ValenciàSpanishEnglishFrenchArabicRomanian

Montserrat, museu viu

L’Art Mural és la manifestació humana més antiga de totes les arts, ja que des de la prehistòria acompanya l’ésser humà. Ha evolucionat fins als nostres temps quant als materials emprats i formes, però en essència i intencionalitat ha canviat molt poc ja que el seu principal objectiu és donar a conéixer, reflectir, les inquietuds de la societat coetània de l’artista i convida a la reflexió, a vegades amb una intenció social i altres vegades amb una intenció merament estètica. 

Amb l’art urbà es transformen les façanes grises dels edificis per altres més acolorides influint en tot l’entorn. Passejar per un barri, carrer, amb façanes d’edificis degradades influeix negativament en l’estat d’ànim de les persones que resideixen o els visiten, mentre que si les envaïm d’art les actituds i emocions canvien positivament.

Montserrat ha volgut donar un pas endavant i adherir-se a aquesta tendència cultural de les nostres ciutats europees que des de fa poques dècades ha resorgit amb força gràcies a artistes de carrer com el francés JR, sobrenomenat amb aquestes sigles, qui descriu la relació entre Art i espai públic amb la frase sobre l’art urbà: «La galeria d’Art més gran del planeta».

El tema d’aquesta primera edició del concurs serà, Montserrat terra de músics. L’execució de les obres premiades estarà prevista per al mes de juliol de 2021 com  a activitat paral·lela de la 40 Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat.

Esperem que aquest nou projecte cultural tinga una bona acollida. Les bases per a poder participar-hi les podeu consultar al web de l’Ajuntament de Montserrat, www.montserrat.es i les xarses socials.

«L’Art no sols es troba als museus».

Full d’inscripció

BASES I CONCURS D’ART MURAL/GRAFITI DE MONTSERRAT

PRIMERA. Objecte

L’Ajuntament de Montserrat convoca el I Concurs d’Art Mural de Montserrat (CAMM) 2021, que consisteix en el foment de l’art urbà a través de la plasmació d’aquestes obres en murs adients del municipi. Aquest concurs es convoca conforme a les presents bases:

SEGONA. Requisits per a concursar

1. Podrà participar tota persona interessada a partir dels 18 anys.

Es podrà participar de manera individual o en grup.

TERCERA. Inscripció, lloc i termini d’admissió de sol·licituds

1. La inscripció serà gratuïta; les persones interessades hauran d’aportar la següent documentació:

– Sol·licitud d’inscripció: descarregant el full d’inscripció en el web municipal, degudament emplenada en tots els seus apartats i signada per la persona sol·licitant. La seua signatura suposa una declaració de coneixement de les bases i compromís del seu compliment.

– Fotocòpia del DNI o NIE.

– Esbós o esbossos (màxim 2) del treball presentat al concurs, amb format Pdf, Jpg, Tif o Png. Els esbossos hauran de ser inèdits i originals, en color, amb grandària DINA-3, horitzontal, a escala 1:10.

Els esbossos es presentaran sense signar.

– Les dades i la informació inclosa en les sol·licituds seran tractats de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent en matèria de protecció i tractament de dades personals.

2. Lliurament: A través de la plataforma wetransfer.com al correu electrònic cultura@montserrat.es

3. El termini per a entregar els treballs començarà l’1 de març i acabarà el divendres 17 de maig.

S’assignarà a cadascuna de les inscripcions un número, per poder exposar les obres proposades a la sala d’exposicions de la Casa de la Cultura des del 24 de maig al 18 de juny, així com al Flicker de l’Ajuntament.

En cas que una persona participant concórrega amb dues obres, haurà de posar afegit al títol de cada esbós “opció A” i “opció B” i podran ser totes dues seleccionades per a la seua realització, i havent de ser realitzades dins del termini marcat pel desenvolupament de l’activitat (del dia 4 a l’11 de juliol de 2021).

QUARTA. Temàtica

El tema del concurs serà Montserrat, terra de músics.

