Skip to main content

Tag: borsa de treball

Llistat provisional de persones admeses en les borses de treball temporal

Ja estan publicats els llistats provisionals de persones admeses i excloses en les quatre borses de treball temporal convocades per l’Ajuntament de Montserrat.

El termini per a presentar esmenes és del 28 de març al 15 d’abril de 2024.

En cada decret s’informa del nom del tràmit electrònic per a presentar la documentació d’accés que falta en el cas de les persones excloses.

Es poden consultar els llistats ací:

Borses de substitució temporal de peons en plantes de residus – Vaersa

El Grup VAERSA ha obert el termini d’inscripció en borses de substitució temporal de peons en plantes de residus.

La titulació requerida per a poder inscriure’s en les borses és: Certificat d’escolaritat, primer cicle d’Educació Secundària o equivalent. També es valoraran titulacions acadèmiques superiors relacionades amb el lloc de treball.

Per consultar tota la informació referent al procés podeu accedir a l’enllaç: https://acortar.link/YkkntV

El termini per a inscriure’s finalitza el dia 23 de novembre de 2023 a les 15.00 hores.

Relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos i convocatòria per a la realització la prova de requisit lingüístic (valencià B1) per a la selecció d’una plaça de personal oficial pintor en règim laboral fix.

S’ha aprovat per resolució d’Alcaldia núm. 2237/2023 de data 13 d’octubre fer públiques en la pàgina web de l’Ajuntament i en el tauler d’anuncis, la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses i la convocatòria per a la realització de la prova de requisit lingüístic (valencià B1) per a la selecció d’una plaça de personal oficial pintor en règim laboral fix.

La realització de la prova començarà el divendres, 3 de novembre de 2023, a les 09.00 hores, en el Saló de Plens de la casa consistorial situada en l’av. Blasco Ibáñez, 51, cal que els aspirants porten la documentació identificativa.

Es pot consultar tota la informació en l’enllaç següent: https://montserrat.sedelectronica.es/board

Llistes de persones admeses i excloses i convocatòria per a la realització del primer exercici de la fase d’oposició que regirà el procés per a la selecció de dos places vacants de Personal Monitor d’Oci i Temps Lliure, en règim laboral fix.

El Tribunal acorda fer públiques en la pàgina web de l’Ajuntament i en el tauler d’anuncis la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses i la convocatòria per a la realització del primer exercici de la fase d’oposició que regirà el procés per a la selecció de dos places vacants de Personal Monitor d’Oci i Temps Lliure, en règim laboral fix.

La realització del primer exercici de la fase d’oposició començarà el divendres, 20 d’octubre de 2023, a les 09.00 hores, en el Saló de Plens de la Casa consistorial situada en l’av. Blasco Ibáñez, 51, les persones aspirants hauran de portar documentació identificativa.

Podeu consultar tota la informació en l’enllaç següent: https://montserrat.sedelectronica.es/board

Aprovació definitiva de la relació de persones admeses i excloses en la convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça de personal oficial de neteja d’edificis i una plaça de personal oficial d’oficis múltiples en règim laboral fix, per concurs; i data de la prova del requisit valencià B1.

El Tribunal acorda fer públiques en la web de l’Ajuntament i en el tauler d’anuncis la llista de persones admeses i excloses tant en el procés selectiu per a cobrir una plaça de personal oficial de neteja d’edificis i una de personal d’oficis múltiples.

A més, l’Ajuntament de Montserrat fa una crida als aspirants admesos per a cobrir una plaça de personal oficial d’oficis múltiplesi que no han aportat el títol del nivell B1 de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, perquè es personen en la casa consistorial (avinguda Blasco Ibáñez, 51) el dia 5 d’octubre a les 09:00 hores per a realitzar la prova de nivell B1 de valencià.

També convoca els aspirants admesos per a cobrir una plaça de personal oficial de neteja d’edificis i que no han aportat el títol del nivell B1 de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, perquè es personen en la casa consistorial (avinguda Blasco Ibáñez, 51) el dia 6 d’octubre a les 09:00 hores per a realitzar la prova de nivell B1 de valencià.

