Skip to main content

Programa de Turisme de l’Imserso 2023-2024

El programa de Turisme de l’Imserso, que ofereix a les persones majors estades en destinacions turístiques, va obrir el termini de sol·licituds de la temporada 2023-2024 el dia 29 de juny.

El Programa de Turisme de l’Imserso per a la temporada 2023-2024 va iniciar el període per a noves sol·licituds de participació el passat dia 29 de juny i estarà obert fins el dia 25 de juliol. L’Imserso desenvolupa el seu programa amb l’objectiu de proporcionar a les persones estades en destinacions turístiques d’interior o de costa per millorar la seua salut i qualitat de vida. Es tracta d’una iniciativa que pretén esdevindre un complement a les prestacions del Sistema de la Seguretat Social.

Les persones sol·licitants residents en Espanya han de complir alguns dels següents requisits:

 • Ser pensionista de jubilació del Sistema de Seguretat Social espanyol
 • Ser pensionista de viduïtat amb 55 anys o més del Sistema de Seguretat Social espanyol
 • Ser pensionista per altres conceptes del Sistema de Seguretat Social espanyol o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, amb 60 anys complits o més.
 • Ser assegurat o beneficiari del Sistema de la Seguretat Social espanyol, amb 65 anys complits o més anys.

Podeu consultar els requisits per a les persones espanyoles residents en l’estranger, per a les persones espanyoles d’origen emigrant que hagen retornat a Espanya i altres circumstàncies personals en el següent enllaç: https://cutt.ly/owit7pK5

La tramitació de les sol·licituds es pot dur a terme de diferents formes:

 • A través de la a seu electrònica de l’Imserso sense autenticació electrònica (no cal fer ús de cl@ve, certificat electrònic o DNI electrònic)

Descarregueu i empleneu prèviament el formulari de sol·licitud i remeteu-lo:

 • A través de registres electrònics o oficines autoritzades
 • Per correu postal no certificat a l’adreça següent: Programa de Turisme de l’ Imserso, apartat de correus 10.140, 28080 Madrid.

Ajudes a la contractació de serveis d’Internet per reduir la bretxa digital

A través de l’emissió del Bo Digital, la Generalitat Valenciana subvencionarà amb 240 euros la factura d’Internet de col·lectius vulnerables. Les ajudes estan orientades a compensar una part de la despesa de la contractació de nous serveis d’Internet fixa o l’augment de la velocitat ja contractada.

La Conselleria d’Innovació, Universitats Ciència i Societat Digital ha obert el termini per a l’emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència d’Espanya, finançat per la Unió Europea – Next Generation, un dels objectius del qual és que tota la població, des de qualsevol territori, dispose d’una connexió a Internet que li facilite l’accés a serveis educatius, culturals, sanitaris o comercials.

La Generalitat Valenciana destinarà més de tres milions d’euros per a subvencionar l’accés a Internet de més de 12.600 famílies i col·lectius vulnerables.

Poden sol·licitar les ajudes les persones empadronades en la Comunitat Valenciana, que siguen beneficiàries de la renda valenciana d’inclusió o les que tinguen reconeguda la prestació de l’ingrés mínim vital en qualsevol de les seues modalitats. L’ajuda consisteix en una bonificació mensual de 20 euros (IVA inclòs) sobre el preu final de la factura, en un període màxim de dotze mesos. L’habitatge en què s’instal·larà la connexió ha de ser la vivenda habitual de la persona sol·licitant.

Per optar al Bo Digital, cal presentar el formulari normalitzat acompanyat d’una fotocòpia del DNI o NIE, el certificat d’empadronament col·lectiu i un justificant de la resolució definitiva d’haver sigut reconeguda com a persona titular o beneficiària de la renda valenciana d’inclusió o de l’ingrés mínim vital.

El termini per optar a la sol·licitud del Bo Digital finalitza el 15 de novembre. La concessió és en règim de concurrència no competitiva, per tant, l’únic criteri, una vegada complides les condicions, serà la data de registre de la sol·licitud. Es pot tramitar de manera telemàtica – a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana – o presencial.

Per accedir a més informació sobre l’objecte i el procediment del tràmit:

https://bit.ly/3zKXFRb

Per accedir a la tramitació telemàtica:

https://bit.ly/3fE4b5B

VACANCES SOCIALS PER A MAJORS

S’obri el termini per a sol·licitar el programa de Vacances Socials de la Comunitat Valenciana. Aquest programa es posa en marxa per a oferir a les persones majors de la Comunitat la possibilitat de distrutar d’unes vacances en els llocs més turístics, amb la finalitat de fomentar l’intercanvi social i cultural a través d’activitats dissenyades per al desenvolupament personal i l’ocupació del temps lliure, entre altres.