No s’admetran treballs amb continguts violents, sexistes, obscens o xenòfobs.

CINQUENA. Composició del jurat

El jurat encarregat de la valoració i selecció de les obres guanyadores estarà integrat per persones relacionades amb l’art i algun representant de l’Ajuntament de Montserrat. Durant el mes d’exposició de les propostes hi haurà una votació popular.

SEXTA. Decisió del jurat

Entre totes les obres presentades se seleccionaran TRES esbossos guanyadors. Els treballs es triaran conforme als criteris que s’indiquen a continuació:

– Qualitat artística del treball presentat

– Originalitat i creativitat de l’obra

– Adequació a la temàtica

En el cas de considerar que la qualitat dels esbossos presentats així ho requereix, l’Ajuntament de Montserrat podrà establir un número superior de seleccionats, accèssits, (els quals no seran premiats) se’ls donarà la possibilitat de pintar la seua obra al lloc que el jurat decidisca i que se’ls comunicarà després de la seua decisió.

El jurat emetrà la decisió del concurs per majoria dels seus integrants el 21 de juny, i es podrà declarar desert en el cas que el jurat considere que els treballs presentats no aconseguisquen el nivell de qualitat suficient o siguen insuficients.

La decisió serà inapel·lable.

La llista d’obres guanyadores i accèssits i la seua autoria es faran públiques el dia 21 de juny al web municipal i xarxes socials.

Qui guanye o reba un accèssit haurà de comprometre’s a executar el treball.

En cas d’haver-hi accèssits, hauran de comunicar dins del termini i en la forma escaient, si accedeixen a pintar la seua obra al lloc que se’ls propose.

SETENA. Execució de les obres seleccionades

1. Les obres hauran d’ajustar-se a l’esbós presentat.

2. Seran proporcionats pots d’esprais per a cada persona premiada o accèssit segons el que siga necessari.

3. A cada persona participant se li assignarà el tram del mur que haurà de pintar.

4. El desenvolupament s’iniciarà el diumenge 4 de juliol, tenint de termini fins a l’11 de juliol de l’any en curs per a la finalització de la seua obra o obres.

5. Totes les despeses de material necessari per executar les obres correran a càrrec de l’Ajuntament de Montserrat.

6. L’organització no es fa responsable del deteriorament o desperfectes que posteriorment es puguen produir en les obres.

7. S’editarà un catàleg commemoratiu de l’esdeveniment, per la qual cosa les persones participants hauran de facilitar una breu biografia per a ser inclosa junt amb la foto de la seua obra.

OCTAVA. Premis

Es triaran TRES esbossos premiats amb una dotació econòmica:

1r premi: 600 €

2n premi: 300 €

3r premi: 200 €

Accèssits:

No tenen dotació econòmica. A més de la possibilitat de pintar la seua obra seran inclosos al catàleg.

NOVENA. Propietat dels treballs

L’Ajuntament de Montserrat es reservarà tots els drets sobre les obres realitzades, podent reproduir-les, publicar-les i divulgar-les totalment o parcialment.

VIII edición del Concurso de Jóvenes Intérpretes de Música de Cámara

VIII CONCURSO DE JÓVENES INTÉRPRETES DE MÚSICA DE CÁMARA
Con el fin de difundir la música de cámara y promocionar los grupos que la interpretan, el Ayuntamiento de Montserrat convoca el VIII Concurso de Música de Cámara con las siguientes B A S E S.


1.- PARTICIPANTES
Podrán formar parte del concurso cualquier agrupación de cámara con un mínimo de 2 y un máximo de 5 componentes cuya edad no supere los 30 años.
Un músico no puede estar inscrito y participar en varios grupos.

2.- REPERTORIO
Los participantes interpretarán en la fase eliminatoria un repertorio de libre elección con una duración entre 12 y 17 minutos.
En la fase final, donde sólo participarán dos agrupaciones, se interpretará un repertorio entre 20 y 30 minutos de duración. Este repertorio debe ser diferente al interpretado en la fase eliminatoria.
No es obligatorio que el repertorio sea original para la agrupación en cuestión, pero sí se valorará este hecho, al igual que la calidad de las adaptaciones.
El Jurado calificador tendrá en cuenta la dificultad del repertorio y el nivel de los grupos participantes.

