Skip to main content

Author: Comunicació

Convocatòria del Ple ordinari de desembre

El dijous 19, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes de novembre del Ple de l’Ajuntament de Montserrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook de l’Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l’ordre del dia.

2. A través de l’entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l’Ajuntament de Montserrat on s’anunciarà l’ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s’hi tracten des de la pestanya de comentaris.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.Expedient 1705/2019. Contractacions. Aprovació de la certificació d’obra núm. 1. Adequació/Ampliació IES Alcalans. Programa EDIFICANT
3.Expedient 1705/2019. Contracte d’obres: Adequació/Ampliació del centre públic IES Alcalans. Montserrat. Codi 46023924. Programa EDIFICANT. Delegació en l’Alcaldia de l’aprovació de certificacions d’obra.
4.Expedient 6829/2019. Elaboració i aprovació del Pressupost
5.Expedient 6880/2019. Plantilla pressupostària de l’exercici 2020.
6.Expedient 6802/2019. Relació de Llocs de Treball de l’exercici 2020.
7.Expedient 6897/2019. Moció sobre sol·licitud a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de millora del servei d’ambulància.
8.Expedient 1602/2019. Declaració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora.
9.Expedient 6962/2019. Aprovació del Calendari Fiscal 2020.

B) Activitat de control
10.Donar compte d’assumptes diversos.
11.Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia i de l’acta de la Junta de Govern del mes de novembre.
12.Donar compte de la sentència 40/19, de 13 de febrer de 2019, i de la sentència 498/2019, de 29 de novembre de 2019, de l’Audiència provincial desestimant el recurs interposat per Cemex España Operaciones, SLU.

C) Precs i preguntes
13.Precs i preguntes.

Llista d’admisió i exclusió dels cursos de C1 i C2

En l’enllaç teniu la llista de persones admeses i excloses en el curs de valencià de nivell C1.

El curs de valencià de nivell C2 s’ha anul·lat perquè no hi ha suficient prematrícula. 

Les persones que han sigut admeses en el curs de C1 hauran de matricular-se des del 17 fins al 20 de desembre. El procediment de matrícula serà el següent:

1. Matrícula presencial. 

Les persones admeses han de presentar per registre d’entrada a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament, una sol·licitud en què exposen que han estat admeses i sol·liciten que se’ls matricule en el curs corresponent. 
A la instància caldrà aportar fotocòpia el document d’identitat i les persones que han indicat que tenen algun certificat de coneixements de valencià, hauran de presentar-lo també.

2. Matrícula en línia. 

A través de la seu electrònica de l’Ajuntament hauran de realitzar el tràmit corresponent al qual s’hi adjuntarà el DNI i el títol de coneixements de valencià que han indicat que tenen en la preinscripció, si és el cas. 

Condicions de matrícula

En formalitzar la matrícula s’assumeix el compromís d’assistència i aprofitament del curs, que serà supervisat per l’Agència de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Montserrat. Si es produeix l’abandonament del curs sense causa justificada es tindrà en compte per a pròximes ofertes formatives de l’Ajuntament.

Per a rebre el certificat serà imprescindible haver assistit com a mínim al 80% de les classes.

Borsa de treball temporal de personal tècnic en educació infantil

Aprovades per Resolució d’Alcaldia núm. 1867/2019 de 22/11/2019 les bases per a la constitució d’una borsa d’ocupació temporal de personal tècnic en educació infantil per a l’Escola Infantil Municipal, s’informa que el text íntegre d’aquestes s’ha publicat en el DOCV núm. 8698 de 16/12/2019 i al portal de transparència [C. Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Procesos de selección de personal./Constitució Borsa Educació Infantil] per a la seua consulta. A aquest enllaç es podrà fer seguiment dels documents del procés.

La presentació de candidatures començarà quan es publique al BOP l’anunci d’obertura i hi haurà quinze dies hàbils comptadors a partir del següent al de la publicació, cosa que es publicitarà.

Publicat l’anunci d’obertura en el BOP de 26/12/19, el termini per a presentar candidatures és del 27/12/19 al 20/01/20.

Finalitzat el període per a presentar esmenes, s’ha publicat al tauler d’anuncis i al portal de transparència el llistat de persones admeses i excloses al procés selectiu amb les dates de la prova de valencià i les entrevistes.

Realitzada la prova de nivell de valencià i les entrevistes, es pot consultar al tauler d’anuncis i al portal de transparència el llistat provisional de la composició de la borsa ordenada per puntuació.

El termini per a presentar reclamacions és del 4 al 6 de març de 2020.

