Skip to main content

Convocatòria del Ple ordinari de febrer

El dijous 27 de febrer, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes de febrer del Ple de l’Ajuntament de Montserrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook de l’Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l’ordre del dia.

2. A través de l’entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l’Ajuntament de Montserrat on s’anunciarà l’ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s’hi tracten des de la pestanya de comentaris.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

1. Expedient 1337/2020. Presa de Possessió de la Sra. Martínez Rangel com a regidora de l’Ajuntament de Montserrat pel partit AIGUA.
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
3. Expedient 1164/2020. Modificació de les assignacions per assistències al òrgans col·legiats.
4. Expedient 1170/2020. Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 02/2020.
5. Expedient 944/2020. Ratificar la resolució 2020-0303 d’aprovació de la participació de l’Ajuntament  de Montserrat en la convocatòria de les ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització  i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tenològics.
6. Expedient 1070/2020. Aprovació de l’acord puntual adoptat per la Mesa General de Negociació sobre  la Prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal empleat de l’ajuntament segons la publicació del BOE de data 4 de juliol de 2018.
7. Expedient 1191/2020. Aprovació de l’acord transaccional amb Cemex España Operaciones, SLU  relativa al PO 845/2016.
8. Expedient 3936/2018. Acord rectificació del punt segon de l’acord de la reconsideració d’ofici de la separació voluntària de la Mancomunitat la Vall dels Alcalans.
9. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia i la Junta de Govern del mes de gener de 2020.
10. Donar compte d’assumptes diversos.
11. Donar compte de l’informe de Tresoreria sobre gestió del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Montserrat i la Diputació de València en matèria tributària.
12. Expedient 610/2020. Donar compte de l’informe 04/2019 de Tresoreria-Intervenció sobre el compliment de la Llei 15/2010 de Mesures de Lluita contra la Morositat del 4t trimestre 2019.
13. Expedient 611/2020. Donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors del 4t trimestre de 2019.
14. Expedient 612/2020. Donar compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust RDL 4/2012 del 4t trimestre de 2019.
15. Expedient 614/2020. Donar compte de l’informe de l’Execució Trimestral del Pressupost, Compliment de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària i Regla de Despesa del 4t trimestre de 2019.
16. Donar compte de l’inici de l’expedient de l’ampliació amb onze municipis més de l’Àrea de Transport Metropolità de València.
17. Precs i preguntes.