2.1.- INTERPRETACIÓN
Las interpretaciones se realizarán al aire libre en la Pl. de la Iglésia a partir de las 20.30 h. Podrían realizarse en caso de necesidad en el salón de actos de la Casa de la Cultura.

3.- INSCRIPCIONES
Cada grupo deberá formalizar la inscripción cumplimentando el formulario que estará a disposición de todos los grupos que lo deseen en la página web simc.montserrat.es, del Ayuntamiento de Montserrat.
Con la inscripción se deberá entregar la partitura general o guión de las obras a interpretar por duplicado.
La documentación a presentar será:

 • Hoja de inscripción rellenada.
 • Fotocopia del D.N.I. de todos los componentes del grupo.n del nivel de estudios de – Acreditación del nivel de estudios de cada uno de los componentes del grupo.
 • Currículum del grupo.
 • Partitura general o guión de las obras a interpretar (en la fase eliminatoria i final).
 • Una grabación de un fragmento musical en mp3 de entre 2 y 3 minutos de alguna obra interpretada por el grupo concursante.
 • Toda esta documentación se dirigirá al Ayuntamiento de Montserrat a través de la plataforma Wetransfer al correo electónico cultura@montserrat.es, indicando en el asunto “VIII Concurso de Jóvenes Intérpretes de Música de Cámara de Montserrat”.
  El plazo quedará abierto del 1 de febrero al 30 de junio de 2021.
  El orden de interpretación en el concurso será inverso al orden de inscripción, es decir los últimos inscritos serán los primeros en concursar.

4.- FECHAS DE CELEBRACIÓN DEL CONCURSO
La celebración del concurso tendrá lugar entre los días 14 y 16 de julio de 2021.
a) El orden de actuación será comunicado a los concursantes con la suficiente antelación. Del resultado de estas pruebas saldrán los dos grupos finalistas.
b) La final del Concurso se realizará el día 16 de julio de 2021 a las 22.45 horas.
Se entregarán los premios al finalizar.

5.- JURADO
El Jurado nombrado al efecto estará compuesto por: un presidente, que será el Alcalde o Concejal en quien delegue; un secretario y tres vocales. La decisión del Jurado será inapelable.

6.- PREMIOS
Primer premio: Consistirá en un diploma acreditativo retribuido con 1.000 € (*). Premio finalista: Consistirá en un diploma acreditativo retribuido con 500 € (*).
En cualquier caso, el Jurado podrá declarar desierto alguno o la totalidad de los premios designados.
(*) A estas cuantías se le aplicarán el porcentaje de reducción correspondiente en materia del IRPF establecido.

7.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES
Los concursantes, por el mero hecho de participar en el Concurso, aceptan todas y cada una de las bases del mismo.
Reservamos el derecho a grabar las sesiones y a editar la grabación. Los concursantes ceden sus derechos como intérpretes, renunciando a cualquier reclamación posterior, siempre que la mencionada grabación sea utilizada para la difusión del Certamen y sin ánimo de lucro, en cuyo caso les será solicitada su aprobación para mostrar su conformidad con el resultado técnico y artístico obtenido.
En todo aquello no establecido en las presentes bases, o dudas sobre la interpretación de las mismas, será resuelto por la organización del concurso, que podrá delegar en el Jurado.
8 .- INSCRIPCIONES

 • El plazo quedará abierto del 1 de febrero al 30 de junio de 2021.
  Más información: simc.montserrat.es
  cultura@montserrat.es

HOJA DE INSCRIPCIÓN   

Subvenció per a l’aportació de la quota al Consorci de Bombers

Al igual que anys anteriors, el Servei de Medi Ambient de la Diputació de València ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Montserrat per a finançar la quota que li correspon pel servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament del Consorci de Bombers de l’any 2020.

