Skip to main content

Tag: IVACE

ACTUACIONS EN EL POLÍGON INDUSTRIAL LES VALLETES

Per Resolució de data 23/12/2022, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), es van convocar ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec del pressupost de l’exercici 2023 (DOGV núm. 9511, de 13/01/2023).

L’IVACE ha concedit una ajuda de 165.516,80 € per a dur a terme les “Actuacions de millora i modernització d’infraestructures i serveis al polígon industrial Les Valletes de Montserrat. Anualitat 2023”. Amb aquesta ajuda es podrà subvencionar el 82,76 % de les despeses d’execució de les obres i instal·lacions i dels honoraris tècnics (redacció de projecte d’obra, seguretat i salut i direcció d’obra).

En els mesos d’octubre a desembre de 2023 es realitzaran diverses actuacions a fi de modernitzar el polígon industrial mitjançant la disposició de noves infraestructures i l’adequació i millora de serveis.

Entre d’altres, la instal·lació de lluminàries, la creació de zones de jardinera, tractament de carril saludable i voreres del polígon, interconnectant-los amb altres trams de carrils per als vianants i ciclistes, ordenació viària del carrer dels Obrers, amb major nombre de passos de vianants, elements per a la pacificació del trànsit i adequació d’accessibilitat.

Actuacions de millora i modernització d’infraestructures i serveis al polígon industrial Les Valletes.  

Per resolució de data 21/01/2022, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), es van convocar ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost de l’exercici 2022 (DOGV núm. 9264, de 26/01/2022). 

L’IVACE ha concedit una ajuda de 197.222,80 € per dur a terme les “Actuacions de millora i modernització d’infraestructures i serveis al polígon industrial Les Valletes de Montserrat”. Amb aquesta ajuda es podrà subvencionar el 98% de les despeses d’execució de les obres i instal·lacions, i de redacció de projectes tècnics. 

En concordança amb la resolució de data 21/01/2022 d’ajudes convocades per l’IVACE, el projecte d’Actuacions de millora i modernització d’infraestructures i serveis al polígon industrial Les Valletes de Montserrat” suposa l’execució d’actuacions per a la millora de la xarxa viària i de la mobilitat urbana, de la senyalització, de la xarxa de subministrament d’aigua i de l’enllumenat públic, i dels serveis contra incendis. 

Així mateix, es preveu la implantació de zones verdes, la regeneració paisatgística i ambiental del polígon així com la implantació d’ instal·lacions per a la pràctica esportiva.