Finalitzat el termini per a presentar reclamacions, es fa pública al tauler d’anuncis i al portal de transparència la composició definitiva d’aquesta borsa.

Procés de creació d’una borsa d’administratius

Aprovades per Resolució d’Alcaldia núm. 1490/2019 de 25/09/2019 les bases i la convocatòria de selecció de persones per a la constitució d’una borsa d’ocupació per a Personal Administratiu, Administració General, Grup C, Subgrup C1 , per a cobrir possibles vacants en dit lloc; es dóna compte que el text íntegre d’estes s’han publicat en el DOCV núm. 8655 de 14/10/2019 i en la seu electrònica de la pàgina web de l’ajuntament, portal de transparència [C.Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Processos de selecció de personal] i en el Tauler d’anuncis, sent la data de publicació d’aquest anunci la que servirà per al còmput del termini de presentació d’instàncies (10 dies hàbils comptadors a partir del següent al de la publicació de l’anunci en el BOP).

Ja es pot consultar la relació d’aspirants proposats pel Tribunal qualificador, per a la seua inclusió dins de la borsa d’ocupació en la seu electrònica d’aquest Ajuntament [adreça https://www.montserrat.es] portal de transparencia [C.Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Processos de selecció de personal], i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Montserrat360º

Projecte: Montserrat360º
Aquest tipus d’iniciatives, igual que el fet de ser Ciutat Educadora, naixen de la possibilitat que ens ofereix el participar en projectes europeus per intercanviar bones pràctiques entre municipis europeus com és el cas de la xarxa de ciutats a la qual pertanyem des de 2018, denominada Open Town.

Hui us presentem un projecte que des de la regidoria de cultura tenim la il·lusió de portar avant, iniciat dos mesos arrere i el qual esperem poder completar al llarg del 2020. Ho hem anomenat 𝘔𝘰𝘯𝘵𝘴𝘦𝘳𝘳𝘢𝘵360º. És una idea que sorgeix a partir de la trobada que va tindre lloc a Sardenya, en Nughedu Santa Vittoria, aquest passat mes de setembre. Allí vam tindre ocasió de conéixer el seu projecte 365NSV. Es tracta de l’enregistrament de moments representatius dels costums, vivències de la població i treballs que defineixen les característiques culturals de la nostra societat actual amb la intenció que servisquen de càpsules en el temps.

L’espectador podrà observar en 𝘔𝘰𝘯𝘵𝘴𝘦𝘳𝘳𝘢𝘵360º a la nostra comunitat i experimentar el pas del temps i conéixer-nos 𝗲𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁 𝗽𝘂𝗿.

De moment anirem pujant en una llista de reproducció amb el nom del projecte en YouTube els audiovisuals que des de Montserrat TV s’aniran gravant per a en un futur unificar-los en una pàgina web el domini de la qual siga 𝘔𝘰𝘯𝘵𝘴𝘦𝘳𝘳𝘢𝘵360º.

#Montserrat360º
#FutureofEuropeReload
#EuropaconlosCiudadanos

S’amplia el temps de justificació per a no pagar la taxa de tractament del fem

El Consorci Ribera i Valldigna, amb caràcter excepcional, ha ampliat el termini de presentació de la documentació acreditativa fins al 31 de gener del 2020 per a aquells habitatges i locals que no tinguen aigua ni llum i, per tant, no hagen de pagar la taxa de tractament de residus.

Què és la taxa de tractament de residus del Consorci Ribera i Valldigna?
És la taxa que paga el cost del tractament del fem del municipi de Montserrat al Consorci Ribera i Valldigna (CRiV).

Què és el Consorci Ribera i Valldigna?
El Consorci Ribera i Valldigna (CRiV) és l’entitat pública que s’encarrega dels serveis relacionats amb la gestió de residus domèstics i de l’ecoparc del nostre municipi.

Quina entitat s’encarrega de la gestió del cobrament de la taxa?
La Diputació de València.

Qui ha de pagar la taxa?
Els propietaris i propietàries d’habitatges i locals que tinguen aigua i llum.

Què passa si tinc un local o habitatge sense aigua ni llum?
Que no ha de pagar la taxa, però perquè no li la cobren haurà d’acreditar cada any que no hi disposa d’aigua ni llum de cap tipus.

Com ho acredite?
Mitjançant certificats de les companyies subministradores d’aigua i llum o certificat tècnic.

Quan ho he d’acreditar?

S’ha d’acreditar un any abans del cobrament de la taxa. Per tant, abans de l’1 de gener haurà de presentar la documentació acreditativa de no disposar de llum i aigua perquè a l’any següent no se li cobre.

