ValenciàSpanishEnglishFrenchArabicRomanian

Convocatòria del Ple ordinari d’octubre

El dijous 29 d’octubre, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes d’octubre del Ple de l’Ajuntament de Montserrat per videoconferència. 

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
 2. Expedient 6772/2020. Aprovació de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la bonificació de I’CIO per Declaració d’Especial Interés o Utilitat Municipal de les construccions, instal·lacions o obres.
 3. Expedient 3253/2020. Aprovació de l’expedient administratiu de fitació a instància del Sr. Yuste, entre parcel·la municipal i parcel·les de la seua propietat.
 4. Expedient 6932/2020. Cessió gratuïta de l’ús de part de les instal·lacions de l’edifici de la Casa de la Cultura a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport perquè l’alumnat assistisca a classe, finalitat educativa curs Escolar 2020/21.
 5. Expedient 1044/2018. Aprovació de l’expedient del preu just de l’expropiació per ministeri de llei sol·licitada pel Sr. César Moreno Campos, dels terrenys cedits a l’Ajuntament per a la construcció del nou CEIP, ubicats en el polígon 22, parcel·la 719.
 6. Expedient 5969/2020. Aprovació de la ratificació del Decret de l’Alcaldia 1400/2020, de 21 de setembre, sobre l’extinció del conveni subscrit amb l’AER per a la recollida selectiva d’olis usats.
 7. Expedient 3728/2020. Aprovació de la ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2020-973, de 29/06/2020. Sol·licitud de subvenció a AVFGA.
 8. Donar compte d’assumptes diversos.
 9. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia i de l’acta de la Junta de Govern del mes de setembre de 2020.
 10. Expedient 5421/2020. Donar compte de l’aprovació de les línies fonamentals del pressupost de 2021.
 11. Expedient 815/2020. Donar compte de l’informe de Tresoreria sobre gestió del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Montserrat i la Diputació de València en matèria tributària.
 12. Expedient 1705/2019. Donar compte de la Certificació d’Obra núm. 11. Adequació/Ampliació del Centre Públic IES Alcalans. Programa Edificant.
 13. Expedient 1705/2019. Donar compte de la Certificació d’Obra núm. 12. Adequació/Ampliació del Centre Públic IES Alcalans. Programa Edificant.
 14. Expedient 6950/2020. Donar compte de l’informe de Tresoreria-Intervenció sobre el compliment de la Llei 15/2010 de Mesures de Lluita contra la Morositat (3r Trimestre 2020).
 15. Expedient 6951/2020. Donar compte del càcul de període mitjà de pagament a proveïdores de les administracions públiques (3r Trimestre 2020).
 16. Expedient 6630/2020. Donar compte del cost efectiu dels serveis del municipi de Montserrat a l’exercici 2019.
 17. Expedient 6954/2020. Donar compte de l’informe sobre l’execució trimestral del pressupost. Compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de despesa. 3r trimestre 2020.
 18. Precs i preguntes.
Ajuntament de Montserrat - © 2020