Skip to main content

Convocatòria del Ple ordinari del mes d’agost

El divendres dia 25 d’agost de 2023, a les 18:45 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la Sala de Plens del consistori, admet la participació a distància per videoconferència.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Expedient 2378/2023. Aprovació de la proposta d’acord de revisió de preus sol·licitada per FOMENTO VALENCIÀ MEDIAMBIENTAL SL en l’actual contracte de recollida de fem.

3. Expedient 6312/2023. Aprovació de la proposta d’acord referida a la sol·licitud de revisió d’ofici i nul·litat i actuacions formulada per HIDRAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A. en el marc de l’expedient d’expropiació forçosa.

4. Expedient 7189/2023. Aprovació de la proposta d’acord de modificació de crèdits núm. 27/2023 per crèdit extraordinari finançat amb nous o majors ingressos.

5. Expedient 7190/2023. Aprovació de la proposta d’acord de la modificació de crèdits núm. 28/2023 per suplement de crèdit finançat amb nous o majors ingressos.

6. Expedient 3729/2023. Aprovació provisional de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei de realització de proves de contrast per a la determinació dels nivells d’alcohol o per a la detecció de drogues a la sang (Imposició de la Taxa)

7. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia del mes de juliol de 2023.

8. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del dia 27 de juliol de 2023.

9. Donar compte d’assumptes diversos.

10. Precs i preguntes.

Montserrat, Ple