On puc actualitzar les meues dades?
Pot presentar la documentació a través de:
– la seu electrònica de la Diputació (www.sede.dival.es/oficina tributària).
– les oficines del servei de gestió tributària de Diputació, les oficines municipals i les de la seu del Consorci.

Monserrat commemora el dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona

Un 25 de novembre de 1960, les germanes Mirabal, tres activistes polítiques de la República Dominicana, van ser brutalment assassinades per ordre del dictador Rafael Trujillo. Històricament, arran d’aquest fet, aquestes dones han simbolitzat la lluita i la resistència contra els abusos i la tortura. Anys després, al juliol de 1981, va tenir lloc a Bogotà (Colòmbia) la 1a Trobada Feminista de Llatinoamèrica i del Carib, en què es va designar aquest dia en commemoració del brutal assassinat.

El 17 de desembre de 1999, l’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar oficialment el 25 de novembre Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Des d’aleshores, aquesta data ha esdevingut tot un símbol arreu del món per denunciar tot tipus de violència exercida sobre les dones i per reclamar la seua eliminació.

Amb motiu d’aquest dia, l’Ajuntament de Montserrat ha preparat diverses activitats:

Durant el 25 de novembre, a les 8.30 h es realitzarà el muntatge d’una acció commemorativa a la plaça de la Constitució amb la col·laboració de l’alumnat de l’IES Alcalans, que durant les últimes setmanes ha estat treballant i preparant l’acció.

A les 12 h, a la plaça de l’Església, hi ha convocat un minut de silenci en memòria de les dones víctimes de violència de gènere.

Per últim, el 27 de novembre, a les 11 h, a la Llar de les Persones Majors, tindrà lloc un taller de risoteràpia impartit per Carmen Ríos.

Visites a empreses per a la nova galería empresarial de Montserrat

Com ja es va anunciar, amb la finalitat de millorar la presència a Internet de les empreses locals, des de l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) anem a crear una galeria empresarial gratuïta i online de Montserrat, que es penjarà al nou lloc web municipal.

La Diputació de València ha posat a disposició dels municipis adherits a la Xarxa ADL (on està inclosa Montserrat) l’espai on estaran ubicats tots aquells negocis locals que participen en aquesta iniciativa. Dins aquest espai web únic les empreses tindran un lloc propi en forma de fitxa amb les dades de l’activitat que desenvolupa, que podran modificar quan vulguen amb accés individualitzat amb una contrasenya que proporcionarem. A més, dins de la nostra miniweb també apareixerà informació i actualitat sobre el sector comercial i empresarial que pot ser del vostre interès.

Us presentem a la persona encarregada de dur a terme una gran part d’este projecte: Sandra; una treballadora municipal que al llarg dels següents mesos visitarà les vostres empreses per a arreplegar les dades necessàries per a completar esta galeria.

Agraïm per avançat la vostra col·laboració i atenció quan Sandra es presente al vostre negoci. 

Si voleu més informació podeu contractar amb nosaltres: adl@montserrat.es o sanbapro@montserrat.es.

Campanya de salut pública en col·laboració amb la Diputació de València

L’Ajuntament de Montserrat està realitzant al llarg de tot l’any la desratització, desinsectació i desinfecció d’edificis municipals i el clavegueram gràcies a la col·laboració econòmica de la Diputació de València.
L’empresa encarregada per a realitzar els treballs ha estat Eco-Tratamientos y Servicios, S.L., que està qualificada i autoritzada per a realitzar este tipus de treballs especialitzats.

La Dipu et beca 2019

Un any més, l’Ajuntament de Montserrat s’ha adherit al programa formatiu remunerat “La Dipu et beca” de la Diputació de València, mitjançant el qual 6 joves podran estar els mesos de juliol i agost com a becaris en pràctiques en diferents departaments municipals.

Aprovades les bases amb els criteris a seguir per a la seua selecció, al següent enllaç es poden consultar.

Bases Dipu et beca 2019

Com a novetat i per a facilitar el tràmit als joves, enguany la sol·licitud s’ha de fer a través de la seu electrònica.

Enllaç al tràmit: https://montserrat.sedelectronica.es/catalog/t/e3dffb18-679b-4165-8d0e-a68f98ef2ac9

El període per a presentar-se serà de l’10 al 18 de juny de 2019.

Llig bé les bases i atenció a la documentació a adjuntar, ja que si no es presenta no serà valorada a la puntuació final o pots quedar exclòs.

Ja es pot consultar a la seu electrònica i al Portal de Transparència la resolució amb els i les estudiants seleccionats, els quals han d’acceptar la beca via correu electrònic a adl@montserrat.es.