Skip to main content

Author: Comunicació

Projecte “Future of Europe-Reload”

Ja és ofical, a la xarxa de ciutats a la que Montserrat es va incorporar en juliol passat, ens han aprovat un projecte que varem presentar dintre del programa “Europa per als ciutadans”, de 150.000 eures. De tots els presentats sols han aprovat 15. Tindrà una durada de 2 anys. Som 8 entitats de 7 països (Victoria de Rumania, Поморие i Aksakovo de Bulgaria, Ożarów Mazowiecki de Polonia, Nughedu Santa Vittoria d’Italia, Setúbal de Portugal, Shtip de l’Antiga República Yugoslava de Macedonia i Montserrat d’Espanya). 
El projecte involucra diferents participants: representants d’autoritats locals, prenedors de decisions, polítics, persones amb menors oportunitats, joves, ciutadans.
Com a Objectius específics:
• Cooperar mitjançant l’intercanvi cultural, l’intercanvi d’idees, les millors pràctiques en l’autogovern local;
• Fer la cooperació més àmplia i més sostenible a través de l’expansió de la Xarxa de Ciutats establerta
• Fomentar la participació civil en la participació parcial dels joves en el procés de formulació de polítiques a nivell local i de la UE.
 It is already official, in the network of cities in which Montserrat was incorporated in July, we have approved a project that we presented within the “Europe for citizens” program, of 150,000 eures. Of all the presented ones they have only approved 15. It will last for 2 years. We are 8 entities from 7 countries (Victoria from Romania, Поморие and Aksakovo from Bulgaria, Ożarów Mazowiecki from Poland, Nughedu Santa Vittoria from Italy, Setúbal from Portugal, Shty from the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Montserrat from Spain).
The project involves different participants: representatives of local authorities, decision makers, politicians, people with fewer opportunities, young people, citizens.
As Specific Objectives:
• Cooperate through cultural exchange, exchange of ideas, best practices in local self-government;
• Make cooperation more extensive and more sustainable through the expansion of the established Cities Network
• Encourage civil participation in the partial participation of young people in the policy-making process at the local and EU level.
 Està previst tindre 7 encontres transnacionals amb les següents activitats.
1 Reunió d’inici per presentació entre socis, expansió formal de la xarxa de ciutats i per donar nom a la nostra Xarxa de Ciutats. Conferència: “El que rebem i el que vam perdre d’associació a la UE”. Recerca: “Euroscepticismo – el nostre passat o el nostre futur”. Exposició: “Vam aconseguir això amb el suport europeu”. Participaran (membres de les diferents delegacions): Funcionaris, polítics, ciutadania del comitè d’agermanament. El lloc de la trobada serà Aksakovo, Bulgària.

2 De Euroscepticismo a europtimisme. Debat “L’euroescepticisme i el seu paper per al futur d’Europa”. Conferència “Estem orgullosos de ser europeus”. Pràctiques d’intercanvi. Recerca: “Personalment, què significa per a vostè la UE?”
Investigació “Quines són les seves expectatives sobre el futur d’Europa?”. Participaran (membres de les diferents delegacions): Funcionaris, polítics, ciutadania del comitè d’agermanament. El lloc de la trobada serà Shtip, Macedònia.

3 Per què Europa? – Europa als ulls dels no europeus Exposició de vídeo “Per què trio Europa”.
Conferència: “Com fer que la nostra localitat sigui el millor lloc per viure”. Intercanvi de bones pràctiques sobre minories d’inclusió social amb menys oportunitats. Participaran (membres de les diferents delegacions): Funcionaris, polítics, ciutadania del comitè d’agermanament. El lloc de la trobada serà a Setubal, Portugal.

