Skip to main content

Tag: Montserrat

Convocatòria del Ple ordinari del mes de juliol

El dijous dia 28 de juliol de 2022, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens del consistori, admet la participació a distància a través de la plataforma “Zoom”

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 6627/2020. Aprovació, si escau, de la proposta d’aprovació del Pla Urbà d’Actuació Municipal de Montserrat.
 3. Expedient 6146/2022. Aprovació, si escau, de la proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 17/2022 per crèdit extraordinari finançat amb anul·lacions o baixes d’altres aplicacions.
 4. Expedient 6147/2022. Aprovació, si escau, de la proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 18/2022 per suplement de crèdit finançat amb anul·lacions o baixes d’altres aplicacions i amb nous o majors ingressos sobre els previstos.
 5. Expedient 5968/2022. Aprovació, si escau, de diverses propostes d’aprovació relacionades amb el Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Montserrat.
 6. Expedient 1022/2022. Donar compte de l’informe de Tresoreria sobre gestió del Conveni entre l’Ajuntament de Montserrat i la Diputació de València en matèria tributària.
 7. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de juny de 2022.
 8. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia del mes de juny de 2022.
 9. Donar compte d’assumptes diversos.
 10. Precs i preguntes.

El 90% de la roba usada recuperada a Montserrat té una segona vida via reutilització i reciclatge

·         Humana n’hi recull més de 7 tones en el primer semestre i evita l’emissió de 43 tones de CO2.

·         Els recursos que genera l’entitat es destinen principalment a programes de cooperació al desenvolupament.

Juliol del 2022. La recollida selectiva i la gestió del residu tèxtil han permès recuperar més de 7 tones a Montserrat durant el primer semestre d’enguany per part d’Humana Fundación Pueblo para Pueblo, l’equivalent a 29.000 peces de roba. El 90% tindran una segona vida gràcies a la reutilització i el reciclatge, dos elements claus per a l’economia circular i la creació i manteniment de llocs de treball de qualitat (ocupació verda). A més, aquesta gestió del residu tèxtil hi ha evitat l’emissió de 43 tones de CO2

L’entitat sense ànim de lucre n’ha recuperat 7.152 kg de gener a juny. El residu tèxtil (la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no s’utilitzen) es deposita en els contenidors de fàcil accés, que es buiden periòdicament per a garantir un bon servei.

Les 29.000 peces de roba recuperades són emmagatzemades inicialment a la planta de transferència que Humana té a Torrent (València) i posteriorment es classifiquen a la planta de preparació per a la reutilització que té a l’Ametlla del Vallès (Barcelona). “El primer objectiu sempre és la reutilització perquè la peça més sostenible és la que ja s’ha fabricat i no té més costos ni impacte de producció; després, el reciclatge; per últim, quan no hi queda més remei, la valorització energètica o enviar-la a l’abocador”, afirma Rafael Mas, director de Projectes i Relacions Externes d’Humana.

“Agraïm de tot cor les donacions de la ciutadania, tanmateix encara queda molt camí per a recórrer”, afegeix Rafael Mas, “cada ciutadà es desfà anualment d’entre 20 i 30 kg de tèxtil, però en els municipis amb recollida selectiva no s’aconsegueixen els 5 kg de mitjana”.

A Espanya es genera anualment més d’un milió de tones de residus tèxtils; desgraciadament, només se’n recull una mica més d’un 10%. La resta es llança en altres fraccions i acaba finalment en un abocador. “La recollida selectiva de roba té un gran potencial per a garantir-ne una segona vida: gairebé el 60% se’n pot reutilitzar i el 32%, reciclar. Per això és important que es deposite en un contenidor de roba, perquè gairebé el 90% del residu tèxtil no acaba en el punt de recollida adequat sinó a la brossa”, asseguren des d’Humana.

Beneficis ambientals i socials

La reutilització del tèxtil contribueix a la lluita contra el canvi climàtic: per cada kg de roba recuperada (i que no acaba en un abocador per a ser incinerat) s’hi evita l’emissió de 6,1 kg de CO2, segons un estudi de la Federació Humana People to People. Les més de 7 tones recuperades a Montserrat per Humana han evitat l’emissió de 43 tones de CO2.