Podran sol·licitar-ho les persones majors de 65 anys, o majors de 60 anys que perceben una PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA o RENDA VALENCIANA D’INCLUSIÓ.

Les persones sol·licitants podran anar soles o acompanyades pel seu cònjuge o parella de fet. Així mateix podran anar acompanyades per el/la fill/a discapacitat/a, a càrrec, que tinga reconeguda una discapacitat igual o superior al 45%.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 15 de març de 2022. La sol·licitud es pot presentar telemàticament o en les oficines del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Montserrat amb cita prèvia.

Si necessiteu ampliar la informació podeu contactar amb els Serveis Socials municipals, concertant una cita amb el treballador social.

Com sol·licitar cita prèvia amb els Serveis Socials?

96 1020536

serveis.socials@montserrat.es

Més informació:  

http://bitly.ws/oP9I

Terminalisme Imserso i Terminalisme Valencià 2022

Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Montserrat informen de l’obertura del termini per a la presentació de noves sol·licituds d’estades en balnearis de diferents comunitats autònomes incloses en el programa de Termalisme de l’IMSERSO i el programa Termalisme Valencià 2022.

PROGRAMA TERMALISME IMSERSO

Requeriments:

 • Ser pensionista de jubilació o incapacitat permanent.
 • Ser pensionista de viudetat amb 55 anys o més.
 • Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis d’atur amb 60 anys o més.
 • Ser persona assegurada o beneficiària del sistema de la Seguretat Social, amb 65 anys o més.

Per a la tramitació de les sol·licituds, cal que les persones interessades reserven cita prèvia en Serveis Socials (serveis.socials@montserrat.es / 961020536), i s’haurà d’aportar la documentació següent: DNI original de les persones interessades i dels acompanyants.

Termini de presentació de sol·licituds: Per als torns de setembre a desembre, fins al 15 de maig de 2022.

Més informació :

http://bitly.ws/ogjH

PROGRAMA TERMALISME VALENCIÀ 2022

Sol·licitud d’estades en balnearis de la Comunitat Valenciana: Programa de Termalisme

Valencià 2022.

Requeriments

 • Sol·licitud presentada dins del termini establit.
 • Ser major de 65 anys, o tindre complits els 60 i ser pensionista del sistema públic.
 • Tindre 60 anys o més i una discapacitat reconeguda del 33% o superior.
 • Estar empadronat en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana.
 • No patir cap malaltia infectocontagiosa, poder valdre’s per si mateix i no patir trastorns o alteracions de comportament que puguen alterar les normes de convivència.
 • Les persones sol·licitants que precisen l’ajuda d’un acompanyant hauran de tindre una discapacitat igual o superior al 65%.
 • Podran assistir els cònjuges o parelles de fet dels sol·licitants sempre que siguen majors de 50 anys i complisquen els requisits establits en els punts 4 i 5 anteriorment citats.
 • Pot ser beneficiari del programa un familiar a càrrec (fill/a) amb discapacitat igual o superior al 33% que depenga dels pares, sempre que ocupe un llit supletori en la mateixa habitació.
 • El compliment dels requisits vindrà referit al moment de presentació de la sol·licitud corresponent.

Per a la tramitació de les sol·licituds, cal que les persones interessades reserven cita en Serveis Socials (serveis.socials@montserrat.es / 961020536), i s’haurà d’aportar la documentació següent: DNI original de les persones interessades i dels acompanyants.

El termini de presentació de sol·licituds preemplenades finalitzarà el 30 de juny de 2022.

Més informació:

http://bitly.ws/ogjL

LA RIBERA ACTIVA’T ESTÀ TREBALLANT A LA NOSTRA LOCALITAT

La Ribera Activa’t és un programa que posa en marxa la Mancomunitat de la Ribera Alta junt amb la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i el Fons Social Europeu, per a la realització d’actuacions que afavorisquen la inclusió activa de persones en situació vulnerable a través d’itineraris integrats d’inserció sociolaboral.

Els ajuntaments adherits a aquest programa són: Alberic, Antella, Beneixida, Mancomunitat del Marquesat, Benimodo, l’Alcúdia, Benimuslem, Massalavés, Gavarda, Tous, Sumacàrcer, Castelló, Montserrat i Turís.

