Skip to main content

Obert el termini per a sol·licitar ajudes personals de promoció de l’autonomia personal per a persones amb diversitat funcional

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana ha convocat les ajudes personals de promoció de l’autonomia personal per a persones amb diversitat funcional per a l’exercici 2023.

El termini per a sol·licitar les ajudes personals de promoció personal per a persones amb diversitat funcional per a l’exercici 2023 ja està obert. En el DOGV núm. 9502 de 31 de desembre de 2022, es va publicar la Resolució de 29 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l’exercici 2023 ajudes personals per a la promoció i autonomia personal de persones amb diversitat funcional.

Es consideren ajudes personals de promoció de l’autonomia, les ajudes tècniques i els productes de suport, les destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior de l’habitatge, les d’ adaptació de la llar, d’adaptació de vehicles i les de transport per a l’assistència a tractaments i centres assistencials. Únicament es poden subvencionar les adquisicions o actuacions realitzades dins l’any natural de la convocatòria

Les ajudes personals de promoció de l’autonomia personal, entre altres requeriments, les poden sol·licitar les persones físiques menors de 65 anys, que tinguen reconeguda la seua condició de persona discapacitada o amb diversitat funcional, residents legalment en un habitatge radicat en la Comunitat Valenciana i que posseïsquen una renda individual o per càpita familiar inferior al triple de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) per a l’exercici anterior al de la convocatòria. L’ajuda la pot sol·licitar la persona interessada, la que ostente la seua representació legal o la persona guardadora de fet.

El termini de presentació és d’un mes a partir de l’endemà de la publicació en el DOGV núm. 9502 de 31 de desembre de 2022.

Per consultar tots els requeriments i el detall del procediment podeu accedir al següent enllaç: https://cutt.ly/p2HpZVB

Ajudes a la contractació de serveis d’Internet per reduir la bretxa digital

A través de l’emissió del Bo Digital, la Generalitat Valenciana subvencionarà amb 240 euros la factura d’Internet de col·lectius vulnerables. Les ajudes estan orientades a compensar una part de la despesa de la contractació de nous serveis d’Internet fixa o l’augment de la velocitat ja contractada.

La Conselleria d’Innovació, Universitats Ciència i Societat Digital ha obert el termini per a l’emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència d’Espanya, finançat per la Unió Europea – Next Generation, un dels objectius del qual és que tota la població, des de qualsevol territori, dispose d’una connexió a Internet que li facilite l’accés a serveis educatius, culturals, sanitaris o comercials.

La Generalitat Valenciana destinarà més de tres milions d’euros per a subvencionar l’accés a Internet de més de 12.600 famílies i col·lectius vulnerables.

Poden sol·licitar les ajudes les persones empadronades en la Comunitat Valenciana, que siguen beneficiàries de la renda valenciana d’inclusió o les que tinguen reconeguda la prestació de l’ingrés mínim vital en qualsevol de les seues modalitats. L’ajuda consisteix en una bonificació mensual de 20 euros (IVA inclòs) sobre el preu final de la factura, en un període màxim de dotze mesos. L’habitatge en què s’instal·larà la connexió ha de ser la vivenda habitual de la persona sol·licitant.

Per optar al Bo Digital, cal presentar el formulari normalitzat acompanyat d’una fotocòpia del DNI o NIE, el certificat d’empadronament col·lectiu i un justificant de la resolució definitiva d’haver sigut reconeguda com a persona titular o beneficiària de la renda valenciana d’inclusió o de l’ingrés mínim vital.

El termini per optar a la sol·licitud del Bo Digital finalitza el 15 de novembre. La concessió és en règim de concurrència no competitiva, per tant, l’únic criteri, una vegada complides les condicions, serà la data de registre de la sol·licitud. Es pot tramitar de manera telemàtica – a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana – o presencial.

Per accedir a més informació sobre l’objecte i el procediment del tràmit:

https://bit.ly/3zKXFRb

Per accedir a la tramitació telemàtica:

https://bit.ly/3fE4b5B

Posada en marxa de la temporada 2022 2023 del programa de turisme de l’Imserso

El programa de turisme de vacances de l’Imserso per a l’any 2022 2023 inicia el període per a noves sol·licituds de participació des del dilluns 27 de juny fins al dimarts 19 de juliol de 2022 tots dos dies inclosos.