Els residus ‘invisibles’

La setmana del 21 al 29 de novembre se celebra la Setmana Europea per la Reducció de Residus (EWWR en anglés) i l’Ajuntament de Montserrat, coordinant esforços entre la Regidoria de Medi Ambient i Joventut, vol donar difusió a la campanya elaborada aquest any al voltant dels residus invisibles.

Ara mateix, segurament estàs assegut o asseguda llegint açò enfront del teu ordinador amb la teua roba, el teu mòbil en la butxaca, has pres el desdejuni i probablement ja saps què menjaràs per a dinar. Tots els dies prenem decisions a l’hora de comprar i observem els residus que produïm en la nostra casa, però… Podries endevinar quants residus s’han generat a l’hora de fabricar els productes que consumim? Coneixes el concepte empremta de carboni?


Sabies que per a fabricar un telèfon intel·ligent de menys de 200 gr es produeixen més de 86 kg de residus? El que veiem no és el pes real dels productes. El residu invisible es refereix a aquesta gran quantitat de residus generats en el procés de producció dels productes.

Una gran quantitat de residus invisibles no poden ser reciclats i acaben en abocadors i incineradores. Junt amb l’empremta ecològica tenim l’impacte de Co2 generat i el gran cost per al clima.

Aquest any EWWR ens invita a informar-nos i conscienciar-nos sobre la gran quantitat de residus que inconscientment generem. Necessitem fer visible eixos residus per a prendre decisions ben informades quan triem els productes que comprem, sent conscients de la seua empremta ecològica.

Des del dissabte i tota la setmana tens diàriament en les xarxes socials informació concreta sobre el pes d’alguns productes com a exemple, i conceptes relacionats amb aquest tema. T’atreveixes a saber quin és el teu pes real?


No oblidem que el nostre paper com a consumidors i consumidores és molt important. Podem reflexionar sobre la quantitat de productes que consumim diàriament i parar-nos a pensar com estan produïts, d’on venen, i sobretot, si de veritat necessitem un de nou.


Allargant la vida dels productes reduïm la necessitat de produir nous productes i la quantitat de residus produïts en la seua fabricació. A més, la nostra butxaca ens ho agraïrà!

Tens dubtes? Pots escriure a dubtesresidus@montserrat.es

«Sonant Somnis d’Europa»

Programa Joventut en Acció, 2020-2-ES02-KA105-015253

Podeu baixar el full d’inscripció punxant sobre la imatge del logo de la ANE o sobre aquest enllaç.

És un intercanvi bilateral amb una trobada transnacional de sis dies que tindrà lloc a Montserrat (València-Espanya) durant el mes d’abril de 2021 i que involucra joves del grup d’edat de 17 a 30 anys. Les persones participants (un total de 36) provenen de la ciutat de Łomża, Polònia, i de la ciutat valenciana de Montserrat. Cada jove participant acollirà en casa a un jove visitant.

Els objectius del projecte són: sensibilitzar sobre els valors de la ciutadania europea i la participació activa en la vida comunitària, fomentar l’esperit empresarial i la creativitat a través de l’experiència i la formació directa en l’àmbit artisticomusical, adquirir una millor comprensió d’altres cultures i aprendre a debatre i discutir de manera democràtica i respectuosa.

Les activitats abastaran des de sessions a l’aire lliure i activitats pràctiques sobre treball en equip, creació d’empreses, intercanvi del patrimoni cultural, així com una sessió simulada de debat en el consell municipal, visites al sector empresarial i reunions amb testimoniatges locals.

Al finalitzar el projecte cada participant rebrà el certificat Youthpass.

Youthpass té com a objectiu donar suport a l’ocupabilitat dels joves en sensibilitzar-los i ajudar-los a descriure les seues competències, i en documentar la seua adquisició de competències clau en un certificat, tant important per al seu currículum vitae.