Els participants d’aquest programa són persones amb risc o situació d’exclusió derivades per Serveis Socials.

Està prevista la realització de tallers dinàmics i de temàtiques interessants així com formació específica amb la finalitat d’augmentar l’ocupabilitat dels participants.

El projecte es durà a terme fins a  31 de desembre de 2021.

Ajudes pers a famílies necessitades

S’han aprovat prestacions econòmiques individualitzades a famílies necessitades pel temps que dure l’estat d’alarma derivada de la crisi sanitària de la COVID-19.

Aquestes ajudes complementen les actuals ajudes per a situacions d’emergència social.

Per a què són aquestes ajudes?

Per a ajudar persones i unitats familiars en situació d’emergència social.

Qui les pot demanar?

Persones i unitats familiars en cas de greu necessitat per causes derivades de la crisi sanitària de la COVID-19.

Quins requisits es demanen?

1. Tindre l’empadronament i residir al municipi de Montserrat amb al menys sis mesos d’antelació a la sol·licitud de l’ajuda. Excepcionalment i en casos d’extrema necessitat, es podrà ometre o reduir aquest requisit. 2. Ser persona major d’edat o menor emancipada. 3. Acreditar la situació de necessitat. 4. Aportar la documentació exigida en cada cas. 5. La renda per càpita de la unitat familiar a la qual pertany la persona sol·licitant no ha de ser superior a l’establerta en l’Ordre de la Conselleria de Benestar Social per la qual es regula i convoca ajudes en matèria de Serveis Socials cada any. 6. No tenir accés a altres ajudes d’administracions públiques o recursos propis que cobrisquen la totalitat de la necessitat per a la qual se sol·licita la prestació. 7. Acceptar i complir el Pla d’Intervenció Social plantejat per l’equip tècnic del Departament de Benestar Social. 8. Quan hi haja menors en la unitat familiar, l’escolarització i l’assistència regular a classe dels menors en edat d’escolarització obligatòria. 9. Els altres requisits que dicta l’art. 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions, llevat que per la naturalesa de la subvenció exceptue el seu compliment previ estudi deixant constància en l’expedient i traslladant-ho al Departament de Tresoreria. 10. Haver justificat les ajudes concedides amb anterioritat.

Quan puc sol·licitar-ho?

Durant tot el temps que dure l’estat d’alarma.

On puc demanar l’ajuda?

A Serveis Socials de Montserrat, per dos mitjans:

 1. Per mitjans telemàtics.
 2. Presencialment amb cita prèvia, que se sol·licitarà al telèfon 961 020 536
 3. Per correu electrònic: serveis.socials@montserrat.es

Què m’ofereixen?

Ajuda mensual per a alimentació i higiene:

 • Famílies d’1 membre: 200 €
 • Famílies de 2 membres: 300 €
 • Famílies de 3 membres: 350 €
 • Famílies de 4 membres o més: 400 €

Consulta la Resolució completa: https://app.box.com/s/mlep3l3c3asfpp50cnjlgppo8946wcev

Més informació:

Correu electrònic serveis.socials@montserrat.es

Telèfon 961 020 536

Ajudes per a la compra de productes

Ajudes per a proveir d’aliments, medicaments i productes sanitaris persones majors dependents o persones amb diversitat funcional que visquen soles o en risc d’aïllament, sense cap tipus de suport familiar, durant l’estat d’alarma.

Qui les pot demanar?

 • Persones grans dependents o amb diversitat funcional que visquen soles sense cap tipus de suport familiar.
 • Persones grans dependents o amb diversitat funcional que visquen soles amb familiars que viuen en altres municipis i justifiquen per motius de salut, treball o col·lectiu de risc, no poder cobrir les necessitats vitals dels seus familiars.
 • Altres situacions de persones amb diversitat funcional, que visquen soles i sense cap tipus de suport familiar que pel seu elevat nivell de dependència no puguen realitzar de forma autònoma les compres.

Quins requisits es demanen?