4 Seminari juvenil: Europa pertany a “Acadèmia Europea de la Joventut” – Història de la UE, euroescepticisme, futur europeu.
Debat “Com recarregar Europa”. Joc de simulació “Youth Parliament Election-2019”. Concurs “Europa en els nostres somnis” Seminari juvenil. Participaran (membres de les diferents delegacions): Funcionaris, polítics, joves d’entre 18 i 30 anys, ciutadania del comitè d’agermanament. El lloc de la trobada serà Ożarów Mazowiecki Polònia.

5 “Europa, més a prop nostre”. Conferència: “Llocs coneguts i incògnits en les nostres localitats”. Presentació cultural, històrica i turística dels municipis socis. Exposició “Llocs coneguts i incògnits”. Mapa de turisme. Participaran (membres de les diferents delegacions): Funcionaris, polítics, ciutadania del comitè d’agermanament. El lloc de la trobada serà Nughedu Santa Vittoria, Itàlia.

6 L’Europa dels nostres somnis. Debat “Com recarregar el futur de la nostra Xarxa de ciutat”. Esdeveniments futurs en el Programa de Xarxa de ciutats. Actualitza el pla d’acció. Estimació dels treballs del concurs (Seleccioneu els guanyadors).
Resultats de la investigació “Euroscepticismo – el nostre passat o el nostre futur”. Resultats de la investigació “Què significa per a vostè la UE, personalment?”. Resultats de la investigació “Quines són les seves expectatives sobre el futur d’Europa?” Participaran (membres de les diferents delegacions): Funcionaris, polítics, ciutadania del comitè d’agermanament. El lloc de la trobada serà Victòria, Romania.

7 Future of Europe-Reload Seminar “Green life” té com a objectiu millorar el coneixement sobre la sostenibilitat.
Exposició “El treball futur de la xarxa” – obres premiades. Avaluació del projecte. Presentació de l’actualització del Pla d’acció. Cloenda i cerimònia de premis. Participaran (membres de les diferents delegacions): Funcionaris, polítics, joves d’entre 18 i 30 anys, ciutadania del comitè d’agermanament. El lloc de la trobada serà Montserrat, Espanya.
It is foreseen tindre 7 transnational encounters amb les següents activitats.

1 Start meeting for presentation between partners, formal expansion of the network of cities and to give name to our Network of Cities. Conference: “What we received and what we lost from association with the EU”. Research: “Euroscepticism – our past or our future”. Exhibition: “We achieved this with European support”. Participants (members of the different delegations): Officials, politicians, citizenship of the twinning committee. The meeting place will be Aksakovo, Bulgaria.

2 From Euroscepticism to Europtimism. Debate “Euroscepticism and its role for the future of Europe”. Conference “We are proud to be Europeans”. Exchange practices. Research: “Personally, what does the EU mean to you?”
Research “What are your expectations about the future of Europe?” Participants (members of the different delegations): Officials, politicians, citizenship of the twinning committee. The place of the meeting will be Shtip, Macedonia.

3 Why Europe? – Europe in the eyes of non-Europeans Video exhibition “Why I choose Europe”.
Conference: “How to make our town the best place to live”. Exchange of good practices on minorities of social inclusion with fewer opportunities. Participants (members of the different delegations): Officials, politicians, citizenship of the twinning committee. The place of the meeting will be in Setubal, Portugal.

4 Youth Seminar: Europe belongs to the “European Youth Academy” – History of the EU, Euroscepticism, European future.
Debate “How to recharge Europe”. Simulation game “Youth Parliament Election-2019”. “Europe in our dreams” contest Youth seminar. Participants (members of the different delegations): Officials, politicians, young people between 18 and 30 years, citizenship of the twinning committee. The place of the meeting will be Ożarów Mazowiecki Poland.

5 “Europe, closer to us”. Conference: “Known places and incognitos in our localities”. Cultural, historical and tourist presentation of the partner municipalities. Exhibition “Known places and incognitos”. Tourism map. Participants (members of the different delegations): Officials, politicians, citizenship of the twinning committee. The place of the meeting will be Nughedu Santa Vittoria, Italy.