Podeu consultar la informació de manera més detallada en l’enllaç següent: https://montserrat.sedelectronica.es/board

Nova data d’examen de nivell b1 de valencià de la junta qualificadora de coneixements del valencià per a les persones que no disposen d’aquest títol i que hagen sigut admeses en les llistes del procés selectiu per a cobrir les places d’oficial d’obres i jardineria de l’ajuntament.

Després d’haver fet pública en el tauler d’anuncis la llista de les persones admeses i excloses tant en el procés de selecció per a cobrir 4 places d’oficial d’obres com en el procés de selecció per a cobrir 1 plaça d’oficial de jardineria, i després d’haver anunciat la data de la prova de requisit lingüístic del nivell B1 de valencià, l’Ajuntament vol informar del canvi de data d’aquesta prova:

Les persones que hagen sigut admeses en el procés selectiu per a cobrir les 4 places d’oficial d’obres i que no hagen aportat el títol del nivell B1 de valencià de la Junta  Qualificadora de Coneixements de Valencià, hauran de personificar-se dijous que ve, 21 de setembre, a les 9.00 hores en la casa consistorial, avinguda Blasco Ibañez, 51, per a realitzar la prova de nivell.

Les persones que hagen sigut admeses en el procés selectiu per a cobrir la plaça d’oficial de jardineria i que no hagen aportat el títol del nivell B1 de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, hauran de personificar-se divendres que ve, 22 de setembre, a les 9.00 hores en la casa consistorial, avinguda Blasco Ibañez, 51, per a realitzar la prova de nivell.

Podeu consultar la informació de manera més detallada en el següent enllaç: https://montserrat.sedelectronica.es/board

Valoració de la fase d’oposició i de concurs, i de la prova de requisit de valencià del procés selectiu d’una plaça de personal tècnic d’educació infantil en règim laboral fix.

El Tribunal acorda fer publiques en la pàgina web de l’Ajuntament i en el Tauler d’anuncis, la qualificació de tots els exercicis i les puntuacions dels mèrits de la fase de concurs, que constitueixen la llista provisional de persones aprovades, i concedeix un termini de deu dies, per a presentar possibles reclamacions a la valoració de mèrits.

Podeu consultar tota la informació en el següent enllaç https://montserrat.sedelectronica.es/board

Obertura d’una borsa de treball temporal de personal de conductor/conductora de camió d’arreplegada de bioresidus

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1902/2022, de data 13 de setembre, s’han aprovat les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a efectuar la contractació temporal de personal de conductor/conductora de camió d’arreplegada de restes de poda per al servei de neteja viària per a proveir necessitats temporals de personal d’aquesta Corporació, el text íntegre del qual apareix publicat en el tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament, al portal de transparència (C.Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Processos de selecció de personal) i en la pàgina web (www.montserrat.es).

Les persones interessades a prendre part en el procés selectiu hauran de presentar les instàncies (on es farà constar que es reuneixen tots els requisits exigits en la convocatòria i es relacionarà tota la documentació que s’adjunta) i la documentació exigida preferentment a través de la Seu Electrònica d’aquest Ajuntament, utilitzant el tràmit existent amb el nom de la convocatòria; en l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), situada a la plaça de l’Església, 1; o bé mitjançant altre procediment que regula l’article 16.4. de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, dins del termini del 26 de setembre al 17 d’octubre de 2022.

Borsa treball Tècnic/a mitjà informàtic – Llistat definitiu persones admeses i excloses

L’Ajuntament de Montserrat informa que s’ha publicat en la Seu Electrònica i en el Tauler d’Anuncis la resolució definitiva de les persones admeses i excloses al procés de constitució d’una borsa de treball d’agent de policia local.

La data de les proves a realitzar serà el dimecres 15 de juny a les 9.00 h en la casa consistorial (plaça de l’Església, 1).

Podeu consultar tota la informació en la Seu Electrònica: https://montserrat.sedelectronica.es/board