Skip to main content

Ordenança taxa de recollida de restes de poda i altres deixalles d’origen vegetal – Consulta pública

L’Ajuntament de Montserrat, amb l’objectiu de millorar la participació ciutadana i seguint el que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obri un període de consultes a la ciutadania previ a l’elaboració de l’ordenança que regularà la taxa de recollida de restes de poda i altres deixalles d’origen vegetal.

Durant 20 dies a comptar des del dia 14 de maig, les persones, organitzacions i associacions que ho consideren oportú poden expressar la seua opinió al respecte de les qüestions següents:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i l’oportunitat de la seua aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

En el tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament trobareu tota la informació al respecte d’aquest tema (https://montserrat.sedelectronica.es/board).

Consulta pública, Montserrat