6 The Europe of our dreams. Debate “How to reload the future of our city network”. Future events in the City Network Program. Update the action plan. Estimate of the works of the contest (Select the winners).
Results of the research “Euroscepticism – our past or our future”. Results of the research “What does the EU mean to you personally?” Results of the research “What are your expectations about the future of Europe?” Participants (members of the different delegations): Officials, politicians, citizenship of the twinning committee. The place of the meeting will be Victoria, Romania.

7 Future of Europe-Reload Seminar “Green life” aims to improve knowledge about sustainability
Exhibition “The future work of the network” – awarded works. Project evaluation. Presentation of the update of the Action Plan. Closing and awards ceremony. Participants (members of the different delegations): Officials, politicians, young people between 18 and 30 years, citizenship of the twinning committee. The place of the meeting will be Montserrat, Spain.

Ya es ofical, a la red de ciudades en la que Montserrat se incorporó en julio, nos han aprobado un proyecto que presentamos dentro del programa “Europa para los ciudadanos”, de 150.000 eures. De todos los presentados sólo han aprobado 15. Tendrá una duración de 2 años. Somos 8 entidades de 7 países (Victoria de Rumania, Поморие y Aksakovo de Bulgaria, Ożarów Mazowiecki de Polonia, Nughedu Santa Vittoria de Italia, Setúbal de Portugal, Shtip de la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Montserrat de España).
El proyecto involucra diferentes participantes: representantes de autoridades locales, tomadores de decisiones, políticos, personas con menores oportunidades, jóvenes, ciudadanos.
Como Objetivos específicos:
• Cooperar mediante el intercambio cultural, el intercambio de ideas, las mejores prácticas en el autogobierno local;
• Hacer la cooperación más amplia y más sostenible a través de la expansión de la Red de Ciudades establecida
• Fomentar la participación civil en la participación parcial de los jóvenes en el proceso de formulación de políticas a nivel local y de la UE.

Está previsto tener 7 encontros transnacionals con las siguientes actividades.

1 Reunión de inicio para presentación entre socios, expansión formal de la red de ciudades y para dar nombre a nuestra Red de Ciudades. Conferencia: “Lo que recibimos y lo que perdimos de asociación a la UE”. Investigación: “Euroscepticismo – nuestro pasado o nuestro futuro”. Exposición: “Logramos esto con el apoyo europeo”. Participarán (miembros de las diferentes delegaciones): Funcionarios, políticos, ciudadanía del comité de hermanamiento. El lugar del encuentro será Aksakovo, Bulgaria.

2 De Euroscepticismo a Europtimismo. Debate “El euroescepticismo y su papel para el futuro de Europa”. Conferencia “Estamos orgullosos de ser europeos”. Prácticas de intercambio. Investigación: “Personalmente, ¿qué significa para usted la UE?”. Investigación “¿Cuáles son sus expectativas sobre el futuro de Europa?”. Participarán (miembros de las diferentes delegaciones): Funcionarios, políticos, ciudadanía del comité de hermanamiento. El lugar del encuentro será Shtip, Macedonia.

3 ¿Por qué Europa? – Europa en los ojos de los no europeos Exposición de video “Por qué elijo Europa”.
Conferencia: “Cómo hacer que nuestra localidad sea el mejor lugar para vivir” . Intercambio de buenas prácticas sobre minorías de inclusión social con menos oportunidades. Participarán (miembros de las diferentes delegaciones): Funcionarios, políticos, ciudadanía del comité de hermanamiento. El lugar del encuentro será en Setubal, Portugal.

4 Seminario juvenil: Europa pertenece a “Academia Europea de la Juventud” – Historia de la UE, euroescepticismo, futuro europeo.
Debate “Cómo recargar Europa”. Juego de simulación “Youth Parliament Election-2019”. Concurso “Europa en nuestros sueños” Seminario juvenil. Participarán (miembros de las diferentes delegaciones): Funcionarios, políticos, jóvenes de entre 18 y 30 años, ciudadanía del comité de hermanamiento. El lugar del encuentro será Ożarów Mazowiecki Polonia.

