Skip to main content

Montserrat aprova l’esborrany del I Pla d’Acció de Responsabilitat Social

 • La iniciativa s’emmarca dins de Viu la Responsabilitat i té com a objectiu implantar la responsabilitat social en el municipi per a millorar l’entorn comú de la ciutadania.
 • L’esborrany del pla haurà de passar per procés administratiu i aprovació final en Plenari Municipal.

L’equip tècnic de seguiment de la iniciativa Viu la Responsabilitat ha aprovat l’esborrany del I Pla d’Acció Local de Responsabilitat Social de l’Ajuntament de Montserrat. La seua elaboració parteix de tot un procés participatiu per a recollir les opinions, propostes i suggeriments dels quatre àmbits de la responsabilitat social: individual, empresarial, associatiu i governamental. Així, s’ha redactat un esborrany competent amb una base d’accions enfocades a aquestes quatre àrees amb l’objectiu de reduir l’impacte negatiu a l’entorn del municipi.

«La responsabilitat social, sent una de les millors característiques que ens poden definir com a societat, sí és des de l’administració local es converteix en una gran eina per a millorar cadascuna de les accions que es porten a terme des dels ajuntaments. És per això que l’Ajuntament de Montserrat posa en marxa l’esborrany del pla de responsabilitat social municipal on encetem el camí per fer realitat en el nostre poble aquesta iniciativa, fent partícips a tota la ciutadania», ha exposat l’alcalde de Montserrat, Josep Maria Mas i García.

Després de la validació i aprovació tècnica per part de la comissió de seguiment del projecte, l’esborrany del Pla d’Acció es posarà a disposició del procés administratiu local i, finalment, del Plenari Municipal. Seguidament, serà exposat de manera pública i oberta a tota la ciutadania de Montserrat, a través de la pàgina web de l’ajuntament.

L’entitat local treballarà durant els pròxims anys per a dur a terme les accions establides en els quatre tipus de responsabilitat social, amb un total de 19 objectius específics i 130 accions inicialment plantejades. Totes elles, establides a partir de les demandes del veïnat, empreses, associacions i funcionariat.

D’aquesta manera, en el pla s’executaran mesures per la lluita mediambiental, la igualtat de condicions salarials, la inclusió i cohesió social de persones, la promoció al comerç local, l’establiment de rutes sostenibles i zones verdes, l’educació en valors responsables, entre altres. Tota una aposta que pretén fomentar la col·laboració i cooperació de tota la població, sempre tenint com a propòsit la cerca d’una societat més ètica, inclusiva i socialment més responsable.

II Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç de Montserrat

L’Ajuntament de Montserrat comunica que ja es pot consultar en el tauler d’anuncis del web la resolució provisional del II Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç Local que es van convocar en juliol a través de l’Agència de Promoció del Valencià, AVIVA Montserrat, i gràcies a una subvenció concedida per la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València.

La intenció de l’Ajuntament amb aquests premis és agrair els i les comerciants del nostre poble l’ús normalitzat del valencià en els seus establiments, i així contribuir perquè el valencià siga la llengua natural de comunicació de tot el veïnat.

Els comerços participants disposen de 5 dies per a presentar al·legacions. En cas que no se’n presente cap, la resolució es considerarà definitiva.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb AVIVA Montserrat a l’adreça electrònica aviva@montserrat.es o al telèfon 962 998 000 (extensió 2115).

Les bases les podeu consultar ja en l’enllaç següent:

https://bit.ly/3iqTjW6

Convocatòria del Ple ordinari del mes de setembre

El dijous 30 de setembre de 2021, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens de l’Ajuntament. 

