Skip to main content

Convocatòria del Ple ordinari del mes de juliol

El dijous dia 28 de juliol de 2022, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens del consistori, admet la participació a distància a través de la plataforma “Zoom”

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2. Expedient 6627/2020. Aprovació, si escau, de la proposta d’aprovació del Pla Urbà d’Actuació Municipal de Montserrat.
  3. Expedient 6146/2022. Aprovació, si escau, de la proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 17/2022 per crèdit extraordinari finançat amb anul·lacions o baixes d’altres aplicacions.
  4. Expedient 6147/2022. Aprovació, si escau, de la proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 18/2022 per suplement de crèdit finançat amb anul·lacions o baixes d’altres aplicacions i amb nous o majors ingressos sobre els previstos.
  5. Expedient 5968/2022. Aprovació, si escau, de diverses propostes d’aprovació relacionades amb el Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Montserrat.
  6. Expedient 1022/2022. Donar compte de l’informe de Tresoreria sobre gestió del Conveni entre l’Ajuntament de Montserrat i la Diputació de València en matèria tributària.
  7. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de juny de 2022.
  8. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia del mes de juny de 2022.
  9. Donar compte d’assumptes diversos.
  10. Precs i preguntes.

Montserrat, Ple