5 “Europa, más cerca de nosotros”. Conferencia: “Lugares conocidos e incógnitos en nuestras localidades”. Presentación cultural, histórica y turística de los municipios socios. Exposición “Lugares conocidos e incógnitos”. Mapa de turismo. Participarán (miembros de las diferentes delegaciones): Funcionarios, políticos, ciudadanía del comité de hermanamiento. El lugar del encuentro será Nughedu Santa Vittoria, Italia.

6 La Europa de nuestros sueños. Debate “Cómo recargar el futuro de nuestra Red de ciudad”. Eventos futuros en el Programa de Red de ciudades. Actualiza el plan de acción. Estimación de los trabajos del concurso (Seleccione los ganadores).
Resultados de la investigación “Euroscepticismo – nuestro pasado o nuestro futuro”. Resultados de la investigación “¿Qué significa para usted la UE, personalmente?”. Resultados de la investigación “¿Cuáles son sus expectativas sobre el futuro de Europa?” Participarán (miembros de las diferentes delegaciones): Funcionarios, políticos, ciudadanía del comité de hermanamiento. El lugar del encuentro será Victoria, Rumania.

7 Future of Europe-Reload Seminar “Green life” tiene como objetivo mejorar el conocimiento sobre la sostenibilidad
Exposición “El trabajo futuro de la red” – obras premiadas. Evaluación del proyecto. Presentación de la actualización del Plan de acción. Clausura y ceremonia de premios. Participarán (miembros de las diferentes delegaciones): Funcionarios, políticos, jóvenes de entre 18 y 30 años, ciudadanía del comité de hermanamiento. El lugar del encuentro será Montserrat, España.ntro será Montserrat, España.

Resum de projectes en que ha participart l’Ajuntament de Montserrat

Projects as a leader
ProgramYearNumberBeneficiary or applicant organizationTitle of the projectCountryGrant  
Comenius Regio2012-20142012-1TR1-COM13-39494AYUNTAMIENTO DE MONTSERRATPROMOTING SCHOOL ATTENDANCETURQUÍA35.000 € 
Youth in Action2014ES-11-E245-213-R3AYUNTAMIENTO DE MONTSERRATSALUDANDO A LA VIDAITALIA14.925,52 € 
Europe for Citizens20142014-1928AYUNTAMIENTO DE MONTSERRATJOUER POR L’EUROPEFRANCIA7.500 € 
ERASMUS+, KA120152014-3-ES02-KA105-005065AYUNTAMIENTO DE MONTSERRATEUROPA CALIDOSCÓPICA: CON LOS CINCO SENTIDOSFRANCIA23.406 € 
ERASMUS+, KA120162016-3-ES02-KA105-008953AYUNTAMIENTO DE MONTSERRATON A DIFFERENT NOTEMALTA25.704 € 
        
Projects as partner      
ProgramYearNumberBeneficiary or applicant organizationTitle of the projectCountryGrant/ Montserrat 
Youth in Action2013YIA IT-11-E142-2013-R1COMUNE DI LUOGOSANTOTUTTA MIA LA CITTÀITALIA12.472 € 
ERASMUS+, KA120152014-3-FR02-KA105-009076Association Réservoir, Réunion island (France)SHARING OUR CULTURES AND TRADITIONS TO LEARN MORE ABOUT US IN EUROPEFRANCIA18.608 € 
ERASMUS+, KA12015 Raising Awareness in Darlington and TeesvalleyCreativity and Imagination shall be the stability of time UK 3 JOVES PER CADA PAÍS. 10 PAÏSOS
ERASMUS+, KA22015-20172015-1-FR01-KA201-015274Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de VaucluseMY SMART SCHOOLFRANCIA4.000 € 
ERASMUS+, KA22015-20172015-1-TR01-KA201-022769Samsun Il Milli Egitim Mudurlugu  Effective Extracurricular Programing for a Better School ClimateTURQUÍA27.135 €