Lectura dramatitzada. Audiollibre V Certamen Literari de Montserrat

Hui ha començat una activitat promoguda des de la Regidoria de Cultura, Taller de lectura dramatitzada, amb l’alumnat del curs de Cultura Mediàtica de l’IES Alcalans.

Aquest grup serà qui realitze l’enregistrament dels relats guanyadors i finalistes del V Certamen Literari de Montserrat per a la creació d’un audio llibre.

Roger Fresquet Martínez, actor, director i dramaturg, de KIRANOLA TEATRE, serà l’encarregat de preparar-los. El taller està subvencionat pel SARC (Servei d’Assistència i Recursos Culturals) de la Diputació de València amb una duració de 20 hores en les quals l’alumnat tindrà ocasió d’aprendre a modular la veu i a interpretar la lectura amb l’enregistrament final.

VI Certamen Literari de Montserrat

Annex I: Full d’inscripció / Hoja de inscripción

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:a445ba8c-d4e9-4096-b44e-d1d806f6994c

L’Ajuntament de Montserrat, a través de la seua Regidoria de Cultura, convoca el VI Certamen literari que es regirà per les bases següents:

Categories del certamen 2020-2021:
Relat Curt
Quadern de viatge
Microrelats
Videoliteratura

BASES

 1. Poden concórrer a aquest certamen totes les autores i tots els autors majors de 15 anys, independentment de la seua nacionalitat.
 2. Els treballs, que no podran haver estat ni premiats ni editats (en qualsevol suport) amb anterioritat, es presentaran en valencià o en castellà, i han de ser originals i inèdits. El tema per als relats curts serà lliure. Els relats que es presenten no podran estar concursant en altres certàmens, ni els seus autors o autores haver estat premiats en alguna categoria d’aquest certamen immediatament anterior a la present convocatòria, d’aquest ajuntament.
 3. Tant les obres de les categories de Relat curt, com Quadern de viatge com les de Microrelat, s’han de remetre exclusivament a través del correu electrònic a certamen@montserrat.es des de la publicació de las bases fins el dilluns 30 de novembre abans de les 24:00 hores, del 2020.
  Les obres que participen en la categoria de vídeoliteratura s’enviaran a través de la plataforma “WeTransfer” al mateix correu electrònic, certamen@montserrat.es.
  Es publicarà en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (d’ara endavant, BDNS). Posteriorment, la BDNS en traslladarà l’extracte al Butlletí Oficial de la Província per a la seua publicació.
  Així mateix, es farà publicitat de la convocatòria en el portal web, el tauler d’anuncis de la seu electrònica i en les xarxes socials d’este ajuntament.
  En document adjunt s’enviarà (en tots els casos) l’obra amb les característiques segons la categoria a què s’opte d’aquestes bases, adjuntant també el full d’inscripció (ANNEX I) emplenat correctament.
  Només es pot presentar un treball per autor/a.
 4. La composició del jurat es donarà a conèixer en emetre’s la resolució, i tindrà, a més de les facultats normals d’atorgar o declarar desert el premi, i emetre la decisió, les d’interpretar les presents bases. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 5. El jurat es reserva el dret de no admetre a concurs aquells originals que, entre d’altres, atempten contra els drets a la intimitat, l’honor i la imatge de tercers, o continguen connotacions racistes, sexistes, sexe explícit o qualssevol altres que atempten contra la dignitat, la moral o l’ordre públic.
 6. Les persones participants es responsabilitzen totalment de què no existeixen drets de tercers. Les persones que presenten els seus treballs al concurs han de ser responsables de l’originalitat i autoria d’aquests, mitjançant declaració jurada, que hauran d’adjuntar junt amb l’enviament de l’obra.