A aquest benefici ambiental cal afegir-ne el social: la creació d’ocupació verda. Humana genera un lloc de treball per cada 30 tones de tèxtil recollit. A més, els recursos que se n’obtenen es destinen principalment als programes de desenvolupament que Humana du a terme als països del Sud de la mà de contraparts o socis locals. Són projectes centrats en la formació de professors de primària, l’impuls de l’agricultura sostenible o la lluita contra el VIH/SIDA, entre altres.

La destinació de la roba usada

La principal destinació de la roba depositada en els contenidors és la planta de preparació per a la reutilització que Humana té a l’Ametlla del Vallès i una petita part es ven a empreses de reutilització i reciclatge. La destinació de les peces tractades és:

 • El 59% es destina a la reutilització: el 17% mitjançant les botigues de moda sostenible d’Humana i el 42% s’exporta, principalment a l’Àfrica per a comercialitzar-la, fer accessible la roba als països menys desenvolupats i generar-hi recursos per a la cooperació al desenvolupament.
 • El 32% es troba en un estat que no en permet la reutilització i es ven a empreses de reciclatge perquè elaboren altres productes (mantes, aïllants o draps per a la indústria d’automoció).
 • El 2% són residus impropis (plàstics, cartrons, altres) que es posa en mans de gestors autoritzats corresponents.
 • L’1% són residus que es destinen a valorització energètica.
 • El 6% no es pot reutilitzar ni reciclar ni valoritzar energèticament i s’envia a un centre de tractament de residus per a disposició final.

Sobre Humana Fundación Pueblo para Pueblo

Humana Fundación Pueblo para Pueblo promou des del 1987 la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i du a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia així com d’ajuda local i agricultura urbana al territori més proper. La seu central és a l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) i disposa de delegacions a Madrid, Andalusia, Astúries, Comunitat Valenciana i Galícia. L’entitat genera un lloc de treball indefinit a temps complet per cada 30.000 kg de tèxtil recollit. Forma part de l’Asociación Española de Fundaciones, la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje, la Coordinadora Catalana de Fundacions, l’Associació de Moda Sostenible de Barcelona i la Federació Humana People to People. També és signatària del Pacte per a la Moda Circular.

Departament de comunicació Joan Carles Montes

Ordenança taxa de recollida de residus urbans i neteja viària – Consulta pública

L’Ajuntament de Montserrat, amb l’objectiu de millorar la participació ciutadana i seguint el que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obri un període de consultes a la ciutadania previ a la modificació de l’Ordenança de recollida de residus urbans i neteja viària.

Durant 20 dies a comptar des de hui (12 de juliol), les persones, organitzacions i associacions que ho consideren oportú poden expressar la seua opinió al respecte de les qüestions següents:

a) La conveniència d’actualitzar l’ordenança actual.

b) Solucionar la problemàtica de la recollida conjunta de bioresidus d’origen domèstic i els generats per les activitats de poda o jardineria.

c) Solucionar la problemàtica del depòsit de residus procedents de les activitats de poda i jardineria a la via pública.

En el tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament trobareu tota la informació al respecte d’aquest tema (https://montserrat.sedelectronica.es/board).

Bibliopiscina de Montserrat

Torna la Bibliopsicina. De nou, aquest estiu, l’Ajuntament de Montserrat et convida a llegir en la piscina.

Aquest any es torna a instal·lar en la Piscina Municipal un punt de lectura on hi haurà llibres per a totes les edats, a més de revistes de viatges i altres curiositats.

Com funciona la Bibliopiscina? Tries el llibre que més t’agrade, el lliges i el tornes a la prestatgeria o… te l’emportes a casa. Enguany, com a novetat, pots endur-te a casa el llibre que hages escollit sense haver de tornar-lo a la Bibliopiscina ni a la Biblioteca. A més, els títols es renovaran i ampliaran al llarg de l’estiu, de manera que cada cop que vages a la piscina potser hi trobaràs alguna cosa nova per a llegir i per a endur-te a casa. Així podràs rellegir-lo sempre que vulgues o recomanar-li’l i, fins i tot, regalar-li’l als teus familiars o a les teues amistats.

Comparteix allò que t’agrada! Fes que els llibres circulen lliures fora de les prestatgeries de la Biblioteca.

