Skip to main content

Resultats oficials de la fase d’oposició i concurs del procés de selecció d’una plaça de personal tècnic d’educació infantil en règim laboral fix

El Tribunal acorda fer públiques en la pàgina web de l’Ajuntament i en el tauler d’anuncis la relació de persones aprovades dins del procés d’estabilització d’ocupació temporal per a cobrir 1 plaça de tècnic d’educació infantil.

Podeu consultar tota la informació en l’enllaç següent: https://montserrat.sedelectronica.es/board