 7. El jurat valorarà les obres atenent els criteris següents: tècnica, composició, creativitat i originalitat.
 8. Els premis es faran públics en un acte a la Casa de la Cultura de Montserrat en el marc de la seua Setmana Cultural, així com en la web de l’Ajuntament, www.montserrat.es
 9. Les obres premiades podran ser difoses en els mitjans de comunicació i les xarxes socials, així com en qualsevol altre suport que decidisca l’organització.
 10. L’Ajuntament de Montserrat disposarà de les obres premiades per a la seua publicació en la forma i la manera que crega oportú; d’altra banda, aquelles obres que per la seua qualitat o interés puguen ser recomanades pel jurat, es publicarien previ permís de l’autor/a.
 11. La participació en aquest Premi porta implícita la plena acceptació de totes les seues bases i el seu compliment.
 12. El jurat és competent per resoldre aquelles qüestions no previstes en les presents bases i per interpretar els dubtes que puguen sorgir en la seua aplicació.
 13. Una vegada fet públic el veredicte, els originals no premiats i les seues pliques seran destruïdes, garantint els drets dels autors sobre l’originalitat i l’anonimat de les seues obres.
 14. L’Ajuntament de Montserrat es reserva el dret de prendre iniciatives i de fer modificacions no regulades en les presents Bases sempre que considere que amb això pot contribuir a un major èxit del Premi.
  En la categoria Relat curt
  L’extensió dels originals serà d’un màxim de 10 fulls i un mínim de 7, (a una cara en grandària DIN A-4, i cada pàgina haurà de contenir de 25 a 30 línies, en lletra Arial, grandària 12 i interlineat d’1,5 línies). Totes les pàgines han d’estar numerades, a excepció de la portada. El format del document serà en Word. En aquesta categoria hi haurà dos modalitats de premi en funció de la llengua de l’original, siga en valencià o en castellà, per la qual cosa hi haurà un premi de 400 euros per al millor relat en valencià i 400 euros per al millor relat en castellà.
  En la categoria Quadern de viatges
  Document de màxim 7 fulls i un mínim de 4 (a una cara en grandària DIN A-4, contenint cada pàgina de 25 a 30 línies, en lletra Arial, grandària 12 i interlineat d’1,5 línies) en el qual es recull el viatge fet per l’autor/a o autors/es incloent-hi el que considere: fotografies, dibuixos, anotacions, vídeos, música…, i el text (ja siga en valencià o en castellà) que relate les experiències o aportacions personals del viatge. El treball és presentarà per correu electrònic en format Word.
  La dotació és d’un únic premi per aquesta modalitat és de 250 euros.
  En la categoria Microrelats
  Consistiran en microrelats originals, de tema lliure, escrit en valencià o en castellà, i que comptaran amb un màxim de 820 caràcters.
  S’estableix un únic premi guanyador que consistirà en una Tablet
  En la categoria Videoliteratura
  Consisteix en xicotets vídeos de no més de 5 minuts en que es visualitze el total o un fragment o parts d’una obra, ja siga poesia o narrativa, de la literatura valenciana.
  En els crèdits de l’audiovisual ha d’aparèixer com a mínim el títol de l’obra literària valenciana representada i el/la autor/a valencià/a al qual pertany i en cap cas l’autoria del vídeo a concurs.
  La dotació és d’un únic premi per aquesta modalitat és de 250 euros.

VI Certamen Lierario de Montserrat

El Excmo. Ayuntamiento de Montserrat, a través de su Concejalía de Cultura, convoca el VI Certamen literario que se regirá por las siguientes bases:

Categorías del certamen 2020-2021:

