requisits es demanen?

1. Tindre l'empadronament i residir al municipi de Montserrat amb almenys sis mesos d'antelació a la sol·licitud de l'ajut. Excepcionalment i en casos d'extrema necessitat, es podrà ometre o reduir aquest requisit.
2. Persones majors dependents o amb diversitat funcional que visquen soles o en risc d'aïllament sense cap tipus de suport familiar.
3. Acreditar la situació de necessitat.
4. Que no tinguen familiars o en el cas d'haver-ne, que visquen en altres municipis i justifiquen els motius (mèdics, laborals...) pels quals no poden atendre les necessitats bàsiques dels seus familiars dependents.
5. Es valoraran altres situacions acreditades de greu necessitat de persones amb diversitat funcional, dependents que visquen soles i sense cap tipus de suport familiar o en risc d'exclusió.

Com puc acreditar que complisc les condicions corresponents?

Per mitjà d’informe social o altres documents.

Quan puc sol·licitar-les?

Durant tot el temps que dure l’estat d’alarma.

On puc demanar l’ajuda?

A Serveis Socials de Montserrat, per dos mitjans:

 1. Per mitjans telemàtics.
 2. Presencialment amb cita prèvia, que se sol·licitarà al telèfon 961 020 536
 3. Per correu electrònic: serveis.socials@montserrat.es

Què m’ofereixen?

Compra d’aliments, medicaments i productes sanitaris.

Quines són les meues obligacions?

Les persones beneficiàries de les ajudes quedaran obligades a:

a) Entregar el cost de la compra prèviament al personal auxiliar d'ajuda a domicili.
b) Romandre al domicili per poder rebre la compra tant d'aliments o medicaments pautats.
c) Aportar documentació justificativa de la situació de dependència, diversitat funcional, manca de suport familiar o qualsevol altra que justifique la necessitat d'ajuda.
d) Signar els documents que se li sol·liciten.

Quin serà el procediment de compra?

- Les persones beneficiàries indicaran al personal d'ajuda a domicili els productes que necessiten.
- El personal d'ajuda a domicili comprarà els productes en establiments locals i els durà al domicili corresponent.
- El pagament es farà prèviament perquè es puga fer la compra.
- La compra es gestionarà setmanalment.

Necessite més informació sobre quins productes alimentaris puc sol·licitar, i altres qüestions?

Consulta la Resolució completa: https://app.box.com/s/ykls77h5o77vaed7ou4wdh9l84l88hvt

correu electrònic: serveis.socials@montserrat.es

A telèfon 961 020 536

Els programes de termalisme social ja es poden sol·licitar

Ja s’han obert els períodes de presentació de les sol·licituds per a participar en els programes de termalisme social que promou l’Imserso i la Generalitat Valenciana. Estan destinats a persones majors de 65 anys o a gent major de 60 que complisquen la condició de pensionistes o tenen alguna diversitat funcional.

Termalisme de la Generalitat Valenciana

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1177

Termini de presentació:

Fins al 30 d’octubre de 2020

Termalisme de l’Imserso

https://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/termalismo/index.htm

Termini de presentació:

Per als torns de febrer a agost, fins al 10 de gener de 2020.

Per als torns de setembre a desembre, fins al 15 de maig de 2020.

Més informació:

Serveis Socials de Montserrat

Cita prèvia 961 020 536

S’obri el termini per a sol·licitar el Bo Respir per a la tercera edat

El Bo Respir es tracta d’unes ajudes destinades a finançar estades de caràcter temporal o no permanent en residències a persones majors dependents que, per necessitats que les afecten a elles o als familiars que les cuiden, necessiten atenció en un centre especialitzat que substituïsca les cures que, de forma habitual, reben en l’àmbit familiar.

Objecte del tràmit:

Finançar diferents modalitats d’estades de caràcter temporal o no permanent en residències de tercera edat quan, per necessitats que afecten les persones majors o els familiars que les cuiden, les persones majors necessiten atenció en un centre especialitzat que substituïsca les cures que, de manera habitual, es reben en l’àmbit familiar.

Requeriments:

1. Tindre 65 anys o més en el moment de presentar la sol·licitud i haver cessat en l’activitat laboral o professional per jubilació o diversitat funcional.També podran ser beneficiàries les persones de 55 anys o més diagnosticades amb la malaltia d’Alzheimer o altres demències.

2. Estar empadronada en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana.

3. Tindre la consideració de persona dependent, acreditada mitjançant l’informe mèdic corresponent.

4. Acreditar la necessitat social i econòmica d’acord amb els criteris establits.

Termini de presentació:

Fins al 15 de febrer.

Podeu consultar més informació a la pàgina web següent:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2761

Serveis Socials de Montserrat

Cita prèvia 961 020 536

Ajudes individuals per a la promoció de l’autonomia per a persones amb diversitat funcional per a l’any 2020

S’ha obert el termini per a demanar ajudes individuals per a la promoció de l’autonomia per a persones amb diversitat funcional per a l’any 2020, fins al 23 de febrer. Per a més informació, contacteu amb Serveis Socials de Montserrat.

Què es pot sol·licitar?

a) Adquisició d’ajudes tècniques i productes de suport.

b) Ajudes destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior de l’habitatge i l’adaptació funcional de la llar.

c) Ajuda per a l’adaptació de vehicles.

d) Ajudes de transport per a l’assistència a tractaments i centres assistencials.

Requisits de caràcter general:

1. Tindre reconeguda la condició legal de persona amb diversitat funcional.

2. Tindre la seua residència legal en un domicili situat en un municipi de la Comunitat Valenciana.

3. Ser menor de 65 anys.

4. Tindre una renda individual o per càpita familiar inferior al triple de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) per a l’exercici anterior al de la convocatòria.

5. Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en la persona sol·licitant que suposen una pèrdua d’autonomia, li impedisquen o dificulten la seua mobilitat o comunicació a través de mitjans normals.

Termini de presentació:

Fins al 23 de febrer de 2020.

Lloc:

Serveis Socials de Montserrat

Cita prèvia 961 020 536

Ajuntament de Montserrat - © 2022