ValenciàSpanishEnglishFrenchArabicRomanian

Convocatòria del Ple ordinari de desembre

El dimecres 30 de desembre, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes de desembre del Ple de l’Ajuntament de Montserrat per videoconferència. 

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 7905/2020. Aprovació de la ratificació de la resolució de l’Alcaldia núm. 2020-1908, de 27 de novembre, sobre càrrec amb dedicació parcial al regidor del grup del PSOE Gerard Ullà Durà.
 3. Expedient 7908/2020. Aprovació del nomenament de representants en altres òrgans col·legiats (Ple) amb motiu de la renúncia de la regidora Lídia Campos Saiz.
 4. Expedient 4005/2020. Aprovació de la ratificació dels decrets de l’Alcaldia
  núm. 2020-1987, de 10/12/2020 i núm. 2020-2089, de 21/12/2020, relatius al contracte d’obres: Rehabilitació de l’immoble de la Masia de Sant Josep.
 5. Expedient 7677/2020. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Montserrat al Programa de la Mancomunitat de la Ribera Alta “Instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum en els edificis municipals”, en el marc de la convocatòria Feder de Projectes Singulars d’Economia Baixa en Carboni.
 6. Expedient 8196/2020. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Montserrat i la Cruz Roja Española de Torrent, per a la promoció i col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials.
 7. Expedient 8132/2020. Aprovació del Calendari Fiscal 2021.
 8. Expedient 8414/2020. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits
  núm. 38/2020 per crèdit extraordinari finançat amb el romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals.
 9. Expedient 6305/2020. Aprovació del rebuig del full d’apreuament formulat pel propietari Societat Civil de Regants La Dolorosa de l’expropiació del dipòsit d’aigua potable situat en la finca núm. 17.704 (carrer del Clavell, 34) referència cadastral 9020335YJ0692S0001BP.
 10. Expedient 8425/2020. Aprovació de l’estudi d’alternatives de gestió per al servei d’abastiment d’aigua potable a Montserrat i aprovació de la manera de gestió indirecta, mitjançant concessió.
 11. Expedient 8159/2020. Aprovació de la Plantilla Pressupuestària exercici 2021.
 12. Expedient 8158/2020. Aprovació de la Relació de Llocs de Treball exercici
  2021.
 13. Expedient 8130/2020. Aprovació del Pressupost municipal per a l’exercici de 2021.
 14. Donar compte d’assumptes diversos.
 15. Donar compte de les resolucions i l’acta de la Junta de Govern del mes de novembre de 2020.
 16. Expedient 7906/2020. Donar compte del nomenament del portaveu del grup polític PSOE.
 17. Expedient 7902/2020. Donar compte de la resolució d’Alcaldia núm. 1911/2020 sobre nomenament tinença d’Alcaldia.
 18. Expedient 7903/2020. Donar compte de la resolució d’Alcaldia núm. 1909/2020 sobre nomenament de membres de la Junta de Govern Local.
 19. Expedient 7904/2020. Donar compte de la resolució d’Alcaldia núm. 1910/2020 sobre delegació respecte de servicis municipals.
 20. Expedient 7907/2020. Donar compte sobre resolució d’Alcaldia núm. 1907/2020 sobre nomenament de representants en altres òrgans col·legiats.
 21. Expedient 1705/2019. Donar compte de la resolució d’Alcaldia núm. 1976/2020 d’aprovació de certificació d’obra núm. 13. Adequació/Ampliació del Centre Públic IES Alcalans Montserrat. Programa EDIFICANT.
 22. Precs i preguntes.
Ajuntament de Montserrat - © 2021