Relato Corto
Cuaderno de viaje
• Microrrelatos
• Videoliteratura

BASES

 1. Pueden concurrir a este certamen todos los autores y las autoras mayores de 15 años, independientemente de su nacionalidad.
 2. Los trabajos, que no podrán haber sido ni premiados ni editados (en cualquier soporte) con anterioridad, se presentarán en valenciano o castellano, y deben ser originales e inéditos. El tema para los relatos cortos será libre. Los relatos que se presentan no podrán estar concursando en otros certámenes, ni sus autores o autoras haber estado premiados en alguna categoría del certamen inmediatamente anterior a la presente convocatoria, de este ayuntamiento.
 3. Tanto las obras de las Categoría relato corto como las de cuaderno de viaje como las de microrrelato se remitirán exclusivamente a través del correo electrónico a certamen@montserrat.es desde la publicación de las bases hasta el lunes 30 de noviembre antes de las 24:00 horas del 2020.
  Las obras que participan en la categoría de videoliteratura se enviaran a través de la plataforma “WeTransfer” al mismo correo electrónico, certamen@montserrat.es.
  Se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (en adelante, BDNS). Posteriormente, la BDNS en trasladará el extracto en el Boletín Oficial de la Provincia para su publicación.
  Asimismo, se hará publicidad de la convocatoria en el portal web, el tablón de anuncios de la sede electrónica y en las redes sociales de este ayuntamiento.

En documento adjunto se enviará (en todos los casos) la obra con las características según la categoría de estas bases, adjuntando también la hoja de inscripción (ANEXO I) rellena correctamente. Sólo se puede presentar un trabajo por autor/a.

 1. El jurado, la composición, se dará a conocer al emitir la sentencia, tendrá además de las facultades normales de otorgar o declarar desierto el premio, y emitir el fallo, las de interpretar las presentes bases. La decisión del jurado será inapelable.
 2. El jurado se reserva el derecho de no admitir a concurso aquellos originales que, entre otros, atentan contra los derechos a la intimidad, honor y propia imagen de terceros, o que contengan connotaciones racistas, sexistas, sexo explícito o cualesquiera otros que atentan contra la dignidad, contra la moral o contra el orden público.
 3. Los participantes se responsabilizan totalmente de que no existan derechos de terceros. Las personas que presentan sus trabajos al concurso deben ser responsables de la originalidad y autoría, mediante declaración jurada, que deberán adjuntar junto al envío de la obra.
 4. El jurado valorará las obras atendiendo a los siguientes criterios: técnica, composición, creatividad y originalidad.
 5. Los premios se harán públicos en un acto en la Casa de la Cultura de Montserrat en el marco de su Semana Cultural, así como en la web del Ayuntamiento, www.montserrat.es.
 6. Las obras premiadas podrán ser difundida en los medios de comunicación y redes sociales, así como en cualquier otro soporte que decida la organización.
 7. El ayuntamiento de Montserrat, dispondrá de las obras premiadas para su publicación en la forma y modo que estime oportuno, por otra parte, aquellas obras que por su calidad o interés puedan ser recomendadas por el jurado se publicarían previo permiso de los sus autores.
 8. La participación en este Premio lleva implícita la plena aceptación de todas sus bases y su cumplimiento.
 9. El jurado es competente para resolver aquellas cuestiones no previstas en las presentes bases y para interpretar las dudas que puedan surgir en su aplicación.
 10. Una vez hecho público el veredicto, los originales no premiados y sus plicas serán destruidos, garantizando los derechos de los autores sobre la originalidad y el anonimato de sus obras.
 11. El Ayuntamiento de Montserrat se reserva el derecho de tomar iniciativas y de hacer modificaciones no reguladas en las presentes Bases siempre que considere que con ello puede contribuir a un mayor éxito del Premio.

EN LA CATEGORÍA RELATO CORTO
La extensión de los originales será de un máximo de 10 hojas y un mínimo de 7, (a una cara en tamaño DIN A-4, conteniendo cada página de 25 a 30 líneas, en letra Arial, tamaño 12 e interlineado de 1,5 líneas). Todas las páginas deben estar numeradas, a excepción de la portada. El formato del documento será en WORD. En esta categoría habrá dos modalidades de premio en función de la lengua del original sea en valenciano o castellano, por cual lo que habrá

un premio de 400 € para el mejor relato en valenciano y 400 € para el mejor relato en castellano.