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per Facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
 2. Expedient 7278/2021. Examen i aprovació, si es el cas, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 23/2021 per Suplement de Crèdit Finançat amb anul·lacions o baixes d’altres aplicacions i amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
 3. Expedient 1171/2021. Examen i aprovació, si es el cas, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica
 4. Expedient 7276/2021. Examen i aprovació, si es el cas, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles
 5. Expedient 7281/2021. Examen i aprovació, si es el cas, de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida de fem
 6. Expedient 6203/2021. Examen i aprovació, si es el cas, de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa pel servici de neteja de solars i terrenys.
 7. Expedient 7607/2021. Examen i aprovació, en el seu cas, de la moció de suport a la declaració del Tir i arrossegament com a BIC
 8. Ratificació inclusió punt extraordinari denominat: Expedient 7868/2021.Expedient de modificació de crèdits núm. 24/2021 per Suplement de Crèdit Finançat amb nous o majors ingressos sobre els previstos
 9. Expedient 7868/2021.Examen i aprovació, si es el cas, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 24/2021 per Suplement de Crèdit Finançat amb nous o majors ingressos sobre els previstos
 10. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia i de l’acta de la Junta de Govern del mes d’agost de 2021.
 11. Donar compte d’assumptes diversos.
 12. Expedient 3419/2021 i expedient 4005/2020. Donar compte de l’aprovació de la certificació d’obra núm. 6 del contracte de obres “Rehabilitació de l’immoble Codi Validació: PJYN3EYP9772J7H99XPQYL6J6 | Verificació: https://montserrat.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2 de la Masia Sant Josep (rehabilitació/obra nova de les ales est i oest/disseny dels jardins)”.
 13. Expedient 7344/2021. Donar compte de l’aprovació de les línies fonamentals del Pressupost de l’exercici 2022
 14. Precs i preguntes

Vacunació contra el Coronavirus SENSE CITA PRÈVIA

Des de la Direcció General d’Assistència Sanitària s’ha programat per a aquesta setmana una VACUNACIÓ SENSE CITA PRÈVIA en diferents punts de vacunació del Departament-09 de salut per a les persones que encara no estiguen vacunades contra el coronavirus.

El veïnat de Montserrat que estiga pendent de vacunar-se podrà fer-ho el dijous 16 de setembre de 15.00 a 20.30 h en els baixos de la llar dels jubilats de Montroi, que es troba en l’edifici de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Montserrat posa en marxa “VIU LA TRANSPARÈNCIA”

L’Ajuntament de Montserrat està implicat en el foment de la transparència local, i per això proposa la implementació municipal de la iniciativa “VIU LA TRANSPARÈNCIA”. Es tracta d’un projecte amb el suport institucional de la Generalitat Valenciana i de la Diputació de València.

El principal objectiu del projecte consisteix en la identificació d’aquelles àrees i canals públics que més importància tenen per al veïnat de Montserrat. La intenció d’açò és facilitar l’accés a informació eficaç sobre la diligència pública que el consistori exerceix sobre aquest tema.

Per a una adequada posada en marxa d’aquest pla, l’Ajuntament requereix la col·laboració de la ciutadania. Per això, proposa la realització de diferents accions expositives, avaluatives i dinàmiques dirigides a atreure l’atenció i l’interés de la població.

Amb aquesta proposta, l’Ajuntament de Montserrat confia a poder instaurar una metodologia de treball col·laborativa que s’estructure en pro d’una dinàmica bidireccional, mitjançant la qual poder cohesionar els suggeriments de la ciutadania amb els tràmits que executa l’Administració Pública.

Montserrat presenta la iniciativa “Viu la Responsabilitat”

L’Ajuntament de Montserrat inicia un nou projecte de responsabilitat social que pretén elaborar el I Pla d’Acció de Responsabilitat Social de la localitat. Una iniciativa que proposarà una sèrie d’accions tractant la perspectiva individual, associativa, empresarial i pública. Tot això, comptant amb una metodologia de treball participativa amb el veïnat de Montserrat.

