Skip to main content

L’11 de maig s’inicia la matrícula de l’escola infantil per al curs 2021/2022

L’Escola Infantil Municipal de l’Ajuntament de Montserrat obrirà el període d’admissió d’alumnat de l’11 al 20 de maig.

Les sol·licituds es tramitaran telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament: https://montserrat.sedelectronica.es/info.0 

Per al procés telemàtic caldrà fer servir el certificat digital. Per a obtindre’l, s’ha de demanar cita prèvia al telèfon de l’Ajuntament de Montserrat: 962 988 000.

Com a mesura d’excepcionalitat, s’habilitarà un punt d’atenció a la persona usuària per a qui li resulte impossible fer els tràmits telemàticament, per a la qual cosa es demanarà cita prèvia al telèfon de l’Escola Infantil Municipal 962 999 837.

A qui va dirigida?

L’escola infantil atén xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys.

Quin serveis ofereix l’escola infantil?

Servei educatiu: de 9.00 a 12.30 hores; de 15.00 a 17.30 hores

Servei d’Escola Matinera: de 8.00 a 9.00 hores

Servei de Menjador: de 12.30 a 15.00 hores, cuina pròpia, menús elaborats per professionals de la nutrició

Quin cost té?

Consulta els preus en l’enllaç: https://app.box.com/s/sa3a283mcmrq8kgrgh6la5bpctd3jkeu

Quin és el calendari d’admissió?

Presentació de sol·licituds d’admissió: de l’11 al 20 de maig
Publicació llistes provisionals: 26 de maig
Reclamacions: del 27 al 31 de maig
Publicació llista definitiva d’alumnat admés: 4 de juny
Formalització de la matrícula: del 7 al 17 de juny

Quan és el període de preinscripció de les sol·licituds?

De l’11  al 20 de maig.

Les sol·licituds es tramitaran telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament: https://montserrat.sedelectronica.es/info.0 

Per al procés telemàtic caldrà fer servir el certificat digital. Per a obtindre’l, s’ha de demanar cita prèvia al telèfon de l’Ajuntament de Montserrat: 962 988 000.

Com a mesura d’excepcionalitat, s’habilitarà un punt d’atenció a l’usuari per a qui li resulte impossible fer els tràmits telemàticament, per a la qual cosa es demanarà cita prèvia al telèfon de l’Escola Infantil Municipal 962 999 837.

Quina documentació cal aportar?

La documentació que s’ha d’aportar és la següent:

 • Autorització per a consultar la renda familiar
 • Autorització per a consultar la renda valenciana d’inclusió
 • El títol oficial de família nombrosa vigent
 • El títol de família monoparental vigent
 • El certificat oficial de discapacitat

Les autoritzacions, en la tramitació telemàtica, s’han de descarregar, signar i tornar a pujar a la seu per a finalitzar el tràmit.

L’empadronament no és necessari presentar-lo, ja que es comprovarà d’ofici, si és necessari.

Quins són els criteris de baremació?

Com que les places són limitades, si hi ha més sol·licituds que places, es farà una baremació segons els criteris que pots consultar en l’enllaç: https://app.box.com/s/17q6f0ldrsmj4k4lb07awe402nkfxvzg

Hi ha algun tipus de subvenció per als xiquets i xiquetes matriculats a l’Escola Infantil?

Escolarització gratuïta de 2 a 3 anys, nascuts al 2019.

Els menuts de 0 a 2 anys (nascults el 2020 i 2021) rebran una subvenció de la  Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, a través dels bons infantils, en funció de la renda de la unitat familiar.

*Per a poder rebre aquestes subvencions, és molt important matricular als xiquets i xiquetes en el període d’admissió de matrícula.

Encara tinc dubtes, què faig?

Podeu parlar amb la directora de l’Escola Infantil Municipal, al carrer d’Alfredo Garcia, número 30. Telèfon: 96 299 98 37.

Convocatòria de ple ordinari d’abril

El dijous 29 d’abril, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes de d’abril del Ple de l’Ajuntament de Montserrat per videoconferència. 

