ValenciàSpanishEnglishFrenchArabicRomanian

La Policia local oferirà un servei de mediació al veïnat

Moltes dels problemes que sorgeixen de la convivència en els municipis poden ser solucionats de forma amistosa recorrent a la mediació, de manera que les parts implicades arriben a un acord sense haver de recórrer a altres instàncies, com és el cas de les judicials, en què un tercer decidirà per elles, habitualment amb major despesa de temps i diners.

L’Ajuntament de Montserrat a través de la Policia Local presta el servei de mediació al qual es poden sotmetre les persones que ho desitgen.

1. Matèries que es poden sotmetre a mediació

-Molèsties per sorolls o olors ocasionats per animals de companyia o altres tipus de problemes veïnals.

-Discrepàncies en l’ús d’elements comuns (terrasses, piscines, escales, aparcament) a les finques sotmeses al règim de propietat horitzontal.

-Problemes derivats de la propietat (abocament d’aigües pluvials, ús de camins, tanques o plantacions amb parets mitgeres, etc.).

-Problemes d’índole familiar (conducta de les persones convivents al domicili, fills o filles menors, parella).

2. Sol·licitud de mediació

– El servei de mediació es pot demanar a través de la seu electrònica al web www.montserrat.es o mitjançant compareixença en l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Monterrat.

3. Desenvolupament del procediment

-Rebuda la sol·licitud i recollides les dades necessàries per part la persona que mèdia, es faran les sessions que es consideren necessàries per a arribar a un acord sobre la controvèrsia.

– Una vegada s’arribe a acord, aquest serà redactat per la persona mediadora i signat per les parts, i es guardarà una còpia en els arxius municipals.

– Una vegada conclòs el procediment, es durà un seguiment de l’acompliment de l’acord, col·laborant amb les parts en qualsevol incidència que poguera registrar-se.

-La mediació és un procediment gratuït oferit per l’Ajuntament de Montserrat, i té caràcter voluntari, per tant, qualsevol de les parts pot abandonar-lo en el moment que desitge si no s’ajusta a les seues expectatives.

Ajuntament de Montserrat - © 2023