Promoting School Attendance. Samsun-Montserrat

2012-1-TR1-COM13-39494-1
La asociación entre la Dirección Provincial de Educación Nacional de Samsun y el Ayuntamiento de Montserrat, enmarcada en el programa europeo Comenius Regio, tuvo por objeto promover el desarrollo de actividades de cooperación entre la autoridad local y la regional, activas en el ámbito de la educación y con voluntad de contribuir a mejorar su oferta educativa. Por este motivo se realizaron, entre octubre de 2012 y julio de 2014, actividades comunes de formación como encuentros, intercambios de personal, estudios e investigación-acción.
Un proyecto subvencionado por la Comisión europea a través del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos, OAPEE.  El Ayuntamiento de Montserrat recibió 34.500€.

YIA IT -11-E142-2013-R1
Ha estat un intercanvi juvenil bilateral de 7 dies entre Luogosanto (Sardenya) i Montserrat. Els objectius del projectes eren: La sensibilització envers la ciutadania europea i la participció activa en la vida de la comunitat, fomentar l’esperit empresarial i la creativitata través de l’experiència directa i la capacitació.
Un proyecto subvencionado por la Comisión europea a través del IVAJ.  El Ayuntamiento de Montserrat recibió 8.728€.

Montserrat serà amfitriona de la primera trobada internacional amb els seus socis Ossi i Samsun

Un total de quaranta professors procedents de Ossi (Itàlia), Samsun (Turquia) i Montserrat (Espanya) van a compartir experiències sobre prevenció de l’absentisme escolar millorant la programació d’activitats complementàries en els centres educatius, amb la intenció de millorar el clima escolar i incentivar els alumnes en el seu desig d’assistir a classe.
Per això, en el cas de la població riberenca, Montserrat, el col·lectiu de professors implicat en aquest projecte europeu, Erasmus +, implementarà al centre pilot IES Alcalans, la televisió escolar integrant-la en el currículum del centre educatiu.
Per a això entre febrer i març de l’any en curs van realitzar una jornades de formació del professorat de secundària amb la intenció que adquirissen habilitats que milloren la seua competència acadèmica utilitzant com a eina educativa les tecnologies per a la informació i comunicació.
La trobada internacional tindrà lloc entre els dies 23 i 28 de maig. Les tres delegacions seran rebudes pel president de la Diputació de València, el Sr. Jorge Rodríguez Gramage, i el diputat de Projectes Europeus, Bartolomé Nofuentes López, el dia 24 de maig a primera hora del matí al Palau de Baylia, també conegut com de Jaudenes, per a donar començament a aquestes jornades de treball en l’àmbit educatiu i de caràcter internacional.
Les tres delegacions estaran acompanyades en tot moment per representants polítics amb competència educativa com és el Sotsgovernador de la província de Samsun (Turquia), el Sr. Faruk Necmi KURT, la regidora d’Educació, Cultura i Afers Socials, la Sra. Laura Cassano, de Ossi (Itàlia), així com Josep Maria Mas i Garcia, alcalde de Montserrat (Espanya).

Promoting School Attendance. Samsun-Montserrat

2012-1-TR1-COM13-39494-1

L’associació entre la Direcció Provincial d’Educació Nacional de Samsun i l’Ajuntament de Montserrat, emmarcada en el programa europeu Comenius Regio, va tenir per objecte promoure el desenvolupament d’activitats de cooperació entre l’autoritat local i la regional, actives en l’àmbit de l’educació i amb voluntat de contribuir a millorar la seua oferta educativa. Per aquest motiu es van realitzar, entre octubre de 2012 i juliol de 2014, activitats comunes de formació com trobades, intercanvis de personal, estudis i investigació-acció.
Un projecte subvencionat per l’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus, OAPEE, pel que l’Ajuntament de Montserrat va rebre 34.500 €.