Per tal de dur a terme el projecte, s’ha ideat un programa que consisteix en un total de set activitats:

 1. Presentació de la iniciativa: es penjarà en totes les xarxes socials de l’Ajuntament un vídeo sobre el nou projecte “Montserrat Viu la Responsabilitat”.
 2. Creació de la comissió de seguiment: es crearà la comissió tècnica de responsabilitat social per tal que les organitzacions polítiques, associacions, empreses i personal funcionari puguen fer un seguiment i estar al corrent de tota acció i redacció del pla.
 3. Campanya informativa al veïnat: s’informarà a la ciutadania a peu de carrer sobre la iniciativa i s’arreplegaran els seus suggeriments mitjançant un formulari breu.
 4. Qüestionari online: s’habilitarà un formulari telemàtic per conéixer l’estat de la qüestió, la realitat i el context de la localitat com a base per a crear, en primer lloc un procés participatiu exitós i, en conseqüència, un Pla d’Acció de Responsabilitat Social Local útil i beneficiós per al municipi.
 5. Procés participatiu: s’implicarà el veïnat a través de la seua participació en una bústia ciutadana presencial amb una sèrie de preguntes per tal d’identificar quins són els punts on més s’ha de treballar en l’àmbit de la responsabilitat social.
 6. Simposis sectorials: es farà una sessió en línia amb grups de població especialitzats en responsabilitat social per a fomentar el feedback directe i tindre informació real de Montserrat sobre les principals àrees de la responsabilitat social.
 7. Valoració i aprovació tècnica del pla: la comissió tècnica de seguiment estudiarà l’esborrany del Pla d’Acció de Responsabilitat Social per tal de consensuar i finalitzar el document amb els terminis, accions i recursos corresponents perquè el pla s’acomplisca amb èxit.
 8. Presentació final de les conclusions: es crearà un vídeo que reculla les conclusions extretes que serà publicat en les principals xarxes socials de l’Ajuntament. 

El vídeo de presentació de la iniciativa “Viu la Responsabilitat” ja està disponible en les xarxes socials de l’Ajuntament de Montserrat.

Pots consultar-ho ací: https://bit.ly/2WB0UtE

Actualització de les mesures anticovid

La Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, davant de la persistència de la quarta onada de la pandèmia i malgrat la tímida millora de la situació en l’última setmana de juliol, ha estimat pertinent mantenir en vigor fins al dia 6 de setembre les mesures que s’havien adoptat per al període comprés entre el 26 de juliol i el 16 d’agost; tant les mesures relatives a seguretat, higiene i cautela, com les específiques per activitats, serveis i sectors, en matèria de salut pública.

A més, referent al tema de la mobilitat, també s’han acordat noves mesures relatives a la circulació de persones i a la permanència de grups de persones en espais privats i públics en determinats municipis de la comunitat Valenciana per al període comprés entre el 17 d’agost i el 6 de setembre.

Montserrat, a causa de l’augment de casos de COVID-19 en les últimes setmanes, ha estat inclòs en el llistat de pobles amb restriccions a la mobilitat per al període indicat.

Ací teniu els enllaços a les resolucions corresponents:

Resolució 14 d’agost de 2021 [2021/8707]

Resolució 14 d’agost de 2021 [2021/8708]

Torna Gastro Ribera Km 0!

Gastro Ribera ofereix diferents activitats turístiques i especialment de caràcter gastronòmic per donar a conéixer i promocionar els productes km 0 de la comarca. Aquest projecte pretén contribuir al foment del producte local de la Ribera, impulsar un desenvolupament sostenible de la comarca i promoure el turisme gastronòmic, com a mitjà de posicionament i diversificació turística i d’impuls dels sectors econòmics que integren la gastronomia de la Ribera en tota la seua cadena de valor. Les activitats proposades són les següents: 

 • Menús i plats Gastro Ribera Km 0 als restaurants i bars de la comarca en els quals es fa ús dels productes locals.
 • Programa de visites i experiències gastronòmiques.
 • Jornada presencial de promoció del producte local.
 • Show Cooking. Demostració culinària en què participaran dos cuiners de renom i es prepararà un plat amb ingredients km 0.
 • Masterclass. Classes magistrals de cuina impartides per cuiners especialitzats de la gastronomia valenciana.

Amb Gastro Ribera km 0 es pretén aconseguir diferents objectius com són posicionar la Ribera en el mapa gastronòmic nacional, donar a conéixer els productes km 0 per a la seua promoció, impulsar la utilització dels productes locals als restaurants, incentivar el consum dels productes de la comarca i dinamitzar les visites a la nostra comarca utilitzant la gastronomia com a reclam.