EN LA CATEGORÍA CUADERNO DE VIAJES
Documento de máximo 7 hojas y un mínimo de 4 (a una cara en tamaño DIN A-4, conteniendo cada página de 25 a 30 líneas, en letra Arial, tamaño 12 e interlineado de 1,5 líneas) en el que se recoge el viaje desarrollado por la persona autora en el que se incluirá lo que considere: fotografías, dibujos, anotaciones, vídeos, música … y el texto (ya sea en valenciano o castellano) que relate las experiencias o aportaciones personales del viaje. El trabajo se presentará por e-mail en formato, WORD.
La dotación es de un único premio para esta modalidad es de 250 €.

EN LA CATEGORÍA MICRORRELATOS
Consistirán en microrrelatos originales, de tema libre, escrito en valenciano o castellano, y que contarán con un máximo de 820 caracteres.
Se establece un único premio ganador que consistirá en una Tablet.
EN LA CATEGORÍA VIDEOLITERATURA
Consiste en pequeños vídeos de no más de 5 minutos en que se visualice el total o un fragmento o partes de una obra, ya sea poesía o narrativa, de la literatura valenciana. En los créditos del audiovisual debe aparecer como mínimo el título de la obra literaria valenciana representada y el/la autor/a valenciano/a al que pertenece y en ningún caso la autoría del video a concurso.
La dotación es de un único premio para esta modalidad es de 250 euros.

Un nou projecte de la UE per a millorar la qualitat de l’aigua

El projecte europeu LIFE Renaturwat, integració d’economia circular i biodiversitat en tractaments d’aigua sostenibles mitjançant aiguamolls artificials, que es va aprovar el passat 15 de setembre per la UE i que està previst posar en marxa en la Comunitat Valenciana, buscarà millorar la qualitat ambiental de les aigües residuals urbanes mitjançant tractaments sostenibles.

El projecte, amb una duració de 42 mesos, serà implementat en l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) Vall dels Alcalans, que dona servei a les poblacions de Montserrat, Montroi i Real. Per a això, s’instal·larà un aiguamoll artificial de flux vertical de cent metres quadrats de superfície amb el substrat actiu que operarà com un tractament d’afinament de part de l’efluent de l’EDAR, i la fi de la qual és millorar l’eliminació de nutrients i compostos orgànics.

Un altre dels aspectes innovadors és que, a més d’aquest aiguamoll, es construiran dos xicotets aiguamolls de flux superficial que, a manera de llacunes xicotetes, milloraran la biodiversitat de les aigües tractades abans del seu abocament final al riu Magre.Així mateix, l’impacte econòmic de la reutilització d’aquests fangs, la transferibilitat nacional i internacional del projecte (Portugal, com a exemple), els intercanvis d’experiències similars i la implicació de tots els sectors de la societat seran abordats en els seus tres anys i mig de duració.

El projecte, que compta amb un pressupost d’1.893.955 euros, dels quals la Unió Europea (UE) finança el 55%, serà coordinat per l’Institut d’Enginyeria de l’Aigua i Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València (IIAMA-UPV).

Ja s’estava reutilitzant l’aigua de l’EDAR per part de La Comunitat de Regants La Murta per al rec per goteig des de 1995 Us fiquem ací el vídeo explicatiu de com aquesta comunitat de regants reutilitza els recursos hídrics.

Taller didàctic “Animació d’il·lustracions per a xarxes socials amb after effects”

Animació d’il·lustracions per a xarxes socials amb After Effects. Des de Cultura hem programat aquest taller gratït que s’iniciarà el pròxim 13 d’octubre. Serà de vesprada ( l’hora està per determinar). Si estàs interessat o interessada a participar-hi sols cal que t’inscrigues enviant el teu nom complet i telèfon de contacte a cultura@montserrat.es o bé a través de l’Escola de Persones Adultes.

Aprendràs a crear atractives animacions d’un minut per a xarxes socials. Des de la planificació amb un senzill storyboard, fins al vídeo final amb personatges, objectes, textos, sons i música. De la mà d’un expert en motion graphics especialitzat en vídeos explicatius per a xarxes socials.

#MontserratesCultura

#MontserratesCiutatEducadora

Ajuntament de Montserrat - © 2023