El servei és totalment gratuït i està a l’abast de totes les persones usuàries de la piscina, perquè l’Ajuntament de Montserrat té la voluntat de fomentar la cultura i l’hàbit de la lectura entre tot el veïnat i les persones que ens visiten.

Si prefereixes seguir llogant llibres a la Biblioteca, et recordem l’horari d’estiu:

 • De dilluns a divendres
  • Matí de 10.00 h a 14.00 h
  • Vesprada – tancat.

Tens totes les opcions així que no t’ho penses i…

Aquest estiu, de nou, submergeix-te en la lectura!

Convocatòria del Ple ordinari del mes de juny

El dijous dia 30 de juny de 2022, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens del consistori, NO s’admet la participació a distància.

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
 2. Expedient 4592/2022. Aprovació, si escau, de la pròrroga del Pla d’Igualtat entre Dones i Hòmens de l’Ajuntament de Montserrat.
 3. Expedient 3891/2022. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles de la via pública.
 4. Expedient 4603/2022. Aprovació, si escau, de la modificació del Contracte de Gestió de Servei Públic (no prevista en la documentació que regeix la licitació) per reforç durant el període estival.
 5. Expedient 4954/2022. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 14/2022 per suplement de crèdit finançat amb nous o majors ingressos
 6. Expedient 5164/2022. Aprovació, si escau, de la proposta de felicitació pública d’un oficial i un agent de Policia Local.
 7. Expedient 5118/2022. Proposició per a l’aprovació, si escau, d’una operació de crèdit a tipus d’interés variable per import de 875.000 euros.
 8. Expedient 4802/2022. Donar compte del resum anual sobre el control intern a l’exercici 2021.
 9. Expedient 2366/2022. Donar compte de l’informe anual sobre control dels comptes a justificar i bestretes de Caixa Fixa de l’exercici 2021.
 10. Expedient 4768/2022. Donar compte de la remissió a la Sindicatura de Comptes d’informació sobre resolucions dictades en contra de les objeccions d’intervenció i anomalies d’ingressos de l’exercici 2021.
 11. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de maig de 2022.
 12. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia del mes de maig de 2022.
 13. Donar compte d’assumptes diversos.
 14. Precs i preguntes.

XVI TROBADA SOPAR QUINTES

Després de l’aturada a causa de la pandèmia provocada per la Covid-19, reprenem la Trobada de Sopar de Quintes.

Enguany tindrà lloc el dia 29 de juliol a les 22 hores en l’avinguda Jaume I. Estarà amenitzada per l’orquestra Mònaco, un Dj i un xou posterior.

El període per a inscriure’s-hi és el 27 de juny fins al 27 de juliol i les passes a seguir són:

 • Fer un ingrés d’1 € per cada assistent de la quinta en el compte número: ES49 2100 8533 4802 0003 1766 de CaixaBank (festers Montserrat)
 • Passar per l’Ajuntament, inscriure la quinta i aportar el justificant del pagament

Aquest any, com que en fa 3 que no se celebra el sopar, hi haurà 3 taules principals, les de les quintes del 70, 71 i 72.

Agraïm als festers i festeres la seua col·laboració en l’organització de l’acte.

Posada en marxa de la temporada 2022 2023 del programa de turisme de l’Imserso

El programa de turisme de vacances de l’Imserso per a l’any 2022 2023 inicia el període per a noves sol·licituds de participació des del dilluns 27 de juny fins al dimarts 19 de juliol de 2022 tots dos dies inclosos.

Les noves sol·licituds només afecten aquelles persones que no estiguen incloses anteriorment en el programa de turisme de l’Imserso. Per a rebre informació sobre la manera de tramitar aquesta nova sol·licitud podeu sol·licitar cita prèvia en el departament de Serveis Socials o visitar la pàgina web de l’Imserso (https://bit.ly/3A7gijf) on està indicat de quina manera tramitar-la.

Així mateix us informem que les persones ja acreditades anteriorment en el programa rebran en el seu domicili les cartes de renovació per a participar en la pròxima temporada. Si les dades no han variat i es consideren correctes no cal que es faça cap actuació i no cal remetre l’imprés emplenat. Si les dades no són correctes o han canviat cal remetre  l’imprés de sol·licitud emplenat el termini comprés entre el 27 de juny i el 19 de juliol de 2022 tots dos inclosos.