Si tens un establiment de restauració i vols participar en la III edició de Gastro Ribera has d’acceptar els compromisos de participació i adherir-t’hi, abans del 15 de setembre de 2021, emplenant aquest formulari: https://forms.gle/i2tUN7zbhm2YDKXQ8 

Una vegada finalitzat el període d’adhesió es convocarà els establiments adherits a una reunió informativa on s’explicarà el procediment per a participar.

L’activitat està impulsada pel Consorci de la Ribera, a través de les seues àrees de Turisme i d’Educació Ambiental.

Per a més informació:

turisme@consorcidelaribera.com

pperez@consorcidelaribera.com

Humana recupera més de 8 tones de tèxtil usat a Montserrat

Juliol del 2021. Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recuperat 8.036 kg de tèxtil usat a Montserrat durant el primer semestre del 2021 per a donar-les una segona vida mitjançant la reutilització o el reciclat. La recollida selectiva de residu tèxtil representa un augment del 36% respecte els primers sis mesos de l’any passat (5.907 kg).

Els donants han revisat l’armari i han dipositat als contenidors de la Fundació la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzen. Les més de vuit tones recuperades per Humana equivalen a 36.000 peces de roba que seran reutilitzades o reciclades i en veuran perllongat el cicle de vida útil.

Aquesta gestió implica un doble benefici: el primer és ambiental perquè en redueix la generació de residus i evita que acabin en un abocador. La recuperació del residu tèxtil durant el primer semestre ha evitat l’emissió de 25 tones de CO2 a l’atmosfera.

El segon benefici és social: consisteix en la creació d’ocupació verda, Humana hi genera un lloc de treball per cada 30.000 kg de tèxtil recollit. A més, els recursos que se n’obtenen es destinen a iniciatives socials: després de més de tres dècades d’activitat, tres milions de persones s’han vist involucrades als programes de desenvolupament que Humana du a terme als països del Sud de la mà de contraparts o socis locals; són projectes centrats en la formació de professors de primària, l’impuls de l’agricultura sostenible o la lluita contra el VIH/SIDA, entre altres accions.

“Quan aprofitem al màxim el residu tèxtil en donar-li una segona vida, convertim aquest residu en un recurs i li donem una finalitat social”, afirma Ricardo Rodríguez, responsable de l’àrea de Recollida d’Humana a la Comunitat Valenciana, “els articles que es recuperen són un actiu que, gestionats acuradament, es converteixen en motor d’ocupació i de generador de fons per a la cooperació al desenvolupament a l’hemisferi Sud i de suport local al nostre país. Per tot plegat, estem molt agraïts a la ciutadania per la seva solidaritat”.

Quanta roba usada es recupera a la Comunitat Valenciana: només el 10%

Cada ciutadà es desfà cada any d’entre 20 i 30 kg de tèxtil. A la Comunitat Valenciana es generen aproximadament 100.000 tones de residus tèxtils anualment, però només se’n recupera selectivament una desena part per a promoure’n la reutilització o el reciclat; la resta acaba a la fracció resta, per tant en un abocador o en una incineradora.

Tanmateix, la recollida selectiva de roba té un gran potencial per a garantir-ne una segona vida: el 50% se’n pot reutilitzar i més del 35%, reciclar. Per això és important que es dipositi en un contenidor de roba; resulta obvi, però gairebé el 90% del residu tèxtil no acaba en el punt de recollida adequat.

El futur del sector està marcat, en primer lloc, per la nova Llei de Residus, ha de ser aprovada al Congrés dels Diputats, que determina que tots els municipis hauran d’establir una recollida separada per al residu tèxtil abans del 2025 (avui dia no hi estan obligats).

