Skip to main content

Convocatòria del Ple ordinari del mes de desembre

El dijous dia 22 de desembre de 2022, a les 20:00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens del consistori, admet la participació a distància per videoconferència.

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
  2. Expedient 9401/2022. aprovació, si escau, de la proposta d’adjudicació de concertació d’una operació de préstec a llarg termini per import de 1.900.000,00€ per a finançar l’obra del Pavelló Esportiu Municipal 1ª Fase.
  3. Expedient 9987/2022. Aprovació, si escau, de la Plantilla pressupostaria per a l’exercici de 2023.
  4. Expedient 9947/2022. Aprovació, si escau, del Pressupost municipal per a l’exercici de 2023.
  5. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern del dia 2 de desembre de 2022.
  6. Donar compte de les resolucions d’alcaldia del mes de novembre de 2022.
  7. Donar compte d’assumptes diversos.
  8. Precs i preguntes.

Montserrat, Ple