Montserrat comença a digitalitzar i a donar a conéixer part dels seus fons documentals

L’Ajuntament de Montserrat, a través de la Regidoria de Cultura, comença a posar en coneixement de la ciutadania part dels fons documentals conservats a l’Arxiu Municipal a través del Catàleg d’Accés Públic en Línia (OPAC) del Sistema Arxivístic Valencià en Xarxa (SAVEX), plataforma proporcionada per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

De moment, es poden trobar 31 registres, concretament actes del Ple i del Fons local (BIM i programes de festes).

S’ha iniciat el procés de digitalització de documentació històrica, per aconseguir una millor conservació del document original, així com per poder posar-lo a disposició de tota la ciutadania.

Actualment s’han digitalitzat dèsset documents del Fons Ajuntament. D’aquests, ja es pot consultar el primer llibre d’actes conservat, que data de 1932, així com altres tipus de documents com són els programes de festes i el Butlletí Municipal d’Informació.

Des de l’Arxiu Municipal, Beatriz Mora Moya, tècnica del Servei d’Arxius de la Mancomunitat de la Ribera Alta, continuarà treballant per seguir amb la difusió dels fons documentals: incorporarà nous documents perquè puguen ser consultats, i treballarà en la preparació de nova documentació per digitalitzar-la posteriorment.

En aquest enllaç podeu consultar “Catàleg d’Accés Públic en Línia (OPAC)”: https://bit.ly/3xWyr1U

Convocatòria del Ple extraordinari del mes de juny

El dilluns dia 20 de juny de 2022, a les 14.25 hores, tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens del consistori, s’admet la participació a distància per mitjà de videoconferència.

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

 1. Expedient 1590/2022. Aprovació, si escau, del arxiu de l’expedient per haver resultat deserta la licitació d’una operació de prèstec a llarg termini per import de 875.000€ per a diverses inversions, a tipus d’interés fix.
 2. Expedient 5118. Aprovació, si escau, de les condicions per a la subscripció d’una operació de préstec a llarg termini per import de 875.000€ per a diverses inversions.
 3. Expedient 9041. Aprovació, si escau, de la proposta d’estructura de costos i la clàusula de revisió de preus del contracte administratiu per a la Prestaciò del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans fins al punt de tractament transferència de residus, per procediment obert, tramitació ordinària sujecte a regularització harmonitzada.
 4. Donar compte d’assumptes diversos.
 5. Precs i preguntes.

SERVEI ESCOLA MATINERA CURS 2022-2023 DEL CEIP EVARISTO CALATAYUD

Inscripcions del 20 al 30 de juny

S’obri el termini d’inscripció del servei de l’Escola Matinera.

A qui va adreçada?

L’Escola Matinera està adreçada a tot l’alumnat matriculat al CEIP Evaristo Calatayud.

On es fa?

En el centre del CEIP Evaristo Calatayud.

Inici del servei

Dia d’inici del curs escolar 2022-2023.

Quin horari tindrà?

El servei de l’Escola Matinera s’ofereix de 8,00 h a 9,00 h

Quin preu té?

25 euros mensuals.

Com fer el pagament?

El pagament es realitzarà per domiciliació bancaria.

Els passos a seguir són:

 1. Emplenar la sol·licitud d’inscripció. Les sol·licituds es tramitaran telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament: https://montserrat.sedelectronica.es/info.0. Cal fer una sol·licitud per cada xiquet o xiqueta que s’hi vol inscriure. El tràmit s’ha de fer amb certificat digital.
 2. Marcar en la sol·licitud si faran ús de l’Escola Matinera mensualment, per setmanes alternatives o per setmanes discontínues.
 3. Emplenar i SIGNAR el full d’ordre de domiciliació bancaria. Un cop emplenat i signat, cal adjuntar-lo a la sol·licitud en format PDF (no s’admetran documents en qualsevol altre format, com ara fotos o captures de pantalla)

El dia 5 de juliol es publicarà el llistat de l’alumnat admés, en el portal web i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Encara tinc dubtes, què faig?

Si encara tens dubtes o necessites més informació pots enviar un correu a escola.infantil @montserrat.es o telefonar al 96 299 98 37.