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.Expedient 2937/2021. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia núm. 2021-0737 de data 08/04/2021 sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 08/2021 per suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
3.Expedient 3187/2021. Expedient de modificació de crèdits núm. 09/2021 per crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria.
4.Expedient 2841/2021. Adaptació a la normativa vigent la delegació en la Diputació de València de les facultats en matèria de gestió tributaria i recaptació de tributs, preus públics i altres ingressos de dret públic.
5.Expedient 2838/2021. Ratificació de la resolució de l’Alcaldia sobre ampliació del Programa de Prevenció i Inserció Social dels Serveis Socials de la Mancomunitat. Educadora Social.
6.Expedient 2012/2020. Acceptació dels vials cedits per Alquileres Alameda 34, SL a la urbanització L’Alt (RC 0823101YJ1602S i 0823106YJ1602S).
7.Expedient 1331/2019. Aprovació Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Montserrat.
8.Expedient 585/2021. Aprovació inicial del Pla Local de Residus de Montserrat 2021-2025.
9.Expedient 2991/2021. Modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local consistent en ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
10.Expedient 2671/2021. Adhesió a la Declaració de la FEMP relativa a la participació de les entitats locals en els Fons Europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

11.Expedient 3419/2021. Execució de Contractes. Aprovació Certificació d’Obra núm. 1 i Delegació de Competències. Rehabilitació immoble Masia de Sant Josep.
12.Ratificació de la inclusió en l’ordre del dia del punt: Expedient 6305/2020. Mostrar la conformitat amb la valoració del Jurat Provincial d’Expropiació del preu just de l’expropiació forçosa del dipòsit de servici d’aigua potable ubicat en el carrer del Clavell, 34, referència cadastral 9020335YJ0692S0001BP, propietat de la S.C.R La Dolorosa.
13.Expedient 6305/2020. Mostrar la conformitat amb la valoració del Jurat Provincial d’Expropiació del preu just de l’expropiació forçosa del dipòsit de servici d’aigua potable ubicat en el carrer del Clavell,34, referència cadastral 9020335YJ0692S0001BP, propietat de la SCR La Dolorosa.

14.Donar compte d’assumptes diversos.
15.Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia i de l’acta de la Junta de Govern del mes de març de 2021.
16.Donar compte de l’aprovació de la certificació d’obra núm. 18 del contracte d’obres: Adequació/Ampliació del Centre Públic IES Alcalans. Montserrat. Codi 46023924. Programa EDIFICANT.
17.Expedient 1231/2021. Informe de tresoreria sobre gestió del coveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Montserrat i la Diputació de València en matèria tributària.
18.Expedient 3304/2021. Donar compte de l’informe 01/2001 de Tresoreria-Intervenció sobre el compliment de la Llei 15/2010 de Mesures de Lluita contra la Morositat. (1r Trimestre 2021)
19.Expedient 3321/2021. Donar compte del Càlcul del Període Mitjà de Pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. ( 1r Trimestre 2021).
20.Expedient 3324/2021. Donar compte de l’infome sobre l’execució trimestral del pressupost, compliment de l’objetiu d’estabilitat pressupostària i regla de despesa. (1r Trimestre 2021).

21.Precs i preguntes.

Noves mesures a partir del 26 d’abril

Les noves mesures COVID-19 de la Generalitat Valenciana que entraran en vigor a patir del dilluns 26 d’abril i fins al 9 de maig de 2021, són les següents:

 • Hostaleria, restauració i comerç fins a les 22 h.
 • Les persones per taula podran ser com a màxim 6.
 • Augmenta l’aforament en cultura, cerimònies i celebracions.

Mentrestant queden prorrogades les mesures següents:

 • Confinament perimetral en territori valencià.
 • Limitació de mobilitat nocturna a partir de les 22 h.
 • Limitació de 6 persones en espais públics i 2 nuclis de convivència en domicilis i espais privats.

Podeu consultar la resolució en l’enllaç:

http://dogv.gva.es/datos/2021/04/23/pdf/2021_4284.pdf

Donar sang, salva vides

La donació de sang organitzada pel Centre de Transfucions en col·laboració amb l’Ajuntament, tindrà lloc el dia 27 d’abril, de 16.30 a 20.30 hores, a la Llar de la Gent Major situada al carrer Major, número 19.

Recorda que les sales de donació de sang són espais segurs, a elles acudeixen persones sanes i solidàries. L’equip de professionals que cuiden extremaran les mesures d’higiene i d’autocura donada la situació.

Si has tingut en els últims 14 dies anteriors a la donació febra o afeccions respiratòries, no acudisques a donar sang.

Per a qualsevol dubte, pots informar-te en el telèfon gratuït 900 300 555.

Ajudes personals de promoció de l’autonomia personal per a persones amb diversitat funcional per a l’exercici 2021

El Departament de Serveis Socials ha obert el termini per a tramitar les ajudes personals de promoció de l’autonomia personal per a persones amb diversitat funcional per a l’exercici 2021.

