Skip to main content

Convocatòria del Ple ordinari del mes juliol

El dijous dia 27 de juliol de 2023, a les 20:00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens del consistori, admet la participació a distància per videoconferència.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. (Constitució del dia 17/06/2023, extraordinària urgent sorteig membres mesa eleccions Corts Generals de 23/06/2023 i les extraordinàries d’organització de l’Ajuntament de 30/06/2023 i 20/07/2023).
 2. Expedient 6305/2023. Aprovació, si escau, de la proposta d’acord sobre modificació d’assistències a òrgans col·legiats.
 3. Expedient 5890/2023. Aprovació, si escau, de la ratificació de la Resolució de l’Alcaldia 2023-1568 sobre designació de dos representants en la Mancomunitat de la Ribera Alta.
 4. Expedient 3923/2023. Aprovació del Compte General de l’exercici 2022.
 5. Expedient 6181/2023. Expedient de modificació de crèdits núm. 23/2023 per suplement de crèdit finançat amb nous o majors ingressos.
 6. Expedient 6182/2023. Expedient de modificació de crèdits núm. 24/2023 per crèdit extraordinari finançat amb nous o majors ingressos
 7. Expedient 6576/2023. Aprovació, si escau, sobre ratificació del Decret de l’Alcaldia 1699/2023 de 19 de juliol sobre dies festius no lectius de caràcter local per al curs 2023/2024.
 8. Expedient 6307/2023. Càlcul del període mitjà de pagament – 2n trimestre 2023.
 9. Expedient 6308/2023. Informe sobre compliment de mesures de lluita contra la morositat- 2n trimestre 2023.
 10. Expedient 6693/2023. Subministrament informació trimestral execució pressupost estabilitat pressupost, estabilitat pressupostària i Regla de despesa -2on trimestre 2023
 11. Donar compte de les resolucions d’alcaldia del mes de maig i juny de 2023.
 12. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del dia 25 de maig de 2023.
 13. Donar compte d’assumptes diversos.
 14. Precs i preguntes.

Ple