Skip to main content

Ajudes pers a famílies necessitades

S’han aprovat prestacions econòmiques individualitzades a famílies necessitades pel temps que dure l’estat d’alarma derivada de la crisi sanitària de la COVID-19.

Aquestes ajudes complementen les actuals ajudes per a situacions d’emergència social.

Per a què són aquestes ajudes?

Per a ajudar persones i unitats familiars en situació d’emergència social.

Qui les pot demanar?

Persones i unitats familiars en cas de greu necessitat per causes derivades de la crisi sanitària de la COVID-19.

Quins requisits es demanen?

1. Tindre l’empadronament i residir al municipi de Montserrat amb al menys sis mesos d’antelació a la sol·licitud de l’ajuda. Excepcionalment i en casos d’extrema necessitat, es podrà ometre o reduir aquest requisit. 2. Ser persona major d’edat o menor emancipada. 3. Acreditar la situació de necessitat. 4. Aportar la documentació exigida en cada cas. 5. La renda per càpita de la unitat familiar a la qual pertany la persona sol·licitant no ha de ser superior a l’establerta en l’Ordre de la Conselleria de Benestar Social per la qual es regula i convoca ajudes en matèria de Serveis Socials cada any. 6. No tenir accés a altres ajudes d’administracions públiques o recursos propis que cobrisquen la totalitat de la necessitat per a la qual se sol·licita la prestació. 7. Acceptar i complir el Pla d’Intervenció Social plantejat per l’equip tècnic del Departament de Benestar Social. 8. Quan hi haja menors en la unitat familiar, l’escolarització i l’assistència regular a classe dels menors en edat d’escolarització obligatòria. 9. Els altres requisits que dicta l’art. 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions, llevat que per la naturalesa de la subvenció exceptue el seu compliment previ estudi deixant constància en l’expedient i traslladant-ho al Departament de Tresoreria. 10. Haver justificat les ajudes concedides amb anterioritat.

Quan puc sol·licitar-ho?

Durant tot el temps que dure l’estat d’alarma.

On puc demanar l’ajuda?

A Serveis Socials de Montserrat, per dos mitjans:

  1. Per mitjans telemàtics.
  2. Presencialment amb cita prèvia, que se sol·licitarà al telèfon 961 020 536
  3. Per correu electrònic: serveis.socials@montserrat.es

Què m’ofereixen?

Ajuda mensual per a alimentació i higiene:

  • Famílies d’1 membre: 200 €
  • Famílies de 2 membres: 300 €
  • Famílies de 3 membres: 350 €
  • Famílies de 4 membres o més: 400 €

Consulta la Resolució completa: https://app.box.com/s/mlep3l3c3asfpp50cnjlgppo8946wcev

Més informació:

Correu electrònic serveis.socials@montserrat.es

Telèfon 961 020 536