Es consideren com a ajudes personals de promoció de l’autonomia personal:

a) Adquisició d’ajudes tècniques i productes de suport.

b) Ajudes destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior de l’habitatge i l’adaptació funcional de la llar.

c) Ajuda per a l’adaptació de vehicles.

d) Ajudes de transport per a l’assistència a tractaments i centres assistencials.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones que complisquen els requisits següents:

1. Tenir reconeguda la condició de persona amb discapacitat.

2. Tenir la residència legal a la Comunitat Valenciana.

3. Ser menor de 65 anys.

On s’ha de dirigir?

Serveis Socials de Montserrat mitjançant cita prèvia telefonant al 961 020 536

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 de maig de 2021.

Noves mesures fins al 25 d’abril

El Govern valencià ha anunciat la pròrroga, durant 15 dies més, de la majoria de restriccions en vigor per a contindre la pandèmia, però ha avançat que s’introduirà una flexibilització de les reunions socials i de les condicions per a visitar les residències de majors immunitzades.


D’aquesta manera, en l’àmbit privat, és a dir, dins de les cases, es permetrà la reunió de dos grups de convivents. A més, en l’àmbit públic, s’amplia de 4 a 6 el nombre màxim de persones que es podran reunir. Això implica que les taules de bars i restaurants també podran ser de fins a sis persones i que la pràctica d’activitats esportives també es podrà realitzar en grups de fins a sis.


A més, s’introduiran noves mesures per a facilitar les visites a les residències de persones majors, amb l’objectiu d’adaptar-se a la situació actual, amb la immunització del 100% de residents i de la pràctica totalitat de professionals sociosanitaris, i la vacunació també d’al voltant del 95% de majors de 80 anys.


Les noves mesures entraran en vigor aquest dilluns, 12 d’abril, i estaran vigents fins al diumenge, 25 d’abril.

Consulta la Resolució en l’enllaç:

https://bit.ly/2Q7O0jJ

La Policia local oferirà un servei de mediació al veïnat

Moltes dels problemes que sorgeixen de la convivència en els municipis poden ser solucionats de forma amistosa recorrent a la mediació, de manera que les parts implicades arriben a un acord sense haver de recórrer a altres instàncies, com és el cas de les judicials, en què un tercer decidirà per elles, habitualment amb major despesa de temps i diners.

L’Ajuntament de Montserrat a través de la Policia Local presta el servei de mediació al qual es poden sotmetre les persones que ho desitgen.

1. Matèries que es poden sotmetre a mediació

-Molèsties per sorolls o olors ocasionats per animals de companyia o altres tipus de problemes veïnals.

-Discrepàncies en l’ús d’elements comuns (terrasses, piscines, escales, aparcament) a les finques sotmeses al règim de propietat horitzontal.

-Problemes derivats de la propietat (abocament d’aigües pluvials, ús de camins, tanques o plantacions amb parets mitgeres, etc.).

-Problemes d’índole familiar (conducta de les persones convivents al domicili, fills o filles menors, parella).

2. Sol·licitud de mediació

– El servei de mediació es pot demanar a través de la seu electrònica al web www.montserrat.es o mitjançant compareixença en l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Monterrat.

3. Desenvolupament del procediment

-Rebuda la sol·licitud i recollides les dades necessàries per part la persona que mèdia, es faran les sessions que es consideren necessàries per a arribar a un acord sobre la controvèrsia.

– Una vegada s’arribe a acord, aquest serà redactat per la persona mediadora i signat per les parts, i es guardarà una còpia en els arxius municipals.

– Una vegada conclòs el procediment, es durà un seguiment de l’acompliment de l’acord, col·laborant amb les parts en qualsevol incidència que poguera registrar-se.

-La mediació és un procediment gratuït oferit per l’Ajuntament de Montserrat, i té caràcter voluntari, per tant, qualsevol de les parts pot abandonar-lo en el moment que desitge si no s’ajusta a les seues expectatives.

Els veïns i veïnes de Montserrat se sumen al «Repte del Reciclatge» de la mà de la Generalitat i Ecoembes

El «Repte del Reciclatge» estarà el 13 d’abril en la localitat de Montserrat on la ciutadania podrà participar en diferents activitats lúdiques i educatives per a conéixer de primera mà la necessitat de reciclar de manera correcta i els seus beneficis per al medi ambient.

La iniciativa, en la qual també participa la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i el Consorci Ribera i Valldigna, premiarà al municipi que aconseguisca reciclar «Més, Millor, Sempre» els seus envasos de plàstic, llandes i brics en el contenidor groc.