1. Tindre l'empadronament i residir al municipi de Montserrat amb almenys sis mesos d'antelació a la sol·licitud de l'ajut. Excepcionalment i en casos d'extrema necessitat, es podrà ometre o reduir aquest requisit.
2. Persones majors dependents o amb diversitat funcional que visquen soles o en risc d'aïllament sense cap tipus de suport familiar.
3. Acreditar la situació de necessitat.
4. Que no tinguen familiars o en el cas d'haver-ne, que visquen en altres municipis i justifiquen els motius (mèdics, laborals...) pels quals no poden atendre les necessitats bàsiques dels seus familiars dependents.
5. Es valoraran altres situacions acreditades de greu necessitat de persones amb diversitat funcional, dependents que visquen soles i sense cap tipus de suport familiar o en risc d'exclusió.

Com puc acreditar que complisc les condicions corresponents?

Per mitjà d’informe social o altres documents.

Quan puc sol·licitar-les?

Durant tot el temps que dure l’estat d’alarma.

On puc demanar l’ajuda?

A Serveis Socials de Montserrat, per dos mitjans:

 1. Per mitjans telemàtics.
 2. Presencialment amb cita prèvia, que se sol·licitarà al telèfon 961 020 536
 3. Per correu electrònic: serveis.socials@montserrat.es

Què m’ofereixen?

Compra d’aliments, medicaments i productes sanitaris.

Quines són les meues obligacions?

Les persones beneficiàries de les ajudes quedaran obligades a:

a) Entregar el cost de la compra prèviament al personal auxiliar d'ajuda a domicili.
b) Romandre al domicili per poder rebre la compra tant d'aliments o medicaments pautats.
c) Aportar documentació justificativa de la situació de dependència, diversitat funcional, manca de suport familiar o qualsevol altra que justifique la necessitat d'ajuda.
d) Signar els documents que se li sol·liciten.

Quin serà el procediment de compra?

- Les persones beneficiàries indicaran al personal d'ajuda a domicili els productes que necessiten.
- El personal d'ajuda a domicili comprarà els productes en establiments locals i els durà al domicili corresponent.
- El pagament es farà prèviament perquè es puga fer la compra.
- La compra es gestionarà setmanalment.

Necessite més informació sobre quins productes alimentaris puc sol·licitar, i altres qüestions?

Consulta la Resolució completa: https://app.box.com/s/ykls77h5o77vaed7ou4wdh9l84l88hvt

correu electrònic: serveis.socials@montserrat.es

A telèfon 961 020 536

Els programes de termalisme social ja es poden sol·licitar

Ja s’han obert els períodes de presentació de les sol·licituds per a participar en els programes de termalisme social que promou l’Imserso i la Generalitat Valenciana. Estan destinats a persones majors de 65 anys o a gent major de 60 que complisquen la condició de pensionistes o tenen alguna diversitat funcional.

Termalisme de la Generalitat Valenciana

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1177

Termini de presentació:

Fins al 30 d’octubre de 2020

Termalisme de l’Imserso

https://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/termalismo/index.htm

Termini de presentació:

Per als torns de febrer a agost, fins al 10 de gener de 2020.

Per als torns de setembre a desembre, fins al 15 de maig de 2020.

Més informació:

Serveis Socials de Montserrat

Cita prèvia 961 020 536

S’obri el termini per a sol·licitar el Bo Respir per a la tercera edat

El Bo Respir es tracta d’unes ajudes destinades a finançar estades de caràcter temporal o no permanent en residències a persones majors dependents que, per necessitats que les afecten a elles o als familiars que les cuiden, necessiten atenció en un centre especialitzat que substituïsca les cures que, de forma habitual, reben en l’àmbit familiar.

Objecte del tràmit:

Finançar diferents modalitats d’estades de caràcter temporal o no permanent en residències de tercera edat quan, per necessitats que afecten les persones majors o els familiars que les cuiden, les persones majors necessiten atenció en un centre especialitzat que substituïsca les cures que, de manera habitual, es reben en l’àmbit familiar.

Requeriments:

1. Tindre 65 anys o més en el moment de presentar la sol·licitud i haver cessat en l’activitat laboral o professional per jubilació o diversitat funcional.També podran ser beneficiàries les persones de 55 anys o més diagnosticades amb la malaltia d’Alzheimer o altres demències.

2. Estar empadronada en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana.

3. Tindre la consideració de persona dependent, acreditada mitjançant l’informe mèdic corresponent.

4. Acreditar la necessitat social i econòmica d’acord amb els criteris establits.

Termini de presentació:

Fins al 15 de febrer.

Podeu consultar més informació a la pàgina web següent:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2761

Serveis Socials de Montserrat

Cita prèvia 961 020 536

 • 1
 • 2