Les noves sol·licituds només afecten aquelles persones que no estiguen incloses anteriorment en el programa de turisme de l’Imserso. Per a rebre informació sobre la manera de tramitar aquesta nova sol·licitud podeu sol·licitar cita prèvia en el departament de Serveis Socials o visitar la pàgina web de l’Imserso (https://bit.ly/3A7gijf) on està indicat de quina manera tramitar-la.

Així mateix us informem que les persones ja acreditades anteriorment en el programa rebran en el seu domicili les cartes de renovació per a participar en la pròxima temporada. Si les dades no han variat i es consideren correctes no cal que es faça cap actuació i no cal remetre l’imprés emplenat. Si les dades no són correctes o han canviat cal remetre  l’imprés de sol·licitud emplenat el termini comprés entre el 27 de juny i el 19 de juliol de 2022 tots dos inclosos.

Programa de termalisme de l’IMSERSO

El Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Montserrat informa que s’ha obert el termini d’inscripció per al Programa de termalisme de l’IMSERSO.

Podran participar en el Programa de termalisme, les persones residents a Espanya, que reunisquen algun dels requisits següents:

a) Ser pensionista de jubilació o incapacitat permanent del Sistema de Seguretat Social espanyol.

b) Ser pensionista de viudetat amb cinquanta-cinc anys o més del Sistema de Seguretat Social espanyol.

c) Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, amb seixanta anys o més del Sistema de Seguretat Social espanyol.

d) Ser persona assegurada o beneficiària del Sistema de la Seguretat Social espanyol, amb seixanta-cinc anys o més.

Caldrà reunir aquests requisits:

Les persones usuàries de plaça han de reunir els requisits següents:

a) Poder valdre’s per si mateixes per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD).

b) Necessitar els tractaments termals sol·licitats i no tindre contraindicació mèdica per a la recepció d’aquests.

c) Arribar, de conformitat amb la baremació establida, a la puntuació que permeta accedir a un dels balnearis i torns sol·licitats.

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

Les sol·licituds de participació en el Programa de termalisme per a 2022 s’han de presentar segons els dos terminis establits.

Per a participar en el procés d’adjudicació de plaça:

1r. Per als torns dels mesos de febrer a agost, els dos inclusivament: fins al dia 31 de desembre de 2021.

2n. Per als torns dels mesos de setembre a desembre: fins al dia 15 de maig de 2022.

Per a la inclusió en la llista d’espera de places, per a cobrir les places que vagen quedant vacants per renúncies o altres circumstàncies:

1r. Per als torns dels mesos de febrer a agost, els dos inclusivament: fins al dia 14 de maig de 2022.

2n. Per als torns dels mesos de setembre a desembre: fins al dia 30 d’octubre de 2022.

Es pot sol·licitar de diverses formes: 

A través de l’enllaç corresponent:

https://sede.imserso.gob.es/sede_01/proc_sede/index.htm?tipo=1

Enviant la sol·licitud a  l’apartat de correus número 61.285, 28080 Madrid.

En qualsevol registre autoritzat de la Comunitat Valenciana establint com a preferència REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES – VALÈNCIA AV. DE L’OEST, 36.


Per a més informació es podeu adreçar a Serveis Socials a través del telèfon 961020536 o del correu electrònic  serveis.socials@montserrat.es per a demanar cita prèvia. 

Departament de Serveis Socials

VIATGES DE L’IMSERSO: S’OBRE EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La Regidoria de Benestar Social informa que des del dijous 1 de juliol fins al divendres 30 de juliol de 2021 es poden presentar les noves sol·licituds de participació en el programa de viatges de l’Imserso per a la temporada 2021-2022.

L’emplenament i presentació de noves sol·licituds es pot realitzar de manera telemàtica o bé demanant cita prèvia en el departament d’atenció primària de serveis socials de l’Ajuntament de Montserrat.

Aquesta convocatòria és només per a noves sol·licituds ja que les persones apuntades amb anterioritat rebran en el seu domicili una carta per a confirmar les seues dades personals.

Si teniu algun dubte podeu contactar directament amb l’IMSERSO en el telèfon 912 667 713

En aquest enllaç: https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/solicitudmanual_turismo_21_22.pdf

trobareu el formulari de la sol·licitud i tota la informació dels viatges.

Subvenció per a la campanya de Salut Pública

L’àrea de Benestar Social de la Diputació de València ha concedit una subvenció de 2.212,50 euros a l’Ajuntament de Montserrat per a la realització en 2022 de tasques de desratització, desinsectació i desinfecció en edificis municipals i clavegueram amb el fi de contribuir a millorar la salut pública dels seus habitants, que promou l’entitat provincial.