El dia 13 d’abril Montserrat rebrà una visita molt especial: el Comando del Reciclatge. Es tracta d’una acció de conscienciació i informació ciutadana per a oferir una nova vida als envasos que es depositen en els contenidors groc (llandes, brics i envasos de plàstic) i blau (envasos de cartó i paper) plantejada com una competició entre municipis.

S’ha establit un premi de 6.000 euros que, en el cas que la localitat de Montserrat resulte guanyadora del repte, el destinarà a l’Associació Provincial de la Lluita Contra el Càncer i la Creu Roja.

L’acció està plantejada seguint estrictes protocols de seguretat sanitària i té com a objectiu desmitificar les faules entorn del reciclatge i sensibilitzar a la població de la seua importància per a la cura del medi ambient i del planeta. La campanya persegueix la interacció «cara a cara» amb el ciutadà, intentant que totes les accions siguen permeables a les organitzacions, tradicions i cultura de l’àmbit geogràfic sobre el qual s’actua. Es tracta que les pròpies institucions, organitzacions, clubs socials i esportius, associacions i centres d’ensenyament de cada localitat, siguen partícips i impulsores de la iniciativa. Les seues accions in situ permetran arribar al major nombre possible de veïns, veïnes i llars amb la finalitat de multiplicar els resultats de la campanya: informar correctament i resoldre dubtes per a augmentar la separació correcta de residus, fent possible el seu posterior reciclatge.

El dia de la visita, el dimarts 13 d’abril una carpa identificativa amb el «Repte del Reciclatge» i un vehicle identificatiu de la campanya, la «Furgoneta del Reciclatge» s’instal·laran en el mercat setmanal de la localitat situada en la plaça del Raval i romandrà en aquest emplaçament fins a la dos de la vesprada realitzant diferents activitats per a interactuar amb la població, amb l’objectiu de resoldre dubtes sobre com reciclar correctament els envasos. A més, es realitzaran diverses xarrades informatives en l’IES Alcalans per als estudiants de la localitat.

El «Repte del Reciclatge» es planteja com una competició entre municipis del Consorci per a incrementar l’ús del contenidor groc, en almenys un 15% de mitjana, durant els dos mesos posteriors al període de campanya, comparant aquestes aportacions amb les del mateix període de l’any 2020 i guanyarà el municipi que més haja crescut. El premi al guanyador serà una dotació en metàl·lic a una ONG local de caràcter social seleccionada prèviament.

La campanya va començar el dia 8 d’abril a Tavernes de la Valldigna i es prolongarà fins al 7 de maig de 2021, quan finalitzarà a l’Alcúdia. La «Furgoneta del Reciclatge» visitarà cadascun dels 16 municipis seleccionats de la zona de gestió del Consorci Ribera i Valldigna.

Sobre Ecoembes

Ecoembes l’organització ambiental sense ànim de lucre que coordina el reciclatge dels envasos de plàstic, les llandes i els brics (contenidor groc) i els envasos de cartó i paper (contenidor blau) a Espanya.

En 2019, es van reciclar més de 1,5 milions de tones d’envasos de plàstic, llandes i brics i envasos de cartó i paper en tot el territori nacional. Gràcies a això, es van obtindre nombrosos beneficis ambientals, com evitar l’emissió de 1,67 milions de tones de CO₂ a l’atmosfera o estalviar 6,36 milions de MWh. Així mateix, es van estalviar 20,74 milions de metres cúbics d’aigua.

Informació sobre com obtindre els certificats de coneixements de valencià

L’Agència de Promoció del Valencià municipal de Montserrat ha elaborat un vídeo que pretén facilitar a la població la certificació dels seus coneixements de valencià donant-li a conéixer quin títol necessitarien obtindre i quines són les vies per a aconseguir-lo.

El vídeo es complementa amb un fullet informatiu que serà distribuït en els centres públics municipals i en la Fira Orienta’t per a informar a la població més jove de la necessitat de poder certificar els seus coneixements lingüístics.

Podeu consultar el material de l’acció informativa en els enllaços següents:

Vídeo informatiu https://bit.ly/3sAKv3R

Fullet informatiu https://bit.ly/2QI2wio

Aquesta acció forma part de la campanya de matrícula de la primera convocatòria del 2021 de les proves de la JQCV que AVIVA Montserrat iniciarà el 8 d’abril.

Entre les novetats d’aquesta convocatòria, donada la situació sanitària, hi ha les següents:

 • Només es permetrà la inscripció a un sol nivell i en una sola seu.
 • Les places s’adjudicaran per sorteig atenent l’oferta que es puga fer per la COVID-19.

Es pot consultar tota la informació en l’enllaç: http://jqcv.gva.es/va i en el fullet informatiu: https://bit.ly/3weT4Ue