Skip to main content

Tag: iae

PAGAMENT REBUTS DE L’IAE 2023

L’Ajuntament de Montserrat informa que l’Agència Tributària, mitjançant Resolució del 25 de maig de 2023, modifica els terminis de pagament en període voluntari dels rebuts de l’Impost d’Activitats Econòmiques corresponents a 2023 i relatius a quotes nacionals i provincials, i estableix els llocs de pagament d’aquests.

TERMINI PER A EFECTUAR L’INGRÉS:

Del 15 de setembre al 20 de novembre de 2023.

LLOC DE PAGAMENT:

  • Entitats autoritzades: bancs, caixes d’estalvi i cooperatives de crèdit, en les quals no cal que la persona que vaja a realitzar el pagament dispose de compte obert. Els ingressos en aquestes entitats es podran efectuar en l’horari d’atenció al públic.
  • Seu electrònica de l’Agència Tributària (cal disposar de signatura electrònica): el pagament de quotes es podrà realitzar mitjançant càrrec en compte en l’adreça: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/deudas-apremios-embargos-subastas/pagar-aplazar-consultar.html

El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver sigut satisfet el deute, determinarà l’inici del període executiu i la meritació dels interessos de demora i dels recàrrecs a què es refereixen els articles 26 i 28 de la Llei General Tributària.