En segon lloc, és fonamental augmentar el número de contenidors a l’espai públic per a facilitar-ne les donacions; implantar-hi mecanismes normatius que permetin una recollida selectiva eficaç i eficient, que garanteixi la traçabilitat en la cadena de valor, i explicar molt clarament quina és la destinació de la roba usada. L’existència d’indicadors fiables és clau per a la credibilitat del sistema i per a donar-ne confiança als ciutadans.

En tercer lloc i en un horitzó a tres anys vista, els productors que comercialitzen articles tèxtils hauran d’assumir-ne els costos i la gestió de residus que hi generen; és l’anomenada Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP), que ja funciona per a altres fraccions, com els envasos.

La destinació de la roba usada

La principal destinació de la roba dipositada en els contenidors d’Humana és les plantes de preparació per a la reutilització de la Fundació (a Barcelona i Madrid) i una petita part es ven a empreses de reutilització i reciclatge. La destinació de les peces tractades és:

 • El 54% es destina a la reutilització: el 14% mitjançant les botigues de moda sostenible d’Humana i el 40% s’exporta, principalment a l’Àfrica per a comercialitzar-la, fer accessible la roba als països menys desenvolupats i generar-hi recursos per a la cooperació al desenvolupament.
 • El 37,5% es troba en un estat que no en permet la reutilització i es ven a empreses de reciclatge per a què elaborin altres productes (mantes, aïllants o draps per a la indústria d’automoció).
 • L’1,5% són residus impropis (plàstics, cartrons, altres) que es posa en mans de gestors autoritzats corresponents.
 • El 7% no es pot reutilitzar ni reciclar ni valoritzar energèticament i s’envia a un centre de tractament de residus per a disposició final.

Sobre Humana Fundación Pueblo para Pueblo

Humana Fundación Pueblo para Pueblo promou des del 1987 la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i du a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia així com de suport local i agricultura urbana al territori més proper. Forma part de l’Asociación Española de Fundaciones, la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje, l’Associació de Moda Sostenible de Barcelona i la Federació Humana People to People.

Departament de comunicació

Joan Carles Montes joancarles.montes@humana-spain.org

www.humana-spain.org

Protegeix-te del Sol

Ja estem en estiu i, a l’estiu, passem molt de temps al carrer, ja siga gaudint del temps lliure, anant a la platja, a la muntanya, practicant esports a l’aire lliure, o bé treballant. I hem d’anar amb compte amb el sol!

L’exposició prolongada als rajos ultraviolats (tant fa si són d’origen natural o artificial) pot provocar danys a curt termini com ara irritacions o cremades, però també danys que poden apareixen amb el temps: envelliment prematur, taques i, fins i tot, l’augment del risc de patir un càncer de pell.

Segons les dades de la Conselleria de Sanitat, la incidència de melanoma en la Comunitat Valenciana és de 12,4 casos per cada 100.000 habitants, i en concret en la província de València aquesta se situa en 11 casos. El principal factor de risc per a l’aparició d’aquesta malaltia és l’exposició als rajos ultraviolats.

Així doncs, cal que extremem les mesures de prevenció contra els efectes perjudicials d’una exposició prolongada al sol. Cal que protegim al màxim la nostra pell quan està a l’aire lliure, tant per evitar els efectes negatius a curt termini, com aquells podrien aparèixer amb els anys.

Tot seguit et fem algunes recomanacions:

Des del mig dia fins a les 5 de la vesprada procura estar a l’ombra

Posa’t sempre crema solar amb factor protector 30 o més, 20 minuts abans d’eixir al sol i cada 2 o 3 hores

Protegeix-te el cap amb una gorra, el cos amb una samarreta i també els ulls amb unes ulleres adequades

Compte amb els bronzejats amb rajos UVA, també poden lesionar la teua pell

A més, és bo que t’acostumes a mirar la teua pell. Qualsevol canvi que pugues observar: una piga o una taca noves, o el canvi de color o forma d’alguna que ja tenies…, no dubtes en consultar-ho en el teu centre de salut amb el teu metge de capçalera. És molt important poder detectar el càncer de pell el més prompte possible per a millorar les possibilitats de curació.

Gaudeix de l’estiu, protegeix-te del sol!!!