Agència de Col·locació de l’Institut Valencià d’Acció Soci Sanitària

L’Institut Valencià d’Acció Socio Sanitària (Ivass) és una entitat pública, adscrita a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, que té finalitat de desenvolupar una política en l’àmbit del benestar social, dependència, protecció i tutela de les persones amb diversitat funcional, així com prestació, assistència i execució en actuacions en matèria de serveis socials i acció social.
El servei d’intermediació laboral especialitzat en persones amb diversitat funcional es duu a terme a través de l’Agència de Col·locació des de 2012.
Contacten amb les empreses per a afavorir la incorporació en el mercat laboral de les mateixes mitjançant gestió d’ofertes d’ocupació i l’enviament de candidatures .
Si estàs en cerca activa d’ocupació i tens diversitat funcional, t’adjuntem l’enllaç perquè pugues inscriure’t.

https://www.ivass.gva.es/Arees/Intermediacio-laboral/Agencia-colocacio/Inscriure-s-agencia-de-col-locacio.html

Si vols més informació, passa per l’AODL.

Ajudes per a la compra de productes

Ajudes per a proveir d’aliments, medicaments i productes sanitaris persones majors dependents o persones amb diversitat funcional que visquen soles o en risc d’aïllament, sense cap tipus de suport familiar, durant l’estat d’alarma.

Qui les pot demanar?

  • Persones grans dependents o amb diversitat funcional que visquen soles sense cap tipus de suport familiar.
  • Persones grans dependents o amb diversitat funcional que visquen soles amb familiars que viuen en altres municipis i justifiquen per motius de salut, treball o col·lectiu de risc, no poder cobrir les necessitats vitals dels seus familiars.
  • Altres situacions de persones amb diversitat funcional, que visquen soles i sense cap tipus de suport familiar que pel seu elevat nivell de dependència no puguen realitzar de forma autònoma les compres.

Quins requisits es demanen?

1. Tindre l'empadronament i residir al municipi de Montserrat amb almenys sis mesos d'antelació a la sol·licitud de l'ajut. Excepcionalment i en casos d'extrema necessitat, es podrà ometre o reduir aquest requisit.
2. Persones majors dependents o amb diversitat funcional que visquen soles o en risc d'aïllament sense cap tipus de suport familiar.
3. Acreditar la situació de necessitat.
4. Que no tinguen familiars o en el cas d'haver-ne, que visquen en altres municipis i justifiquen els motius (mèdics, laborals...) pels quals no poden atendre les necessitats bàsiques dels seus familiars dependents.
5. Es valoraran altres situacions acreditades de greu necessitat de persones amb diversitat funcional, dependents que visquen soles i sense cap tipus de suport familiar o en risc d'exclusió.

Com puc acreditar que complisc les condicions corresponents?

Per mitjà d’informe social o altres documents.

Quan puc sol·licitar-les?

Durant tot el temps que dure l’estat d’alarma.

On puc demanar l’ajuda?

A Serveis Socials de Montserrat, per dos mitjans:

  1. Per mitjans telemàtics.
  2. Presencialment amb cita prèvia, que se sol·licitarà al telèfon 961 020 536
  3. Per correu electrònic: serveis.socials@montserrat.es

Què m’ofereixen?

Compra d’aliments, medicaments i productes sanitaris.

Quines són les meues obligacions?

Les persones beneficiàries de les ajudes quedaran obligades a:

a) Entregar el cost de la compra prèviament al personal auxiliar d'ajuda a domicili.
b) Romandre al domicili per poder rebre la compra tant d'aliments o medicaments pautats.
c) Aportar documentació justificativa de la situació de dependència, diversitat funcional, manca de suport familiar o qualsevol altra que justifique la necessitat d'ajuda.
d) Signar els documents que se li sol·liciten.

Quin serà el procediment de compra?

- Les persones beneficiàries indicaran al personal d'ajuda a domicili els productes que necessiten.
- El personal d'ajuda a domicili comprarà els productes en establiments locals i els durà al domicili corresponent.
- El pagament es farà prèviament perquè es puga fer la compra.
- La compra es gestionarà setmanalment.

Necessite més informació sobre quins productes alimentaris puc sol·licitar, i altres qüestions?

Consulta la Resolució completa: https://app.box.com/s/ykls77h5o77vaed7ou4wdh9l84l88hvt

correu electrònic: serveis.socials@montserrat.es

A telèfon 961 020 536