Skip to main content

Convocatòria del Ple extraordinari del mes de juny

El dilluns dia 20 de juny de 2022, a les 14.25 hores, tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens del consistori, s’admet la participació a distància per mitjà de videoconferència.

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

  1. Expedient 1590/2022. Aprovació, si escau, del arxiu de l’expedient per haver resultat deserta la licitació d’una operació de prèstec a llarg termini per import de 875.000€ per a diverses inversions, a tipus d’interés fix.
  2. Expedient 5118. Aprovació, si escau, de les condicions per a la subscripció d’una operació de préstec a llarg termini per import de 875.000€ per a diverses inversions.
  3. Expedient 9041. Aprovació, si escau, de la proposta d’estructura de costos i la clàusula de revisió de preus del contracte administratiu per a la Prestaciò del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans fins al punt de tractament transferència de residus, per procediment obert, tramitació ordinària sujecte a regularització harmonitzada.
  4. Donar compte d’assumptes diversos.
  5. Precs i preguntes.

Montserrat, PleExtraordinari